Tibetan:བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་ ་ ་ ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Cataloging data for this text

Full Title

Tibetan: བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
Wylie: blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal ces bya ba bzhugs so/

Tibetan text

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

བློ་སྦྱོང་ཤོག་ལྷེ་༣༤༣ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། ཕུལ་བྱུང་སྨོན་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས། །སྙིང་རྗེའི་སྣང་ཆ་རི་དྭགས་གཟུགས་ཀྱིས་ཉེར་མཛེས་ཕྲིན་ལས་ཞི་བསིལ་འོད། །ག་བུར་དོག་པས་མཚོན་མིན་བསྐལ་བཟང་ཨུཏྤལ་བཤེས་སུ་སྤྲོ་མཁས་པའི། །འཇོམ་དབྱངས་བླ་མ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་མཆོག་དེར་ཕྱག་གིས་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་རལ་གྲི་ཅན། །མཚན་དཔེ་དོམ་པའི་ཟོལ་གྱིས་བརྩེ་བ་ཆེར། །རྒྱལ་སྲས་འཇུག་པའི་སྲོལ་ཆེན་དོན་ཚན་བཞིར། །བསྡུས་ཏེ་གདམས་པའི་གྲགས་དཀར་རྣ་བའི་དཔྱིད། །ཚུལ་དེ་འཆར་བྱར་བྱས་པའི་རྩོད་བྲལ་གཞུང་། །ཇི་བཞིན་འཆང་ལ་ཉེར་མཁོའ་མཚམས་སྦྱོར་འདིས། །འབྱུང་འགྱུར་འཆད་པའི་ཁྲིར་འཇོགས་གསར་བུ་རྣམས། །འཆད་བྱེད་ངག་གི་འདོད་འཇོ་ཐོབ་ཕྱིར་སྤེལ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དེད་དཔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་ཕྱུགས་པ་དག་གིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ལམ་ནས་རྣམ་གྲོལ་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་དཀྲི་བའི་ཚུལ་ལ། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲིད་ཡིག་ཉམས་དབྱངས་ཀྱི་ཚུལ་ཅན། རྗེ་ས་པཎ་དང་ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཟིན་བྲིས། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སེང་གེས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག །མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ཡིག་སྣ་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། དེང་སོང་ཁྲིད་ཡིག་ཕལ་ཆེར་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རུས་དབོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་རིན་ཆེན་གྱིས་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་སྒྲོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་སྟེང་ནས་མཛད་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེའི་

