Difference between revisions of "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|volnumber = Volume 0" to "|volnumber = ")
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [['phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston]].
+
|title = [['phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston
 
|collection = gdams ngag mdzod
 
|collection = gdams ngag mdzod
 
|associatedpeople =  
 
|associatedpeople =  

Revision as of 21:48, 27 January 2015

{{Text Wylie |title = [['phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = |lineagedata = |author = rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje. |translator = |scribe = |editor = |redactor = rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje. |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = ma |volnumber = 16 |mastertextnumber = |totalpages = 42 |totalfolios = 21 |pagesinvolume = 321-362 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 21b6 |linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 6) |tbrc = VolumeI1CZ3979 |notes = |topic = Instruction manual |keyword1 = |keyword2 = |tibtopic = |tibcategory = khrid phran |pechaside1 = khrid yig |pechaside2 = mi tra khrid drug spyan ras gzigs |translation = |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar". |fulltibtext = འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ }}

Full Title

Tibetan: ༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ - 'od dpag rdo rje

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

khrid yig - mi tra khrid drug spyan ras gzigs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །
@#/_/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/
  • Left side print: མ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
ma khrid gcig yig
  • Right side print: 321

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: ma khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་
Left: mi tra khrid drug spyan ras gzigs
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 016

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 321-362

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 21b6

Total # of pages (Western): 42

Total # of pages (Tibetan): 21 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ༎ དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག།

Partial colophon in Wylie: /'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa yongs su sdud pa'i khrid bdud rtsi'i dga' ston ces bya ba/_rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje zhes bya bas yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_sems can thams cad byang chub kyi snying po la myur du 'god par gyur cig_/ces bsngo ba'i rim pa dang bcas pa rdzogs so//_dge bas 'gro rnams sangs rgyas thob par shog/

Author: 'od dpag rdo rje

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given