Volume 8

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
 
(46 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
<font size="+2"></font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br><br>
+
{{Volume
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་</span></font><br><br>
+
|VolumeTitleTib=མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་
'''Volume 1 Statistics:'''<br>
+
|VolumeTitleWylie=mar pa bka' brgyud pod gnyis pa
*Relative size of volume:
+
|VolumeTitleTrans=Marpa Kagyü Text Collections Volume 2
*Number of texts in volume:  
+
|VolumeNumberTib=༨
*Total number of pecha pages: 243
+
|VolumeNumber=8
*Total number of Western pages: 486
+
|VolumeLetterTib=ཉ་
*Largest text: #? with ?? pages -  
+
|VolumeLetterWylie=nya
*Smallest text: #? with ? pages -
+
|KarchagTitleTib=དཀར་ཆག་པོད་བརྒྱད་པ་
 +
|KarchagTitleWylie=Dkar chag pod brgyad pa
 +
|KarchagTitleTrans=
 +
|RelativeVolumeSize=13th largest
 +
|TotalTextsInVolume=24
 +
|TotalFolios=243
 +
|TotalPages=486
 +
|LargestTextInVol=#017 with 92 pages - [[zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba]]
 +
|SmallestTextInVol=#024 with 1 page - [[rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig]]
 +
}}
 +
<onlyinclude>==Volume 8 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
 +
<div class="volcontent">
 +
===2. Stages of Instruction===
 +
====b. Instructions====
 +
=====I) Oral Lineages =====
 +
<big>'''Oral Lineage of Rechungpa Continued'''</big>
 +
#“Supreme bliss through the lower gateway”
 +
#:<big>[[Wylie: 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me|འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་]]</big> pp 1-7
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me|Wylie: 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me}}
 +
#''Supreme Bliss: Luminous Pure Awareness''
 +
#:<big>[[Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa|བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</big> pp 9-19
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa|Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa}}
 +
#a<ref>A text included at this point is omitted from [[The Catalog|Kongtrul's catalog]]</ref>
 +
#:<big>[[Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo|བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་]]</big> pp 21-38
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo|Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo}}
 +
#''Four Letters of Mahāmudrā''
 +
#:<big>[[Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་]]</big> pp 39-44
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa|Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa}}
 +
#A word-by-word commentary on the ''Four Letters of Mahāmudrā''
 +
#:<big>[[Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་]]</big> pp 45-60
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung|Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung}}
 +
#:Alternate Title: Yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas rdo rje ’chang chen po’i gdams pa phyag rgya chen po yi ge bzhi pa’i khrid kyi gnad ’gag gal che ba’i ’bru ’brel gsal byed nyin mo’i mgon po/
 +
#A supplication to the oral lineage by Khyentse Wangpo
 +
#:<big>[[Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster|བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་]]</big> pp 61-64
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster|Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster}}, by [[mkhyen brtse'i dbang po]]
 +
#''Heart Essence of the Wish-Fulfilling Gem'', the graduated path of this lineage by Khyentse Wangpo
 +
#:<big>[[Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po|བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་]]</big> pp 64-101
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po|Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po}}, by [[mkhyen brtse'i dbang po]]
  
<big>'''Table of Contents:'''</big><br>
+
<big>'''Oral Lineage of Ngamdzong'''</big>
#<span class=TibetanUnicode16>[[འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་]]</span> 1-7<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes gsal ba'i sgron me]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
+
#The primary source, ''Three Cycles of Tseringma''
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span> 9-19<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung|དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་]]</big> pp 103-120
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་]]</span> 21-38<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung|Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་]]</span> 39-44<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
+
#The Mahāmudrā instructions ''Shedding Light on Timeless Awareness''
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་]]</span> 45-60<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung]], by [[rgod tshang ras pa]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed|བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་]]</big> pp 121-133
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་]]</span> 61-101<br><br>Wylie: [[bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster]], by [[mkhyen brtse'i dbang po]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed|Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་]]</span> 103-120<br><br>Wylie: [[dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung]]<br><br>
+
#''Direct Introduction to the Secret of “Shedding Light on Timeless Awareness,”'' the latter deriving from the oral lineage of Zurmang
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་]]</span> 121-133<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་]]</big> pp
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་]]</span> 135-145<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag]], by [[ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag|Wylie: phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་]]</span> 147-164<br><br>Wylie: [[dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma]]<br><br>
+
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་]]</span> 165-173<br><br>Wylie: [[rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa]], by [[ras chung pa]]<br><br>
+
<big>'''Oral Lineage of Dakpo'''</big>
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་]]</span> 175-195<br><br>Wylie: [[lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa]], by [[ras chung pa]]<br><br>
+
#The mnemonic source text of pith instructions
#<span class=TibetanUnicode16>[[ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 197-201<br><br>Wylie: [[lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig]], by [[sgam po pa]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma|དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་]]</big> pp 147-164
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་]]</span> 203-233<br><br>Wylie: [[rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa]], by [[mar pa lo tsA ba]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma|Wylie: dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་]]</span> 235-239<br><br>Wylie: [[sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam]]<br><br>
+
#The sources for the “nine cycles of the disembodied ḍākinī,” instructions from the lord Rechungpa that derive from the oral lineage of Zurmang
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་]]</span> 241-252<br><br>Wylie: [[sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor]], by [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa|རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་]]</big> pp 165-173
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</span> 253-344<br><br>Wylie: [[zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba]], by [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa|Wylie: rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</span> 345-396<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba]], by [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]<br><br>
+
# <br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་]]</span> 397-400<br><br>Wylie: [[dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa]], by [[dwags po rin po che]] ([[sgam po pa]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa|ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་]]</big> pp 175-195
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་]]</span> 401-406<br><br>Wylie: [[sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos]], by [[sgam po pa bkra shis rnam rgyal]] ([[dwags po bkra shis rnam rgyal]])?<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa|Wylie: lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་]]</span> 407-428<br><br>Wylie: [[sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus]]<br><br>
+
#The instructions that derive from the oral lineage of Rechung
#<span class=TibetanUnicode16>[[སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་]]</span> 429-462<br><br>Wylie: [[skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug]], by [[skye med zhang rin po che]] ([[zhang brtson 'grus grags pa]])<br><br>
+
#:<big>[[Wylie: lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig|ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> pp 197-201
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་]]</span> 463-484<br><br>Wylie: [[phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa]], by [[zhang rin po che]] ([[zhang brtson 'grus grags pa]])<br><br>
+
#:{{#switchtablink:Wylie Text|lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig|Wylie: lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig}}
#<span class=TibetanUnicode16>[[རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</span> 485-485<br><br>Wylie: [[rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig]], by [[mkha' spyod pa]] ([[Shamarpa, 2nd]])<br><br>
+
#The pith instructions ''Four Scrolls of Heard Instructions'' that were conferred on Tsurtön by the lord Marpa
 +
#:<big>[[Wylie: rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa|རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་]]</big> pp 203-233
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa|Wylie: rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa}}
 +
#''The Four Scrolls of Heard Instructions''
 +
#<big>[[Wylie: rtsa rlung drwa mig 'khor lo|རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་]]</big> pp 209-216
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rtsa rlung drwa mig 'khor lo|Wylie: rtsa rlung drwa mig 'khor lo}}
 +
#<big>[[Wylie: phyag rgya chen po tshig bsdus pa|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་]]</big> pp 216-219 (7b2-9a1)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po tshig bsdus pa|Wylie: phyag rgya chen po tshig bsdus pa}}
 +
#<big>[[Wylie: gong du 'pho ba'i man ngag|གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག་]]</big> pp  219-226 (9a1-12b5)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|gong du 'pho ba'i man ngag|Wylie: gong du 'pho ba'i man ngag}}
 +
#<big>[[Wylie: bar do blos chod kyi man ngag|བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག་]]</big> pp 226-233 (12b5-16a6)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|bar do blos chod kyi man ngag|Wylie: bar do blos chod kyi man ngag}}
 +
 
 +
=====II) Individual Schools =====
 +
 
 +
======A) Dakpo Kagyu======
 +
# Supplication to the lineage
 +
#:<big>[[Wylie: sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam|སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་]]</big> pp 235-239
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam|Wylie: sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam}}
 +
#Instructions on preliminary practices
 +
#:<big>[[Wylie: sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor|སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་]]</big> pp 241-252
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor|Wylie: sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor}}
 +
#''Shedding Light on the Suchness of the Supreme Secret'', a major instruction manual on the profound path of the Six Dharmas by Dakpo Tashi Namgyal
 +
#:<big>[[Wylie: zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba|ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</big> pp 253–344
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba|Wylie: zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba}}, by [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]
 +
#''Shedding Light on the Suchness of the Genuine State'', a major instruction manual on Mahāmudrā by Dakpo Tashi Namgyal
 +
#:<big>[[Wylie: phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་]]</big> pp 345-396
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba|Wylie: phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba}}, by [[dwags po bkra shis rnam rgyal]]
 +
#A concise summary of the Four Dharmas of Dakpo Rinpoche ([[sgam po pa]])
 +
#:<big>[[Wylie: dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa|དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་]]</big> pp 397-400
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa|Wylie: dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa}}
 +
#''Engraved Teachings on Accomplishment'', by Tashi Namgyal
 +
#:<big>[[Wylie: sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos|སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་]]</big> pp 401-406
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos|Wylie: sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos}}
 +
#Teachings that derive from the oral lineage of Zurmang, the instruction on mind ''Wish-Fulfilling Gem''
 +
#:<big>[[Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus|སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་]]</big> pp 407-416
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus|Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus}}
 +
#:<big>[[Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu|སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་]]</big> pp 416-423 (5b3-9a6)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|sems khrid yid bzhin nor bu|Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu}}
 +
#The transference of consciousness known as “the ultimate state of entering the city"
 +
#:<big>[[Wylie: 'pho ba don gyi grong 'jug|འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་]]</big> pp 423-428 (9a6-11b7)
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|'pho ba don gyi grong 'jug|Wylie: 'pho ba don gyi grong 'jug}}
 +
 