ཤོག་ལྷེ་༣༤༤ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་གནས་ཡིད་དུ་འོང་བར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་བཞུགས་པའི་རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཅི་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་ལ། སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་རྟེན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་བས་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར་ཞེས་སོགས་སྤྱོད་འཇུག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིགས་གིས་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་པ་བླངས་པས་བྱང་སྡོམ་སོར་ཆུད་པར་བྱས་ནས། སྐྱབས་སེམས་སྔོན་ཏུ་བཏང་ནས་སློབ་མ་ལ་འབོག་རྒྱུའི་དམིགས་རྐང་གང་ཡིན་དེ་ཐུན་གཅིག་བསྒོམས་ལ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་སོགས་ཀྱི་བསྔོ་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཉི་མ་རྗེས་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེའོ། །དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ཐོག་མར། སློབ་དཔོན་གྱིས་བདུད་ཚར་བཅད་པའི་སྔགས་བདུན་ཙམ་བསྒྲང་བའི་ཚེ། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་ནས་གྲལ་རིམ་བཞིན་འཁོད་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ། སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་སོགས་ཤེར་སྙིང་ཚར་གཅིག་དང་། བདུད་བཟློག་ཚར་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བརྗོད། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས་དང་། འགྲོ་བའི་བླ་མ་སོགས་བརྒྱུད་འདེབས་ཟུར་ནས་འབྱུང་བ་དལ་བུས་བསྒྲིགས་འདོན་བྱས་པའི་ཚེ། མཆོད་གཡོག་པས་མེ་ཏོག་གྲལ་མགོ་ནས་བཀྱེ། གྲལ་གཤམས་ནས་བསྡུས། ཕྱག་གསུམ་བཙལ་ལ། འགྲེང་སྟེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་དྲུང་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་བར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་སྦྱར་ནས། མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་ཕུལ། །སྤྲོ་ན། གང་གི་མཆོད་རྫས་མ་དང་། དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སོགས་ཀྱང་བྱ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཤོག་ལྷེ་༣༤༥ཅད་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟེ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་འདི་སྐད་བརྗོད་པར་བྱའོ། །འོ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་སྙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་གསལ་བཏབ་ནས་ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡང་། སྐྱེས་རབ་ལས། རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །དུལ་བའི་དཔལ་ནི་ཉེ་བར་བཞག །དགའ་དང་ལྡན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ཚིག་ནི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་བཞིན། །གུས་པ་བསྐྱེད་དེ་རྩེ་གཅིག་ཏུ། །རབ་ཏུ་དྭངས་ལ་དྲི་མེད་ཡིད། །ནད་པས་སྨན་པའི་དག་ཉན་བཞིན། །རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉལ་བ་དང་། བསྙེས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་ལ་གཞོགས་དང་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ། ཙོག་པུའམ་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་གུས་པའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས། ངག་སྨྲ་བ་བཅད་དེ། ཡིད་རྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ན། །མི་ཡི་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །ཀྱཻ་མ་དད་པ་དང་ནི་ཆོས་ཉན་པ། འདི་འདྲ་འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྐྱེན་དེ་དག་ཚོགས་ནས་ཆོས་ཉན་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པས་གསན་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་མདོ་ལས། ལེགས་པར་ཉོན་ལ་རབ་ཏུ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ། ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་དོན་ལ་ཡིད་མི་གཏོད་པར་སྣོད་ཁ་བུབ་པ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་དང་། ཡིད་གཏད་ཀྱང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་མི་འཛིན་པ་སྣོད་ཞབས་རྡོལ་བ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་དང་། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་

ཤོག་ལྷེ་༣༤༦བཟུང་ཡང་། རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ནི་མ་དད་དང་། །དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་ཉིད་དང་། །ཕྱི་རོལ་རྣམ་གཡེངས་ནང་དུ་སྡུད། །སྐྱོ་བ་ཉན་པའི་དྲི་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆད་པ་པོ་འདི་བས་ཁོ་བོ་རང་རིག་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་སོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། འཆད་པ་པོ་འདི་ལ་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་དོ་སྙམ་པའི་མ་དད་པ་དང་། །བཤད་བྱའི་ཆོས་དེ་ལ་ཤེས་ན་སྙམ་པའི་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་དང་། རྩེད་མོ་དང་ཀུ་རེ་ལ་སོགས་པས་ཡིད་གཡེངས་བ་དང་། དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་འོག་འགྱུ་རྒྱ་འབྱམས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་བྱེད་པ་སོགས་ཡིད་ནང་དུ་སྡུད་པ་དང་། ད་དེ་དག་ཙམ་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཚམས་བྱས་ན་ལེགས་ཏེ་སྙམ་པ་ཆོས་ཉན་པའི་སྐྱོ་བ་སྟེ། དྲི་མ་དྲུག་པོ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ནི། སྣོད་དྲི་མ་ཅན་གྱི་སྐྱོན་ཏེ་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ངེས་པར་སྤངས་དགོས། གཞན་ཡང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་ཅིང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ལ་སྨན་པ། ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ནད་པ། ཆོས་ལ་སྨན་བཟང་པོ། ཉོན་མོངས་པ་ལ་ནད་དྲག་པོ། ནན་ཏན་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནད་ཉེ་བར་གསོ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་། ཐབས་འདིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་འདུ་ཤེས་དྲུག་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་སྟེར་བ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ཡོན་དབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པ། ཉན་བཤད་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས། ལུས་ངག་གི་དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་སྐྱེ་བའི་བཟོད་པ། ཉན་བཤད་ལ་སྤྲོ་བའི་བཙོན་འགྲུས། ཆོས་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན། ཚིག་དང་དོན་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་

