Volume 3

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Volume
 
{{Volume
|voltitletib=བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་
+
|VolumeTitleTib=བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་
|voltitlewylie=bka' gdams pod gcig pa
+
|VolumeTitleWylie=bka' gdams pod gcig pa
|voltitleeng=Kadam Text Collections Volume 1
+
|VolumeTitleTrans=Kadam Text Collections Volume 1
|volnumtib=༣
+
|VolumeNumberTib=༣
|volnumeng=3
+
|VolumeNumber=3
|volyigtib=ག
+
|VolumeLetterTib=ག
|volyigwylie=ga
+
|VolumeLetterWylie=ga
|dkarchagtib=དཀར་ཆག་པོད་གསུམ་པ་
+
|KarchagTitleTib=དཀར་ཆག་པོད་གསུམ་པ་
|dkarchagwylie=dkar chag pod gsum pa  
+
|KarchagTitleWylie=dkar chag pod gsum pa  
|dkarchageng=
+
|KarchagTitleTrans=
|sizerel=6th largest
+
|RelativeVolumeSize=6th largest
|numoftexts=16
+
|TotalTextsInVolume=16
|numofpecha=272
+
|TotalFolios=272
|numofpages=544
+
|TotalPages=544
|largesttext=#16 with 116 pages - [[byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed]]
+
|LargestTextInVol=#16 with 116 pages - [[byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed]]
|smallesttext=4 and 15 with 2 pages each- [[byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma]] and [[theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med]].
+
|SmallestTextInVol=4 and 15 with 2 pages each- [[byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma]] and [[theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med]].
 
}}
 
}}
==Volume 3 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
+
<onlyinclude>===Volume 3 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]], p. 89-90</ref>===
 
<div class="volcontent">
 
<div class="volcontent">
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་</span></font>
 
