Difference between revisions of "Wylie:'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Full Title)
(Full Title)
Line 46: Line 46:
  
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་|མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས།]]</span> 1b1-3a5.<br><br>Wylie: [[mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs]]/ 290-293.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་|མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས།]]</span> 1b1-3a5.<br><br>Wylie: [[mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs]]/ 290-293.<br><br>
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ་|ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ།]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[TIBETANAUTHOR]]</span> 3a5-4a7.<br><br>Wylie: [[shes rab 'byung gnas sbas pa  dz+nyA na shrI  rin chen rdo rje gsum gyi bar chad gzum sel lo]]/, by [[WYLIEAUTHOR]] 293-295.<br><br>
+
#<span class=TibetanUnicode16>[[ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ་|ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ།]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16> 3a5-4a7.<br><br>Wylie: [[shes rab 'byung gnas sbas pa  dz+nyA na shrI  rin chen rdo rje gsum gyi bar chad gzum sel lo]]/ 293-295.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ་|།ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ།]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[TIBETANAUTHOR]]</span> 4a7-4b6.<br><br>Wylie: /[[ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal]]/, by [[WYLIEAUTHOR]] 295-296.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ་|།ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ།]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[TIBETANAUTHOR]]</span> 4a7-4b6.<br><br>Wylie: /[[ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal]]/, by [[WYLIEAUTHOR]] 295-296.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[།དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།་]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[TIBETANAUTHOR]]</span> 4b6-6b5.<br><br>Wylie: /[[dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas]]/, by [[WYLIEAUTHOR]] 296-300.<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[།དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།་]]</span>, by <span class=TibetanUnicode16>[[TIBETANAUTHOR]]</span> 4b6-6b5.<br><br>Wylie: /[[dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas]]/, by [[WYLIEAUTHOR]] 296-300.<br><br>

Revision as of 17:08, 12 October 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//

Pages 289-303 include:

 1. མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས། 1b1-3a5.

  Wylie: mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs/ 290-293.

 2. ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ།, by 3a5-4a7.

  Wylie: shes rab 'byung gnas sbas pa dz+nyA na shrI rin chen rdo rje gsum gyi bar chad gzum sel lo/ 293-295.

 3. །ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ།, by TIBETANAUTHOR 4a7-4b6.

  Wylie: /ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal/, by WYLIEAUTHOR 295-296.

 4. །དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས།་, by TIBETANAUTHOR 4b6-6b5.

  Wylie: /dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas/, by WYLIEAUTHOR 296-300.

 5. དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ།, by རྗེ་ནཱ་རོ་པ་ 6b5-8a1.

  Wylie: dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel/, by rje nA ro pa 300-303.

Short Title(s)

Author

Multiple authors

Topic Information

grol byed khrid - Instruction manual

khrid yig - gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions Received by Drogmi Lotsawa From the Six Great Panditas Called "The Teachings from the Six Doors".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//
 • Line 2: ༢།ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་།
2/lam 'bras pod dmar nas byung /
 • Left side print: ཆ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
cha khrid gcig yig
 • Right side print: 289

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཆ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: cha khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#)
Right: (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར། སྒོ་དྲུག་ཆོས་
Left: gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 006 (ཆ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition: 0109

Master text#: 0109

Begin-End Pages (Western): 289-303

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a4

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 4, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: Multiple colophons

Partial colophon in Wylie:

Author: Multiple authors/ Multiple texts.

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: rje nA ro pa, brog mi,

Text Lineage: None given