ཤོག་ལྷེ་༣༤༧ཤེས་རབ་སྟེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞག་ངེས་པར་དགོས་པས་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་པར་ཞུ། གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། འདིར་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོགས་ནས། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གནང་། དེས་གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱུན་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གནང་། དེས་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་གནང་། དེས་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། དེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ལ། དེས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་སྤྱན་སྔ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལ། དེས་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་རྡོ་རྗེ་ལ། དེས་རང་གི་དབོན་མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ལ། དེས་དབོན་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ལ། དེས་རྨོར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། དེས་འཇམ་མགོན་གནས་གསང་བ་ལ། དེས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ། དེས་རྗེ་བཙུན་མ་འཆི་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལ། འཇམ་དབྱངས་མཁོན་སྟོན་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལ་གནང་། དེས་བདག་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་གནང་། དེས་བདག་ཅག་ལ་དགྱེས་བཞིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་གནང་བའོ། །ཞེས་པས་མཚོན་རང་རང་གི་ཐོབ་ཡིག་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་མན་ངག་དངོས་ལ་སྔོན་འགྲོ། །དངོས་གཞི་ཞེས་པ་ནས། ལས་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བཞི་ལས། དམིགས་པ་དང་པོ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་ན་ཆོས་པ་མིན། ཞེས་པའི་དོན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། དང་པོ་ཚེ་འདིར་མ་ཞེན་པར་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་བསམ་གཏན་

ཤོག་ལྷེ་༣༤༨ཤོལ་ལ་ཞོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདི་ལ་མ་ཞེན་པ་གཅིག་དགོས་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས། དཔེའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྙེད་པར་དཀའ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་མོ། །བཞི་པ་ནི། དལ་འབྱོར་གྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་མཐའ་དག་ཚང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་ཕྱིར་རྙེད་པར་དཀའ་སྟེ། དལ་བ་བརྒྱད་ནི། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་དང་། །ཚེ་རིང་ལྷ་དང་ཀླ་ཀློ་དང་། །ལོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟོང་དང་། །ལྐུགས་པ་འདི་དག་མི་ཁོམ་བརྒྱད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་། བྲལ་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། དེ་ལ་དམྱལ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་གཟིར་བ་དང་། ཡི་དྭགས་ནི་སེམས་འཚིགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། དུད་འགྲོ་ནི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་རྒྱུད་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་མེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་ནི་འགལ་རྐྱེན་ལོག་ལྟ་དང་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། ཀླ་ཀློ་ནི་མ་བག་མར་ལེན་པ་སོགས་བླང་དོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྤྱོད་ཅིང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་འཕྲད་པར་དཀའ་བ་དང་། ལོག་ལྟ་ཅན་ནི་དགེ་བ་ལ་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་རྒྱུར་མི་སེམས་ཤིང་། དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ལ་སོགས་མི་བདེན་པར་འདོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འཇིག་རྟེན་ཏུ་སྐྱེས་པའི་མི་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དམ་པའི་མོས་མེད་པ་དང་། ལྐུགས་པ་ནི་ལྕེའི་དབང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སྟེ། དེ་དག་བླང་དོར་གྱི་རྣམ་དབྱེས་རྨོངས་ཤིང་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་ཏུ་མི་ཁོམ་མོ། །དེས་ན་དལ་བའི་རྟེན་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། རིགས་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་ཀྱི་ནང་ན་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྱོར་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ལ། རང་འབྱོར་ལྔ་དང་གཞན་འབྱོར་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། མིར་སྐྱེས་ཡུལ་གྱི་དབུས་སུ་སྐྱེས། །དབང་པོ་ཚང་ཞིང་གནས་ལ་དད། དེ་བཞིན་ལས་མཐའ་མ་ལོག་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མིར་སྐྱེ་བར་དཀོན་པའི་ཚུལ་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ།

