Dam Ngak Dzö Volume 14

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་

Volume 14 Statistics:

dkar chag

Table of Contents:

 1. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ 1-22

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung, by Multiple authors

  1. འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ by བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བ་ 1b1-4a3.

   Wylie: 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag, by Bram ze Ārya de ba (Āryadeva the Brahmin), translated by zhwa ma lo tsA ba 2-7.

  2. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་ by མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ 4a3-9a1.

   Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka' tshoms chen mo, by ma gcig ye shes kyi mkha' 'gro lab kyi sgrol ma 7-17.

   Translation: The Great Bundle of Precepts. The Source Esoteric Instruction on Severance, the Profound Perfection of Wisdom, Translated from the Tibetan by Sarah Harding.

  3. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ 9a1-11b5.

   Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po 17-22.

   Translation: Heart Essence of Profound Meaning: The Quintessence of all Source Texts and Esoteric Instructions of Severance, the Perfection of Wisdom, Translated from the Tibetan by Sarah Harding.

 2. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་ 23-51

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi

 3. གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་ 53-79

  Wylie: gcod bka' tshoms chen mo'i sa bcad, by rje rang byung rdo rje

  Translation: The Great Bundle of Precepts on Severance Outline by Lord Rangjung Dorje, Translated from the Tibetan by Sarah Harding.

 4. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ 81-99

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod, by ma gcig lab sgron

 5. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་ 101-164

  Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma, by ma gcig lab sgron

  1. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཉིང་ཚོམ་ by ཇོ་མོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ 8b1-15b4.

   Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshom, by jo mo lab kyi sgron ma 116-130.

  2. ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ 15b4-20b1.

   Wylie: thun mong gi le lag brgyad pa, 130-140.

  3. ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལེའུ་ལག་བརྒྱད་པ་ by ཨ་མ་ཇོ་མོ་ 20b1-28a1.

   Wylie: thun mong ma yin pa'i le'u lag brgyad pa, by a ma jo mo 140-155.

  4. ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ by མ་གཅིག་ཇོ་མོ་ 28a1-32b7.

   Wylie: khyad par gyi le lag brgyad pa, by ma gcig jo mo 155-164.

 6. རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ 165-171

  Wylie: rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga, by Tāranātha

 7. ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 173-184

  Wylie: zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig, by rang byung rdo rje (Karmapa, 3rd)

 8. གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་ 185-200

  Wylie: gcod yul zab mo'i khrid yig gnad don snying po, by Tāranātha

 9. གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ 201-250

  Wylie: gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long, by bstan 'dzin rnam dag

 10. གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ 251-277

  Wylie: gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs, by karma chags med

 11. གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ 279-296

  Wylie: gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba

 12. གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ 297-334

  Wylie: gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsungs rgyun 'khrul med ltar bkod pa bzhugs pa'i dbu phyogs, by rgyal dbang bcu bzhi pa (Karmapa, 14th)

 13. རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་ 335-336

  Wylie: ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba, by ma gcig lab sgron, and ban sgar ba 'jam dpal bzang po

 14. བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་ 337-339

  Wylie: bka' brgyud tshogs las

 15. ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ 341-351

  Wylie: DA ki ma rnams kyi gtor 'bul

 16. གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན་ 353-360

  Wylie: gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun, by 'jam mgon kong sprul

 17. གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་ 361-370

  Wylie: gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa, by Tāranātha

 18. གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ 371-386

  Wylie: gcod kyi skong ba rnams bzhugs pa'i dbu phyogs, by dpal ldan rin chen

 19. ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་ 387-405

  Wylie: lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal, by 'jam mgon kong sprul

 20. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ 407-423

  Wylie: phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed, by rin chen seng+ge

 21. དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ 425-446

  Wylie: dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po, by 'jam mgon kong sprul