 +
======B) Tsalpa Kagyu======
 +
#''Consummate Sublime Path of Mahāmudrā'', composed by Kyeme Zhang Rinpoche
 +
#:<big>[[Wylie: skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug|སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་]]</big> pp 429-462
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug|Wylie: skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug}}, by [[zhang brtson 'grus grags pa]]
 +
#The preliminaries and main practice of Mahāmudrā meditation entitled ''Great Wrathful Goddess''
 +
#:<big>[[Wylie: phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa|ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་]]</big> pp 463-484
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa|Wylie: phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa}}
 +
#Notes summarizing the meaning of the “sealed” teachings, by the fifth Zhamar (?)
 +
#:<big>[[Wylie: rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig|རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་]]</big> pp 485-485
 +
#:{{#switchtablink:Wylie Text|rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig|Wylie: rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig}}, by [[Shamarpa, 5th]]? or [[Shamarpa, 2nd]]?
 +
</div></onlyinclude>
 +
 
 +
{{Karchak}}
 +
 
 +
==Footnotes==
 +
<references/>
  
 
<noinclude>{{DRL subpage basecategories}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DRL subpage basecategories}}</noinclude>

Latest revision as of 21:47, 25 January 2019

Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 8 (ཉ་)
Marpa Kagyü Text Collections Volume 2
མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་


མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་

Volume 8 Contents[1]

2. Stages of Instruction

b. Instructions

I) Oral Lineages

Oral Lineage of Rechungpa Continued

 1. “Supreme bliss through the lower gateway”
  འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ pp 1-7
  'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me
 2. Supreme Bliss: Luminous Pure Awareness
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ pp 9-19
  bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
 3. a[2]
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ pp 21-38
  bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo
 4. Four Letters of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ pp 39-44
  phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa
 5. A word-by-word commentary on the Four Letters of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ pp 45-60
  phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung
  Alternate Title: Yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas rdo rje ’chang chen po’i gdams pa phyag rgya chen po yi ge bzhi pa’i khrid kyi gnad ’gag gal che ba’i ’bru ’brel gsal byed nyin mo’i mgon po/
 6. A supplication to the oral lineage by Khyentse Wangpo
  བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ pp 61-64
  bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster, by mkhyen brtse'i dbang po
 7. Heart Essence of the Wish-Fulfilling Gem, the graduated path of this lineage by Khyentse Wangpo
  བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ pp 64-101
  bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po, by mkhyen brtse'i dbang po

Oral Lineage of Ngamdzong

 1. The primary source, Three Cycles of Tseringma
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་ pp 103-120
  dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung
 2. The Mahāmudrā instructions Shedding Light on Timeless Awareness
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ pp 121-133
  bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed
 3. Direct Introduction to the Secret of “Shedding Light on Timeless Awareness,” the latter deriving from the oral lineage of Zurmang
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ pp
  phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag

Oral Lineage of Dakpo

 1. The mnemonic source text of pith instructions
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་ pp 147-164
  dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma
 2. The sources for the “nine cycles of the disembodied ḍākinī,” instructions from the lord Rechungpa that derive from the oral lineage of Zurmang
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ pp 165-173
  rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa

 3. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་ pp 175-195
  lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa
 4. The instructions that derive from the oral lineage of Rechung
  ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 197-201
  lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig
 5. The pith instructions Four Scrolls of Heard Instructions that were conferred on Tsurtön by the lord Marpa
  རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་ pp 203-233
  rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa
 6. The Four Scrolls of Heard Instructions
 7. རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་ pp 209-216
  rtsa rlung drwa mig 'khor lo
 8. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་ pp 216-219 (7b2-9a1)
  phyag rgya chen po tshig bsdus pa
 9. གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག་ pp 219-226 (9a1-12b5)
  gong du 'pho ba'i man ngag
 10. བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག་ pp 226-233 (12b5-16a6)
  bar do blos chod kyi man ngag
II) Individual Schools
A) Dakpo Kagyu
 1. Supplication to the lineage
  སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ pp 235-239
  sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam
 2. Instructions on preliminary practices
  སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ pp 241-252
  sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor
 3. Shedding Light on the Suchness of the Supreme Secret, a major instruction manual on the profound path of the Six Dharmas by Dakpo Tashi Namgyal
  ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ pp 253–344
  zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal
 4. Shedding Light on the Suchness of the Genuine State, a major instruction manual on Mahāmudrā by Dakpo Tashi Namgyal
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ pp 345-396
  phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal
 5. A concise summary of the Four Dharmas of Dakpo Rinpoche (sgam po pa)
  དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་ pp 397-400
  dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa
 6. Engraved Teachings on Accomplishment, by Tashi Namgyal
  སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ pp 401-406
  sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos
 7. Teachings that derive from the oral lineage of Zurmang, the instruction on mind Wish-Fulfilling Gem
  སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ pp 407-416
  sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus
  སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ pp 416-423 (5b3-9a6)
  sems khrid yid bzhin nor bu
 8. The transference of consciousness known as “the ultimate state of entering the city"
  འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་ pp 423-428 (9a6-11b7)
  'pho ba don gyi grong 'jug
B) Tsalpa Kagyu
 1. Consummate Sublime Path of Mahāmudrā, composed by Kyeme Zhang Rinpoche
  སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ pp 429-462
  skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug, by zhang brtson 'grus grags pa
 2. The preliminaries and main practice of Mahāmudrā meditation entitled Great Wrathful Goddess
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ pp 463-484
  phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa
 3. Notes summarizing the meaning of the “sealed” teachings, by the fifth Zhamar (?)
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 485-485
  rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig, by Shamarpa, 5th? or Shamarpa, 2nd?

Volume 8 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ། ཉ༽ འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ་༤། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བློ་ཆོད་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ལྡེབ་༩། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༣། བཅས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ལྡེབ་༨། བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་དང་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས་མཆན་ལྡེབ་༢༡། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་ལྡེབ་༩། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ལྡེབ་༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་པ་ངམ་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭངས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གྱི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་ལ་ལྡེབ་༩། རྗེ་རས་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་རྩ་བ་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ལྡེབ་༥། །

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏིལླི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༡༡། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༣། རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་བཅས་ལྡེབ་༡༦། སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ལྡེབ་༣། སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དྭགས་པོ་བཀྲ་རྣམ་གསུང་ལྡེབ་༦། ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་པོ་གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་དྭགས་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༤༦། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྒམ་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༢༦། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ་༢། སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ལྡེབ་༣། སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་བཅས་ལྡེབ་༡༡། སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ལྡེབ་༡༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༡། རས་ཆུང་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༡། ཆོས་ཚན་༢༥། ལྡེབ་བསྡོམས་༢༥༢། བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' brgyud pod gnyis pa/_nya)_'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me ldeb 4/_bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa ldeb 6/_bde mchog snyan brgyud lam gyi blo chod bar do ngo sprod kyi gdams pa zab mo ldeb 9/_phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa ldeb 3/_bcas rje btsun mi la'i gsung /_phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung ldeb 8/_bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud gsol 'debs byin rlabs dpal ster dang lam rim mdor bsdus yid bzhin nor bu thams cad mkhyen gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung ngam rdzong snyan brgyud gras mchan ldeb 21/_'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum ldeb 9/_bde mchog snyan brgyud kyi phyag chen ye shes gsal byed ldeb 7/_phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams pa ngam rdzong ston pa byang chub rgyal pos mdzad pa ldeb 6/_bde mchog snyan brgyud dwangs po lugs kyi man ngag gyi rtsa ba brjed byang la ldeb 9/_rje ras chung ba'i gdams pa lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i rtsa ba zur mang snyan brgyud las byung ba ldeb 5/_/

!!!2!!!lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu til+li pa'i gdams pa ldeb 11/_lus med mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig ldeb 3/_rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan brgyud kyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs bcas ldeb 16/_sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam ldeb 3/_sngon 'gro'i khrid yig bzhi'i rnal 'byor dwags po bkra rnam gsung ldeb 6/_zab lam chos drug gi khrid yig chen po gsang chen lam gyi de nyid gsal ba dwags po mang+ga la'i gsung ldeb 46/_phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba sgam po mang+ga la'i gsung ldeb 26/_dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus ldeb 2/_sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyi mdzad pa'i sgrub pa'i zhal bskos ldeb 3/_sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus gzhung bcas ldeb 11/_skye med zhang rin po ches mdzad pa'i lam mchog mthar thug ldeb 17/_phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa ldeb 11/_ras chung pa'i phyag chen yan lag bdun gyi khrid yig ldeb 1/_chos tshan 25/_ldeb bsdoms 252/_bcas bzhugs//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. A text included at this point is omitted from Kongtrul's catalog