Image file names

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Marpa Kagyu མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད། mar pa bka' brgyud

Shangpa Kagyu ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། shangs pa bka' brgyud

Shije and Chod ཞི་བྱེད་དང་བཅོད། zhi byed dang gcod

Kalachakra Jordruk དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ། dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས། khrid skor sna tshogs

Dolpopa ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig