Tibetan:ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Cataloging data for this text

Full Title

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཐུན་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་དོན་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། །
Wylie: @#/_/zab mo nA ro'i chos drug gi nyams len thun chos bdud rtsi'i nying khu zhes bya ba sgrub brgyud karma kaM tshang gi don khrid bzhugs so/_/

Tibetan text

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.ཤོག་ལྷེ་༡༩༣ཟབ་མོ་ནཱ་རོའ་ཆོས་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཐུན་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་དོན་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། །

ཤོག་ལྷེ་༡༩༤བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགོངས་པ་དགྲོལ་པ་དང་རྗེས་སུ་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་ཕྱག་བཞེས་རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོ་ནཱ་རོའ་ཆོས་དྲུག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས། ལེན་ཚུལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལས། བླ་མེད་བདེ་དགྱེས་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ལེགས་པར་བླངས་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། བསམ་གཏན་གྱི་ཚེར་མ་མེད་པའི་གནས་སུ། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་སོགས་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ལ་བློ་སྦྱང་། སེམས་ཅན་ལ་བཟོད་གླགས་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཟླ་གདན་གྱི་སྟེང་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་གི་དབུས་སུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འོད་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་། གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ་འགྱིང་བ་དང་བཅས་པས་བཞུགས་པ་ལ་མོས་གུས་

ཤོག་ལྷེ་༡༩༥དུང་བྱས་པས། དེའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འོ་མ་ལྟ་བུ་བྱུང་། རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་གདོས་བཅས་ཀྱི་ཆ་སྦྲུལ་གྱི་ཤུན་པ་བརྗེས་པ་ལྟར་སོང་། ལུས་ཕྱི་ནང་སྒྲིབ་མེད་ཤེལ་གོང་ཕྱིས་པ་ལྟར་གྱུར། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་མོས་པ་ངག་ཏུ། སྤྱི་བོར་ཟླ་གདན་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་དབུས། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རབ་དཀར་བ། །དལ་མོས་གུས་བྱས་པས་བདུད་རྩི་བབས། །རྣམ་སྨིན་ལུས་སྦྱངས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་པས་གསལ་བཏབ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་འདོན། མཐར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཏེ་ཐུན་བསྡུའོ། ༡ །དེ་ནས་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནི། རྟེན་མེད་པའི་ནམ་མཁར་ཨ་ཧཾ་ཞེས་སྟོང་པའི་སྒྲ་གྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཞུ། སླར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་

ཤོག་ལྷེ་༡༩༦འཛིན་པས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པ་གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བསྐུམ་གྱིས་འཁྲིལ་བ་ལ་འཁྱུད་པ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ཟླ་བ་ཕྱེད་པས་སྤྲས་པ། ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་བརྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྩེ་བྲན་ཅན་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། གཡས་བརྐྱངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྔོན་པོ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་པདྨའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ། འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཀློང་ན་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་གནས་པར་བསམ། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་ལས་འོད་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ལྷ་མོར་གྱུར་པས་མཆོད་པར་བསམས་ནས། དེ་རྣམས་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར་ངག་ཏུ། མཁའ་ལས་ཨ་ཧཾ་སྟོང་པའི་སྒྲ་གྲགས་པས། །རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་སྤྱི་གཙུག་ན། །བླ་མ་ཡུམ་བཅས་དགྱེས་པར་བཞུགས་པ་ལ། །འགྲོ་ཀུན་མཆོད་ལྷར་གྱུར་པས་མཆོད་པ་བྱས། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ནས་ངག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་དྲུང་། །གླིང་བཞི་རི་རབ་བཅས་པ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། མོས་བློས་གོང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ། །འགྲོ་ཚོགས་སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །དགེ་ཚོགས་འབུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །སྟོང་ཆེན་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་རོ། །དྲི་ཆུ་དྲི་ཆེན་་དང་། །ཁུ་ཀླད་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་རོ། །མི་རྟ་ཁྱི་བ་གླང་པོའ་ཤ་།ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་དག་པ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་འབུལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མཆོད་ལྷ་བླ་མའི་ཡུན་ལ་ཐིམ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་ཡིས། །གསལ་བ་བདེ་སྟོང་མཆོད་པས་དགྱེས། །མཚར་སྡུག་འོད་དུ་འབར་བར་གྱུར། །ཅེས་འདོན་བསྒོམ་བྱས་ནས། དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ། ཨེ་མ་ཧོ་ཨེ་མ་ཧོ་ཆོས། ཨེ་མ་ཧོ་ཆོས་ཀྱི་དོན་འབྱུང་བ། །ཆོས་

ཤོག་ལྷེ་༡༩༧དོན་དག་པ་བདག་མེད་པ། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། །བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་ཏེ། འདུས་པ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་སྤྲོས་ཏེ་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་མཆོད་སླར་རྡོ་རྗེ་བུང་བས་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་བཞུས་པའི་སྦྲང་རྩི་ལེགས་པར་བཏུང་བ་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབས། བདག་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཞུགས་ཏེ་རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་པས་བུམ་དབང་ཐོབ། རྩ་དག་པ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱས། བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཞབས་ཡར་འཁྱིལ་བས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྔར་བས་མཚར་སྡུག་འོད་དུ་ཆགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་འོ་བྱེད་པ་དང་། འཁྱུད་པ་དང་། དཀུ་རྩ་འཚིར་བ་དང་། རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་དྲག་ཏུ་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་ཆུ་བོའ་རྒྱུན་ལྟ་བུ་བྱུང་། བདག་ཉིད་ཀྱི་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པ་ནས་བྱོན། མགྲིན་པའི་ཡི་གེ་ཡ་ར་ལ་ཝ་ནས་བརྒྱུད་རླུང་བཅུས་བསྡུས་པའི་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་གི་བར་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་པས་གསང་དབང་ཐོབ། རླུང་དག་པ་གསུང་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱས། དེ་ནས་བླ་མའི་ཡུམ་ལས་ཕག་མོ་གཉིས་པ་ཆད། བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀར་གནས་པའི་ཡུམ་ལ་ཐིམ། ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཛད་པས་བྱང་སེམས་སྤྱི་གཙུག་ནས་མགྲིན་པའི་བར་བབས་པས་དགའ་བ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེས་པདྨ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་ཕུག་པས་བྱང་སེམས་སྙིང་གར་བབས་པས་མཆོག་དགའ། དེ་ནས་འོག་རླུང་བསྡམས་པས་འཛག་པ་བཅིང་ཞིང་བྱང་སེམས་ལྟེ་བར་བབ་པས་ཁྱད་དགའ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེས་དལ་བུས་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་

ཤོག་ལྷེ་༡༩༨ལེགས་པར་འཇིབས་པས་ཁམས་དྭངས་མ་ཞུ་བ་འཛིན་ཞིང་བྱང་སེམས་གསང་བའི་རྩེ་མོའ་བར་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་མྱོང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཐིག་ལེ་དག་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མངོན་དུ་བྱས། དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་བརྗོད་མེད་རྟོག་བྲལ་གྱི་མྱོང་བ་དང་། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སྤྲོས་བྲལ་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། ལམ་གྱི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་བརྒྱུད། བརྟན་གཡོའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བར་ཁྱབ་པར་སྤྲོས་པས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། རྣམ་ཤེས་དག་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས། དེ་ནས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྤྱི་བོ་དང་སྙིང་གར་བརྟན། དྲིལ་བུ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་མགྲིན་པ་དང་གསང་བར་བརྟན། ཕྱག་རྒྱ་སྐུའི་དམ་ཚིག་དབུ་མ་རྣམ་དག་ཏུ་བརྟན་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའ་དབང་ཐོབ། ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྡོད་པའི་ང་རྒྱལ་ཕྱོག་ནས། དེ་རྣམས་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་བདུད་རྩི་ཡིས། །རྩ་གང་བྱང་སེམས་རྒྱུན་གྱིས་རླུང་རྣམས་སྦྱངས། །མཉམ་སྦྱོར་དགའ་བཞི་མྱོང་ནས་ཆོས་ཉིད་རྟོགས། །དམ་ཚིག་གསུམ་བརྟན་དབང་ཐོབ་སློབ་དཔོན་གྱུར། །ཞེས་བརྗོད་པས་གསལ་གདབ་ཅིང་བསྒོམས་ནས། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རིགས་བདག་མི་འཆོལ་ཞིང་། །བཅོམ་ལྡན་དྲག་པོའ་དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་བཞིན་དུ། །ཤེས་རབ་པདྨའི་བདུད་རྩི་འཐུང་བྱེད་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སྲིད་པ་དག་བགྱིད་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་སྦྱོར་བའམ་སྔོན་འགྲོའི་མན་ངག་གོ་།གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཏུམ་མོ་སོགས་དྲུག་ལས། དང་པོ་ལ། མ་ཟིན་པ་ཟིན་པར་བྱེད་པ། ཟིན་པ་བརྟན་པར་བྱེད་པ། བརྟན་པ་

ཤོག་ལྷེ་༡༩༩བོགས་དབྱུང་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་སྟོང་ར་སྦྱང་བ་ནི། ལུས་གནད་བདེ་བའི་སྟན་ལ་རྐང་པ་རེ་མིག་ལྟར་བསྣོལ། ལག་པ་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་། སྒལ་ཚིགས་མདའ་ལྟར་བསྲང་སྟེ། ལག་པའི་གྲུ་མོ་ནང་དུ་ཕུལ། དཔུང་པའི་འཕེལ་ཀ་ཕྱིར་བསྐྱེད་པའི་གནད་ཀྱིས་དཔུང་པ་རྒོད་གཤོག་ལྟར་བརྒྱང་། མགྲིན་པ་ཡིད་ཙམ་དགུག །མིག་སྣ་རྩེར་གཏད། ལྕེ་མཆུ་རང་བབ་ཏུ་བཞག །ལུས་བསྲང་བའི་ཕྱིར་སྒོམ་ཐག་གུས་འོག་ནས་དྲངས་ཏེ་ཕྲག་པ་ལ་བཀོན་ནས། བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩི་ཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་ཁམས་གསུམ་པོའ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟེན་པ་རྟེན་པར་གྱུར་པའི་དབུས་ན་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་སྐུའི་གནས་མཐོ་བ་རྣམས་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱིས་ཁ་བཀུག་པ་ལྟར་སྨུག་པ། མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཙིགས་པའི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་གཡས་ཀྱིས་གྲི་གུག་ཕྱར་བ། གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཅས་འཛིན་པ། ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོའ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་གྲུ་མོར་བརྟེན་པ། དབུ་སྐྲ་སུམ་ཆ་བཅིངས་ཤིང་ལྷག་མ་གྲོལ་བ། མི་མགོའ་ཕྲེང་བ་སེ་རལ་ཁར་བྱས་པ། ནུ་མ་དང་བྷ་ག་རྒྱས་ཤིང་སྦེད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་སུ་པད་ཉི་དང་རོ་སེར་པོའ་སྟེང་དུ་གར་སྟབས་ཀྱིས་རོལ་པའི་སྐུའི་ནང་གསལ་དྭངས་རྙོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་སྟོང་པའི་རི་མོས་བར་མ་ཆོད་པ་ལྟར་དམིགས་ཏེ། ངག་ཏུ། རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་སྐུ། །དམར་ལ་སྨུག་པའི་མདངས་ཆགས་གྲི་ཐོད་འཛིན། །བྷ་ག་ནུ་མ་རབ་རྒྱས་གར་སྟབས་ཅན། །གསལ་དྭངས་རྙོགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའོ། །ཞེས་འདོན་བསྒོམ་བྱའོ། ༣་དེ་ལྟར་སྣང་བརྙན་གྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྟོང་ར་ལེགས་པར་བསྒོམས་ནས། ད་ནི་རིགས་ལྡན་གྱི་གཞི་གཟུང་བ་རྩ་སྦྱང་བ་ནི་ལུས་གནད་གོང་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༠ལྟར་ལ་དམིགས་པའང་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་གོང་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་སྐུའི་ནང་གི་དབུས་སུ་རྩ་དབུ་མ་སྔོན་པོ་ཤིན་ཏུ་དྲངས་པ། མར་སྣ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྩིབས་ཅན་གྱི་འཁོར་ལོས་སྤྲས་པའི་ཚངས་བུག་གི་བར་དང་། མར་སྣ་གསང་བའི་པདྨར་ཟེའུ་འབྲུའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་གྲོ་སོག་འབྲིང་པོ་ཙམ་པ། གཡས་རོ་མ་དམར་མོ་དང་། གཡོན་བརྐྱང་མ་དཀར་མོ་གཉིས་ཀྱང་དབུ་མའི་རང་ཚད་དང་མཉམ་པ་གྲོ་སོག་ཕྲ་ཤོས་ཙམ་པ། གསུམ་གའང་གཅིག་ལ་གཅིག་མ་རེག་པ་ཁང་སྟོང་དུ་ཀ་བ་བཙུག་པ་ལྟ་བུ་བསམ་མོ། །ལོང་སྐབས་ཆེ་བ་དང་དམིགས་པ་ཟིན་དཀའ་བ་ལ་འདིར་ཐུན་གཅིག་བྱེད་པ་དམ་གཉན་དུ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་། མཆན། དེ་ནས་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་རེ་བཞི་དམར་པོ་ཁ་གྱེན་བསྟན་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཡིག་གི་དབྱིབས་ཅན། སྙིང་གའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཁ་འོག་བསྟན་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་ཝྃ་ཡིག་གི་དབྱིབས་ཅན། མགྲིན་པའི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་དམར་པོ་ཁ་གྱེན་བསྟན་གྲུ་གསུམ་ཨེ་ཡིག་གི་དབྱིབས་ཅན། སྤྱི་བོའ་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ཁ་འོག་བསྟན་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་ཝྃ་ཡིག་གི་དབྱིབས་ཅན། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་སྣེ་གཡོགས་བཅས་སྒྲིབ་མེད་ཕྲ་སྦོམ་རོ་རྐྱང་དང་མ་འབྲེལ་བར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། ལུས་ཀྱི་ནང་དབུས་དྷཱུ་ཏི་མཐིང་གསལ་དྲང་། །གསང་བའི་གནས་ནས་ཚངས་པའི་ཡུལ་སར་སླེབ། །རོ་རྐྱང་དེ་ཚད་དམར་དང་དཀར་བའི་མདོག །འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། །ཞེས་འདོན་བསྒོམ་བྱ། ༤ དེ་ནས་རླུང་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་རླུང་རང་འགྲོས་དྲན་རྩོལ་ཅུང་ཟད་ཆེ་ཙམ་གྱིས་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་རྫོགས་པའི་མོད་དེ་ཉིད་དུ། ཐོག་མར་དལ་ཙམ་ལ་དེ་ནས་ཤུགས་དྲག་པོས་རླུང་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་སངས་ཀྱིས་བུས། རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་ལ་སྦྱར་ཏེ་དེའི་དུས། ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྣ་བུག་གཉིས་དང་། གཞན་ཡང་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༡ག་ཐམས་ཅད་ཁྲོལ་ཚགས་ལྟར་སིང་ངེ་ཡོད་པ་ནས་ཐོན་པས་སངས་ཀྱིས་དག །ལུས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་མེ་ཤེལ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་བཞག །དེ་ནས་ཡང་དལ་ལ་རིང་བར་བརྔུབས་ཏེ་མཆིལ་མ་ཞིག་མིད་པ་དང་མཉམ་དུ་ལྟེ་བར་མནན། སྲིན་ཞལ་ནང་དུ་སྡོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་འོག་རླུང་འཐེན་ནས། སྟེང་འོག་གི་རླུང་ལྷན་ཅིག་ལྟོ་བའི་སྨད་ཆ་ཐེར་བྱས་ལ་དགང་། གནོན་མི་བདེ་ཅན་ལྟེ་བར་ཧྲི་ལ་བྱས་པ་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་རང་གནས་སུ་ཅུང་ཟད་ལྷོད་བྱས་ལ། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་སྔོ་སིབ་སིབ་སོང་བར་བསམས་ནས་གཞིལ། གནོན་མི་ཐུབ་སྙམ་ཙ་ན། སྤྱི་གཙུག་ནས་སྔོ་སངས་སངས་སོང་བར་སྒོམ་པ་སྤྱི་གཙུག་མདའ་ལྟར་འཕང་བ་སྟེ་ཐུན་མགོ་ལ་རེ་རེ་ཙམ་བྱེད་ཅིང་། གཞན་སྣ་བུག་ནས་སངས་བུས་ཏེ་སྤོས་རེང་གི་དུད་པ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་ཐོན། སོར་བཅུ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡལ་བར་བསམ། ཡང་སྡུད་དུས་འོད་ཀྱི་སྐུད་པ་འདྲ་བའི་རླུང་སོར་བཅུ་དྲུག་གི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་རང་ལས་བྱུང་། ནང་དུ་སྙིང་གའི་ཐད་ཀྱི་དབུ་མར་ཐིམ་པར་བསམ། ཕྱི་མ་འདི་ལ་རང་བཞིན་མདའ་ལྟར་འཕང་བའང་ཟེར། ཡང་གོང་གི་གཞིལ་བའི་སྐབས་སུ་ནང་གཞིལ་བྱེད་ན། རོ་རྐྱང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་བཅུག །ཡུར་བ་ལས་ཆུ་དྲང་བ་ལྟ་བུར་ལྟེ་སྙིང་གི་བར་གྱི་ཐད་ཙམ་དུ་སླེབ་པ་དང་ཡལ་བར་བསམས་ནས། དབུ་མའི་ནང་སྟོང་སང་ངེ་བ་ལ་སེམས་གཏད། འདི་ནི་གཞིལ་ཚུལ་མཆོག་ཡིན་ཡང་། ལས་དང་པོ་པ་ལ་རླུང་ཁུག་རིང་བ་ལ་ནི་སྔ་མ་ཕན་གི་འདུག་ཅིང་། བུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འོག་མ་འདི་ཆེ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྔུབ་དགང་གཞི་ལ་མདའ་ལྟར་འཕང་བ་བཞི་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། འདིར་འདོན་སྒོམ་སྦྲགས་པ་མི་བདེ་ཡང་། ཡིད་ཡུལ་དུ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། རླུང་རོ་བསལ་བས་སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་དག །དལ་བར་བརྔུབས་ཏེ་སྟེང་འོག་ཁ་སྦྱར་དགང་། །གནོན་པར་མི་བདེ་ཚེ་ན་གཞིལ་བ་དང་། །མི་ནོན་པ་ན་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༢མདའ་ལྟར་འཕང་བའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ངེས་པར་སྦྱང་སྟེ། དེ་ལ་གསང་གསུམ་གྱི་འགྲོས་སྦྱང་བ་རླུང་སྦྱང་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ཆུ་ཟླའི་གར་བསྒྱུར་བ་ཐིག་ལེ་སྦྱང་བ་ནི། སྟོང་ར་རྩ་གསལ་གདབ་པ་ལ་སོགས་སྔོན་བཞིན་ལ་དབུ་མའི་ཡར་སྣ་ཚངས་བུག་ནས་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་བར་སྣེ་བསྲིངས་ཏེ་གནས་པའི་སྨིན་མཚམས་སུ་རུས་པ་གྲུ་གསུམ་གྱི་ནང་དབུ་མའི་རྩ་སྣེར་རླུང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་འཚེར་བ་སྣུམ་ལ་འདྲིལ་བ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྒོམ་ཞིང་རླུང་སྦྱོར་དང་ལྡན་པས་གསལ་བཏབ། གསལ་ཐེབས་པ་དང་། རང་བཞིན་མདའ་ལྟར་འཕང་པའི་སྦྱོར་བ་དང་བསྟུན། ཐིག་ལེ་ཚངས་བུག་གི་ཐད་ཀྱི་དབུ་མའི་ནང་དུ་སིང་སྒྲ་དང་བཅས་ཤིང་། བདེ་བའི་ཚོར་བ་དང་ལྡན་པར་སོང་ནས། དེར་གནས་པ་ལ་སེམས་གཞག །ཡང་རྔུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཐིག་ལེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་མར་བྱུང་དགང་བ་དང་བསྟུན། གསང་བའི་རྩེ་མོར་བདེ་ཕྲི་ལེ་གནས་པར་བསྒོམ། ཡང་རང་བཞིན་མདའ་ལྟར་འཕང་བ་དང་བསྟུན་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སོང་། རྔུབ་པ་དང་བསྟུན། སྨིན་མཚམས་སུ་གནས་པར་བསམ། དེ་ལྟར་འཁོར་མར་སྦྱང་ཞིང་ཐུན་འཇོག་པའི་ཚེ་སྨིན་མཚམས་སུ་ཐིག་ལེ་བསྡུས་ནས་འཇོག་སྟེ། དེ་ཉིད་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། སྨིན་མཚམས་ཐིག་ལེ་དཀར་འཚེར་སྣུམ་ལ་འདྲིལ། །རང་བཞིན་མདའ་ལྟར་འཕང་བས་སྤྱི་བོར་བཀོད། །བརྔུབས་པས་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་གསང་བར་སླེབ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་ལྡོག་བྱས་པས་བདེ་བ་སྐྱེས། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་། ༦ དེ་ལྟར་མ་ཟིན་པ་ཟིན་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་བསྟན་ནས། གཉིས་པ་ཟིན་པ་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ལ་ལུས་གནད་སྔར་ལྟར་རླུང་སྦྱང་ཡན་ཆད་སྔོན་དུ་བཏང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ལྷ་སྐུ་གསལ་དྭངས་སུ་གོང་ལྟར་གསལ་བའི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩ་གསུམ་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་པའི་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་མན་ཆད་གསུམ་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༣གནད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ལྟེ་བའི་འོག་གསང་བའི་སྟེང་རྒྱུ་ཞབས་གཉེར་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ཀྱི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་མེའི་ཆོས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་ཁ་དོག་དམར་བ། རེག་བྱ་ཚ་བ། ངོ་བོ་མི་དམིགས་པ། རྣམ་པ་བདེ་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་ཙན་ཀའི་འབྲས་བུའི་ཚད་ཙམ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞིག་བསམ་ནས་བུམ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་བྱས་པས་མེ་ཤེད་སྐྱེས་ཤིང་། བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ། ༧ དེ་ལ་སེམས་ཟིན་པ་དང་། རླུང་སྦྱོར་གྱིས་མི་ཤེད་ཇེ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས། སྲན་མའི་རྡོག་པོ་ཙམ་པ། གཅན་གཟན་གྱི་སྤུ་ཙམ་གྱི་རྩེ་མོ་སུམ་འཁྱོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་སེམས་གཏད། ࿁ དེ་ལ་བརྟན་ནས་ཁ་བ་ཙམ་པ་སུམ་འཁྱོག་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སྡོད་པར་གཡོ་བ་དང་། ࿁ དེ་འདྲ་བ་སོར་གཉིས་དང་། ࿁ བཞི་ཙམ་པ་ལ་སེམས་སྦྱང་སྟེ། ࿁ ཐིག་ལེའི་རྟགས་ཡོད་པ་འདི་རྣམས་ཐུན་སོ་སོའམ་དམིགས་ཐུན་བདུན་པར་བསྡུས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །མེ་དེ་དག་ཀྱང་དམར་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་རྩ་བ་སྦོམ་ལ་བརྟན་པ། རྩེ་མོ་ཕྲ་ཞིང་གཡོ་བ། དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཉུག་ཉུག་པ་ལ་སེམས་གཟུང་ངོ་། །འཁྲུལ་འཁོར་དྲུག་པ་བྱ་སྟེ། སྐེད་པ་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་གྱིས། །ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་འགྲོལ་བ་ཡིན། །རོ་སྟོད་གཡས་གཡོན་གཅུད་པ་ཡིས། །སྙིང་གའི་རྩ་མདུད་འགྲོལ་བ་ཡིན། །མགྲིན་པ་བསྐོར་ཞིང་དགྱེ་དགུ་ཡིས། །སྤྱི་བོ་མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་འགྲོལ། །རྐང་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱས་པ་ཡིས། །ཚིགས་ཀྱི་རྩ་མདུད་འགྲོལ་བ་ཡིན། །ལུས་སྤྲུགས་ཕུར་བསྲུབ་བྱས་པ་ཡིས། །རྩ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དམིགས་པ་དེ་དག་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། །རྩ་གསུམ་འདུས་མདོར་མེ་ཡི་ཆོས་འབྱུང་དབུས། །ཡེ་ཤེས་གཏུམ་མོ་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། འདིར། ཡེ་ཤེས་གཏུམ་མོ་རྣོ་ལྡན་སྲན་མ་ཙམ། ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་གཏུམ་མོ་གསུམ་འཁྱོག་མོ་ཁབ་ཙམ། ཞེས་དང་། ཡེ་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༤ཤེས་གཏུམ་མོ་གསུམ་འཁྱོག་སོར་གཉིས་པ། ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་གཏུམ་མོ་གསུམ་འཁྱོག་སོར་བཞི་བ། ཞེས་དམིགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་འདོན་པ་བསྒྱུར། །ཁ་དོག་དམར་ལ་རེག་བྱ་རབ་ཏུ་ཚ། །ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་པ་བདེ་ཞིང་གསལ། །ཞེས་གསལ་གདབ་ཅིང་བསྒོམ། །དེ་ནི་ཟིན་པ་བརྟན་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་གོ། །གསུམ་པ་བརྟན་པ་བོགས་དབྱུང་བ་ལ། དྲོད་ཀྱི་བོགས་དབྱུང་བ། བདེ་བའི་བོགས་དབྱུང་བ། མི་རྟོག་པའི་བོགས་དབྱུང་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་གོང་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་བསྒོམས་ཀྱང་མི་དམིགས་སོགས་མི་གསལ་བའམ། གསལ་ཡང་བོགས་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། ལུས་གནད་སྔར་ལྟར་རམ། ཡང་ན་རྐང་པའི་ལོང་བུ་གཉིས་བསྣོལ་ལ་པུས་མོ་སོ་སོར་བ་སྤྲད། ལག་གཉིས་བསྣོལ་བའི་གྲུ་མོ་པུས་སྟེང་དུ་བཙུག །ལག་མཐིལ་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྟེང་དུ་སྦྱར་ཏེ། པུས་འཁྱུད་ཀྱིས་བཅིངས་པས་རྐང་པ་ལ་ཐབ་འགལ་གུ་གསུམ་གཉིས། ལག་པ་ལ་བཞི་སྟེ་དྲུག །ནང་དང་གསང་བའི་ཡང་ད་ལྟར་དྲུག་ཡོད་པས་ཐབ་འགལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་བཅའ། དམིགས་པའི་གནད་རང་ཉིད་ལྷ་སྐུ་གསལ་དྭངས། རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ་སྔར་ལྟར་ལ། གཙུག་ཏོར་གྱི་སར་རྩ་གསུམ་ཡར་སྣེ་བསྲིངས་པའི་རྩེ་མོར་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་དགུ་པ། གསང་བའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་པ། ཚིགས་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་རེ། ཚིགས་ཕན་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་རྩ་འདབ་བཞི་རེ་ཡོད་པར་བསྒོམས་པའི་རྩ་གསུམ་འདུས་མདོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་འབར་བའི་རྩེ་མོ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་བསམ་ཞིང་རླུང་སྦྱོར་གྱིས་གནད་དུ་བསྣུན་པས་དེ་ལས་མེ་དྲག་ཏུ་འབར། ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་མན་ཆད་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། དྲུག་སྐོར་གྱི་ཕོ་བ་གཡས་སྐོར་གཡོན་སྐོར་བྱ། དེ་བརྟན་ནས་སྙིང་ག་མན་ཆད་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། རོ་སྟོད་གཡས་གཡོན་གཅུད་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༥པར་བྱ། དེ་བརྟན་ནས་མགྲིན་པ་དང་སྤྱི་བོ་མན་ཆད་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། མགྲིན་པ་བསྐོར་ཞིང་དགྱེ་དགུ་བྱ། དེ་བརྟན་ནས་ཡན་ལག་གི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། ཡན་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱ། དེ་བརྟན་ནས་རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོགས་བ་སྤུའི་མཐར་ཐུག་པར་ཁྱབ་པར་བསྒོམ། ལུས་སྤྲུག་ཕུར་བསྲུབ་བྱ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་འཁོར་བའི་རྟེན་བྱེད་པའི་རྩ་རྣམས་དང་རྩ་མདུད་བརྟེན་པར་བྱེད་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས། མཆོག་གི་དབུ་མ་མ་གཏོགས་ཕྱི་འཁོར་བའི་སྲོག་གི་རྟེན་བྱེད་པའི་དབུ་མའང་བསྲེགས་པར་མོས་ཏེ། གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་འཁོར་ཕྲན་བཅས། །གསལ་བའི་འདུས་མདོའ་གཏུམ་མོ་རབ་ཏུ་འབར། །གཙོ་མོ་གསུམ་གང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱང་གང་། །བ་སྤུའི་བར་ཁྱབ་སླར་ཡང་འདུས་མདོར་བསྡུས། །ཞེས་ཐུན་མཐར་འདུས་མདོའ་གཞིའི་གཏུམ་མོ་ལ་མེ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག །སྐབས་འདིར་བོགས་འདོན་གྱི་ལུས་སྦྱང་སོ་བདུན་མ་བྱ་བ་ནི། ས་ནོན་བྱས་ལ་ཕོ་བ་ནི། །གཡས་གཡོན་གསུམ་གསུམ་བསྐོར་བས་དྲུག །པུས་མོ་གཡས་པར་འཇུས་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་དྲུག་དང་གཡོན་ལའང་དྲུག །མཐེ་བོས་སྲིན་རྩ་མནན་ནས་ཀྱང་། །གཡས་གཡོན་ཁུ་ཚུར་ཞག་འཕེན་དྲུག །གཡས་གཡོན་མདའ་འགེངས་བྱེད་པ་དྲུག །གཡས་གཡོན་ལག་པའི་ནང་ཤད་དྲུག །ལུས་ཀུན་སྤྲུག་དང་སོ་བདུན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་བདེ་བའི་བོགས་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། །ལུས་གནད་དང་སྟོང་ར་རྩ་འཁོར་སྔ་མ་ལྟར་གསལ་བའི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་དབུས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བདུད་རྩི་ཟླ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་ཆའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་བར་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན་པ། ལྟེ་འཁོར་གྱི་དབུས་བྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཙཎྜ་ལཱི་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་གོང་བུའི་རྣམ་པ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གསལ་བ་ལ་རླུང་སྦྱོར་གྱིས་གནད་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༦དུ་བསྣུན་པས། དེ་ལས་སོར་གང་ལྷག་ཙམ་གྱི་མེ་འབར་བས་དེའི་རེག་པས་སྤྱི་བོའ་ཧྃ་ཡིག་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་གཡོས་ཧྃ་ཡིག་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཧྃ་ཡིག་མགོ་ཐུར་བསྟན་གྱི་རྣམ་པར་འཇག་པར་རྩོམ་པ་ན། ཡང་རླུང་རབ་ཏུ་དགང་ཞིང་མེ་སོར་གཉིས་ཙམ་དུ་འབར་བས་བྱང་སེམས་ཧྃ་ཡིག་མགོ་ཐུར་བསྟན་གྱི་རྣམ་པར་ཟག་པ་དེ་ཉིད་བྱང་ཐིག་དཀར་པོ་ཉུངས་ཀར་ཙམ་པར་བྱས་ཏེ། ཆབ་རོམ་ལས་ཐིགས་པ་ཟག་པ་བཞིན་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ནས་བརྒྱུད་དེ་མགྲིན་པའི་བར་བབས། དེ་ནས་སྙིང་ག་ནས་མེ་སོར་བརྒྱད་ཙམ་འབར་བས་ཐིག་ལེ་མར་བབས་ནས་དེ་དང་གཏུམ་མོ་གཉིས་མེད་དུ་འདྲེས་མ་ཐག་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པའི་བྱང་ཐིག་གིས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམ་ཞིང་སེམས་གཟུང་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་དང་རྟོག་མེད་དུ་ཆམ་གྱིས་བཞག་སྟེ། ངག་ཏུ། རླུང་གི་སྦྱོར་བས་གཏུམ་མོ་སྦར་བའི་མཐུས། །སྤྱི་བོའི་ཟླ་བ་ཧྃ་ཡིག་བཅས་པ་ལས། །དཀར་ཆ་འཛག་པ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་སུ་བྱོན། །དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་ཐིག་ལེས་ལུས་ཀུན་གང་། །དགའ་དང་བདེ་དང་སིམ་པ་སྐྱེད་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་དེ་བསྒོམ་མོ། །ཡང་འབྲོས་འདེད་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི། གཞན་སྔར་ལྟར་ལ་རླུང་སྦྱོར་བྱས་པས་གཏུམ་མོ་ལས་མེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཡང་ནར་གྱིས་སོང་། ཧྃ་ཡིག་ལ་རེག་མ་ཐག་ཐིག་ལེ་དམར་པོས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བ་དེ་མེར་གྱིས་གྱུར། སླར་ཧྃ་ཡིག་ལས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཆད། མེ་ལྕེ་ལ་རེག་པས་མེ་ལྕེ་དེ་ཇེ་དམར་སོང་ནས་སོར་བཞི་ཙམ་དུ་གནས་པའི་ཚེ་ལུས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཐིག་དཀར་པོས་གང་བས་བདེ་བ་རྒྱས་པར་བསམས་ལ། ངག་ཏུ། རླུང་གི་སྦྱོར་བས་གཏུམ་མོ་ནར་གྱིས་འབར། །ཧྃ་ལ་རེག་འཕལ་ཐིག་ལེ་དམར་པོས་གང་། །ཧྃ་ལས་ཐིག་ལེ་ཆད་པས་མེ་ཕྱིར་ལོག །ལུས་ཀུན་ཐིག་ལེ་དཀར་པོས་གང་བར་གྱུར། །ཅེས་བསྒོམ་མོ། ༡༠ །དེས་ཀྱང་བདེ་བ་རབ་ཚད་དུ་མ་སྐྱེས་ན་བ་འཇོའ་དམིགས་པ་ནི། པུས་མོ་གཉིས་སྦྱར་ཞིང་རྐང་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༧མགོ་ཕྱིར་བསྐྱེད་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་དཀར་ཆའི་རང་བཞིན་ཧཱུྃ་དཀར་པོ་ཞིག་བདེ་ཕྲིལ་གྱིས་དབུ་མའི་ནང་ནས་མར་ཆད། གསང་བའི་རྩེ་མོར་བདེ་ཕྲིལ་ལེར་གནས་པར་བསམ་ཞིང་འོག་རླུང་འཐེན་འཕུལ་བྱ། བདེ་བ་མི་ཐུབ་པ་སྙམ་ཙ་ན་ཧཱུྃ་དེ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྒྱངས་ཀྱིས་སོང་ཧྃ་ལ་ཐིམ་ཚངས་བུག་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔར་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཀག་པར་བསམ་ལ། རྟོག་མེད་དུ་གཞག །ངག་ཏུ། སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཟག །དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་བརྒྱུད་གསང་བའི་རྩེ་མོར་གནས། །བདེ་བ་རབ་རྒྱས་སླར་ཡང་སྟེང་དུ་སོང་། །ཧྃ་ལ་ཐིམ་ཞིང་ཚངས་བུག་རྡོ་རྗེས་བཀག །ཅེས་བསྒོམ། ༡༡ །དེ་ནས་མི་རྟོག་པའི་བོགས་དབྱུང་བའི་ཕྱིར། །ལུས་གནད་སྤང་ལ་པེ་ཕུར་བཏབ་པ་བཞིན་མི་གཡོ་བར་བཅའ། ལྟ་སྟོངས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་མི་གཡོ་བར་བལྟ། འཇམ་རླུང་ཅུང་ཟད་བཟུང་ལ་བདེ་བའི་རྟོག་པའམ་དྲོ་བའི་རྟོག་པའམ། མདོར་ན་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་ཤར་བ་དེ་ཀའི་ངོ་བོ་ལ་བཅོས་བསླད་མེད་པར་མཉམ་པར་གཞག །ཐིབ་ཚང་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་ཆོན་ནེ་གཞག །སྦྲང་མ་གར་སྦྱིན་ལ་འབྱར་བ་ལྟར་མི་གཡོ་བ་ལྷན་ནེ་གཞག །བྱ་བ་ཟིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལྟར་རྩོལ་སྒྲུབ་མེད་པར་གཞག །སོག་ཕོན་མདུད་པ་བཤིག་པ་ལྟར་གློད་ལ་གཞག །དེ་ལྟར་བཞག་པས་ཡང་རྣམ་རྟོག་གཅིག་སྐྱེས་ན་དེའི་ངོ་བོ་ལ་སྔར་ལྟར་ཅེར་གྱིས་བལྟས་ཏེ་གཞག་གོ། །ཆུ་རྙོགས་མ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་དྭངས་སང་ངེ་བ། དེ་རླབས་ཀྱིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུ་ལྷན་ནེ་བར་གཞག །ངག་ཏུ། གཉུག་མའི་ཤེས་པ་གསལ་དྭངས་རྙོགས་པ་མེད། །ངོས་གཟུང་མེད་ཅིང་འཕྲོག་ནས་འགྲོ་འོང་མེད། །བཅས་བཅོས་བྱར་མེད་རང་གར་གློད་ལ་གཞག །གློད་པའི་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་བསྒོམ་མོ། ༡༢ །དེ་ལྟར་བརྟན་པ་བོགས་དབྱུང་བའི་ཡན་ལག་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་གཏུམ་མོའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐུན་དམིགས་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༨སྨོས་ཟིན་ཏོ། ༈ །གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལམ་དག་པ་སྦྱང་བ་དང་། དག་པ་སྦྱང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མིན་པ་སྦྱོང་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ། མ་ཟིན་པ་ཟིན་བྱེད་སོགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་གནད་སྔར་བཞིན་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་བཅའ། ཡུལ་གནད་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས། དུས་གནད་ཉིན་པར་ཤས་ཆེ། དམིགས་པ་ལ་དང་པོར་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་མི་རྟག །སྒོས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་སྲོག་མི་རྟག །བུ་དང་ཆུང་མ་གཉེན་ནོར་རྫས་སོགས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད་དེ། མདོར་ན་ཆོས་ཤིག་མ་གཏོགས་གང་གིས་ཀྱང་མི་འཚེངས་མི་ཕན། སྐྱེས་པའི་ཐ་མ་འཆི། བསགས་པའི་ཐ་མ་འཛད། འགྲོགས་པའི་ཐ་མ་འབྲལ། མཛའ་བའི་ཐ་མ་འཁོན། གསོས་པའི་ལུས་ནི་འཇིག །རྒྱུ་བའི་དབུགས་ནི་ཆད། ཉེ་འབྲེལ་ཤུལ་དུ་ལུས། ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད། ཕུང་པོ་རོ་རུ་སོང་། རང་དབང་རང་ལ་མེད། མདོར་ན་གང་ལའང་སྙིང་པོ་མེད། །ཅིས་ཀྱང་དགོས་པ་མེད་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པས་བློ་སྦྱོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། འདི་སྙམ་དུ་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་དེ་སྔ་བདེན་པར་བཟུང་བས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིན་པར་འདུག །འདི་ཐམས་ཅད་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་བྲག་ཆ་དང་རྔའི་སྒྲ་ལྟ་བུ་མི་རྟག་པ་གློག་དང་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ། སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་སྨིག་རྒྱུ་དང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའོ། །སྙམ་དུ་ལེགས་པར་བསྒོམས་ཏེ། ངག་ཏུ། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རྟ་གླང་ཁང་ཁྱིམ་སོགས། །སྣང་བ་འདི་ཀུན་མེད་བཞིན་སྣང་བ་སྟེ། །རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཞིང་མི་རྟག་རང་བཞིན་མེད། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བདེན་པས་སྟོང་། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་བྱ་ཞིང་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་བསམ། ༡ གཉིས་པ་ཟིན་པ་བརྟན་བྱེད། རང་གི་གཟུགས་མེ་ལོང་ལ་འཆར་དུ་བཅུག་སྟེ། དེ་ལ་རྒྱན་བཏགས་པ་རྡེག་འཚོག་བྱས་པ། བསྟོད་སྨད་བྱས་པ་ཁྱད་མེད་པ་