  
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
+
====1. Primary Sources====
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་]]</span> 1-14<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma]], by [[rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me]] ([[Atīśa]])<br><br>
+
#<big>''Lamp on the Path to Enlightenment''</big>, authored by the Noble Lord, [[Atīśa]]<ref>Barron, [[The Catalog]], Note 141. Theg pa chen po’i lam gyi rim pa’i gzhung byang chub lam gyi sgron ma, vol. 3, pp. 1–8. This text, which is the source for the branch based on primary sources, is combined in volume 3 of The Treasury of Precious Instructions with the two texts that are, respectively, the sources for the branches based on spiritual advice and pith instructions and that are not mentioned at this point in Kongtrul’s catalog: ''Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach'' (Theg pa chen po’i gdams ngag blo sbyong don bdun ma’i rtsa ba), which includes an interlinear structural analysis, vol. 3, pp. 8–11; and ''A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach'' (Theg pa chen po’i man ngag bka’ gdams glegs bam rin po che’i rtsa thig byang chub sems dpa’i nor bu’i ’phreng ba), vol. 3, pp. 11–14.</ref>
##<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་]],</span> by <span class=TibetanUnicode16>[[སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་]],</span> translated by <span class=TibetanUnicode16>[[རྒྱ་དགར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་]] དང་ [[བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་]]</span>  1b1-4b6.<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi sgron ma]], by [[slob dpon chen po dpal mar me mdzad ye shes]], translated by [[rgya dgar gyi mkhan po dI paM ka ra shrI dz+nya na]], and [[bod kyi lo tsA ba dge slong dge ba'i blo gros]] 2-8.<br><br>  
+
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་]]</big> pp 1–8 (1b1-4b6)
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་]]</span>, by <span class=TibUni16>[[ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་]]</span> 4b6-6a4.<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba]], by [[thogs med bzang po dpal]] 8-11.<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma|Wylie: theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma}} -  '''Translated:''' Many Times by various people, but not by Thupten Jinpa.
##<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་ ་ ་ ་|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་]]</span> 6a4-7b1.<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba]], by [[rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me mdzad bzang po ye shes snying po]] 11-14.<br><br>
+
#''Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach'', by [[ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་]]  
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་]]</span> 15-61<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba]], by [[blo gros mtha' yas]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་]]</big> pp 8–11 (4b6-6a4)
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་]]</span> 63-69<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa]], by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba|Wylie: theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་]]</span> 71-72<br><br>Wylie: [[byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma]], by [[blo bzang grags pa'i dpal]] ([[Tsong kha pa]])<br><br>
+
#''A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach''
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་]]</span> 73-110<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun]], by [[bsod nams rgya mtsho]] ([[Dalai Lama, 3rd]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་]]</big> pp 11–14 (6a4-7b1)
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་]]</span> 111-160<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam]], by [[blo bzang chos kyi rgyal mtshan]] ([[Paṇchen Lama, 1st]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba|Wylie: theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba}} - '''Translated:''' Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In The Book of Kadam: The Core Texts, Volume 2, 61-64. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2008. Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 21-25. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Also Berzin, Alexander, trans. A Bodhisattva's Garland of Gems - Atisha. Online at Berzin Archives)
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</span> 161-179<br><br>Wylie: [[byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba]], by [[Mañjughoṣa]] ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])<br><br>
+
#''Utterly Clear Illumination of the Path to Enlightenment'', a commentary on ''the Lamp'' by [[Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé]]
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་]]</span> 181-273<br><br>Wylie: [[skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu]], by [[tA ra nA tha]] ([[Tāranātha]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba|བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་]]</big> pp 15-61 (1b1-24a6)
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་]]</span> 275-321<br><br>Wylie: [[zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam]], by [[blo gros mtha' yas]] ([['jam mgon kong sprul]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba|Wylie: byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba}}, by [[blo gros mtha' yas]]
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་]]</span> 323-375<br><br>Wylie: [[theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang]], by [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]<br><br>
+
#The graduated path according to the tradition of Gampo, authored by Tokden Kachö Wangpo<ref>Barron, [[The Catalog]], Note 143. This text is not contained in the available editions of ''The Treasury of Precious Instructions''.</ref>
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་]]</span> 377-378<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag]]<br><br>
+
#''Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path'', authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal ([[Tsong kha pa]])
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་]]</span> 379-404<br><br>Wylie: [[jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa]], by [['brom ston]] ([['brom ston pa]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa|བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་]]</big> pp 63-69 (1b1-4a4)
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་]]</span> 405-420<br><br>Wylie: [[jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar]], by [[dI paM ka ra shrI dz+nyA na]] ([[Atīśa]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa|Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་]]</span> 421-426<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas]] ("mchan bcas" added to the title to distinguish this as the annotated version), by [['chad kha ba ye shes rdo rje]] ([['chad kha ba]])<br><br>
+
#A supplication to the direct lineage of blessings, authored by the Precious Lord [[Tsong kha pa]]
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་]]</span> 427-428<br><br>Wylie: [[theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med]] ("mchan med" added, "mtshan med" also found in dkar chag folio 1 side b), by [[Atīśa]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma|བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་]]</big> pp 71-72 (a-b)
#<span class=TibetanUnicode16>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་]]</span> 429-544<br><br>Wylie: [[byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed]], by [[blo gros rgyal mtshan dpal bzang po]] ([[spyan snga ba]])
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma|Wylie: byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma}}
</div>
+
#''Refined Gold, Instruction on the Graduated Path'' authored by Gyalwa Sönam Gyatso ([[Dalai Lama, 3rd]])
 +
#:<big>[[Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun|བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་]]</big> pp 73–110 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun|Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun}}
 +
#Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen<ref>Barron, [[The Catalog]], Note 148. In his catalog, Kongtrul gives the abbreviated title of this work as ''Blissful Path to Primordial Unity'' (Zung ’jug bde lam).</ref> ([[Paṇchen Lama, 1st]])
 +
#:<big>[[Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam|བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་]]</big> pp 111–160 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam|Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam}} - '''Translated:''' Jinpa, Thubten, trans. Path to Bliss: A Practical Guide to the Stages of Meditation. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1991.
 +
#''Practical Means of Implementing the Graduated Path'', authored by Jamyang Khyentse ([['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]])
 +
#:<big>[[Wylie: byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba|བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་]]</big> pp 161-179 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba|Wylie: byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba}}
 +
#Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by [[Jetsun Tāranātha]]<ref>This entry is given in a different order, before Tsonkhapa's first text above in Kongtrul's [[The Catalog]].</ref>
 +
#:<big>[[Wylie: skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu|སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་]]</big> pp 181-273 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu|Wylie: skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu}}
 +
#''Main Pathway to Enlightenment'', a ritual for the arousal of bodhicitta according to the Middle Way tradition of the Mahāyāna approach
 +
#:<big>[[Wylie: zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam|ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་]]</big> pp 275-321 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam|Wylie: zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam}}
 +
#Noble Path of the Bodhisattva, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the tradition of extensive conduct in the Mahāyāna approach, authored by Jamyang Khyentse ( [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]]).
 +
#:<big>[[Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang|ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་]]</big> pp 323-375 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang|Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang}}
 +
 
