Difference between revisions of "Tibetan:དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "==Notes== <references/> </onlyinclude>" to "</onlyinclude> ==Notes== <references/>")
m (Text replacement - "{{Text Tibetan}} ==Tibetan Text== <onlyinclude>[[TibetanContent::{{#replaceset:" to "{{Text Tibetan}} ==Tibetan Text== <onlyinclude>{{TibetanContent|")
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Tibetan}}
 
{{Text Tibetan}}
 
==Tibetan Text==
 
==Tibetan Text==
<onlyinclude>
+
<onlyinclude>{{TibetanContent|
  
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༦༢</span> ༈ །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཏྟཱ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་ཡོད་མེད་སྦྱོར་བ་སྤངས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། ༈ །གང་ལ་རྙོགས་པ་མེད་རང་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདོད་པས། །རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བླ་མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཉིད་དོ། །དངོས་པོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་འགྱུར། །ཆགས་པ་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཆགས་པ་ལས་ནི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །འཁྲུལ་པ་གནས་ནི་མེད་པར་འདོད། །དེ་ཉིད་ཅི་ན་དངོས་རང་བཞིན། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་གང་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའང་དངོས་པོར་འགྱུར། །རྒྱུད་དང་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་གྱིས། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་སྟེ། །ཐོག་པ་མེད་ཅིང་གནས་མེད་པར། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཏེ། ༈ །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་ཡང་། །རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་གནས་རིག་པས། །དེ་ཉིད་རྒྱུན་མི་འཆད་ལས་སྐྱེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རྣམ་བྲལ་བ། །འགྲོ་བ་ཉིད་ནི་གཉིས་མེད་འདོད། །གཉིས་དང་བྲལ་བར་རློམས་པ་ཡང་། །གང་ཕྱིར་དེ་ནི་འོད་གསལ་འདོད། ༈ །དེ་ལྟའི་དེ་ཉིད་ངེས་རྟོགས་ན། །ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་གང་དེ་ན། །རྣལ་འབྱོར་མིག་ནི་རྒྱས་འགྱུར་བས། །ཀུན་ཏུ་སེང་གེ་དེ་བཞིན་རྒྱུ། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལས་རྣམ་ལོག་འདིས། །སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །དམིགས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་བྱེད། །རང་བྱིན་རླབས་པས་རྣམ་བརྒྱན་པའོ། ༈ །རྙོགས་མེད་དེ་ཉིད་གང་བསྟན་ཅིང་། །གཉིས་སུ་མེད་པས་གང་སྨྲས་པ། །མཉམ་དང་མི་མཉམ་སྤངས་པའོ། །བློ་གཏེར་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱར་རིགས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
 
<div class="folio"><span class="shoglhe">༦༢</span> ༈ །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཏྟཱ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་ཡོད་མེད་སྦྱོར་བ་སྤངས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། ༈ །གང་ལ་རྙོགས་པ་མེད་རང་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདོད་པས། །རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བླ་མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཉིད་དོ། །དངོས་པོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་འགྱུར། །ཆགས་པ་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཆགས་པ་ལས་ནི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །འཁྲུལ་པ་གནས་ནི་མེད་པར་འདོད། །དེ་ཉིད་ཅི་ན་དངོས་རང་བཞིན། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་གང་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའང་དངོས་པོར་འགྱུར། །རྒྱུད་དང་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་གྱིས། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་སྟེ། །ཐོག་པ་མེད་ཅིང་གནས་མེད་པར། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཏེ། ༈ །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་ཡང་། །རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་གནས་རིག་པས། །དེ་ཉིད་རྒྱུན་མི་འཆད་ལས་སྐྱེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རྣམ་བྲལ་བ། །འགྲོ་བ་ཉིད་ནི་གཉིས་མེད་འདོད། །གཉིས་དང་བྲལ་བར་རློམས་པ་ཡང་། །གང་ཕྱིར་དེ་ནི་འོད་གསལ་འདོད། ༈ །དེ་ལྟའི་དེ་ཉིད་ངེས་རྟོགས་ན། །ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་གང་དེ་ན། །རྣལ་འབྱོར་མིག་ནི་རྒྱས་འགྱུར་བས། །ཀུན་ཏུ་སེང་གེ་དེ་བཞིན་རྒྱུ། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལས་རྣམ་ལོག་འདིས། །སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །དམིགས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་བྱེད། །རང་བྱིན་རླབས་པས་རྣམ་བརྒྱན་པའོ། ༈ །རྙོགས་མེད་དེ་ཉིད་གང་བསྟན་ཅིང་། །གཉིས་སུ་མེད་པས་གང་སྨྲས་པ། །མཉམ་དང་མི་མཉམ་སྤངས་པའོ། །བློ་གཏེར་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱར་རིགས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
Line 9: Line 9:
 
</div>
 
</div>
  
</onlyinclude>
+
}}</onlyinclude>
 
==Notes==
 
==Notes==
 
<references/>
 
<references/>

Revision as of 20:09, 18 February 2019

Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.


Damngak Dzö Volume () / Pages / Folios to

Tibetan Text


Notes


Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.