ཤོག་ལྷེ་༢༠༩ལྟར། །རང་གི་ལུས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། །ངག་བྲག་ཆ་དང་འདྲ། ཡིད་རྟོག་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་དང་འདྲ་བར་བསམ་ཞིང་། ངག་ཏུ། མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འདི་ལ་དགའ་དང་གདུང་། །མཛེས་དང་མི་མཛེས་སྙན་དང་མི་སྙན་མེད། །རང་གི་ལུས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བ་སྟེ། །ངག་དང་ཡིད་ཀྱང་བྲག་ཆ་སྨིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་བྱ། ༢ གསུམ་པ་བོགས་དབྱུང་བ་ནི། དེ་ལྟར་བྱས་པས་རང་ལ་བསྟོད་སྨད་ཀྱི་དགའ་གདུང་སོགས་མགོ་ནོན་ཞིང་བརྟན་པ་ནི། ཐོག་མར་བླ་མའམ་མཆེད་གྲོགས་ལྟ་བུ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བསྟོད་སྨད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་དུ་བཅུག །དེ་ནས་ཚོང་དུས་སོགས་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ་སར་སོང་ནས་སྤྱོད་པ་མཐོ་དམན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱས་པས། མི་གཞན་གྱིས་བསྟོད་སྨད་དེག་འཚོག་དགའ་མི་དགའ་སོགས་བྱེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཨེ་འདུག་པ་ལྟ། འདུག་ན་སླར་ཡང་དབེན་པར་སོང་ལ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ་ཅིང་སླར་ཡང་བསྒོམས་ཏེ། མཚམས་སུ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་འདི་ཀུན་རྨི་ལམ་བཞིན། །བསྟོད་དང་སྨད་པའི་ཚིག་འདི་བྲག་ཆ་བཞིན། །མཐོང་ཐོས་མྱོང་བའི་སེམས་འདི་རི་དྭགས་ཀྱིས། །སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་རུ་འཁྲུལ་དང་མི་མཚུངས་སམ། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་བྱའོ། ༣ །གཉིས་པ་དག་པ་ནི། མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་ཡི་དམ་གྱི་སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་དུ་བཅུག་ལ། དེ་ཅི་འདྲ་བ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་ཀྱང་ལྷ་སྐུ་སྟོང་ཞིང་རང་བཞིན་མེད་པ། སྣང་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷ་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཞལ་ཡས་ཀྱི་ཁང་པ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། ངག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ། ཡིད་གཡོ་བ་སྨིག་རྒྱུ་ཙམ་འདི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རང་གྲོལ་ཡིན་པས། གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སྐྱིད་མི་སྐྱིད། བཅུད་ལྷ་སྐུ་ལ་ཆགས་སྡང་དང་བསྟོད་སྨད། སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་དགའ་གདུང་འབྱུང་བའི་ཡུལ་ཅི་ལ་ཡོད། ཅེས་བསམ་ཞིང་།