 +
====2. Advice====
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་]]</big> pp 377-378 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag|Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag}}
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa|ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་]]</big> pp 379–404 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa|Wylie: jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa}} - '''Translated:''' Jinpa, Thupten, trans. "How Atiśa Relinquished His Kingdom and Sought Liberation." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 27-55. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar|ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་]]</big> pp 405–420 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar|Wylie: jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar}}  - '''Translated:''' Jinpa, Thupten, trans. "The Story of Atiśa's Voyage to Sumatra." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 57-70. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 +
#The source verses for the ''Seven Points of Mental Training'' by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་]]</big> pp 421–426 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas|Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas}} - '''Translated:''' Jinpa, Thupten, trans. "Annotated Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 75-82. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med|ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་]]</big> pp 427–428 (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med|Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med}} - '''Translated:''' Jinpa, Thubten, trans. "Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 71-73. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.
 +
#<br>
 +
#:<big>[[Wylie: byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed|བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་]]</big> pp 429–544  (a-b)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed|Wylie: byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed}}, by [[blo gros rgyal mtshan dpal bzang po]] ([[spyan snga ba]])
 +
</div></onlyinclude>
  
 
{{Karchak}}
 
{{Karchak}}

Latest revision as of 21:30, 25 January 2019

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 3 (ག)
Kadam Text Collections Volume 1
བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་


བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་

Volume 3 Contents[1]

1. Primary Sources

 1. Lamp on the Path to Enlightenment, authored by the Noble Lord, Atīśa[2]
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ pp 1–8 (1b1-4b6)
  theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma - Translated: Many Times by various people, but not by Thupten Jinpa.
 2. Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ pp 8–11 (4b6-6a4)
  theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba
 3. A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ pp 11–14 (6a4-7b1)
  theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In The Book of Kadam: The Core Texts, Volume 2, 61-64. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2008. Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 21-25. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Also Berzin, Alexander, trans. A Bodhisattva's Garland of Gems - Atisha. Online at Berzin Archives)
 4. Utterly Clear Illumination of the Path to Enlightenment, a commentary on the Lamp by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ pp 15-61 (1b1-24a6)
  byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba, by blo gros mtha' yas
 5. The graduated path according to the tradition of Gampo, authored by Tokden Kachö Wangpo[3]
 6. Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal (Tsong kha pa)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ pp 63-69 (1b1-4a4)
  byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa
 7. A supplication to the direct lineage of blessings, authored by the Precious Lord Tsong kha pa
  བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ pp 71-72 (a-b)
  byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma
 8. Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ pp 73–110 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun
 9. Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen[4] (Paṇchen Lama, 1st)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ pp 111–160 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam - Translated: Jinpa, Thubten, trans. Path to Bliss: A Practical Guide to the Stages of Meditation. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1991.
 10. Practical Means of Implementing the Graduated Path, authored by Jamyang Khyentse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ pp 161-179 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba
 11. Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha[5]
  སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ pp 181-273 (a-b)
  skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu
 12. Main Pathway to Enlightenment, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the Middle Way tradition of the Mahāyāna approach
  ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་ pp 275-321 (a-b)
  zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam
 13. Noble Path of the Bodhisattva, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the tradition of extensive conduct in the Mahāyāna approach, authored by Jamyang Khyentse ( 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po).
  ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ pp 323-375 (a-b)
  theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang

2. Advice


 1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ pp 377-378 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

 2. ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ pp 379–404 (a-b)
  jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "How Atiśa Relinquished His Kingdom and Sought Liberation." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 27-55. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.

 3. ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ pp 405–420 (a-b)
  jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "The Story of Atiśa's Voyage to Sumatra." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 57-70. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 4. The source verses for the Seven Points of Mental Training by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་ pp 421–426 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "Annotated Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 75-82. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)

 5. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་ pp 427–428 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med - Translated: Jinpa, Thubten, trans. "Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 71-73. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.

