Difference between revisions of "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [['phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston]].
+
|title='phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་
|associatedpeople =
+
|titleintext='phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/
|lineagedata =
+
|titleintexttib=༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །
|author = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
|editor =
+
|authortib=རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་
|redactor = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
+
|authoralternatename='od dpag rdo rje
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authoralternatenametib=འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|redactor=[[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
|place = New Delhi:
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999.
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = ma
+
|place=New Delhi
|volnumber = Volume 016,
+
|year=1999
|mastertextnumber =  
+
|volwylie=khri skor sna tshogs pod dang po
|totalpages = 42
+
|volnumber=16
|totalfolios = 21
+
|VolumeLetterTib=མ་
|pagesinvolume = 321-362.
+
|textnuminvol=016
|beginfolioline = 1a1
+
|totalpages=42
|endfolioline = 21b6
+
|totalfolios=21
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
+
|pagesinvolume=321-362
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
+
|beginfolioline=1a1
|notes =
+
|endfolioline=21b6
|topic = Instruction manual
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
|keyword1 =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|keyword2 =
+
|keywords=khrid yig; mi tra khrid drug spyan ras gzigs
|tibtopic =
+
|chokyigenre=Instruction manual
|tibcategory = khrid phran
+
|dkarchaggenre=khrid phran
|pechaside1 = khrid yig
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|pechaside2 = mi tra khrid drug spyan ras gzigs
 
|translation =  
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote = The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar".
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
 
 
===Author ===
 
[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]] - [['od dpag rdo rje]]
 
 
 
===Topic Information===
 
khrid phran - Instruction manual
 
 
 
khrid yig - mi tra khrid drug spyan ras gzigs
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar".
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]]. [[འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ་༽, ༣༢༡-༣༦༢. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[['od dpag rdo rje]]. [['phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 321-362. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:*Line 1:༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །
 
:*Line 1:༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །
 
:::@#/_/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/
 
:::@#/_/'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston bzhugs so/_/
Line 88: Line 36:
 
:*Right side print: 321
 
:*Right side print: 321
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 99: Line 45:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར་
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར་
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་
Line 105: Line 50:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|ringutulkunote=The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar".
 +
|partialcolophonwylie='phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa yongs su sdud pa'i khrid bdud rtsi'i dga' ston ces bya ba/_rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje zhes bya bas yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_sems can thams cad byang chub kyi snying po la myur du 'god par gyur cig_/ces bsngo ba'i rim pa dang bcas pa rdzogs so//_dge bas 'gro rnams sangs rgyas thob par shog/
 +
|partialcolophontib=འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ༎ དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག།
 +
|tibvol=ma
 +
|notes=
 +
|topic=Instruction manual
 +
|keyword1=
 +
|keyword2=
 +
|tibtopic=
 +
|tibcategory=khrid phran
 +
|pechaside1=khrid yig
 +
|pechaside2=mi tra khrid drug spyan ras gzigs
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་|འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་]]</span>
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Volume #:'''  016 (མ་)
+
= Wylie Text =
 
+
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
'''Text # in volume:''' 016
 
 
 
'''Text # in edition:'''
 
 
 
'''Master text#:'''
 
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 321-362
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 21b6
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 42
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 21 folios
 
 
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ༎ དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག།</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi lam gyi rim pa yongs su sdud pa'i khrid bdud rtsi'i dga' ston ces bya ba/_rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje zhes bya bas yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_sems can thams cad byang chub kyi snying po la myur du 'god par gyur cig_/ces bsngo ba'i rim pa dang bcas pa rdzogs so//_dge bas 'gro rnams sangs rgyas thob par shog/
 
 
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
  
'''People associated with this text:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''Text Lineage:''' None given
 
  
 +
{{Footer}}
  
 
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 19:03, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ ་ ་ ་
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi byang chub lam gyi rim pa'i khrid yongs su sdud pa bdud rtsi'i dga' ston

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 321-362 / Folios 1a1 to 21b6
First Text in Volume