ཤོག་ལྷེ་༢༡༠ངག་ཏུ། རང་ལུས་ལ་སོགས་གཟུགས་སྣང་འདི་ཐམས་ཅད། །ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཟུགས་བརྙན་ལྟར། །དེས་ན་ཆགས་སྡང་བསྟོད་སྨད་དགའ་གདུང་གི། །རྟོག་པ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་དེ་གང་དུ་སོང་། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་བྱ། ༤ སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་དམིགས་པ་འདི་དག་ལ། རྒྱས་པར་ནི་གོང་དུ་ཟིན་པ་བརྟན་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལུས་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་སྒོམ་པ་ལ་ཐུན་གཅིག །བྲག་ཆ་ཡོད་པའི་སར་སོང་ནས་ངག་བྲག་ཆ་ལྟར་སྒོམ་པ་ལ་ཐུན་གཅིག །སྨིག་རྒྱུ་ཡོད་པའི་སར་སོང་ནས་ཡིད་སྨིག་རྒྱུ་ལྟར་སྒོམ་པ་ལ་ཐུན་གཅིག་སྟེ་གསུམ་བྱས་པས་ཡོངས་སྒྲིལ་དྲུག་གམ། འདི་ཀ་ལྟར་བཞི་བྱས་པས་ཀྱང་དོན་འཐུས། གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་ཐིག་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སྐུར་སྒྲུབ་པ་འདི། གསེར་ཞུན་རྩ་བར་སྒས་དོན་དུ་མཛད་ཀྱང་། རྗེ་བརྒྱད་པའི་དགོངས་པས་གཉིས། དངོས་པོ་དང་། སྒོགས་ཆོག་གོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབེན་གསུམ་གྱིས། །གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་བཅོས་བསླད་མེད་པར་གཞག །རླུང་སེམས་ཟིན་པས་སྣང་གསུམ་ལུགས་འབྱུང་ལས། །ལུགས་ལྡོག་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རུ་ལྡང་བར་བྱ། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ནས་རྐང་པ་རྡོར་གདན་སྒལ་ཚིགས་མདའ་ལྟར་བསྲང་། མིག་འབྱེད་འཛུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་མེད་པར་ཧྲིག་གེ་བལྟ། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་མེད་པར་ངག་གསུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་མི་གསུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ལྕེ་མཆུ་མ་འབྱར་བ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྡོར་བཟླས། ལག་པ་མཉམ་གཞག་མི་གཡོ། མདོར་ན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པ་གཡོ་མེད་རང་སོར་བཞག །དེའི་ངང་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སེམས་དབེན། དུས་གསུམ་གྱི་ཡིད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཆམ་གྱིས་གཞག །ཡོད་མེད་སྟོང་མི་སྟོང་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་སྒོམ་མི་སྒོམ་སོགས་ཅིར་ཡང་མི་སེམས་པར་བཞག །དེའི་ངང་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་འཆར་སྒོ་བྱུང་ན་མུ་མཐུད་དུ་མི་གཞུག་པར་རྟོག་པ་ཁ་རྒྱུ་འོག་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རྟོག་མེད་ཡེངས་མེད་དུ་གཟུང་། བྱིང་རྨུགས་བྱུང་ན་ལྟ་སྟངས་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༡སྟོང་རིག་པ་དར་ཕྱུང་། འཕྲོ་རྒོད་བྱུང་ན་ལྟ་སྟངས་སྨད། ཤེས་པ་ཁོང་གློད་བྱིང་རྒོད་མེད་ན་མཉམ་པར་བསྐྱང་། དེ་ཡང་ཐུན་མགོ་ལ་བཟང་ཞིང་ཐུན་གཤམ་ལ་ངན་ནམ། སྔ་ཐུན་ལ་བཟང་ཞིང་ཕྱི་ཐུན་ལ་ངན་ན། ཆུ་ཟད་པའི་རྫིང་ལྟར་ཁམས་གཏུགས་པ་ཡིན་པས་ཁམས་གསོ་ཞིང་ཤེས་པ་གློད་ནས་བསྒོམ། ཐུན་མགོ་ལ་ངན་ཞིང་ཐུན་གཤམ་ལ་བཟང་ངམ། སྔ་ཐུན་ལ་ངན་ཞིང་ཕྱི་ཐུན་ལ་བཟང་ན། ཡུར་བས་རྫིང་གི་ཆུ་མ་འདྲོངས་པ་ལྟར་སྦྱོར་རྩོལ་བ་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ཧུར་བཏོན་ཏེ་བསྒོམ། དེ་ལྟར་སྒོམ་ཞིང་བླ་མ་ལ་ཆོས་སྐུའི་མོས་གུས་བྱ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕུལ་ཅིང་མཆོད་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་དང་། ཉམས་ལེན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱག་ཆེན་དུ་སེམས་ཟིན། དེ་ཟིན་པས་རླུང་ཟིན། དེ་ལས་ཉམས་སྐྱེ་སྟེ། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་སྨིག་རྒྱུ་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སྔོ་མེར་མེར་བ་དང་། སྔོ་ཧྲིབ་ཧྲིབ་པ་དང་ཆུ་གཡོ་བའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པས་དུ་བ་ལྟ་བུ་ཕྱུར་བ་དང་དུ་ཐང་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་དམར་ཚེག་ཚེག་པ་དང་དམར་ཕྲ་ཕྲ་བ་འབྱུང་། རླུང་སེམས་ལ་ཐིམ་པས་མར་མེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་། སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་སྣང་བ་ལྟ་བུ། སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་སུ་ཉི་མ་ལྟ་བུ། མ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་ཐིམ་པའི་དུས་སུ་སྒྲ་གཅན་ནམ་མུན་ནག་ལྟ་བུ། དེའི་དུས་སུ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་[1]ལྟ་བུ་འཆར། དེ་ནས་སྣང་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འཆར་ཏེ། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ལས་མ་རིག་པ། དེ་ལས་སེམས་བྱུང་། དེ་ལས་སེམས། སེམས་གསུམ་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ། སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ། གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་མངོན་གསུམ་[2]དུ་འཆར་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༢ལ། དེར་མ་ཟད་དུས་གསུམ་གྱི་བརྟན་གཡོ་དག་པའི་སྣང་བ་དང་མ་དག་པ་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བར་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་པ་ལྟར་མཐོང་བ་སྙམ་བྱེད་དེ། འདི་ནི་དབེན་གསུམ་རང་སོར་བཞག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྒོམ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པའོ། །འདི་ཕྱག་རྒྱ་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་སོགས་ཡོད་ཀྱང་མ་སྨོས་སོ། ༥ །གཉིས་པ་སྤོགས་ཆོག་ནི། དེ་ལྟར་བསྒོམས་ཀྱང་ཉམས་མ་སྐྱེས་པའམ། སྟོང་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་མི་འཐད་སྙམ་ན། ཡིད་ཆེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །མུན་ཁང་དང་། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ཆུ་དང་། རལ་གྲི་དང་། མེ་ལོང་གི་སྦྱོར་བས་སྤོགས་ཆོག་བྱ་སྟེ། ཞིབ་པར་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ལ་སོགས་པའི་མན་ངག་ཏུ་གསལ་བས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨར་བསྙེན་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། ༈ །གསུམ་པ་རྨི་ལམ་འཁྲུལ་པ་རང་སངས་ཀྱི་གདམས་པ་ལ་གསུམ། གཟུང་བ། སྐྱང་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཉིན་པར་དྲན་པ་རྒྱུན་ཆགས་བྱ་བ་དང་། མཚན་མོ་གདམས་ངག་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཟུང་བ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་མཚམས་དམ་པར་བཅད་ལ། འཁོར་བའི་བྱ་བ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་བསམ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཡིན་ཨང་སྙམ་དུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད། སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཐམས་ཅད་དུའང་། ཨེ་མ་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བདག་གིས་ཤེས་པར་བྱ། ཁྱད་པར་དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་རྨི་བར་བྱ། དེ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་སྙམ་དུ་དྲན་འདུན་ཡང་ཡང་བཏང་ངོ་། ༡ །གཉིས་པ་ནི། སྟན་བདེ་བ་ལ་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་འདུག་ནས་ཉལ་ཁར་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ། མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བྱ། གསོལ་བ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གདབ་སྟེ། རྗེ་སྐྱབས་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་བླ་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༣རྗེ། །ཕ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །གཉིད་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་གསོལ་བ་ལན་མང་དུ་བཏབ། དོ་ནུབ་གཉིད་འོད་གསལ་དུ་འཛིན། རྨི་ལམ་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་། དེའི་ལྡང་གཞི་རྨི་ལམ་ཡང་མང་པོ་རྨི་ཞིང་གསལ་པོར་རྨི་བར་བྱའོ། །བཟང་པོར་རྨི་བར་བྱའོ། །ཅིས་ཀྱང་རྨི་ལམ་ཟིན་པར་བྱ། །རྨི་ལམ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་འདུན་པ་དྲག་ཏུ་བཏང་། རང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གཏུམ་མོའ་སྐབས་ལྟར་གསལ་བའི་མགྲིན་པར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ༀ་དཀར་པོ། མདུན་དུ་ཨ་སྔོན་པོ། གཡས་སུ་ནུ་སེར་པོ། རྒྱབ་ཏུ་ཏ་དམར་པོ། གཡོན་དུ་ར་ལྗང་གུ་རྣམས་གསལ་བར་བསྒོམས་ནས། ངག་ཏུ། བདག་གིས་རྨི་ལམ་ཅིས་ཀྱང་ཟིན་པར་བྱ། །རྨི་ལམ་རྨི་ལམ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །མགྲིན་པར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་། །ༀ་དང་ཨ་ནུ་ཏ་རའི་ཡི་གེ་ལྔ། །དཀར་སྔོ་སེར་དང་དམར་ལྗང་མདོག་ཅན་གསལ། །ཞེས་ཐོག་མར་སྤྱིར་གསལ་བཏབ་ཅིང་། །དེའི་ནང་ནས་ཨ་ལ་སེམས་གཟུང་། དེ་ནས་གཉིད་འོད་འདོད་པ་དང་ནུ་ལ། དེ་ནས་གཉིད་ཟི་བ་དང་ཏ་ལ། དེ་ནས་གཉིད་ཕྲི་བ་དང་ར་ལ། དེ་ནས་ༀ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་གཉིད་འཐུག་འོད་གསལ་ལ་བཞག་པས་རྨི་ལམ་འཆར་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཟིན་འོང་བས་རྨི་ལམ་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་པ་སོགས་ཅི་ཟིན་བྱའོ། །ལན་དང་པོར་མ་ཟིན་ཀྱང་རྨི་ལམ་འདི་འདུན་པ་རང་གཙོ་བས་འདུན་པ་དྲག་ཏུ་བཏང་། བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་བསྐྱར་བས་ཟིན་ནོ། ༢ །གཉིས་པ་སྦྱང་བ་ལ། སྤེལ་བསྒྱུར་ལ་སྦྱང་བ། སྒྱུ་མར་སྤང་བ། སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ཁོ་ནས་མི་ཆོག་པས། །བདག་གིས་དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་ཟིན་ཞིང་ཟིན་ནས་ཀྱང་གཅིག་ལས་དུ་མ་སོགས་སྤེལ་བ་དང་། ངན་པ་ལས་བཟང་པོ་དང་།

