Difference between revisions of "Tibetan:ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "==Notes== <references/> </onlyinclude>" to "</onlyinclude> ==Notes== <references/>")
m (Text replacement - "{{Text Tibetan}} ==Tibetan Text== <onlyinclude>[[TibetanContent::{{#replaceset:" to "{{Text Tibetan}} ==Tibetan Text== <onlyinclude>{{TibetanContent|")
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Tibetan}}
 
{{Text Tibetan}}
 
==Tibetan Text==
 
==Tibetan Text==
<onlyinclude>
+
<onlyinclude>{{TibetanContent|
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༡༣༣</span>
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༡༣༣</span>
 
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། །</div>
 
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། །</div>
Line 34: Line 34:
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༡༤༣</span>
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༡༤༣</span>
 
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷག་གྱུར་ཏེ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྱ། །དེ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཟབ་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་རྩིས་ཟིན་པར་བྱས་པས་བདག་འཛིན་གྱི་འཁྲི་བ་རྩད་ནས་ཆོད་དེ། བདག་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་གོམས་འདྲིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །གོང་གི་འགྱེད་དམིགས་གསུམ་པོ་དེ་གཉན་ས་སོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་ནུབ་གསུམ་དུ་རིམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་སྐབས་སུ་གསུམ་ཀ་རེས་མོས་སམ་ཐང་ཆགས་སུ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་རང་གང་མོས་གཅིག་ལ་དྲིལ་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་བ་ཆེན་པོའ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་གདམས་ངག་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་ངག་འདོན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །</div>
 
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷག་གྱུར་ཏེ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྱ། །དེ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཟབ་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་རྩིས་ཟིན་པར་བྱས་པས་བདག་འཛིན་གྱི་འཁྲི་བ་རྩད་ནས་ཆོད་དེ། བདག་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་གོམས་འདྲིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །གོང་གི་འགྱེད་དམིགས་གསུམ་པོ་དེ་གཉན་ས་སོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་ནུབ་གསུམ་དུ་རིམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་སྐབས་སུ་གསུམ་ཀ་རེས་མོས་སམ་ཐང་ཆགས་སུ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་རང་གང་མོས་གཅིག་ལ་དྲིལ་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་བ་ཆེན་པོའ་ཟབ་མོ་དག་སྣང་གི་གདམས་ངག་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་དུ་གྲགས་པའི་ངག་འདོན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དག་པར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །</div>
</onlyinclude>
+
}}</onlyinclude>
 
==Notes==
 
==Notes==
 
<references/>
 
<references/>

Revision as of 19:16, 18 February 2019

Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ངག་འདོན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi ngag 'don bklags pas grub pa
Damngak Dzö Volume 17 (ཙ་) / Pages 133-144 / Folios 1a1 to 6a5
Previous TextLast Text in Volume

Tibetan Text


Notes


Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.