Property "author" has been marked for restricted use.
[[peoplefields::rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ 'od dpag rdo rje འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje. | ]]


[edit]
XXX འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས་སོ། །
XXX དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་ལས་འཁྲུངས་པ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །འགྲོ་བའི་དགོས་འདོད་མཐའ་དག་ཡོངས་སྐོང་བ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །གང་གིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྔོན་རོལ་ནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་མཆོག་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད། །མགོན་པོ་དེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་མཛད་པ། །བླ་མེད་གྲུབ་པ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་འདུད། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་དེ་ཉིད་དེ། །དེ་ཡི་རྗེས་བཟུང་ཤྲཱི་པུ་ཏྲའོ། །དེ་ཡི་རྗེས་བཟུང་བླ་མ་མཆོག་གི་ནི། །མན་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་ལེགས་བརྒྱུད་པའི། །གདམས་པ་འདི་ལ་བློ་བཟོས་མ་བསླད་ཅིང༌། །ཅི་ལྟར་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་རིམ་པ་རྣམས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བརྗེད་ཐོར་བཀོད་པ་ལ། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་འདི་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། ཐོག་
XXX མར་གདམས་པའི་བྱང་ཚུལ་དང༌། གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོའི་མན་ངག་དང༌། གསུམ་པ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་དང༌། བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་འབྲེལ་བ་དང༌། བཞི་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་དེ་ཉིད། སྔོན་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གི་སྔོན་རོལ་དུ་དགེ་སློང་སྤྲུལ་པ་འོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་རྒྱལ་བུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཆོས་བཤད་པའི་བླ་མ་ཡང་ཡིན་ཅིང༌། བོད་ཡུལ་དུ་ཐོན་མི་ས་འབོ་རར་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ཅིང་ལོཙྩ་བསྒྱུར། བོད་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། སྐུ་སྐྱེ་བ་བཟུང་ཞིང་སྤྱན་རས་གཟིགས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་མཛད་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་སྟེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་དུ་མ་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང༌། གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབད་
XXX མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཛད་པའོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་དུར་ཁྲོད་སོ་ས་གླིང་དུ་བྱོན་ནས་ཐུགས་དམ་ལྷ་ལྔ་བསྒྲུབས་པས། དེ་རྣམས་གྲུབ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་ཞལ་བསྟན་ཅིང༌། སོ་སོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གསུངས་པའོ། །དེའི་ཚུལ་ཡང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཤེས་རབ་འཕེལ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ། སྤྱན་རས་གཟིགས་གསུང་གི་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ། ཚེ་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཁྲིད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་འཁོར་བའི་འཕྲང་སྒྲོལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཁྲིད། ཛམ་བྷ་ལ་སེར་པོའི་ཁྲིད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཁྲིད་དྲུག་པོ་འདི་དག་ལྷ་སོ་སོའི་ཞལ་ནས་རང་རང་གི་སྒོ་ནས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གསུངས་པའོ། །དེ་ཡང༌། ལྷ་དེ་དག་གི་ཞལ་ནས་ཁྲིད་འདི་དག་ཉམས་སུ་ལོང་ལ་གཞན་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་དུ་སྟོན་ཅིག་དང༌། བརྒྱུད་པ་བདུན་གྱི་བར་དུ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། ཁྱད་པར་ཁྲིད་འདི་དག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ་མི་རབས་བདུན་གྱི་བར་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནོ་གསུངས་ནས་ལུང་བསྟན་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ནི། པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་བཟུང་བ་ནི་རྟོགས་ལྡན་གྷིརྟི་རཏྣ། དེའི་བར་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་དུ་འདུག་ཅིང༌། མན་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པ་ལ། བདག་གིས་བརྗེད་ཀྱི་དོགས་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དེ་ནི་བརྒྱུད་ཚུལ་ལོ། །གཉིས་
