Tibetan:ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.
ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་
shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs
Damngak Dzö Volume 11 (ད་) / Pages 63-64 / Folios 1a1 to 1b4

Tibetan Text

༦༢༄༅། །ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས།
༦༣ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ་ཡུམ་གཅིག་བདག་མེད་མ། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཌཱོཾ་བྷི་ཧེ་རུ་ཀ །དེ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེ་དང་། །གསང་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་གརྦ་རི་པའི་ཞབས། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ། །མཁའ་འགྲོ་མ་མགོན་རྒྱལ་དཀའ་ཟླ་བའི་ཞབས། །རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར། །བློ་གྲོས་མི་ཟད་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སྟེ། །དགྱེས་མཛད་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ །གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །ཨུ་རྒྱན་གནས་ཀྱི་ཀླུ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྒྱལ་རིགས་སྐལ་ལྡན་བི་སུ་ཀལྤའི་ཞབས། །རྟོགས་པ་དོན་གྱི་མངའ་བདག་ས་ར་ཧ། །རབ་དགའི་ས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་གར་མཛད་འཕགས་པ་ལྷ། །བཅུད་ལེན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བཀྲ་ཤིས་མ། །གདོལ་པའི་རིགས་ལས་གྲུབ་བརྙེས་མ་ཏངྒི། །མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་ཤར་ཕྱོགས་ཏིལླི་པ། །བླ་མས་བྱིན་བརླབས་མཆོག་བརྙེས་ནཱ་རོ་པ། །སློབ་དཔོན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྵི་ཏ། །གསང་འདུས་བླ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །དཀའ་བ་སྤྱད་པས་གྲུབ་བརྙེས་ལཱུ་ཧི་པ། །ཆང་ཚོང་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་བཟུང་ཌིངྒི་པ། །བུད་མེད་གསུམ་བཅས་གྲུབ་བརྙེས་དྲིལ་བུ་པ། །སྒྱུ་མའི་དོན་གཟིགས་གཱ་ཡ་ལ་པའི་ཞབས། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་རྣམ་རོལ་འབར་བ་འཛིན། །རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་མཛད་ནག་པོ་པ། །མངོན་ཤེས་དྲུག་ལྡན་དགེ་བའི་མགོན་པོ་དང་། །གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་དང་ནཱ་རོ་པ། །མཁས་པ་བློ་གྲོས་བཟང་པོའ་ཞལ་སྔ་ནས། །བདེ་མཆོག་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རྣམ་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །འབྱུང་པོ་འདུལ་མཛད་ཀུ་ཀུ་རི་པའི་ཞབས། །འོ་གསལ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་རོལ་པདྨ་པ། །མ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའ་མཐར་སོན་ཞི་བ་བཟང་། །ཤཱནྟི་པ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་སྟེ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་བླ་མ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་སྐལ་པབ་
༦༤ བཟང་མོའ་ཞབས། །མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའ་ལས་མཛད་ལ་ལི་ཏ། །མི་བདག་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ་དང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་ཧེའི་ཞལ་ཅན་དཔལ་འཛིན་དང་། །བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་རྣམ་སྣང་སྲུང་བའི་ཞབས། །ནུས་མཐུས་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པདྨ་སྲུང་། །འཇིགས་བྱེད་བླ་མ་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའ་ཞབས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་དང་། །ལྷ་ལྕམ་དཔལ་མོས་མནྟ་བཛྲ། །ཛ་ཡ་དེ་ཝ་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་དང་། །ཤ་བ་རི་པ་མངའ་བདག་མེ་ཏྲིའི་ཞབས། །མན་ངག་རྒྱ་མཚོའ་མཐར་སོན་དྷ་ཆེན་པོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་དང་། །རཏྣ་ཀ་ར་ཨ་ཏ་ཡ་བཛྲ། །སྒྲ་གཅན་འཛིན་སྦས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས། །ཉེ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྒྱ་གར་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྟེ། བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་མན་ངག་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་ཁོ་བོས་བཀའ་བབས་བརྒྱུད་འདེབས་སུ་སྦྱར་ཟིན་ལ། འདི་ནི་གཞུང་གི་བརྒྱུད་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ།། །།


Notes


Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.