Volume 6

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
  
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
[[gdamd ngag mdzod volume six dkar chag]]<br>
+
*[[gdams ngag mdzod volume six dkar chag]]<br>
  
 
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
 
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>

Revision as of 22:09, 27 October 2010

ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་

Volume 6 Statistics:

dkar chag

Table of Contents:

 1. ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ 1-6

  Wylie: lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs, by dge slong kun dga' bzang po (ngor chen kun dga' bzang po) and many+dzu g+ho Sha ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 2. ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ 7-17

  Wylie: Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 3. སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་ 19-41

  Wylie: slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa, by slob dpon pad+ma badz+ra (Padmavajra)

  1. སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་, by སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ 10b1-12a4.

   Wylie: slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i rdzogs rim mar me'i rtse mo lta bu'i gdams ngag, by slob dpon mtsho skyes rdo rje 38-41.

 4. སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ 43-53

  Wylie: slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs, by shAk+ya'i dge bsnyen theg pa mchog gi rnal 'byor pa grags pa rgyal mtshan (rje btsun grags pa rgyal mtshan)

 5. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ་ 55-57

  Wylie: nag po u tsi ta 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i gdams pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 6. སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ 59-65

  Wylie: slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob, by shAk+ya'i dge bsnyen grags pa rgyal mtshan (rje btsun grags pa rgyal mtshan)

 7. སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ 67-79

  Wylie: slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 8. དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ 81-118

  Wylie: dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag, Multiple Authors

  1. བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་, by ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་དཔལ་ཏོག་རྩེ་པ་ 1b1-8a1.

   Wylie: bsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag, by phyag rgya chen po grub pa dpal tog rtse pa (Kuddālapāda) 82-95.

  2. སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པའི་ལམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ 8a1-9b1.

   Wylie: slob dpon tog rtse pa'i lam bsam gyis mi khyab pa lnga'i lo rgyus 95-98.

  3. སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པས་མཛད་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ 9b1-18a6.

   Wylie: slob dpon tog rtse pas mdzad pa'i bsam mi khyab kyi gdams pa gsal bar byed pa 98-115.

  4. བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་ 18a6-19a2.

   Wylie: bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las 115-117.

  5. སློབ་དཔོན་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་གནོང་རྣམ་པ་ལྔ་ 19a3-19b6.

   Wylie: /slob dpon 'di'i lugs kyi log gnong rnam pa lnga 117-118.

 9. སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ 119-136

  Wylie: slob dpon in+dra b+hU ti'i mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 10. ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ 137-150

  Wylie: Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud, by chos rgyal 'phags pa?

 11. པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ 151-180

  Wylie: pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu, by chos rgyal 'phags pa?

 12. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ 181-188

  Wylie: nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po, by chos rgyal 'phags pa?

 13. འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ 189-212

  Wylie: 'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang, by chos rgyal 'phags pa?

 14. ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དཱུརྦའི་མྱུ་གུ་ 213-229

  Wylie: ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis dUrba'i myu gu, by chos rgyal 'phags pa?

 15. ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ 231-254

  Wylie: tog rtse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long, by chos rgyal 'phags pa?

 16. ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ 255-269

  Wylie: in+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil, by chos rgyal 'phags pa?

 17. ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ 271-287

  Wylie: nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le, by chos rgyal 'phags pa?

 18. འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ 289-303

  Wylie: 'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig, by Multiple Authors

  1. མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་[1] 1b1-3a5.

   Wylie: mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs 290-293.

  2. ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ་ 3a5-4a7.

   Wylie: shes rab 'byung gnas sbas pa dz+nyA na shrI rin chen rdo rje gsum gyi bar chad gzum sel lo 293-295.

  3. ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ་, by སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་ 4a7-4b6.

   Wylie: ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal, by slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa 295-296.

  4. དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ 4b6-6b5.

   Wylie: dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas 296-300.

  5. དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ་, by རྗེ་ནཱ་རོ་པ་ 6b5-8a1.

   Wylie: dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel, by rje nA ro pa 300-303.

 19. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 305-307

  Wylie: zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs, by bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 20. བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར་ 309-356

  Wylie: blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor, by Multiple authors

  1. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་རྩ་ཚིག་[2] by ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ 1b1-1b4.

   Wylie: zhen pa bzhi bral gyi rtsa tshig, by sa chen kun dga' snying po 310.

  2. རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ by རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ 1b4-3b2.

   Wylie: rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral, by rnal 'byor pa grags pa rgyal mtshan 310-314.

  3. ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གོ་ by ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ 3b2-4a1.

   Wylie: sa paN gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral gyi gdams ngag go, by sa skya paN+Di ta 314-315.

  4. ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ by ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ 4a1-5a2.

   Wylie: nub pa rig 'dzin grags kyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral, by nub pa rig 'dzin grags 315-317.

  5. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་དྲའི་གསུང་བསྒྲོས་ by དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་ 5a2-17b7.

   Wylie: zhen pa bzhi bral gyi khrid yig rje bla ma A nan+da b+ha dra'i gsung bsgros, by dge slong kun dga' legs rin 317-342.

  6. བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ by ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ 18a1-24b3.

   Wylie: blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal, by ngag dbang legs grub 343-356.

 21. ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ 357-386

  Wylie: lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas, by dge slong kun dga' chos 'phel (kun dga' chos 'phel)

 22. དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ 387-401

  Wylie: dpal bde mchog sdom 'byung nas kyi chang gi cho ga, by rig pa 'dzin pa kun dga' blo gros (kun dga' blo gros)

 23. བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་ 403-424

  Wylie: bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar, by blo gros mtha' yas pa'i sde

 1. Title for this text taken from p 290, 1b2.
 2. This text does not have a title present. The Tibetan title was taken from Chökyi Nyima. Author information was found in Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.