Volume 5

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་]]</span> 329-423<br><br>Wylie: [[lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal]], by [[btsun pa bsod nams]] ([[bsod nams rgyal mtshan]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་]]</span> 329-423<br><br>Wylie: [[lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal]], by [[btsun pa bsod nams]] ([[bsod nams rgyal mtshan]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</span> 425-431<br><br>Wylie: [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]], by [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</span> 425-431<br><br>Wylie: [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]], by [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་]]</span> 433-458<br><br>Wylie: [[brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa]], by [[]]<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་]]</span> 433-458<br><br>Wylie: [[brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa]], by [[bdag chen rdo rje 'chang]] ([[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]])<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ་]]</span> 459-490<br><br>Wylie: [[lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo gru pa'i gsung la bde bar gshegs pa dpal stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa]], by [[]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ་]]</span> 459-490<br><br>Wylie: [[lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo gru pa'i gsung la bde bar gshegs pa dpal stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa]], by [[]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 491-505<br><br>Wylie: [['phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig]], by [[chos rgyal 'phags pa]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 491-505<br><br>Wylie: [['phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig]], by [[chos rgyal 'phags pa]]<br><br>

Revision as of 21:52, 1 July 2010

ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་

Volume 1 Statistics:

 • Relative size of volume:
 • Number of texts in volume:
 • Total number of pecha pages:
 • Total number of Western pages:
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 1-33

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang

 2. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ 35-121

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa, by kun khyab rab dga'i snying (sa chen kun dga' snying po)

 3. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་ 123-152

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan, by mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub (ngor chen dkon mchog lhun grub)

 4. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ 153-176

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (ngor chen dkon mchog lhun grub)

 5. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ 177-242

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (ngor chen dkon mchog lhun grub)

 6. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 243-324

  Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa, by blo gter dbang po ('jam dbyangs blo gter dbang po)

 7. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 325-328

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs, by ngor chen rdo rje 'chang (ngor chen kun dga' bzang po) and bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 8. ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ 329-423

  Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal, by btsun pa bsod nams (bsod nams rgyal mtshan)

 9. ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ 425-431

  Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris, by bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

 10. བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ 433-458

  Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa, by bdag chen rdo rje 'chang (bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan)

 11. [[ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ་]] 459-490

  Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo gru pa'i gsung la bde bar gshegs pa dpal stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa, by [[]]

 12. འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 491-505

  Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig, by chos rgyal 'phags pa