XXX པ་སྔོན་འགྲོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྟེ། དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བ་སྒོམ་པ་དང་གཅིག །འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་དང་གཉིས། ལས་རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་པའི་ཉེས་དམིགས་སྒོམ་པའི་དམིགས་རིམ་རྣམས་ཁྲིད་གཞན་དང་མཚུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ལ་བཞི་སྟེ། ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད། སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་དག་པར་བྱེད་པ་ཧྲཱིཿ་ཡིག་བཞི་སྦྱོར་མན་ངག །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད། བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། གྱད་དང་སེང་གེས་བཏེགས་པ། སྣ་ཚོགས་པདྨ་འབུམ་ལྡན་གྱི་སྟེང་ན། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ། དེའི་དབུས་སུ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མས་བསྐོར་བ། མདུན་ན་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་པོ་ཏི་དང་གླེགས་བམ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། གཡོན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང་ཉན་ཐོས་མཆོག་བརྒྱད་ལ། ཐེག་ཆེན་ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོས་གང་བ། འོག་ཏུ་ཕྱག་དྲུག་པ་དང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོ་ལ་སོགས་
XXX ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ། དེ་དག་གི་སྐྱབས་ཞབས་ན་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམས་ལ། ངག་ཏུ། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བཅུའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱབས་འོག་དམ་པར་ཚུད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་མང་དུ་བཟླས་ཤིང་མོས་གུས་བསྐྱེད་དོ། །ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ། དེ་ནས་སྐྱབས་གནས་དེ་དག་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནི། དོན་གྱི་སྐྱབས་འགྲོའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ཐ་མལ་པར་གནས་པའི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་ཚེགས་དྲག་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསམས། དེ་ལ་བདུད་རྩི་འོ་མ་ལྟ་བུ་བབས་པས། ལུས་ཀྱི་ནང་གི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲུས། བ་སྤུའི་བུ་ག་དང༌། རྩ་སྒོ་དང༌། ཆུ་སྒོ་རྐང་ཞབས་སེན་མོའི་བར་ནས་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པ་ནག་ནུ་ནུ་རུ་བུད་པར་བསམས་ལ། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དཀར་ལྟེམ་གྱིས་གང་བར་བསམ་པ་ནི་སྡིག་པ་དག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བའོ། །གཉིས་པ་ནད་གདོན་དག་པར་བྱེད་པའི་
XXX སྦྱོར་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། དང་པོ་ཚད་པའི་ནད་དག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གངས་ཆུ་དང་ག་བུར་ལྟ་བུ་བསིལ་བའི་ངད་དང་་ལྡན་པའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས་པས། ལུས་གྲང་སིལ་སེལ་སོང་བར་བསམས། གཉིས་པ་གྲང་བའི་ནད་དག་པར་བྱེད་པ་ལ་བདུད་རྩི་ཁྲོ་ཆུ་ཁོལ་མ་ལྟ་བུ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་བབས་པས། ལུས་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུར་ཚ་ཆིལ་ཆིལ་འབར་བར་བསམ། གསུམ་པ་འདུས་པའི་ནད་དག་པར་བྱེད་པ་ལ། བདུད་རྩི་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་བབས་པས། ལུས་བདེ་སྟོང་དུ་ཕྲིལ་ཕྲིལ་སོང་བར་བསམས་པ་ནི། ནད་དག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བའོ། །བཞི་པ་གདོན་དག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་ཁྲོ་ཆུང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ། སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་དོད་པ་སྐྱེ་མཆེད་གསལ་བ། འཇིགས་པའི་གད་མོ་སྒྲོགས་པ། ཕྱག་ན་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་དང་ཧ་ཧ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བྱེད་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པར་དུ་མ་བྱུང་ནས། ལུས་ཀྱི་ནང་གི་གདོན་ཐམས་ཅད་བ་སྤུའི་སྒོ་ནས་བུད་པར་བསམས་པ་ནི། གདོན་དག་པར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བའོ། །ལྔ་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བ་ནི། ཧྲཱི་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས། ལུས་ཀྱི་ནང་གི་སྡིག་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག །མུན་པ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུར་སྦྱངས། ལུས་ཀྱི་ནང་འོད་ཟེར་གྱིས་གང་ནས། འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་ཕྱིར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསྒོམས་པ་ནི། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་
