Volume 3

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 3 Contents[1]

བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་

Table of Contents:

 1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ 1-14

  Wylie: theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma, by rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me (Atīśa)

  1. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་, by སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་, translated by རྒྱ་དགར་གྱི་མཁན་པོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་ དང་ བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ 1b1-4b6.

   Wylie: byang chub lam gyi sgron ma, by slob dpon chen po dpal mar me mdzad ye shes, translated by rgya dgar gyi mkhan po dI paM ka ra shrI dz+nya na, and bod kyi lo tsA ba dge slong dge ba'i blo gros 2-8.

  2. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་ 4b6-6a4.

   Wylie: theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba, by thogs med bzang po dpal 8-11.

  3. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་, by རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ 6a4-7b1.

   Wylie: theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba, by rgya gar gyi mkhan po dpal ldan mar me mdzad bzang po ye shes snying po 11-14.

 2. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ 15-61

  Wylie: byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba, by blo gros mtha' yas

 3. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 63-69

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 4. བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ 71-72

  Wylie: byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma, by blo bzang grags pa'i dpal (Tsong kha pa)

 5. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ 73-110

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun, by bsod nams rgya mtsho (Dalai Lama, 3rd)

 6. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ 111-160

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam, by blo bzang chos kyi rgyal mtshan (Paṇchen Lama, 1st)

 7. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 161-179

  Wylie: byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba, by Mañjughoṣa ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 8. སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 181-273

  Wylie: skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu, by tA ra nA tha (Tāranātha)

 9. ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་ 275-321

  Wylie: zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)

 10. ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ 323-375

  Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang, by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

 11. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ 377-378

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

 12. ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ 379-404

  Wylie: jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa, by 'brom ston ('brom ston pa)

 13. ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ 405-420

  Wylie: jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar, by dI paM ka ra shrI dz+nyA na (Atīśa)

 14. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་ 421-426

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas ("mchan bcas" added to the title to distinguish this as the annotated version), by 'chad kha ba ye shes rdo rje ('chad kha ba)

 15. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་ 427-428

  Wylie: theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med ("mchan med" added, "mtshan med" also found in dkar chag folio 1 side b), by Atīśa

 16. བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ 429-544

  Wylie: byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (spyan snga ba)

Volume 3 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དང་པོ། ག༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གཉིས་པ་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་གཞུང་། གདམས་པ། མན་ངག་གི་སྐོར་ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་གདམས་ངག་མཛོད་འདིར་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐ་ལ། དང་པོ་གཞུང་གི་སྐོར་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྤྱིའི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ས་བཅད་བཅས་ བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་གྱི་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་༧། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ཚིགས་བཅད་་་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༤། བྱིན་རླབས་ཉེ་་་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡ ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༩། ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་འདེ་ལམ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༥། ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༠ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྡེབ་༤༧། ཟབ་མོ་དབུ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ཐེག་ཆེན་ཤིནྟུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ་༢༧། གཉིས་པ་གདམས་ངག་གི་སྐོར་ལ་་་་་ཐིག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ལྡེབ་༡། ཇོ་བོས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལྡེབ་༨། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་ལྡེབ་༣། ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་གི་ཚིག་མཚན་མེད་པ་ལྡེབ་༡། བློ་སྦྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༥༨། བསྡོམས་ཆོས་ཚན་༡༦། ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་པ་༢༧༢། བཞུགས་པའོ༎ ༎

dkar chag

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_bka' gdams glegs bam dang po/_ga)_sgrub brgyud shing rta gnyis pa jo bo bka' gdams pa'i chos skor la gzhung /_gdams pa/_man ngag gi skor zhes zab cing rgya che bar bzhugs pa'i rtsa ba gdams ngag mdzod 'dir ji ltar bzhugs pa'i mtshan tha la/_dang po gzhung gi skor la/_theg pa chen po'i lam spyi'i rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma jo bo rjes mdzad pa dang /_theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba sa bcad bcas _bka' gdams glegs bam gyi tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba bcas tshan sbrel ldeb 7/_byang chub lam gyi rim pa'i 'grel pa byang chub lam gyi rim pa gsal ba 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung ldeb 24/_lam rim bsdus don tshigs bcad rje rin po ches mdzad pa ldeb 4/_byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs rje rin po ches mdzad pa ldeb 1_lam rim khrid yig gser gyi yang zhun rgyal ba bsod nams rgya mtshos mdzad pa ldeb 19/_lam rim khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i 'de lam paN chen blo bzang chos rgyan gyis mdzad pa ldeb 25/_lam rim nyams su len pa'i phyag bzhes snying por dril ba kun gzigs mkhyen brtse rin po ches mdzad pa ldeb 10_rgyal ba'i bstan pa la 'jug pa'i rim pa skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig

!!!2!!!bdud rtsi'i nying khu ldeb 47/_zab mo dbu lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam 'jam mgon kong sprul gsung ldeb 24/_theg chen shin+tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang mkhyen brtse rin po che'i gsung ldeb 27/_gnyis pa gdams ngag gi skor la thig pa chen po blo sbyong gi dkar chag ldeb 1/_jo bos rgyal srid spangs te thar pa sgrub pa'i rnam thar 'brom ston gyis mdzad pa ldeb 13/_jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar ldeb 8/_theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig ldeb 3/_theg chen blo sbyong gi tshig mtshan med pa ldeb 1/_blo sbyong chos kyi sgo 'byed rgyal ba blo gros rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa ldeb 58/_bsdoms chos tshan 16/_ldeb grangs bsdoms pa 272/_bzhugs pa'o//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod