Wylie:'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

{{Text Wylie |title = [['brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Nāropa, 'brog mi blo tsA ba, chos rgyal 'phags pa? |lineagedata = |author = multiple authors-multiple texts. |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = cha |volnumber = 06 |mastertextnumber = 0109 |totalpages = 15 |totalfolios = 8 |pagesinvolume = 289-303 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 8a4 |linesperpage = 7 |tbrc = VolumeI1CZ3968 |notes = Multiple authors/Multiple texts Authors and text titles need to be checked with Cyrus Stearns. I've used the mdo tgyud kyi don nyams su longs gsungs 1b2, as the title for the first text, requested by 'brog mi from shAn+ti pa, but it seems like this first text is an amalgam of Shantipa's various teachings to 'brog mi? Chökyi Nyima says author is chos rgyal 'phag pa (from the lam 'bras pod dmar). Ringu Tulku Contents of the gdams ngag mdzod, 1999. says it was translated and compiled by 'brog mi lo tsA ba, and Dan Martin. A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod, 1993. says that the author is 'phags pa rin po che. It looks like the first page is an annotated introduction to this collection of texts, and the first text actually begins with the na mo gu ru on 2a1, 291. There also appears to be concluding material after the dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel text. Also, I feel like I've missed one text here- 'six doors' should probably mean 'six different teachings/ texts,' right? |keyword1 = |keyword2 = |topic = Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = grol byed khrid |pechaside1 = khrid yig |pechaside2 = gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos |translation = |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Instructions Received by Drogmi Lotsawa From the Six Great Panditas Called "The Teachings from the Six Doors". |fulltibtext = འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ }}

Full Title

Tibetan: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//

Pages 289-303 include:

 1. མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས། 1b1-3a5.

  Wylie: mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs/ 290-293.

 2. ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་གཟུམ་སེལ་ལོ། 3a5-4a7.

  Wylie: shes rab 'byung gnas sbas pa dz+nyA na shrI rin chen rdo rje gsum gyi bar chad gzum sel lo/ 293-295.

 3. །ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ།, by སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་ 4a7-4b6.

  Wylie: /ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal/, by slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa 295-296.

 4. །དབང་བཞིའི་ལམ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། 4b6-6b5.

  Wylie: /dbang bzhi'i lam stan thog gcig tu bsgom pa'i rnal 'byor pas/ 296-300.

 5. དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ།, by རྗེ་ནཱ་རོ་པ་ 6b5-8a1.

  Wylie: dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel/, by rje nA ro pa 300-303.

Short Title(s)

Author

Multiple authors

Topic Information

grol byed khrid - Instruction manual

khrid yig - gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions Received by Drogmi Lotsawa From the Six Great Panditas Called "The Teachings from the Six Doors".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//
 • Line 2: ༢།ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་།
2/lam 'bras pod dmar nas byung /
 • Left side print: ཆ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
cha khrid gcig yig
 • Right side print: 289

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཆ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: cha khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#)
Right: (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར། སྒོ་དྲུག་ཆོས་
Left: gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 006 (ཆ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition: 0109

Master text#: 0109

Begin-End Pages (Western): 289-303

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a4

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 4, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: Multiple colophons

Partial colophon in Wylie:

Author: Multiple authors/ Multiple texts.

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: rje nA ro pa, brog mi,

Text Lineage: None given