ཤོག་ལྷེ་༢༡༤ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་སོགས་བྱའོ་སྙམ་དུ་འདུན་པ་བཏང་ལ་ཉལ། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང་། རྨི་ལམ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅེ་བྱས་བཏུབ་སྙམ་པས། རང་མིར་འདུག་པ་མཁའ་ལྡིང་དུ་སྒྱུར་བ་སོགས་དང་། ངན་པ་རྨིས་པ་བཟང་པོར་སྒྱུར་བ་དང་། རང་ལུས་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མར་བསྒོམ་ཞིང་བདེ་དགྱེས་སོགས་གང་འདོད་དུ་སྒྱུར་བ་དང་། ཞལ་ཕྱག་སོགས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་དང་། གཅིག་ལས་དུ་མ་དང་དུ་མ་ལས་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཞིང་སྒྱུར་བ་ལ་སྦྱང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་གཉིད་ཁར་གསལ་གདབ་པ་ནི། རྨི་ལམ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །དེས་ན་བདག་གིས་རྨི་ལམ་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །གཅིག་དང་དུ་མ་ལྷ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སོགས། །གང་འདོད་སྤྲུལ་སྒྱུར་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །ཞེས་འདུན་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ་བྱའོ། ༣ །གཉིས་པ་ནི། རྨི་ལམ་དུ་མེ་དང་། ཆུ་ཆེན་པོ་དང་། གཡང་ས་དང་། དགྲ་དང་། གཅན་གཟན་སོགས་འཇིགས་པའི་རྣམ་པ་མཐོང་ན་དེ་ལ་ཡང་སྤང་ཞིང་སྒྱུ་མར་སྦྱང་དགོས་པས་རྨི་ལམ་ནི་མེད་བཞིན་སྣང་བ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་མེས་སུ་འཚིག །ཆུས་སུ་འཁྱེར། དགྲས་སུ་ལ་གནོད་པ་བྱེད། གཅན་གཟན་གྱིས་སུ་ཞིག་ཟ། གཡང་དུ་སུ་ཞིག་ལྷུང་སྟེ། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བདག་གིས་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྱུ་མར་ཤེས་པས་ཡ་ང་བ་སྤང་ཞིང་སྦྱང་ངོ་སྙམ་དུ་འདུན་པ་བཏང་། ངག་ཏུ། རྨི་ལམ་ཡུལ་སྣང་མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་སོགས། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་དེ་རུ་གྲུབ་པ་མེད། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཉིད་དེ་བདེན་པས་སྟོང་། །དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་ཡ་ང་འཇིགས་པ་སྤང་། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ནས་ཉལ་ཏེ་ཟིན་པ་དང་མེ་ལྟ་བུ་རྨིས་ན། རྨི་ལམ་གྱི་མེས་སུ་འཚིག་སྙམ་དུ་ཐོག་བརྫིས་བྱ། ཆུ་ལའང་གོམ་པ་སྤོ་ཞིང་འགྲོ། རྨི་ལམ་གྱི་གཡང་ལ་སུ་ཞིག་འབྲུལ་སྙམ་དུ་བྱ་ལྟར་ལྡིང་ཞིང་འཕུར་བ་སོགས་བྱའོ། ༤ །གསུམ་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་བསླབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་བསླབ་པ་གཉིས།