།ཤོག་ལྷེ་༣༤༩ཡུལ་གྱི་དབུས་སུ་སྐྱེ་བའང་དཀོན་ཏེ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་འཁོར་རྣམ་བཞི་གང་རུང་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ལ་ཡུལ་དབུས་དང་། མི་བཞུགས་པ་ལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་རྣམ་བཞི་མི་བཞུགས་པའི་ས་ནི་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཙམ། བཞུགས་པའི་ས་ནི་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ཙམ་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་ཚང་བ་དཀོན་ཏེ། སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉན་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གནས་ལ་དད་པའང་དཀོན་ཏེ། ལེགས་པར་གསུངས་པ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་སྙིང་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་བརྒྱ་ཞིག་ན་རེ་རེ་ཙམ་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལོག་པའང་དཀོན་ཏེ། མཚམས་མེད་ལྔ་རང་གི་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་གྱིས་བྱས་པ་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་ཆེས་མང་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་འབྱོར་ལྔ་ནི། སངས་རྒྱས་འབྱོར་དང་དེས་ཆོས་གསུངས། །བསྟན་པ་གནས་དང་དེ་རྗེས་འབྲང་། གཞན་ཕྱིར་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའང་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འབྱོན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འབྱོན་པའི་བསྐལ་པ་ལ་སྒྲོན་བསྐལ་དང་། མི་འབྱོན་པ་ལ་མུན་བསྐལ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། ད་ལྟར་གྱི་བསྐལ་བ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་འབྱོན་པས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ནས་མུན་བསྐལ་དྲུག་ཅུའི་རྗེས་སུ་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲོན་བསྐལ་གཅིག །དེ་ནས་མུན་བསྐལ་ཁྲིའི་རྗེས་སུ་སྙན་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲོན་བསྐལ་གཅིག །དེ་ནས་མུན་བསྐལ་སུམ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་དཔེ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲོན་བསྐལ་གཅིག་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་མུན་བསྐལ་ཁྲི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རིགས་ལ་སྒྲོན་བསྐལ་བཞི་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་། སྒྲོན་བསྐལ་གྱི་ཡང་སྐྱི་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་ཡར་འཕེལ་ལ་སངས་རྒྱས་མི་འབྱོན་པར་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༠གསུངས་པའི་ཕྱིར་དུས་ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་མི་འབྱོན་པས་འདའ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཆོས་གསུངས་པའང་དཀོན་ཏེ། གདུལ་བྱ་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་མེད་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆོས་མི་གསུང་བ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། འོ་སྐོལ་གྱི་སྟོན་པ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས། ཟབ་ཞེ་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཤིག་ཁོ་བོས་རྙེད། །སུ་ལ་བསྟན་ཀྱང་གོ་བར་མི་འགྱུར་བས། །མི་སྨྲ་ནགས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་པ་ལ། མི་མཇེད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚངས་པས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས་པ་བྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་པ་གནས་པའང་དཀོན་ཏེ། བསྐལ་བཟང་འདིའི་ཡང་སངས་རྒྱས་སྔ་མ་སྔ་མའི་བསྟན་པ་རྫོགས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་བསྟན་པ་མ་བྱུང་གི་བར་ལ་བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་བདག་གཞན་འཇུག་པ་ཡོད་པའང་དཀོན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་བསྟན་པ་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་པ་ཆེས་མང་ཞིང་། བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པར་རློམ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་སྡེ་སྣོད་དང་རྒྱུད་སྡེ་དང་དེ་དག་དགོངས་འབྲེལ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཚིག་གི་ན་ཡ་ཡིན་པར་བསམ་ནས་རྣ་བ་ཐོས་པ་ཙམ་ཡང་དོན་ཏུ་མི་གཉེར་བ་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པའི་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གང་དྲན་སྦྱང་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཉན་བཤད་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པ་མང་ཞིང་སྡེ་སྣོད་ཤེས་པར་རློམ་པའི་སྙིང་མེད་རྣམས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་སྒྲ་གྲག་སྟོང་གི་རྗེས་སུ་རི་བོང་ཙལ་རྒྱུག་བྱེད་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཕྱིར་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའང་དཀོན་ཏེ། རྙེད་པས་རྙེད་པ་འཚོ་བའི་ལོག་འཚོ་ཅན་དག་ལ་མགྲོན་ལན་འཇལ་བ་མང་ཡང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འདུ་འཛི་དང་ཁྱིམ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཟས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀློག་པ་དང་། བསམ་གཏན་ཕྱེད་པ་དག་ལ་བསོད་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༡སྙོམས་སྟེར་བ་དཀོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལུས་རྟེན་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་མཐའ་དག་ཚང་བ་ནི་ཉིན་མོའ་སྐར་མ་ཙམ་དུ་དཀོན་པས་ངོ་བོའ་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྙེད་པར་དཀའ་སྙམ་དུ་སྒོམ་མོ། །གཉིས་པ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ནས། མྱུར་དུ་ཆོས་བྱ་དགོས་སྙམ་དུ་སྒོམ་མོ། །སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཅིག་བསྐྱར་ན། དོ་ནུབ་ནས་རང་རང་གི་གནས་མལ་རྣམས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་བཞུགས། དབུགས་རླུང་རྔམ་བག་རང་ཞིར་མ་སོང་གི་བར་ཅུང་ཞིག་ངལ་བསོ། རྣམ་རྟོག་ཐིག་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེས་ན་དེའི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རྦད་ཆོད་བྱས་ནས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེ་ལ་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི་ཞེས་པ་ནས་མྱུར་དུ་ཆོས་བྱ་དགོས་སྙམ་དུ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་པའི་བར་གོང་བཞིན་བསྐྱར། སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པ་སོགས་ཚར་གཅིག་བསྐྱར། །གསུམ་པ་རྗེས་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་འདོད་ན་བྱ་སྟེ། དེའང་འདི་ལྟར་བསྔོ་རྒྱུ་སོགས་ནས། མདོ་ལས་འབྱུང་བ་གང་ཤེས་བྱས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུའང་དངོས་གཞི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ། །དེ་རིང་གི་ཐུགས་དམ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་དེ་ཙམ་ལ་མཛད་པར་ཞུ། སྐྱེས་རབས་ལས་འབྱུང་བའོ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་དང་། སློབ་དཔོན་ཐོག་མེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐེག་མཆོག་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་བཤད་འདི་ལ་ཞེས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་ལ། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉན་འདི་ལ་ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པའི། །བདུད་ཀྱི་སྡེ་དང་ཞེས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བའི། སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སོགས་ནས། མཛོད་གྱུར་ཅིག་བར་མཉམ་དུ་མཛད་ནས་གྲོལ་ལོ། ༈ །ཉིན་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༢གཉིས་པ་ལ་གཞན་འདྲ། འོ། ནམ་མཁའ་དང་ཞེས་པ་ནས་མྱུར་དུ་ཆོས་བྱ་དགོས་སྙམ་དུ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་པའི་བར་ཁ་སང་བཞིན་བསྐྱར། དེས་ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ་སྤོངས་བས་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་ཞིང་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ནས། ད་དེ་རིང་གི་དམིགས་པའི་རིམ་པ་གསལ་དུ་འབུལ་བ་ལ། གཉིས་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ངེས་འབྱུང་མིན། ཞེས་པའི་དོན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། སོགས་ནས། ཞེན་པ་བྱེད་རྣམས་ཐེ་ལེ་ལོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་ཞེན་ན། ཆོས་བྱས་ཀྱང་ཞེས་པ་ནས། བསྐོར་བ་བྱེད་པར་བསམས་ཏེ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པའི་བར། སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཅིག་བསྐྱར་ན། དོ་ནུབ་རང་རང་གི་གནས་མལ་རྣམས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་བཞུགས། དབུགས་རླུང་རྔམ་བག་རང་ཞིར་མ་སོང་གི་བར་དུ་ཅུང་ཞིག་ངལ་བསོ། རྣམ་རྟོག་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེས་ན་དེའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར་རྦད་ཆོད་བྱས་ནས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེ་ལའང་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་དམིགས་རྐང་དང་པོ་ཡན་ཆད་ཕུལ་ཟིན། གཉིས་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་སོགས་གོང་བཞིན་བསྐྱར། སླར་ཡང་སོགས་ནས་ཚར་གཅིག་བསྐྱར། གསུམ་པ་རྗེས་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་ཉིན་དང་པོ་དང་འདྲའོ། །ཉིན་གསུམ་པ་ལ། འོ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཞེས་པ་ནས། ལོ་རྒྱུས་དང་གདམས་ངག་དངོས་གཉིས་སོ་ཞེས་པའི་བར་འདྲ། དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་དམིགས་ཁྲིད་དང་པོ་ཡན་ཆད་ལེགས་པར་ཕུལ་ཟིན། གཉིས་པ་ནི། འཁོར་བ་ལ་ཞེན་ན་ཞེས་པ་ནས། འགྲོ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ཁམས་གསུམ་ལ་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༣ཞེན་པ་སྤངས་པས་འཁོར་བ་མི་འཁྱམས་པ་དང་། ཆོས་ལམ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ནས། ད་དེ་རིང་གི་ཐུགས་དམ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་གསར་དུ་འབུལ་བ་ལ། གསུམ་པ་ནི། བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་བྱང་སེམས་མིན། ཞེས་པའི་དོན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། ཞེན་པ་བྲལ་ན་མྱ་ངན་འདས། སོགས་ནས། སངས་རྒྱས་ཤོག་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ཞེས་པ་ནས། ཉམས་སུ་བླང་གསུངས་སོ། །སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ལན་གཅིག་བསྐྱར་ན་དོ་ནུབ་རང་རང་གི་གནས་མལ་རྣམས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱིས་ཆོས་དང་ལྡན་པས་བཞུགས། དབུགས་རླུང་རྔམ་བག་རང་ཞིར་མ་སོང་བར་དུ་ཅུང་ཞིག་ངལ་བསོ། །རྣམ་རྟོག་ཞིག་སྐྱེས་ན་དེའི་དབང་དུ་མི་བཏང་བ་རྦད་ཆོད་བྱས་ནས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་ཏུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་གསུམ་པ་ནི། བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་ཞེས་པ་ནས། ཉམས་སུ་བླང་གསུངས་སོ་ཞེས་པའི་བར་གོང་བཞིན་བསྐྱར། སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པ་སོགས་ནས་ཚར་གཅིག་བསྐྱར་མཐར། གསུམ་པ་རྗེས་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་སོགས་མན་ཆད་འདྲའོ། །ཉིན་བཞི་པ་ལ། འོ། ནམ་མཁའ་སོགས་ནས། ལོ་རྒྱུས་དང་གདམས་ངག་དངོས་ལ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ནས་དངོས་གཞིའི་དམིགས་ཁྲིད་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཕུལ་ཟིན། གསུམ་པ་ནི། བདག་དོན་ལ་ཞེན་ན་ཞེས་པ་ནས། ཉམས་སུ་བླང་གསུངས་སོ་བར་གོང་བཞིན། དེས་བདག་དོན་ལ་ཞེན་པ་སྤངས་པས་ཉན་རང་དུ་མི་གོལ་བ་དང་། ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ་བྱེད་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ནས། ད་དེ་རིང་གི་ཐུགས་དམ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་གསར་དུ་འབུལ་བ་ལ།

