Volume 10

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
|volnumtib=༡༠
 
|volnumtib=༡༠
 
|volnumeng=10
 
|volnumeng=10
|volyigtib=ཉ་
+
|volyigtib=ཐ་
|volyigwylie=nya
+
|volyigwylie=tha
 
|dkarchagtib=
 
|dkarchagtib=
 
|dkarchagwylie=
 
|dkarchagwylie=

Revision as of 16:25, 14 October 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 1-19

  Wylie: phyag chen lhan cig skyes kyi khrid yig gzhung chung rdo rje'i tshig rkang yid bzhin nor bu, by bkra shis dpal (stag lung khri, 1st)

 2. ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 21-23

  Wylie: khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po lnga ldan gyi khrid yig, by khro phu lo tsA ba byams pa dpal

 3. ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ 25-29

  Wylie: khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid yig, by khro phu lo tsA ba byams pa dpal

 4. སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་ 31-48

  Wylie: sngon 'gro'i zin bris, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 5. ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 49-63

  Wylie: chos rje 'brug pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 6. ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ 65-89

  Wylie: chos drug bsdus pa'i zin bris, bypad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 7. སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་གདམས་ངག་ 91-105

  Wylie: spyod pa chos kyi glu zhes bya ba 'byung ba ro snyoms kyi gdams ngag, by Nāropa

 8. དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ 107-113

  Wylie: dpal mkha' spyod dbang pos mdzad pa'i ro snyoms skor drug gi khrid yig, by Shamarpa, 2nd

 9. རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ་ 115-122

  Wylie: ro snyoms skor drug gi nyams len sgang du dril ba, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 10. རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ 123-130

  Wylie: rten 'brel gyi sgom rim dam pa'i chos kyi za ma tog, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 11. བླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་ 131-141

  Wylie: bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhung, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 12. ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་ 143-161

  Wylie: lam zab thun mong gi khrid, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 13. ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ་ 163-172

  Wylie: lam zab thun mong ma yin pa'i khrid rim snying po, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 14. ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ 173-187

  Wylie: khrid chen brgyad mdzes par byed pa'i rgyan, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 15. འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ 189-208

  Wylie: 'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 16. དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་བསྒྲིལ་བ་ 209-221

  Wylie: dge sbyor bdun pa'i nyams len sgang du bsgril ba, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))

 17. ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་ 223-241

  Wylie: chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 18. རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་ 243-296

  Wylie: rgyal ba yang dgon pa'i khyad chos ri chos yon tan kun 'byung gi snying po ma drug gi gdams zab, by rgyal mtshan dpal

 19. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ཟབ་མོ་ 297-309

  Wylie: phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi ting nge 'dzin gyi dbang zab mo, by rgyal mtshan dpal bzang

 20. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག་ 311-325

  Wylie: phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig, by rgyal mtshan dpal bzang

 21. ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་ 327-347

  Wylie: chos drug rdo rje'i gzhung, by rgyal mtshan dpal bzang

 22. སྐྱེས་མཆོག་འབའ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བླ་སྒྲུབ་ 349-382

  Wylie: skyes mchog 'ba' rab rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa'i bla sgrub, by blo gros chos 'phel, and 'ba' ra ba ngag dbang ye shes

  1. ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་འཕོ་བའི་གསོལ་འདེབས་, by འབའ་ར་བ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ 17a1-17b1.

   Wylie: chos drug bsdus pa'i 'pho ba'i gsol 'debs, by 'ba' ra ba ngag dbang ye shes 381-382.

 23. གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ 383-393

  Wylie: gnas lugs phyag rgya chen po'i khrid yig, by sangs rgyas yel pa ye shes brtsegs

 24. མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ 395-431

  Wylie: mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla mchod bkra shis grags pa'i sgra dbyangs, by 'jam mgon kong sprul

 25. ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ 433-452

  Wylie: ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang, by 'jam mgon kong sprul

 26. ཕྱག་བཞི་པ་ཐེལ་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་ 453-469

  Wylie: phyag bzhi pa thel lugs kyi lha bcu bdun ma'i sgrub rjes byin rlabs yang snying, by 'jam mgon kong sprul

 27. ཕྱག་བཞི་པ་སྐུ་རེགས་མའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ 471-496

  Wylie: phyag bzhi pa sku regs ma'i rgya gzhung dang 'khor lo gnyis ma'i khrid yig

 28. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ 497-501

  Wylie: thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgwa lo tsA ba'i snyan brgyud, by karma chags med

 29. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་རྒྭ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐིལ་ལུགས་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ 503-523

  Wylie: ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa rgwa lo nas brgyud pa'i thil lugs tshal lugs kyi sgrub rjes, by 'jam mgon kong sprul

 30. བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ 525-536

  Wylie: bstan srung gtso mo dud sol ma'i sgrub rjes, by 'jam mgon kong sprul

 31. འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན་ 537-551

  Wylie: 'dod khams dbang phyug ma'i sgrub rjes bka' brgyud bstan pa'i ba dan, by 'jam mgon kong sprul