Volume 1

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Volume Wylie
 
{{Volume Wylie
|voltitletib=ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་
+
|voltitletib=གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
|voltitlewylie=zhi byed dang bcod pod gnyis pa'i dkar chag
+
|voltitlewylie=gsang sngags rnying ma pod gcig pa'i dkar chag
 
|voltitleeng=
 
|voltitleeng=
 
|volnumtib=༡
 
|volnumtib=༡

Revision as of 20:47, 13 May 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཆུང་ངུ་ 1-15

  Wylie: sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu, by sangs rgyas gsang ba

 2. མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ 17-27

  Wylie: man ngag lta ba'i phreng ba, by rin po che pad+ma (pad+ma 'byung gnas)

 3. ཟབ་དོན་པད་ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉི་འོད་ 29-84

  Wylie: zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 4. མ་མོ་གསང་བ་ལས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ 85-94

  Wylie: ma mo gsang ba las kyi thig le, by slob dpon pad+ma sa+M bhA ba (pad+ma 'byung gnas)

 5. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གྲོལ་བྱེད་ལམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ 95-104

  Wylie: dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba'i grol byed lam gyi snying po'i don khrid, by rdo rje gzi brjid

  1. བདེ་བ་གསལ་མཛད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ XX-XXX

   Wylie: bde ba gsal mdzad kyi rnal 'byor bzhi rim - Mentioned in the dkar chag but not available (also noted by Dan Martin's catalog).

 6. འདུས་པ་ཆེན་པོ་མདོའི་ངང་སྒོམ་གྱི་ཁྲིད་རིམ་ཁོལ་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་མཛེས་ 105-145

  Wylie: 'dus pa chen po mdo'i ngang sgom gyi khrid rim khol phyung du bkod pa shel dkar phreng mdzes, by ngag gi dbang phyug d+harma shrI (Smin gling lo chen d+harma shrI)

 7. ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ 147-161

  Wylie: na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed, by dge slong rmongs pa d+harma shrI (Smin gling lo chen d+harma shrI)

 8. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ 163-190

  Wylie: rdzogs pa chen po'i sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams

  1. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ 1b1-4a1.

   rdzogs pa chen po byang chub sems kun byed rgyal po'i rgyud kyi dum bu 164-171.

  2. སེམས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དགོངས་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་ 4a1-9a3.

   sems sde bco brgyad kyi dgongs pa rig 'dzin rnams kyis rdo rje'i glur bzhengs pa 171-181.

  3. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་སྤྱིའི་སྙིང་པོའི་བསྟན་བཅོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པ་རྡོ་ལ་གསེར་ཞུན་, by སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ 9a3-13b2.

   rdzogs pa chen po sems sde spyi'i snying po'i bstan bcos byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun, by slob dpon chen po 'jam dpal bshes gnyen 181-190.

 9. སེམས་སྡེའི་དབང་ཆོག་བླ་མའི་ཞལ་གདམས་ 191-247

  Wylie: sems sde'i dbang chog bla ma'i zhal gdams, by bya btang gi sbrang po rdo rje dpal bzang po, (rmog ston rdo rje dpal)

 10. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་ 249-274

  Wylie: byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 11. རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེའི་ཁྲིད་ཡིག་ 275-300

  Wylie: rdzogs chen sems sde'i khrid yig, by sog zlog pa blo gros rgyal mtshan (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)

 12. རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ 301-309

  Wylie: rdzogs chen sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga' ston, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (sog bzlog pa blo gros rgyal mtshan)

 13. སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེའི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་ 311-361

  Wylie: slob dpon dga' rab rdo rje nas brgyud pa'i rdzogs pa chen po sems sde'i pra khrid kyi man ngag, by nam mkha' rdo rje

 14. སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཀྱི་མན་ངག་མཁའ་དབྱིངས་སྙིང་པོའི་བདེ་ཁྲིད་ 363-378

  Wylie: snyan brgyud rin po che'i khrid kyi man ngag mkha' dbyings snying po'i bde khrid, by zhwa dmar mkha' spyod dbang po (Shamarpa, 2nd)

 15. རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་སྡེའི་རྒྱུད་ལུང་གི་རྩ་བ་གཅེས་པར་བཏུས་པ་རྣམས་ 379-393

  Wylie: rdzogs pa chen po'i klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa rnams

  1. རྫོགས་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ 1a1-3b5.

   rdzogs chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po 380-384.

  2. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་, by སློཔ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་ 3b5-4b5.

   rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i man ngag gi gzhung zhal gdams dang bcas pa, by slop dpon bai ro tsa na, 384-386.

  3. ཟམ་ཆུང་བསྡུས་པ་ 4b5-5a3.

   zam chung bsdus pa 386-387.

  4. བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ 5a3-8a5.

   bka' brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba 387-393.

 16. སྒོམ་ཚུལ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ 395-415

  Wylie: sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun, by pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེའི་སྙན་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ 417-439

  Wylie: rdzogs pa chen po klong sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len, by Multiple authors

  1. འོ་ལ་ཇོ་སྲས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱ་སྒོམ་ཀྱི་སྣོད་དུ་བླུགས་པ་ 1a1-5a3.

   'o la jo sras kyi bcud rgya sgom kyi snod du blugs pa 417-425.

  2. སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་, by ཞྭ་དམར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ 5a4-11b5.

   snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed, by zhwa dmar spyan snga chos kyi grags pa, 425-438.

  3. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་, by རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ 11b6-12a5.

   /rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs, by rgyal khams pa 'gyur med rdo rje, 438-439.

 18. ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ལས། ཉམས་ལེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ 441-477

  Wylie: Klong sde rdo rje zam pa'i nyams len bzhi'i rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho by ('jam mgon kong sprul)