XXX སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དེ་དག་གིས་སྐབས་སུ་ངག་ཏུ་ཡང་ཧྲཱིཿའདོན་པར་བྱའོ། །མཐར་རང་ལུས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ། ཧྲཱིཿཡིག་ར་ཏ་ལ། ར་ཏ་ཁོག་པ་ལ། དེ་གི་གུ་ལ། རིམ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནི་སྤྱོད་བྱེད་ཆེན་པོའོ། །དེ་དག་གིས་ཧྲཱིཿཡིག་བཞི་སྦྱོར་གི་གདམས་པ་སོང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱིའི་མཎྜལ་ཞིང་ལ་བཀོད་པ། ནང་གི་མཎྜལ་ལུས་ལ་བཀོད་པ། གསང་བའི་མཎྜལ་རྩ་ལ་བཀོད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྱིའི་མཎྜལ་ལ་གཉིས་ཏེ། བསྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ལོ། །དང་པོ་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའམ། མ་འབྱོར་ན་ས་གཞི་སྤོས་གྱིས་ཆག་ཆག་གདབ་ལ། ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་ནི་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གླིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་ན། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་རྟ་བབས་བང་རིམ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ། པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་ན། དབུས་སུ་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས་པ་ལ། བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་བསྐོར་བ། མདུན་དུ་ཡི་དམ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས། རྒྱབ་ཏུ་དམ་ཆོས། གཡོན་དུ་དགེ་འདུན། འོག་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཚོམ་བུ་བཀོད། གུ་རུ་བུདྡྷ། དྷརྨ། སཾ་གྷ་མཎྜལ་ལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ནི། གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་གྱི་སྟེང་དུ། ཚོམ་བུ་ཉེ་རིང་རན་པར་བཀོད།
XXX མཎྜལ་གཉིས་མེད་ན། བསྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཏེགས་ནས་བཞུགས་པར་བསྒོམས་ལ། བསྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དེ་ཀའི་སྟེང་དུ་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱ་ཧཱུྃ། དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་བཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག་གི་དབུས་སུ་རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་ཟླ་གམ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། ལྷོ་ཛམ་བུ་གླིང་སོག་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་ཌཱུརྻ་ལས་གྲུབ་པ་ནོར་བུས་རྒྱན་པ། ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད་ཟླུམ་པོ་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པ་འདོད་འཇོའི་བས་བརྒྱན་པ། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྲུ་བཞི་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པ། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀྱི་ནམ་མཁར་མེ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉི་མ། ནུབ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་ནམ་མཁར་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟླ་བ། བྱང་ཤར་གཉིས་ཀྱི་ནམ་མཁར་དུས་མེ་སེར་པོ། ལྷོ་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་ནམ་མཁར་སྒྲ་གཅན་ནག་པོ། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སྟེ་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཉ། རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་པདྨ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པའི་དུང༌། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དཔལ་བེའུ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་འཁོར་ལོ་སྟེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད། གཞན་ཡང་མེ་ཏོག་
XXX མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ་སྟེ་ཕྱིའི་སྒེག་མོ་བཞི། གླུ་མ། གར་མ། ཕྲེང་བ་མ། །སྒེག་མོ་མ་སྟེ་ནང་གི་སྒེག་མོ་བཞི། མདོར་ན་ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དུ་མས་ཀུན་ཏུ་གང་ཞིང༌། བདག་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་འདི་དག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་འོས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། བཅུ་བཞིའམ། བདུན་གྱི་བར་དུ་འབུལ་ལོ། །གཉིས་པ་ནང་གི་མཎྜལ་ལུས་ལ་བཀོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱ་ཧཱུྃ། པགས་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱ་ཧཱུྃ། རྒྱུ་མ་ལྕགས་རིའི་འཁོར་ཡུག །དེའི་དབུས་སུ་སྒལ་ཚིགས་དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ། མགོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང༌། ལག་པ་གཡས་ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། རྐང་པ་གཡས་ལྷོ་ཛམ་བུ་གླིང༌། རྐང་པ་གཡོན་ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། ལག་པ་གཡོན་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། མིག་གཉིས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། རྣ་བ་གཉིས་སྒྲ་གཅན་དང་དུས་མེ། སྣ་གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། ལྕེ་འདོད་འཇོའི་བ། རྐང་སོར་བཅུ་ཕྱིའི་ལྷ་མོ་བཅུ། ལག་སོར་བཅུ་ནང་གི་ལྷ་མོ་བཅུ། ལྷུའི་ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད། དོན་སྣོད་བདུན་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང༌། དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ། ཆོས་སྐྱོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེས་
XXX འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད། གསུམ་པ་གསང་བའི་མཎྜལ་རྩ་ལ་བཀོད་པ་ནི། གསང་གནས་རྩ་མཆོག་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཡན་ལག་གི་རྩ་རྣམས་ལྕགས་རིའི་འཁོར་ཡུག །དབུས་སུ་དབུ་མ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ། སྙིང་ཁ་ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྟེ་བ་ལྷོ་ཛམ་བུ་གླིང༌། མགྲིན་པ་ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད། སྤྱི་བོ་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། རྩ་རོ་མ་ཉི་མ། རྐྱང་མ་ཟླ་བ། དབུ་མའི་མར་སྣ་སྒྲ་གཅན། ཡར་སྣ་དུས་མེ། སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྔ། འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་ལྔ། རྩ་འདབས་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་དག་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་རྣམས། །རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། །བློ་ཡིས་བླངས་ནས་བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། གུ་རུ་མཎྜལ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བར་དུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་མཆོད་པའི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རང་ལ་བསྟིམས་ནས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །དེ་དག་གིས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད་
XXX སོང་ངོ༌། །བཞི་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། དང་པོ་བླ་མ་བསྒོམ་པ་ནི། སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ། སྣ་ཚོགས་པདྨ་འབུམ་ལྡན་དང༌། ཉ་རྒྱས་པའི་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དེའི་སྤྱི་བོར་པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ། དེའི་སྤྱི་བོར་གྲུབ་ཐོབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གཡས་གསེར་གྱི་ཌཱ་མ་རུ་སྒྲ་དང་བཅས་པ། གཡོན་དངུལ་དཀར་གྱི་དྲིལ་བུ་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས་པ། རས་དཀར་པོའི་སྨད་གཡོགས་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ་ཞིང་སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་པ་དེའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པད་ཟླའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། དེའི་སྤྱི་བོར་འོད་དཔག་མེད་རིགས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། བླ་མ་དེ་དག་འཇའ་ཚོན་གྱི་དབུས་ན་སྐུ་གཟི་མདངས་དང་བཅས་པ། གསུང་ཚངས་དབྱངས་བཅས་པ། ཐུགས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་ཧོཿ་སེར་པོ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་སྔོ་སེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྩ་བརྒྱུད་གྱི་བླ་མ་ཡི་དམ། དཀོན་མཆོག །མཁའ་འགྲོ། །ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྡུས་ནས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས། བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས། ཆོས། དགེ་འདུན། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ། གཉིས་པ་མཆོད་པ་
XXX འབུལ་བ་ནི། དང་པོ་ཕྱག་ནི། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །ཅེས་སོགས་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱིས་མཆོད། ཡན་ལག་བདུན་པས་ཁ་བསྐང༌། གསུམ་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་པ་འདེབས། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟོགས་ལྡན་གཱིརྟི་རཏྣ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིམ་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ནས་འདོད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། དབང་བཞི་རྒྱུད་ལ་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དགའ་གཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དག་སྣང་མོས་གུས་འབྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྒྱུ་ལུས་རྨི་ལམ་འབྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཆི་ཁར་ཆོས་སྐུར་འཕོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བར་དོ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་
