Volume 8

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Back to catalog outline

མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་

Volume 1 Statistics:

 • Relative size of volume:
 • Number of texts in volume:
 • Total number of pecha pages: 243
 • Total number of Western pages: 486
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ 1-7

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes gsal ba'i sgron me, by mi la ras pa

 2. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ 9-19

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa, by mi la ras pa

 3. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ 21-38

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo, by mi la ras pa

 4. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ 39-44

  Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa, by mi la ras pa

 5. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ 45-60

  Wylie: yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rdo rje 'chang chen po'i gdams pa phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid kyi gnad 'gag gal che ba'i 'bru 'brel gsal byed nyin mo'i mgon po, by rgod tshang ras pa

 6. [[བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་]] 61-101

  Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster, by mkhyen brtse'i dbang po

 7. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་ 103-120

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung

 8. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ 121-133

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed, by mi la ras pa

 9. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ 135-145

  Wylie: phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag, by ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po

 10. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་ 147-164

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma

 11. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ 165-173

  Wylie: rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa, by ras chung pa

 12. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་ 175-195

  Wylie: lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa, by ras chung pa

 13. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ 197-201

  Wylie: lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig, by sgam po pa

 14. [[རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་]] 203-233

  Wylie: rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa, by mar pa lo tsA ba

 15. [[སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་]] 235-239

  Wylie: sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam

 16. སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ 241-252

  Wylie: sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor, by dwags po bkra shis rnam rgyal

 17. ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ 253-344

  Wylie: zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal

 18. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ 345-396

  Wylie: phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba, by [[]] (dwags po bkra shis rnam rgyal)

 19. དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་ 397-400

  Wylie: dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa, by dwags po rin po che (sgam po pa)

 20. སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ 401-406

  Wylie: sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos, by sgam po pa bkra shis rnam rgyal (dwags po bkra shis rnam rgyal)?

 21. སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ 407-428

  Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus

 22. སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ 429-462

  Wylie: skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug, by skye med zhang rin po che (zhang brtson 'grus grags pa)

 23. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ 463-484

  Wylie: phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa, by zhang rin po che (zhang brtson 'grus grags pa)

 24. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 485-485

  Wylie: rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig, by mkha' spyod pa (Shamarpa, 2nd)