Volume 2

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཉིས་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 2 Contents[1] =

 1. Atiyoga
  1. Category of Direct Transmission (Tib. མན་ངག་སྡེ་ ; man ngag sde)
   1. ENGLISHTITLE
    TIBETANTITLE pp
    WYLIETITLE
 1. འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་ 1-15

  Wylie: 'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum, by Multiple authors

  1. སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 1b1-2a5.

   sangs rgyas kyi zhal chems dang po zhes bya ba:, by dga' rab rdo rje 2-3.

  2. སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གཉིས་པ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 2a5-3a5.

   sangs rgyas kyi 'das rjes gnyis pa:, by dga' rab rdo rje 3-5.

  3. སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ༔ 3a5-4a4

   sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa: 5-7.

  4. རིག་འཛིན་བཞིའི་ཞལ་ཆེམས་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་བཞུགས་སོ༔, by དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ 4a4-5a3.

   rig 'dzin bzhi'i zhal chems 'das rjes kyi yi ge las:_dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa bzhugs so:, by dga' rab rdo rje 7-9.

  5. འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་ཆེམས་སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་བཞུགས་སོ༔, by འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ 5a3-6a6.

   'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug pa bzhugs so:, by 'jam dpal bshes gnyen 9-11.

  6. ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་བཞུགས་སོ༔, by ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ 6a6-7a2.

   shrI siM ha'i zhal chems gzer bu bdun pa bzhugs so:, by shrI siM ha p 11-13.

  7. ཡེ་ཤེས་མདོའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཐབས་བཞི་པ་བཞུགས་སོ༔, by ཛྙཱ་ན་སཱུཏྲ་ 7a2-8a6

   ye shes mdo'i zhal chems bzhag thabs bzhi pa bzhugs so:, by dz+nyA na sUtra 13-15.

 2. སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཚངས་པའི་དྲ་བ་ (sic) 17-34

  Wylie: spros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i dra ba, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 3. དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ 35-38

  Wylie: dkyil 'khor spros bcas ming gi rim pa gsal bar byed pa, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 4. སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་ 39-61

  Wylie: spros med kyi dbang chog rin po che'i drwa ba, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 5. ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་པདྨའི་དྲྭ་བ་ 63-79

  Wylie: shin tu spros med kyi dbang chog pad+ma'i drwa ba, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 6. གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜ་ལ་ 81-86

  Wylie: gling bzhi rgyan gyi maN+Da la, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 7. རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲ་བ་ 87-99

  Wylie: rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi dra ba, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 8. ལྔ་ཚན་ལྔའི་མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དྲྭ་བ་ 101-102

  Wylie: lnga tshan lnga'i maN+Da la 'bul ba'i cho ga yid bzhin drwa ba , by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 9. ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ 103-113

  Wylie: tshogs mchod kyi rim pa yid bzhin rgya mtsho, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 10. སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་ 115-231

  Wylie: snying thig ma bu'i khrid yig dri med zhal lung, by pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal ('jam mgon kong sprul)

 11. གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ 233-246

  Wylie: gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me, by sna tshogs rang grol

 12. མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ 247-255

  Wylie: mchog gsang lam khrid chen mo, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 13. མདོ་སྔགས་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ 257-283

  Wylie: mdo sngags lam rim rin chen spungs pa, by pad+ma 'byung gnas

 14. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ 285-369

  Wylie: rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang, by dri med 'od zer

 15. སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་ 371-374

  Wylie: sems nyid rang grol gyi gsol 'debs, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 16. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ 375-393

  Wylie: rdzogs pa chen po sems nyid rang grol gyi lam rim snying po'i don khrid, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)

 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ 395-411

  Wylie: rdzogs pa chen po chos nyid rang grol, by dri med 'od zer (Klong chen pa)

 18. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ 413-436

  Wylie: rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol, by dri med 'od zer (Klong chen pa)

 19. རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ 437-477

  Wylie: rdzogs chen man ngag snying thig gi bla ma mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 20. བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་ 479-497

  Wylie: bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnang

Volume 2 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

2-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། རྙིང་མའི་སྐོར་པོད་གཉིས་པ། ཁ༽ འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ་སོགས་ལ་ལྡེབ། ༨ སྤྲོས་བཅས་དབང་ཆོག་ཚངས་པའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༩ སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༢ སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༡༢ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་པདྨའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༩ གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜལ་ལྡེབ། ༣ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༧ མཎྜལ་འབུལ་ཆོག་ལྡེབ། ༡ ཚོགས་མཆོད་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ལྡབ། ༦ སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་ལྡེབ། ༥༩ གསང་སྐོར་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ལྡེབ། ༥ མདོ་སྔགས་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལྡེབ། ༡༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ལྡེབ། ༤༣ སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༢ །སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༠ རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ལྡེབ། ༩ རྫོགས་ཆེན་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ལྡེབ། ༡༢ རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་

2-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ལྡེབ། ༢༡ བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༡༠ ཆོས་ཚན་ ༢༠ ལ་བསྡོམས་སྡེབ་ ༣༤༩ བཅས་བཞུགས༎ ༎

dkar chag

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_rnying ma'i skor pod gnyis pa/_kha)_'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa sogs la ldeb/_8_spros bcas dbang chog tshangs pa'i drwa ba ldeb/_9_spros bcas ming gi rim pa gsal byed ldeb/_2_spros med dbang chog rin po che'i drwa ba ldeb/_12_shin tu spros med dbang chog pad+ma'i drwa ba ldeb/_9_gling bzhi rgyan gyi maN+Dal ldeb/_3_rab tu spros med dbang chog 'od kyi drwa ba ldeb/_7_maN+Dal 'bul chog ldeb/_1_tshogs mchod yid bzhin rgya mtsho ldeb/_6_snying thig ma bu'i khrid yig dri med zhal lung ldeb/_59_gsang skor dbang gi lag len gsal ba'i sgron me ldeb/_7_mchog gsang lam khrid chen mo ldeb/_5_mdo sngags lam rim rin chen spungs pa ldeb/_14_sems nyid ngal gso'i don khrid byang chub lam bzang ldeb/_43_sems nyid rang grol gsol 'debs ldeb/_2_/sems nyid rang grol lam rim snying po'i don khrid ldeb/_10_rdzogs chen chos nyid rang grol ldeb/_9_rdzogs chen mnyam nyid rang grol ldeb/_12_rdzogs chen man ngag

!!!2!!!snying thig gi bla ma mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan ldeb/_21_bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnang ldeb/_10_chos tshan _20_la bsdoms sdeb _349_bcas bzhugs//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod