Cite This Page

Jump to: navigation, search

Bibliographic details for Tibetan:ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་གནད་ཡིག་