ཤོག་ལྷེ་༢༡༥དང་པོ་ནི། གཉིད་ཁར། རྨི་ལམ་ལུས་ལ་ཅི་ཡང་རུང་བས་ན། །བདག་གིས་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དང་སྒྲ་མི་སྙན། །སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་སླད་ངན་སོང་ལ་སོགས་པའི། །གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མང་དུ་བལྟ་བར་བྱ། །ཞེས་འདུན་པ་གཏད་ནས་ཉལ་ཏེ། །ཟིན་པ་དང་། ཉི་ཟེར་ལ་བཟུང་ནས་སོང་སྟེ་ལྷ་ཡུལ་བལྟ་བ་དང་། གླིང་གཞན་དང་། ངན་སོང་སོགས་དང་རྒྱ་གར་སོགས་བལྟ་བ་ལ་སྦྱང་ངོ་། ༥ །གཉིས་པ། འདས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱང་བ་ལ། ཉིན་མོ་འདུན་པ་ལ་གོམས་པ་གལ་ཆེ་བས། དབེན་པའི་གནས་སུ་ལུས་གནད་གཏུམ་མོ་ལྟར་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས། ད་ནི་བདག་རང་གི་ལུས་ལས་ཐོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པས་བསྐུལ་ཏེ། རང་ལུས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལས་རང་སེམས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་ཚངས་བུག་ནས་ཐོན་ཏེ། སྟེང་ཕྱོགས་མཐོན་པོར་ཕྱིན་པས་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་དུ་སླེབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་དང་མཇལ་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་བསྙུན་གསོལ། གདམས་པ་དང་ལུང་བསྟན་ནོད་དེ། ད་བདག་གིས་དགོས་པ་གྲུབ་པས་སླར་བདག་གི་ལུས་དམ་ཚིག་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སྙམ་པས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཅུག་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་ཐོག་མར་བྱང་བ་གལ་ཆེ་བས། ངག་ཏུ། རང་ལུས་ཡི་དམ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལས། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དྲན་ནས་ཀྱང་། །དག་པའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་མཇལ། །གདམས་པ་ནོད་ནས་སླར་ཡང་ལུས་ལ་ཞུགས། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སོགས་ལ་སྦྱང་ངོ་། ༦ །དེ་ལྟར་ཉིན་མོ་སྦྱངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་མཚན་མོ་ཉལ་ཁར། དོ་ནུབ་བདག་གིས་རྨི་ལམ་བཟུང་སྟེ། སངས་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༦རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞིང་བལྟ་ཞིང་སྦྱང་ངོ་སྙམ་པ་སོགས་འདུན་པ་ལན་མང་དུ་བཏང་ཞིང་། ངག་ཏུ། བདག་གི་རྨི་ལམ་ལེགས་པར་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་སུ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བལྟ་བ་དང་། །ལུང་བསྟན་གདམས་པ་ཉན་ཅིང་ནོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསལ་བཏབ་སྟེ། ༀ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞིང་སྦྱང་། ཨ་ལས་སེམས་བཟུང་ནས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། ནུ་ལ་རིན་འབྱུང་དང་། ཏ་ལ་འོད་དཔག་མེད། ར་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞིང་བལྟ་ཞིང་སྦྱང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཉེར་བཞིར་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་གྲལ་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཨོ་རྒྱན་དང་ཤམྦྷ་ལ་སོགས་གང་འདོད་དུའང་དེ་དང་དེའི་འདུན་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྦྱང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་དང་པོ་འོལ་སྤྱི་ཙམ་དང་དེ་ནས་ཇེ་གསལ་དུ་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཇི་ལྟ་བར་མཐོང་ཞིང་འབྱོངས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རྨི་ལམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྦྱོང་གཞི་སྦྱོང་བྱེད་སྦྱང་བྱ་སོགས་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་མེད་པས། རང་སེམས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྟེ། ངག་ཏུ། ཆོས་རྣམས་བཟོད་ནས་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟར། སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་སྦྱང་གཞི་བདེན་པར་མེད། ཐམས་ཅད་སེམས་སྣང་ཙམ་སྟེ་སེམས་འདི་ཡང་། །གསལ་ལ་ངོས་བཟུང་བྲལ་བ་སྒྱུ་མའི་དབྱིངས། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་སྨོས་ཟིན་ཏོ། ༈ །བཞི་པ་འོད་གསལ་མ་རིག་མུན་སེལ་གྱི་གདམས་པ་ལ། ཉིན་སྣང་འོད་གསལ་དུ་འཁྱེར་བ་དང་། མཚན་མོའ་གཉིད་འཐུག་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། ལུས་གནད་གཏུམ་མོ་ལྟར་བཅས། སྒོམ་ཤིང་སྒོམ་ཐག་གིས་བསྲང་ལ་ལྟ་སྟངས་མཛོད་སྤུའི་ནམ་མཁར་གཏད་ནས་མི་རྟོག་པ་བསྒོམ། དེ་ལ་མི་གནས་ན་རང་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༧ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ཞིག་བསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཐིམ། དེ་རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་ནས་ཡས་དང་། རྐང་མཐིལ་ནས་མས་ཞུ་ཏེ་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཧཱུྃ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་ལ། དེ་མགོ་བོ། དེ་ཟླ་ཚེས། དེ་ཐིག་ལེ། དེ་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ཞིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་གཞག །དེ་ལ་བྱིང་ངམ་འཕྲོ་ན་ཡང་སྔར་ལྟར་རང་ཡི་དམ་དུ་བསྒོམ་པ་ནས་ནཱ་དར་བསྡུ་བའི་བར་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ཞིང་བྱས་ཏེ་བསྒོམས་པས་ཟླ་ཉི་སྒྲ་གཅན་གྱི་རླུང་སྙིང་ཁར་ཟིན་ནས། སྣང་གསུམ་གྱི་མཐར་འོད་གསལ་ཟིན་པས་ནན་ཏན་བྱ་ཞིང་། ངག་ཏུ། རང་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་སྙིང་ག་ན། །པདྨ་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ་ཞིག། གནས་པའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་ཧཱུྃ་དང་ནཱ་དའི་བར་དུ་བསྡུ། །ཞེས་གསལ་བཏབ་ཅིང་སྒོམ་མོ། །གཉིས་པ་མཚན་མོའ་གཉིད་འཐུག་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ནི། དབེན་པའི་གནས་སུ་སྔར་བཤད་པའི་ཉིན་མོའ་སྦྱོང་ཐབས་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང་གོམས་པར་བྱས་ལ། སྒོ་གསུམ་དལ་དུ་གཞུག །རེ་ཞིག་བྱ་བ་གཞན་སྤང་། ནུབ་གཉིས་གསུམ་གཉིད་བཅག་ལ་དགེ་སྦྱོར་ཅི་ནུས་བྱ། ཟས་བཅུད་ཅན་བརྟེན་ཅིང་ལུས་ལ་བསྐུ་མཉེ་བྱ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ་མི་ཤས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འབུལ། གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་ཅིས་ཀྱང་ཟིན་པར་བྱའོ། །སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་ཅི་མང་བཏང་ལ་ལུས་གནད་མགོ་བྱང་དུ་བསྟན་པའི་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་ཅི་བདེ་བར་ཉལ། དམིགས་པ་རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སྙིང་ཁར་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་པདྨ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བཞི་པ། དེའི་དབུས་ཀྱི་གེ་སར་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། འདབ་མ་བཞིའི་མདུན་དུ་ཨ་དཀར་པོ། གཡས་སུ་ནུ་སེར་པོ། རྒྱབ་ཏུ་ཏ་

ཤོག་ལྷེ་༢༡༨དམར་པོ། གཡོན་དུ་ར་ལྗང་གུ་རྣམས་གསལ་བར་བལྟས་ལ། ངག་ཏུ། རང་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མར་གསལ་བ་ཡི། །སྙིང་གར་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་པདྨའི་སྟེང་། །ཧཱུྃ་དང་ཨ་ནུ་ཏ་ར་སྔོ་དཀར་སེར། །དམར་དང་ལྗང་བའི་མདོག་ཅན་ཤིན་ཏུ་གསལ། །ཞེས་གསལ་གདབ་ནས་བུམ་ཅན་འཇམ་པོར་གཟུང་། དང་པོ་མདུན་གྱི་ཨ་དྲན་པ་ཙམ་བྱ། དེ་སྣང་བ་ལ་འདུན་པ་ཅུང་ཟད་ཕྱོགས་པའི་དུས་སུ་ནུ། སྣང་བ་མཆེད་པའི་འདུན་པ་ཆེར་ཕྱོགས་པའི་དུས་སུ་ཏ། ཕྱིའི་སྣང་བ་ཞུ་ནས་སྟོང་པར་ཐིམ་པ་སྣང་བ་ཐོབ་པའི་དུས་སུ་ར། དེ་ནས་སྟོང་པ་བཞིའི་རྟོགས་པའི་སྣ་ཅི་ཟིན་བྱས་ལ། མངོན་བྱང་ལྔ་པ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་རྟགས་འཆར་བར་མགོ་བརྩམ་པ་ན་དབུས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་སེམས་གཏད་དེ། མཆོག་མི་འགྱུར་བའི་འོད་གསལ་ངོས་ཅི་ཟིན་བྱས་ལ་ཟིན་པ་དང་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །འདི་ལྟ་བུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་གདམས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཀྱང་ལས་དང་པོ་པ་ལྟ་བུ་མངོན་བྱང་དང་དེའི་རྟགས་ཀྱི་གོ་བ་འཆར་བར་དཀའ་ན། གཉིད་ཉལ་ཁར་དོ་ནུབ་གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་ཟིན་པར་བྱ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་བཏང་ལ། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཉིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཇི་ལྟ་བར། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བ་ནས་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ་བའི་བར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ་དེ་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་སྲན་མ་ཙམ་ཞིག་ལ་བསྡུ་སྟེ་སེམས་བཟུང་ནས་ཉལ་བས། ད་ལྟའི་སྣང་བ་ནུབ་ཅིང་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་མ་ཤར་གྱི་བར་དེར་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་གཉིད་འཐུག་པོ་རང་ཡང་མིན་པ་ཞིག་འབྱུང་སྟེ། གྲོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྐུལ་བརྡ་བྱས་ཤིང་ཨེ་ཟིན་ལྟ། ཟིན་པ་དང་གསལ་སྟོང་དང་བདེ་སྟོང་འདྲེས་པ་ཞིག་འོང་བ་དེ་ཀ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ། གོང་གི་རང་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ། ཞེས་པ་ནས། རང་ཡང་ཧཱུྃ་དང་ཐིག་ལེའི་བར་དུ་བསྡུ། ཞེས་གསལ་བཏབ། ཡང་གཉིད་འཐུག་གི་འོད་གསལ་ཟིན་པར་འདོད་ན། ནོར་བུའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་ལ་སེམས་གཟུང་། གཉིད་སྲབ་མོའ་འོད་གསལ་ཟིན་པར་འདོད་ན།

