Volume 5

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་

Volume 5 Statistics:

dkar chag

Table of Contents:

 1. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 1-6

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang, by Multiple authors

  1. རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་ 6a2-6b4.

   Wylie: rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don 11-12.

  2. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་ 6b4-8a1.

   Wylie: gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma 12-15.

  3. ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་ by རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ 8a1-9a3.

   Wylie: lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba, by rdo rje 'dzin pa grags pa rgyal mtshan 15-17.

  4. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་ 9a3-14b2.

   Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba 17-28.

  5. ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་ by ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ 14b2-16a4.

   Wylie: lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma, by ngor chen rdo rje 'chang 28-31.

  6. གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་ by ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ 16a4-17a7.

   Wylie: gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don, by kun dga' bzang po 31-33.

 2. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ 35-121

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa, by kun khyab rab dga'i snying (sa chen kun dga' snying po)

 3. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་ 123-152

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan, by mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)

 4. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ 153-176

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)

 5. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ 177-242

  Wylie: dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)

 6. དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 243-324

  Wylie: dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa, by blo gter dbang po ('jam dbyangs blo gter dbang po)

 7. གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 325-328

  Wylie: gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs, by ngor chen rdo rje 'chang (ngor chen kun dga' bzang po) and bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 8. ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ 329-423

  Wylie: lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal, by btsun pa bsod nams (bsod nams rgyal mtshan)

 9. ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ 425-431

  Wylie: lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris, by bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

 10. བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ 433-458

  Wylie: brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa, by bdag chen rdo rje 'chang (bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan)

 11. ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་ 459-490

  Wylie: lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris, by stag lung pa bkra shis dpal (stag lung khri, 1st)

 12. འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 491-505

  Wylie: 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig, by chos rgyal 'phags pa