ཤོག་ལྷེ་༣༥༤བཞི་པ་ནི། འཛིན་པ་བྱུང་ན་ལྟ་བ་མིན། ཞེས་པའི་དོན། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། བདག་ཇི་ལྟར་འདུག་ཀྱང་ཞེས་པ་ནས། གང་དགར་ཞོག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལེགས་པར་སྐྱེས་ཀྱང་། ཞེས་པ་ནས། གོ་འཕང་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་གཅིག་བསྐྱར་ན། དོ་ནུབ་རང་རང་གི་གནས་མལ་རྣམས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་ཆོས་ལྡན་པས་བཞུགས། དབུགས་རླུང་རྔམ་བག་རང་ཞིར་མ་སོང་གི་བར་ཅུང་ཞིག་ངལ་བསོ། །རྣམ་རྟོག་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེས་ན་དེའི་དབང་དུ་མི་བཏང་བ་རྦད་ཆོད་བྱས་ནས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེ་ལའང་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་ཏུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་ལ་བཞི་ཡོད་པའི། བཞི་པ་ནི། འཛིན་པ་བྱུང་ན་ཞེས་པ་ནས། གོ་འཕང་མངོན་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་བར་གོང་བཞིན་བསྐྱར། སླར་ཡང་ཐུགས་ངེས་པ་སོགས་ནས་ཚར་གཅིག་བསྐྱར། ཡང་དེ་འདྲ་བ་ཚར་གཅིག་སྟེ་ཚར་བཞི་སོང་བ་ན། གསུམ་པ་རྗེས་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་འདོད་ན་བྱ་སྟེ། དེའང་འདི་ལྟར་བསྔོ་རྒྱུ་སོགས་ནས། མདོ་ལས་འབྱུང་བ་གང་ཤེས་བྱས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུའང་དངོས་གཞི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ། །དེས་དངོས་པོ་དང་མཚན་མ་ལ་ཞེན་པ་སྤངས་པས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས། འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སོང་ཟིན་ཏེ། མདོར་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ། །བདག་ཅག་གི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ་གེ་མོའ་ཞལ་སྔ་ནས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༥བཞིན་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐོག་མར་འབད་རྩོལ་དྲག་པོའ་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་རེ་འཁྲུངས་ངེས་ཤེས་པ་མཛད་ནས། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གདམས་པ་ཟབ་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་འཚལ། ཁྲིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པའི་གཏོང་རག་ཏུ་མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཕུལ་ལ། དེ་ལྟར་རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ཆོས་ལ་འཆད་ཉན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་བྱས་པ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་བར་མ་དོར་ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཕྱིར་འཁོར་གསུམ་རང་བཞིན་གྱི་མི་དམིགས་པའི་བསྔོ་བ་དང་། སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་འདེབས་དགོས་པས། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཞྭ་ཕུད་ལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོགས་མཆོད་བསྔོ་དང་། སྤྱི་བསྔོ་རྒྱས་པར་བྱས་ལ་གྲོལ་ལོ། །སླར་སྨྲས་པ། ཨེ་མ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའ་བརྗོད་བྱའི་བཅུད། །སྔོན་བྱོན་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་མྱོངས་ཤིང་། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ཅན་ཀུན་ལ་སྦྱིན་འོས་པ། །བདེན་གཉིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་ཅི། །དེ་ཕྱིར་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་ལུང་བསམ་འཕེལ་དབང་། །མདོ་སྔགས་མ་འདྲེས་འཆད་ཚུལ་གོས་ལྷུབ་རྩེར། །བཀོད་པས་མུན་སྤྲུལ་སྨྲ་རྣམས་དོགས་བྲལ་ཞིང་། །མཁས་ཀུན་དགའ་བའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་ལ་གཞོལ། ཨི་དམ་ལས་བྱུང་རབ་དཀར་དགེ་བ་དེས། ཨུ་ད་ག་བཞིན་འགྲོ་ཁམས་སྦྱངས་བྱས་ནས། །ཨེ་ཝཾ་གླིང་གཞིར་སྨོས་པ་ཐུབ་པའི་ཆོས། །ཨོ་ད་ནམ་བཞིན་འབད་མེད་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །ཞེས་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་རང་བཟོས་གཞུང་ལུགས་རྙོག་པ་བགྲུངས་པའི་ཀེ་ཏ་ཀ་

ཤོག་ལྷེ་༣༥༦ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ལྡན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའ་ཞབས་ཀྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་དང་། ངོར་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་པའི་ཆོས་འབྱུང་སོགས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ། དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨེ་ཝཾ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་ཡབ་སྲས་གཙོ་བོར་སྨོས་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཅིང་ཆོས་བཞིན་ཏུ་འདོམས་པ་མང་པོའ་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲེང་སྤྱི་བོར་བཀོད་པའི་བྱ་བྲལ་པ་འཁྱམས་པོ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཏུ་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལ་ཤྲཱི་ཛ་ལ་ཛམྦུ་དྭི་པ་མཎྜནྟུ།། །

Notes