ཤོག་ལྷེ་༢༡༩དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་སྨིན་མཚམས་སུ་ཡོད་པར་བསྒོམས་ལ། དེར་ཐིག་ལེ་ནག་པོ་རིལ་མ་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུང་བས་ཟིན་པར་སླའོ། །དེ་དག་ནི་མ་ཟིན་པ་ཟིན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སོ། །ཟིན་ནས་བརྟན་པར་བྱ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རྗེ་དབྱངས་ཅན་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པས་གོང་དུ་ཙཎྜ་ལཱིའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མོ་འབར་སྟོབས་ཀྱིས་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་ལ་བདེ་སྟོང་གི་རྟོགས་པ་སྣང་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའི་རླུང་སེམས་ཀྱི་རྟགས་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ཤར་བ་དེ་ཉིད་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་པའི་ཐབས་རིལ་འཛིན་དང་རྗེས་གཞིག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ལ། ལུས་ཀྱི་ཆ་རྣམ་སྣང་། ངག་གི་ཆ་འོད་དཔག་མེད། ཡིད་ཀྱི་ཆ་མི་བསྐྱོད་པར་བསྒོམ་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་རིམ་བཞིན་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བསམ་པ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་ཨ་ཐུང་གཞོམ་མེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་བཅས་པ་སྒོམ། དེ་ནས་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་སྤྱི་བོ་ནས་ལས་རིམ་དང་རྐང་མཐིལ་ནས་མས་རིམ་གྱིས་སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་བསྡུ། དེ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་གྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཐུང་སྒྲ་བཅས་ལ་བསྡུ། དེ་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེར་བསྡུས་ནས་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་བཞག་སྟེ། འདི་དམིགས་པ་གསལ་བ་ལ་ཐུན་གཅིག་དང་མི་གསལ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རིལ་འཛིན་གསུམ་མོ། །དེ་ནས་ངག་ཏུ། བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི། །ལུས་ཀྱི་ཆ་སོགས་རྣམ་སྣང་སོགས་སུ་གསལ། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ༀ་སོགས་གནས་པའི་ནང་། །ཨ་ཐུང་སྒྲ་བཅས་གསལ་ལས་འོད་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༠འཕྲོས་པས། །ཕྱི་ནས་རིམ་གྱིས་འདུས་ཏེ་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །ཞེས་དང་། སོ་སོར་བྱེད་དུས་རྐང་པ་གཉིས་པར། །ལུས་ཀྱི་ཆ་ནི་རྣམ་སྣང་ཉིད་དུ་གསལ། །གསུམ་པར་དེའི་ཐུགས་ཀར་ༀ་ཡིག །ཅེས་དང་། གསུང་གི་དུས། ངག་གི་ཆ་ནི་འོད་དཔག་མེད་དུ་གསལ། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཡིག །ཅེས་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དུས། ཡིད་ཀྱི་ཆ་ནི་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེར་གསལ། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག །ཅེས་འདོན་པ་བསྒྱུར། གཉིས་པ་རྗེས་གཞིག་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་བཞུ་བའི་འོད་ཕུང་རང་ལ་བསྡུ། དེ་ནས་སེམས་དཔའ་གསུམ་བསྡུ་བ་རིལ་འཛིན་བཞིན་ནོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བར་བྱ་ཞིང་། དེ་ནི་འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། སྙིང་གའི་ས་བོན་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་བཞུ། །འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་རང་ལ་ཐིམ་པ་ནས། །རང་གི་སྒོ་གསུམ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡང་། །རིམ་གྱིས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་བར་དུ་བསྡུ། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་གིས་འོད་གསལ་གྱི་དམིགས་རིམ་སྨོས་ཟིན་ཏོ། ༈ །ལྔ་པ་བར་དོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ལ། བར་དོ་དང་པོ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱ་བ། བར་དོ་གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ། བར་དོ་གསུམ་པ་འགྲོ་དྲུག་གི་སྐྱེ་སྒོ་དགག་པ་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉིད་འཆི་བའི་ཉམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བདེན་ན་འཆི་མི་སྲིད་ལ། འཆི་བ་དང་འཇིག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། དེས་ན་འཆི་བ་ཉིད་ཀྱང་དོན་དུ་གྲུབ་པ་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བའོ། །སྙམ་པས་འཆི་བ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱོགས་སུ་བཏང་། གཉེན་བཤེས་ཀྱི་གདུང་སེམས་སོགས་ཏིང་འཛིན་གཡེང་བའི་རྒྱུ་རྣམས་སྤང་། ནུས་ན་ལུས་གནད་གཏུམ་མོ་ལྟར་དང་། མི་ནུས་ན་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༡བྱས་ལ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ལ། སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དད་པ་བསྐྱེད། སྐྱབས་འགྲོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ། བདག་འཆི་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འོད་གསལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྟོགས་པར་བྱས་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སྲིད་པ་བར་དོར་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཡང་ཡང་བསྐྱེད། འཕེན་པ་དྲག་པོ་བྱ། དེ་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་མིག་གི་སྣང་བ་ཐིམ་པས་གཟུགས་མི་གསལ། རྣ་བའི་སྣང་བ་ཐིམ་པས་སྒྲ་མི་ཐོས། སྣའི་སྣང་བ་ཐིམ་པས་དྲི་མི་ཚོར། ལྕེའི་སྣང་བ་ཐིམ་པས་རོ་མི་མྱོང་། ལུས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐིམ་པས་ཚོར་བ་བརྟུལ། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱིས་ཟུང་མི་ཐུག །ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པས་ཁ་སྣ་སྐམ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་དྲོད་རྣམས་སྡུད། རླུང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཕྱི་དབུགས་ཆད་ནས་ནང་དབུགས་ཅུང་ཟད་མི་ཆད། དེའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྣང་བའི་དུས་སུ་ནང་རྟགས་དུ་བ་ལྟ་བུ། ཕྱི་རྟགས་ཟླ་བ་ཤར་བ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་མཆེད་པའི་དུས་ན། ནང་རྟགས་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ། ཕྱི་རྟགས་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ། ནང་རྟགས་མར་མེ་ལྟ་བུ། ཕྱི་རྟགས་མུན་པ་ལྟ་བུ་འཆར། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་བཞི་པར་ཐོབ་པ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་སྟེ། ཕྱི་རྟགས་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་ལྟ་བུ། ནང་རྟགས་ཤེས་པ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ། མི་རྟོག་པ་བློ་ལས་འདས་པའི་འོད་གསལ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་ཞིག་འཆར། དུས་དེར་ད་ལྟ་སྒོམ་པའི་འོད་གསལ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་གཉིས་བུ་དང་མ་འཕྲད་པའི་ཚུལ་ཅན་དེའི་སྟེང་དུ་གནས་པས་རྟོག་བཅས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་འགག་ནས་རྟོག་མེད་འོད་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར། དེ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དེ་དང་པོ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། རིགས་དྲུག་མ་རྒན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ། །འཆི་ཚེ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཐིམ་པའི་མཐར། །

ཤོག་ལྷེ་༢༢༢བདག་གིས་འོད་གསལ་མ་བུ་འཕྲད་པའི་སེམས། །མི་རྟོག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཐོང་བར་བྱ། །ཞེས་འདུན་པ་དྲག་པོ་དང་བཅོས་འདོན་སྒོམ་ཡང་ཡང་སྔོན་དུ་བཏང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཁོ་ནས་གྲོལ་བར་མ་ནུས་ཏེ། བར་དོ་གཉིས་པར་འཇུག་པ་དག །ཡང་ཀུན་རྟོག་གི་བཞོན་པའི་རླུང་གཡོས་པས་རྐྱེན་བྱས་ནས་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལས་ཉེར་ཐོབ་རང་བཞིན་བདུན་དང་བཅས་པ་འབྱུང་། དེ་ལས་མཆེད་པ། དེ་ལས་སྣང་བ། དེ་ལས་རླུང་མེ་ཆུས། དེ་ལས་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་རྒྱུ་བའི་བར་སྲིད་ཀྱི་ལུས་གྲུབ་པས། དེས་ན་གོང་གི་འོད་གསལ་ལ་ནི་གནས་སུ་བཞག་ནས། སྣང་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འཆར་བར་རྩོམ་པའི་ཚེ་བར་དོ་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་འཕེན་པ་གཏོང་སྟེ། དེ་ད་ལྟ་ནས་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། བར་དོ་དང་པོའ་འོད་གསལ་ལས་འདས་ཏེ། །གལ་ཏེ་གཉིས་པའི་སྣང་བ་འཆར་བ་ན། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་བར་དོ་སྒྱུ་མའི་ལུས། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་སྐུ་རུ་ལྡང་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་འཕེན་པ་ད་ལྟ་ནས་ཀྱང་བཏང་ཞིང་སྣང་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་རྫོགས་ཏེ་བར་དོ་གཉིས་པ་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་། ཡང་དེ་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྱིས་སྦྱང་བ་སོགས་བྱས་ནས་སླར་ལྡང་པ་ན་ལུགས་ལྡོག་སྣང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་བཅས་པ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་དེ་དག་ཁོ་ནས་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མཐར་མ་ཕྱིན་ཏེ། བར་དོ་གསུམ་པ་མངལ་གྱི་སྣང་བ་སོགས་འཆར་བ་དེའི་ཚེ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་མ་དེ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ཕ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀར་བསྒོམས་ཏེ་ཆགས་པ་བཟློག་པས་མངལ་སྒོ་ཁེགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡབ་ཡུམ་རང་གི་བླ་མར་བཟུང་ཆོག་པ་ཞིག་གི་མངལ་གདམ་ནས། དེར་སྐྱེ་བའི་ཚེ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དང་འདྲེས་པའི་ཚེ་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ན་གསང་དབང་གི་རྟོགས་པ་ངོས་ཟིན་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༣པར་བྱས་ལ་ཡབ་ཡུམ་ཡི་དམ་དུ་ཤེས་པ་དང་། མངོན་བྱང་ལྔའི་རྟོགས་པ་དང་མ་བྲལ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་ནས་མིག་འཕྲུལ་ཙམ་དུ་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ལེན་ནོ། །སྙམ་པའི་མཉམ་བཞག་གི་སྒོ་ནས་མངལ་བཟུང་ངོ་། །དེ་ད་ལྟ་ནས་འཕེན་པ་བཏང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བར་དོ་གཉིས་པར་ཟུང་འཇུག་སྐུ། །འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་དེ་ཚེ་ཕྱི་མ་ཡི། །ཕ་མ་ལྷ་རུ་བལྟས་པས་ཆགས་སྤངས་ཏེ། །མངལ་གདམ་ཤེས་བཞིན་སྐྱེ་བ་འཛིན་པར་བྱ། །ཞེས་འདོན་སྒོམ་ཡང་ཡང་བྱ། །དེ་དག་གིས་བར་དོའ་ཉམས་ལེན་ཁོངས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ནས། དེ་གསུམ་གལ་ཏེ་གནད་དུ་མ་སོང་ན། །དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པས་སྐྱེ་བ་དག་པ་འཛིན་དགོས་པས། དེ་ད་ལྟ་ནས་འཕེན་པ་བཏང་བའི་ཕྱིར། །གལ་ཏེ་བར་དོ་གསུམ་བར་སྐུ་གསུམ་གྱི། །ཉམས་ལེན་འབྲས་བུའི་སྟེང་དུ་མ་ཕྱིན་ན། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་བསྡམས་ཏེ་བསྔོ་བ་དང་། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོས་སྐྱེ་བ་དག་པར་བྱ། །ཞེས་འཕེན་པ་བཏང་ཞིང་མངལ་གདམ་པར་མ་ནུས་པ་དེའི་ཚེ་བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱས་སོ་ཅོག་ཡིད་ཀྱིས་གསལ་བཏབ་ཅིང་བསྡུས་ཏེ། དེ་དགག་མཐུས་དམ་པའི་ཆོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་ཞིང་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་གྱི་ལུས་ལེན་པར་གྱུར་ཅིག་པའི་སྨོན་ལམ་དང་བསྔོ་བས་མཚམས་སྦྱར་རོ། །དེ་དག་གིས་བར་དོའ་ཉམས་ལེན་སྨོས་ཟིན་ཏོ། ༈ །དྲུག་པ་འདའ་ཀ་འཕོ་བ་གསེར་འགྱུར་གྱི་གདམས་པ་ལ། རབ་འོད་གསལ་དུ་འཕོ་བ་དང་། འབྲིང་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཕོ་བ་གཉིས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ཐ་མ་ལྷ་སྐུར་འཕོ་བ་ལ་སྦྱངས་ཏེ་འཕོ་བ། ལུས་བཅོས་ཏེ་འཕོ་བ། བཙན་ཐབས་སུ་འཕོ་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ་སྦྱང་བ་དང་ལས་ལ་སྦྱར་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། ལུས་གནད་རྐང་པ་རྡོར་སྐྱིལ། སྒལ་པ་བསྲང་ལག་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༤པ་གཉིས་བརླའི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ་དམིགས་པ་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི་ཁ་དང་། ཆུ་ལམ། གཤང་ལམ། སྣ་བུག་གཉིས་དང་། རྣ་བའི་བུག་པ་གཉིས། མིག་གཉིས་ལྟེ་བ་རྣམས་ཧྲིཿཡིག་དམར་པོ་རེས་བཀག་པར་བསམ། ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་དབུ་མ་གྲོ་སོག་ཙམ་པ། མར་སྣ་ལྟེ་འོག་ཏུ་ཕུག་རྡུགས། ཡར་སྣ་ཚངས་བུག་ཏུ་ཟང་ཐལ་དུ་ཡོད་པའི་སྟོད་ཆའི་ཐད་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ལྟར་བསྐྱེད་ནས། མཆོད་བསྟོད་བྱ། ཉེས་ལྟུང་བཤགས་དབང་རྫོགས་པར་བླང་ནས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དད་པས་འདི་སྐད་དུ། བླ་མ་དམ་པ། བླ་མ་དམ་པ། བདག་གི་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། དེ་འཆར་བའི་ཆེད་དུ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། དེར་སྐྱེས་ནས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་བདག་ཁོ་ནས་འཇོག་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ནས། ལྟེ་འོག་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་པདྨ་འདབ་མ་བཞིའི་ཟེའུ་འབྲུར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བཞིར་ཡྃ་ཡིག་རེགས་ལ་བཏབ་ནས། རླུང་བརྔུབས་པ་དྷཱུ་ཏི་སྒྲིབ་མེད་ཀྱི་ནང་དུ་སིབས་སིབ་སོང་། ལྟེ་འོག་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་དགང་བས་ཡྃ་ཡིག་བཞི་རབ་ཏུ་གཡོས་པ་ལས། རླུང་བྱུང་བས་ཨ་ཡིག་བཏེགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཧི་ཀ་མདུན་བརྗོད་པས་ལྟེ་བར་འཕར། ཡང་བདུན་བརྗོད་པས་སྙིང་ག །དེ་ནས་བདུན་བརྗོད་པས་སངས་ཀྱིས་འབར་སོང་བླ་མའི་ཞབས་ལ་རེག་རེག་བྱས། ཡང་རླུང་གཞིལ་ཞིང་ཀ་ཧིཀ་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་པས་ཨ་ལྟེ་འོག་གི་པདྨར་བབ་པར་བསམས་ཏེ་གསལ་གདབ་པའི་ཕྱིར། ངག་ཏུ། རང་ལུས་ལྷར་གསལ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣའི་ནང་། །པདྨའི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཨ་ཡིག་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༥ཚུལ། །རླུང་གིས་བཏེགས་པས་སྤྱི་བོའ་བླ་མར་རེག །རླུང་གཞིལ་སླར་ཡང་ལྟེ་འོག་པདྨར་བབ། །ཅེས་གསལ་བཏབ་ཅིང་། སྤྱི་བོ་ཟ། སྐྲང་ཆུ་སེར་ཕྲུམ་པ་སོགས་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་སྦྱང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། འཆི་ལྟས་རྣམས་ཤར་ནའང་། ཟློག་པའི་ཐབས་ཡོད་པ་རྣམས་ཅི་ནུས་སུ་བཟློག །ཅིས་ཀྱང་བཟློག་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཚེ། སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ལ་ཕྱིར་བཅོས་བྱ། རྫས་དང་ཡོ་བྱད་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ། །དམ་ལྡན་གྱི་གྲོགས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་ཅི་འབྱོར་བྱ། ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་བཤམ། མཆོད་པའི་བཀོད་པས་མཆོད། དམིགས་པ་སྔར་ལྟར་ལ་ཡྃ་ཡིག་བཞི་པོ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ཅན་དུ་བསམ་པས་ཡི་ག་བཏེགས། སྔར་ལྟར་འཕངས་པས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། ཚིག་ཐོག་མ་གཉིས་སྔ་མ་ལྟར་ལ། །རླུང་གིས་བཏེགས་པས་སྤྱི་བོའ་བླ་མ་ཡི། །ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཞེས་འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་གསལ་བཏབ་སྟེ། དེ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་མའི་འཕོ་བ་ཟེར། །ཡང་དམིགས་པ་གཞན་དེ་ཉིད་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་བསྒོམ་པའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་གསལ་བ་ལ་འཕོ་བ་ནི་ལོངས་སྐུ་ཡི་དམ་གྱི་འཕོ་བ་དང་། ཨ་ཡིག་དམིགས་མེད་དུ་བཏང་བ་ལ་ཆོས་སྐུ་འོད་གསལ་གྱི་འཕོ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལུས་བཅོས་ཏེ་འཕོ་བ་ནི། སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་མགོ་བྱང་དུ་སྟན་བྱས། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་མགྲིན་པར་ༀ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ། ལྟེ་བར་ཨཱཿསེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒོམ་སྟེ། ཨཱཿཧཱུྃ་ལ། ཧཱུྃ་ༀ་ལ། ༀ་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཐོན། ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་བཙན་ཐབས་སུ་འཕོ་བ་ནི་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༦འདིར་མ་སྨོས་སོ། །དེ་དག་གིས་འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་མདོ་ཙམ་སྨོས་ཟིན་ཏོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གམ་རྗེས་ལ་གེགས་གསལ་བ། བོགས་འདོན་པ། ལམ་བགྲོད་ཚུལ། འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རླུང་གནད་ཀྱི་དུས་སུ་རླུང་སྦྱོར་ཧ་ཅང་དྲག་པ་དང་། ཡུལ་གནད་དུས་གནད་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་སྲོག་རླུང་ལོག་པ་སོགས་གེགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་ན་བླ་མའི་ཞལ་ལས་དྲིས་ཤིང་བཅོས། སྣོད་འཁྲུད་པ་ན་དྲི་མ་ལྡང་བ་ལྟར་དུག་ལྔ་དང་རིགས་དྲུག་གི་འབྲས་བུ་ངན་པ་ལན་གྲོངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་འདིར་ལྡངས་པས་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་སོགས་ཆེར་ཤར་བ་ན་སྒྱུ་ལུས་དང་སྟོང་ཉིད་སྒོམ། གཟེར་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས་ལམ་དུ་བསྒྱུར། ཁྱད་པར་ཐབས་ལམ་སྒོམ་པ་འདི་ལ་ཡོན་ཏན་ལ་ང་རྒྱལ་གྱི་བདུད་འཇུག་པ་མང་བས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལའང་འདི་ལས་མེད་སྙམ་པ་བྱུང་རུང་སྤྲོས་མེད་དུ་བཞག །རོ་སྙོམས་སུ་བསྲེ། གཞན་དོན་མ་སྔས་པ་བྱ། མདོར་ན་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་གི་གདམས་པ་སྒྱུ་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་འདི་ལ་གེགས་མང་ཞིང་། ཤེས་པ་དང་སྤང་བར་དཀའ་སྟེ། རྩ་མདུད་དུ་རླུང་ཟིན་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་གནས་གཞན་དུ་རླུང་ཟིན་པས་ཉམས་ལ་མི་འཆར་བྱ་བ་མི་འོང་། དེ་ཚེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་རློམ་སེམས་རེ་དོགས་སྐྱེས་ན་གེགས་སུ་འགྱུར། དེ་བས་ན་བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་ལ་བརྟེན་ནས་གེགས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་བྱ་སྟེ་འདིར་བསྡུས་སོ། །གཉིས་པ་བོགས་འདོན་པ་ལ། སྤྱིར་བླ་མ་ལ་དད་པ། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ། ལེ་ལོ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས། ཐབས་ལམ་ལ་མ་རྨོངས་པའི་ཤེས་རབ། དབེན་པ་བརྟེན་པའི་སྒོམ་ཚུགས་སོགས་ཆུ་བོའ་རྒྱུན་ལྟ་བུར་བྱ། བརྟན་པ་མ་ཐོབ་བར་བླ་མའི་ཞལ་ལ་བསྟེན། དབང་པོ་བརྟུལ་འབྲིང་དཔེ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་རྣམས།