 6. བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ pp 429–544 (a-b)
  byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (spyan snga ba)

Volume 3 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དང་པོ། ག༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གཉིས་པ་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་གཞུང་། གདམས་པ། མན་ངག་གི་སྐོར་ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་གདམས་ངག་མཛོད་འདིར་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐ་ལ། དང་པོ་གཞུང་གི་སྐོར་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྤྱིའི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ས་བཅད་བཅས་ བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་གྱི་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་༧། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ཚིགས་བཅད་་་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༤། བྱིན་རླབས་ཉེ་་་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡ ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༩། ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་འདེ་ལམ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༥། ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༠ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྡེབ་༤༧། ཟབ་མོ་དབུ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ཐེག་ཆེན་ཤིནྟུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ་༢༧། གཉིས་པ་གདམས་ངག་གི་སྐོར་ལ་་་་་ཐིག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ལྡེབ་༡། ཇོ་བོས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལྡེབ་༨། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་ལྡེབ་༣། ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་གི་ཚིག་མཚན་མེད་པ་ལྡེབ་༡། བློ་སྦྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༥༨། བསྡོམས་ཆོས་ཚན་༡༦། ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་པ་༢༧༢། བཞུགས་པའོ༎ ༎

dkar chag

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_bka' gdams glegs bam dang po/_ga)_sgrub brgyud shing rta gnyis pa jo bo bka' gdams pa'i chos skor la gzhung /_gdams pa/_man ngag gi skor zhes zab cing rgya che bar bzhugs pa'i rtsa ba gdams ngag mdzod 'dir ji ltar bzhugs pa'i mtshan tha la/_dang po gzhung gi skor la/_theg pa chen po'i lam spyi'i rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma jo bo rjes mdzad pa dang /_theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba sa bcad bcas _bka' gdams glegs bam gyi tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba bcas tshan sbrel ldeb 7/_byang chub lam gyi rim pa'i 'grel pa byang chub lam gyi rim pa gsal ba 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung ldeb 24/_lam rim bsdus don tshigs bcad rje rin po ches mdzad pa ldeb 4/_byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs rje rin po ches mdzad pa ldeb 1_lam rim khrid yig gser gyi yang zhun rgyal ba bsod nams rgya mtshos mdzad pa ldeb 19/_lam rim khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i 'de lam paN chen blo bzang chos rgyan gyis mdzad pa ldeb 25/_lam rim nyams su len pa'i phyag bzhes snying por dril ba kun gzigs mkhyen brtse rin po ches mdzad pa ldeb 10_rgyal ba'i bstan pa la 'jug pa'i rim pa skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig

!!!2!!!bdud rtsi'i nying khu ldeb 47/_zab mo dbu lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam 'jam mgon kong sprul gsung ldeb 24/_theg chen shin+tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang mkhyen brtse rin po che'i gsung ldeb 27/_gnyis pa gdams ngag gi skor la thig pa chen po blo sbyong gi dkar chag ldeb 1/_jo bos rgyal srid spangs te thar pa sgrub pa'i rnam thar 'brom ston gyis mdzad pa ldeb 13/_jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar ldeb 8/_theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig ldeb 3/_theg chen blo sbyong gi tshig mtshan med pa ldeb 1/_blo sbyong chos kyi sgo 'byed rgyal ba blo gros rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa ldeb 58/_bsdoms chos tshan 16/_ldeb grangs bsdoms pa 272/_bzhugs pa'o//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod, p. 89-90
 2. Barron, The Catalog, Note 141. Theg pa chen po’i lam gyi rim pa’i gzhung byang chub lam gyi sgron ma, vol. 3, pp. 1–8. This text, which is the source for the branch based on primary sources, is combined in volume 3 of The Treasury of Precious Instructions with the two texts that are, respectively, the sources for the branches based on spiritual advice and pith instructions and that are not mentioned at this point in Kongtrul’s catalog: Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach (Theg pa chen po’i gdams ngag blo sbyong don bdun ma’i rtsa ba), which includes an interlinear structural analysis, vol. 3, pp. 8–11; and A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach (Theg pa chen po’i man ngag bka’ gdams glegs bam rin po che’i rtsa thig byang chub sems dpa’i nor bu’i ’phreng ba), vol. 3, pp. 11–14.
 3. Barron, The Catalog, Note 143. This text is not contained in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 4. Barron, The Catalog, Note 148. In his catalog, Kongtrul gives the abbreviated title of this work as Blissful Path to Primordial Unity (Zung ’jug bde lam).
 5. This entry is given in a different order, before Tsonkhapa's first text above in Kongtrul's The Catalog.