Difference between revisions of "Dam Ngak Dzö Volume 14"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with "<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་</span></font><br><br> '''Volume 14 Statistics:'''<br> *Relative size of volum...")
 
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་</span></font><br><br>
+
<div class="titleSection">
'''Volume 14 Statistics:'''<br>
+
<div class="toccontent">
*Relative size of volume: 17th largest
+
__TOC__
*Number of texts in volume: 21 (26)
+
</div>
*Total number of pecha pages: 223
+
<div class="bookTitle"><span class="main">Pacification and Severance - ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་</span><br>
*Total number of Western pages: 446
+
<span class="volInfo">Volume #: 014 (ཕ་)</span></div>
*Largest text: #5 with 64 pages - [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma]]
+
<div class="subNav">[[ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་|Tibetan]]  [[gdams ngag mdzod pod 14|Wylie]]</div>
*Smallest text: #13 with 2 pages - [[ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba]]
+
<div class="breadcrumb">[[Home]]</div>
 +
</div>
 +
==Table of Contents==
 +
#COMING SOON
  
<big>'''dkar chag'''</big><br>
+
==References==
*[[gdams ngag mdzod volume fourteen dkar chag]]<br>
+
<references/>
  
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
+
[[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]]
 
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་]]</span> 1-22<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung]], by Multiple authors<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བ་]]</span> 1b1-4a3.<br><br>Wylie: [['phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag]], by [[Bram ze Ārya de ba]] (Āryadeva the Brahmin), translated by [[zhwa ma lo tsA ba]] 2-7.<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་]]</span> 4a3-9a1.<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka' tshoms chen mo]], by [[ma gcig ye shes kyi mkha' 'gro lab kyi sgrol ma]] 7-17.<br><br>Translation: [[The Great Bundle of Precepts. The Source Esoteric Instruction on Severance, the Profound Perfection of Wisdom]], Translated from the Tibetan by [[Sarah Harding]].<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་|ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span> 9a1-11b5.<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po]] 17-22.<br><br>Translation: [[Heart Essence of Profound Meaning: The Quintessence of all Source Texts and Esoteric Instructions of Severance, the Perfection of Wisdom]], Translated from the Tibetan by [[Sarah Harding]].<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་]]</span> 23-51<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་]]</span> 53-79<br><br>Wylie: [[gcod bka' tshoms chen mo'i sa bcad]], by [[rje rang byung rdo rje]] <br><br>Translation: [[The Great Bundle of Precepts on Severance Outline by Lord Rangjung Dorje]], Translated from the Tibetan by [[Sarah Harding]].<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་ ་ ་ ་|ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་]]</span> 81-99<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod]], by [[ma gcig lab sgron]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་]]</span> 101-164<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma]], by [[ma gcig lab sgron]] <br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཉིང་ཚོམ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་མོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་]]</span> 8b1-15b4.<br><br>Wylie: [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshom]], by [[jo mo lab kyi sgron ma]] 116-130.<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་]]</span> 15b4-20b1.<br><br>Wylie: [[thun mong gi le lag brgyad pa]], 130-140.<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལེའུ་ལག་བརྒྱད་པ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[ཨ་མ་ཇོ་མོ་]]</span> 20b1-28a1.<br><br>Wylie: [[thun mong ma yin pa'i le'u lag brgyad pa]], by [[a ma jo mo]] 140-155.<br><br>
 
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་]]</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[མ་གཅིག་ཇོ་མོ་]]</span> 28a1-32b7.<br><br>Wylie: [[khyad par gyi le lag brgyad pa]], by [[ma gcig jo mo]] 155-164.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་]]</span> 165-171<br><br>Wylie: [[rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga]], by [[Tāranātha]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 173-184<br><br>Wylie: [[zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig]], by [[rang byung rdo rje]] ([[Karmapa, 3rd]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་]]</span> 185-200<br><br>Wylie: [[gcod yul zab mo'i khrid yig gnad don snying po]], by [[Tāranātha]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ ་ ་ ་|གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་]]</span> 201-250<br><br>Wylie: [[gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long]], by [[bstan 'dzin rnam dag]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་]]</span> 251-277<br><br>Wylie: [[gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs]], by [[karma chags med]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་]]</span> 279-296<br><br>Wylie: [[gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་ ་ ་ ་|གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་]]</span> 297-334<br><br>Wylie: [[gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsungs rgyun 'khrul med ltar bkod pa bzhugs pa'i dbu phyogs]], by [[rgyal dbang bcu bzhi pa]] ([[Karmapa, 14th]]) <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་]]</span> 335-336<br><br>Wylie: [[ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba]], by [[ma gcig lab sgron]], and [[ban sgar ba 'jam dpal bzang po]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་]]</span> 337-339<br><br>Wylie: [[bka' brgyud tshogs las]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་]]</span> 341-351<br><br>Wylie: [[DA ki ma rnams kyi gtor 'bul]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན་]]</span> 353-360<br><br>Wylie: [[gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun]], by [['jam mgon kong sprul]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་]]</span> 361-370<br><br>Wylie: [[gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa]], by [[Tāranātha]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་]]</span> 371-386<br><br>Wylie: [[gcod kyi skong ba rnams bzhugs pa'i dbu phyogs]], by [[dpal ldan rin chen]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་]]</span> 387-405<br><br>Wylie: [[lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal]], by [['jam mgon kong sprul]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་]]</span> 407-423<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed]], by [[rin chen seng+ge]] <br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ ་ ་ ་|དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་]]</span> 425-446<br><br>Wylie: [[dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po]], by [['jam mgon kong sprul]] <br><br>
 

Latest revision as of 23:47, 15 October 2012

Pacification and Severance - ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་
Volume #: 014 (ཕ་)

Table of Contents

  1. COMING SOON

References