ཤོག་ལྷེ་༢༢༧རིག་མ་མཚན་ལྡན་ལས་རྒྱ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་བསམ་པའི་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བོགས་འདོན། དྲོད་དང་བསྟུན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སྤྱོད། དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམ་ལྡན་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་བྱེད་ནུས་པ་སོགས་ཀྱིས་བྷུ་སུ་ཀུའི་སྤྱོད་པ་དང་། ཕྱག་ཆེན་གྱིས་བོགས་འདོན། མདོར་ན་ཕ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང་མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་སྤྱོད་པ་སོ་སོའ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་བོགས་འདོན། སྤྱིར་ཡོན་ཏན་གསང་ནས་བོགས་འདོན། བླ་འདོད་དང་འགྲོ་དོན་དུ་མིང་བཏགས་མ་སྔས་པ་བྱ། ཞིབ་པར་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཤེས། གསུམ་པ་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ནི། མ་དག་པའི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལྔར་ཉོན་མོངས་ལྔ་ཡི་ས་བོན། གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེགས་པས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་སློང་བའི་ཚོགས་ལམ་དང་པོ། དེ་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སློང་བའི་ཚོགས་ལམ་གཉིས་པ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་རྒྱུན་སློང་ཞིང་གཅོད་པའི་ཚོགས་ལམ་གསུམ་པ། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་སྟོང་པ་དང་བཅས་ལམ་དུ་སློང་བའི་ཚོགས་ལམ་བཞི་པ་རྣམས་བགྲོད། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ལྔར་རླུང་སེམས་འདུས་པ་ལམ་དུ་སྦྱོང་བའི་སྦྱོར་ལམ་དང་པོ། རྩ་གནས་གྲངས་མེད་དུ་རླུང་སེམས་ཟིན་པ་སློང་བའི་སྦྱོར་ལམ་གཉིས་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་སློང་བས་བདེན་པ་དང་པོར་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སྦྱོར་ལམ་གསུམ་པ། འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དུ་ཟིན་པའི་སྦྱོང་ལམ་བཞི་པ། བདེ་ཆེན་དང་སྟོང་ཆེན་ངེས་འཇོག་ཏུ་འཆར་བའི་སྦྱོར་ལམ་ལྔ་པ་རྣམས་བགྲོད། དེ་ནས་སྔར་མ་མཐོང་བའི་བདེ་སྟོང་རོ་གཅིག་གི་དོན་དང་པོར་མཐོང་བའི་མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བགྲོད་དོ། །དེ་ནས་དྭངས་མ་ཡས་བྱོན་གྱི་འགོས་སོགས་དང་མཐུན་པར་སྒོམ་ལམ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཅུ་གཉིས་མ་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༨ཆགས་པདྨའི་སའི་བར་དུ་བགྲོད་པས་རྒྱུན་མཐའ་ཐོབ་བོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུ་གཏམ་ལ་དབབ་པ་ན། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བམ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་དབུ་མར་འགག་པས། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལྔ་དང་བཅུ་སོགས་འཆར། གཞན་ཡང་སྒོ་གསུམ་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་འབྱུང་། ཕྲིན་ལས་བཞི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་སོགས་ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་པ་ཐོབ། དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་དབང་དུ་འདུས་ལ་བོགས་ཐོན། ལམ་ཚད་དུ་བྱིན་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་བརྙེས། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ། ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་བསམ་ཡས་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལོངས་པའི་གར་བསྒྱུར། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སྲིད་པ་དག །མདོར་ན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་ཐུན་མདོ་ཙམ་སྨོས་ཟིན་ཏེ། །འདིར་སྨྲས་པ། །བདག་ལ་སྒོམ་པའི་མྱོང་བ་མ་མཆིས་པས། །དེ་སླད་གཞན་ལ་ལམ་ཚུལ་སྟོན་པ་དཀའ། །འོན་ཀྱང་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བླ་མེད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ལ། །ངེས་ཤེས་རྙེད་པས་ཚུལ་འདི་ཅུང་ཟད་ཙམ། །གོ་ཞིང་རྟོགས་པས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་ཡིན། །སྦྱོང་གཞི་རང་ལུས་ལ་བརྟེན་དྲི་མ་ཙམ། །སྦྱང་བའི་ཐབས་ལ་རྫོགས་རིམ་ཙཎྜ་ལཱི། །མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་འཁྲུལ་ནས་ཁ་འཆལ་གྱི། །བརྗོད་པ་མང་པོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་བྱུང་། །དེ་ཚེ་ཡོངས་འཛིན་འཁྲུལ་མེད་ཀརྨ་པ། །དབྱངས་ཅན་བཞད་པའི་བཀའ་མཆིད་སྒྲོན་མེ་ཡིས། །དོན་དང་དོན་མིན་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་ལ། །ཤེས་བྱའི་ཁོང་ནས་རྒོལ་བ་རྩོམ་པ་སུ། །ཐུགས་རྗེའི་ནུས་པ་གཏུགས་མེད་བླ་མ་མཆོག །དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་

ཤོག་ལྷེ་༢༢༩ཞབས་སེན་ལ། །མགོ་བོས་མངོན་བཏུད་བརྒྱུད་པའི་རྗེས་འབྲང་ན། །ངེས་དོན་དོན་སྤྱིར་མ་ལུས་མངོན་གསུམ་འཆར། །འདི་བྲིས་གསང་བ་བསྒྲགས་པའི་ནོངས་མཆིས་ན། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་འཚལ་ཞིང་། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ། །ཞུགས་ནས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཁའ་འགྲོ་ལ་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་རྗེ་བཙུན་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཀོད་དེ། རང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་ལ་ཁྱུང་རྫོང་རྒྱལ་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་ལེགས་པར་བྲིས་པའོ།། །།མངྒ་ལམ།། །།

ཤོག་ལྷེ་༢༣༠

Notes

  1. ཆོས་སྐུ་ཡིན་གསུངས།
  2. སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་གསུངས།