Volume 3

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br><br>
 
 
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>བཀའ་གདམས་</span></font><br><br>
 
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>བཀའ་གདམས་</span></font><br><br>
 
'''Volume 3 Statistics:'''<br>
 
'''Volume 3 Statistics:'''<br>

Revision as of 02:00, 9 September 2010

བཀའ་གདམས་

Volume 3 Statistics:

 • Relative size of volume: 6th largest
 • Number of texts in volume: 16
 • Total number of pecha pages: 272
 • Total number of Western pages: 544
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ 1-14

  Wylie: theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma, by rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me (Atīśa)

 2. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ 15-61

  Wylie: byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 3. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 63-69

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 4. བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ 71-72

  Wylie: byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 5. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ 73-110

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun, by bsod nams rgya mtsho (Dalai Lama, 3rd)

 6. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ 111-160

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 7. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 161-179

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba, by Mañjughoṣa ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 8. སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 181-273

  Wylie: skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu, by tA ra nA tha (Tāranātha)

 9. ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་ 275-321

  Wylie: zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 10. ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ 323-375

  Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 11. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ 377-378

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

 12. ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ 379-404

  Wylie: jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa, by 'brom ston ('brom ston pa)

 13. ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ 405-420

  Wylie: jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar, by dI paM ka ra shrI dz+nyA na (Atīśa)

 14. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་ 421-426

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas ("mchan bcas" added to the title to distinguish this as the annotated version), by 'chad kha ba ye shes rdo rje ('chad kha ba)

 15. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་ 427-428

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med ("mchan med" added, "mtshan med" also found in dkar chag folio 1 side b), by Atīśa

 16. བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ 429-544

  Wylie: byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (spyan snga ba)