Volume 11

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་</span></font><br><br>
+
{{Volume Wylie
'''Volume 11 Statistics:'''<br>
+
|voltitletib=ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
*Relative size of volume: 8th largest
+
|voltitlewylie=shangs pa bka' brgyud pod gcig pa'i dkar chag
*Number of texts in volume: 20 (31)
+
|voltitleeng=
*Total number of pecha pages: 265
+
|volnumtib=༡༡
*Total number of Western pages: 530
+
|volnumeng=11
*Largest text: #8 with 81 pages - [[dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed]]
+
|volyigtib=ད་
*Smallest text: #11 with 1 pages - [[bde mchog gi skyabs sems]]
+
|volyigwylie=da
 +
|dkarchagtib=
 +
|dkarchagwylie=
 +
|dkarchageng=
 +
|sizerel=8th largest
 +
|numoftexts=20 (31)
 +
|numofpecha=265
 +
|numofpages=530
 +
|largesttext=#8 with 81 pages - [[dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed]]
 +
|smallesttext=#11 with 1 pages - [[bde mchog gi skyabs sems]]
 +
}}
  
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>

Revision as of 00:26, 17 May 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 1-27

  Wylie: ye shes kyi mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang, by Multiple authors

  1. ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 1b1-3b6.

   Wylie: chos drug rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma 2-6.

  2. རྩ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ 3b6-5a3.

   Wylie: rtsa ba chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa 6-9.

  3. ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ 5a3-5b4.

   Wylie: chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa 9-10.

  4. གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་, by ཌཱ་ཀི་མ་ 5b4-6a4.

   Wylie: gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag, by DA ki ma 10-11.

  5. ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གདམས་པ་བཅོ་ལྔ་ 6a4-6b7.

   Wylie: khyad 'phags kyi gdams pa bco lnga 11-12.

  6. སྒྱུ་ལུས་དྲུག་ལྡན་ 7a1-7a5.

   Wylie: sgyu lus drug ldan 13.

  7. སྡོང་པོ་ཕྱག་ཆེན་པོ་གྭ་འུ་མའི་རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་, by ནི་གུ་མ་ 7a5-8a2.

   Wylie: sdong po phyag chen po gwa 'u ma'i rdo rje tshig rkang, by ni gu ma 13-15.

  8. ཡལ་ག་འཆུགས་མེད་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 8a2-9a4.

   Wylie: yal ga 'chugs med lam khyer rnam gsum gyi rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma 15-17.

  9. མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by པཎྜི་ཏ་དཱི་པཾ་ཀཱ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ 9a4-9a7.

   Wylie: me tog mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs, by paN+Di ta dI paM kA ra shrI dz+nyA na 17.

  10. མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by བླ་མ་རཱ་ཧུ་ལ་ 9a7-10a6.

   Wylie: mkha' spyod dmar mo'i sgrub thabs, by bla ma rA hu la 17-19.

  11. འབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་བིརྺ་པ་ 10a6-12b7.

   Wylie: 'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba, by slob dpon chen po dpal bir+Wa pa 19-24.

  12. སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ 12b7-14a1.

   Wylie: sems 'chi med kyi rtsa ba, by ye shes kyi DA ki ma 24-27.

 2. ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་ 29-43

  Wylie: ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 3. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ 45-61

  Wylie: dpal ldan shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 4. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 63-64

  Wylie: shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs, by Tāranātha

 5. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་ 65-66

  Wylie: shangs lugs rgyud sde lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs kyi kha skong in+dra nI la'i do shal, by 'jam mgon kong sprul

 6. འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་ 67-68

  Wylie: 'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs, by theg mchog rdo rje

 7. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ 69-127

  Wylie: rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs, by Tāranātha

 8. དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་ 129-209

  Wylie: dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed, by Tāranātha

 9. མདུན་བསྐྱེད་ཉེར་མཁོའི་སྦྱངས་ཁྲུས་ 211-212

  Wylie: mdun bskyed nyer mkho'i sbyangs khrus

 10. ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ 213-241

  Wylie: shangs lugs rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i mtshams sbyor snang ba'i go 'byed, by 'jam mgon kong sprul

 11. བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་ 243-243

  Wylie: bde mchog gi skyabs sems

 12. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ 245-254

  Wylie: ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs, by Tāranātha

 13. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ 255-285

  Wylie: ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i dkyil chog, by Tāranātha

 14. ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ་ 287-295

  Wylie: ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga phrin las yar 'phel, by rmog lcogs pa

 15. ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ 297-331

  Wylie: shangs lugs bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam par bshad pa zab don gsal byed, by rgyal khams pa tA ra nA tha

 16. རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ 333-339

  Wylie: rgyud sde lnga'i lha lnga gtso bor bsdus pa'i man ngag bla ma gong ma'i phyag len, by Tāranātha

 17. དཀྱིལ་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ 341-353

  Wylie: dkyil chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po, by 'jam mgon kong sprul

 18. རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ 355-371

  Wylie: rgyud sde lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po, by 'jam mgon kong sprul

 19. ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ 373-449

  Wylie: zab lam ni gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklags chog tu bkod pa bde chen myu gu'i phreng ba, by blo gsal bstan skyong

 20. ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་ 451-529

  Wylie: dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po, by blo gsal bstan skyong