XXX འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། བཞི་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། དང་པོ་འོད་ཟེར་གྱི་དབང་གིས་སྦྱོང་བྱེད་ནི། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་པདྨའི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ཡིག་དམར་པོ། སྙིང་ཁར་རྡོ་རྗེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་ཧོཿཡིག་སེར་པོ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་འཕྲོས་པས། རང་གི་སྤྱི་བོ། མགྲིན་པ། སྙིང་ཁ། ལྟེ་བ་གནས་བཞིར་ཕོག་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག །ལམ་དགའ་བཞི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསྒོམ། གཉིས་པ་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་དབང་གི་ཆུ་བཞིས་དག་པར་བྱེད་པ་ནི། གནས་བཞིའི་ཡེ་གེ་བཞི་ལས། ཆུ་རྒྱུན་འོ་མ་ལྟ་བུ་དང༌། པདྨ་རཱ་ག་ལྟ་བུ་དང༌། བཻ་ཌཱུརྻ་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་དང༌། གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་ནས། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་ནས་སྒྲིབ་པ་བཞི་དག །དགའ་བཞི་སྐྱེས། སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས་པར་སྒོམ། གསུམ་པ་རྟེན་པར་བྱེད་པ་ཡིག་འབྲུའི་དབང་ནི། བླ་མའི་གནས་བཞིར་གདན་ཡིག་འབྲུ་དང་བཅས་པ་རྦད་ཀྱིས་ཆད་ནས་རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སྒྲིབ་བཞི་དག །དགའ་བཞི་སྐྱེས། སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས་པར་བསྒོམ། བཞི་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ནི། བླ་མ་རྣམས་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་ནས། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམས་ནས། རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་བཅོས་པའི་
XXX ངང་ལ་བཞག་པ་ནི། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེས་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་སོང༌། དེ་དག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་སོང་ནས། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དང་པོ་མངོན་བྱང་ལྔས་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པ་སྐུའི་ཁྲིད་ནི། ཚངས་པའི་གནས་བཞི་ལ་གནས་པས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཀྱི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དག་པ་ལྟར། སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་གཞི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །སྟོང་པ་ངང་ལས། པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འབུམ་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་རྒྱས་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི་གདན་པད་ཟླ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་པ་ནི། གསུང་ཡིག་འབྲུ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ཉིད་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་སྡོང་པོ་རྒྱས་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེའི་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མདོག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ། ལྷའི་དར་གྱི་སྨད་གཡོགས་དང༌། ནོར་བུའི་སྐ་རགས་འཕྱང་བ། ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་འཛིན་པ། གཡས་ཀྱི་འོག་མ་ན་ཤེལ་དཀར་གྱི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་
XXX རྩ་བརྒྱད་འདྲེན་པ། །གཡོན་གྱི་འོག་མས་པདྨ་དཀར་པོ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་བྱེ་བའི་ཡུ་བ་ནས་འཛིན་པ། ཞལ་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་བཅས་ཤིང་སྨིན་དཀྱུས་སྤྱན་དཀྱུས་རིང་བ། དཔྲལ་བ་ཡངས་པ། མཛོད་སྤུ་དཀར་པོས་བརྒྱན་པ། དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་བཅིངས་ཕྱེད་གྲོལ་བའི་ལྷག་མ་དཔུང་ཟུར་དང་ཟར་བུ་རྐེད་པར་སླེབ་པ། རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས་པ། དབུ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔའི་རྩེ་ཕྲན་དང༌། སྙན་ཆ་དང་མགུལ་རྒྱན་དང༌། དོ་ཤལ་དཔུང་རྒྱན་ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ། མུ་ཏིག་སྣ་ལྔའི་ཆུན་པོ་དང༌། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་གསལ་པར་བསྒོམས་ནས། གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་བཀོད་ལ། ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱོར་ན་བྱའོ། །མ་འབྱོར་ན་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གསུངས། དེ་ནི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའོ། །གཉིས་པ་སྔགས་འདྲེན་པ་བཟླས་པ་གསུང་གི་ཁྲིད་ལ་བཞི་སྟེ། དང་པོ་ཕྱི་མདོ་ལྟར་དུ་འདོན་པ་ནི། ཐོ་རེངས་དང་སྲོད་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ། སྙིང་ཁའི་ཧྲཱིཿདང་སྐུ་ལ་དམིགས་ཏེ། སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོས་ལྷང་ལྷང་འདོན་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་སྔགས་ལྟར་འདོན་པ་ནི། སྙིང་ཁར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པའི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པ་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོས་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། སླར་འོད་ཕྱིར་འཕྲོས། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕོག །
XXX ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱས། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག །སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གྱུར། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྔགས་འདྲེན་པར་བསམ་ལ། ཁང་པའི་ནང་དུ་ཚོར་ཙམ་དུ་འདོན་པའོ། །སྔ་དྲོ་ཕྱི་དྲོ་གཉིས་ཡིན། གསུམ་པ་གསང་བ་སྒྲ་མེད་དུ་བཟླས་པ་ནི། ཉིན་ཕྱེད་ནམ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བར་ལྕེ་རྩེ་ནས་འདོན་པའོ། །བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བཟླས་པ་ནི། རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ་བར་བསྐྱེད་པའི་སྙིང་ཁར་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་བ་སྤུའི་བུ་ག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུས་གང༌། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཕོག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱས། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག་པས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གྱུར། མདོར་ན་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར། སྒྲ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དྲུག་པར་གསལ་བཏབ་ནས་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་བྱེད་པའོ། །ཚ་གོང་དང་དགོང་ཁའོ། །དེས་སྔགས་བཟླས་པ་གསུང་གི་ཁྲིད་སྲོང༌། གསུམ་པ་ཐུགས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་པའི་ཁྲིད་ནི། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕ་མར་གཏོགས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་ལ། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་སྙིང་ཁར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཚེགས་དྲག་དང་བཅས་པ་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསམ་ལ། །རླུང་རོ་སང་སང་མ་ལན་གསུམ་
XXX འབུད་དོ། །སླར་སྙིང་ཁའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཁ་ནས་བདེ་བ་དང་བཅས་ཏེ། མདུན་དུ་ཐམས་ཅད་བཀུག་པར་བསྒོམ། སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྡུས་ནས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས། དཔེར་ན་མེ་ལ་བུད་ཤིང་བསྣན་པ་ལྟར་ཧྲཱིཿམདངས་སྟོབས་གཟི་བརྗིད་རྒྱས་ཤིང་རང་གི་སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་ལུས་ཐམས་ཅད་བདེ་ཕྱམ་ཕྱམ་སོང་བར་བསམས་ལ། འོག་རླུང་ཡར་འཐེན་སྟེང་རླུང་ཕྱིར་མནན་ལ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་ནུས་ཚད་བཟུང༌། རླུང་ཕར་གཏོང་དུས་རང་གི་བདེ་བ་དང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐིམ་པས། ཁོང་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་སེམས་བདེ་བས་གང་ཞིང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་སྒོམ་མོ། །གཏོང་ལེན་དངོས་སུ་མ་ནུས་ཀྱི་བར་དུ་སྦྱང༌། མཐར་ཕྱི་སྣོད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཐིམ། ནང་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ། ཧྲཱིཿནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་བཞག་པས་དོན་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་མོ། །སྙིང་རྗེའི་བོགས་འདོན་ཞལ་ལས་ཤེས་དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སོང་ནས། གཉིས་པ་དོན་དམ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་དོན་བདུན་ཏེ། ཞི་གནས། ལྷག་མཐོང༌། སྒྱུ་ལུས། རྨི་ལམ། འོད་གསལ། འཕོ་བ། བར་དོ་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ཞི་གནས་ལ་ཡང་དོན་གསུམ་ཏེ། མཚན་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་གནས་དང༌། རྟོག་པ་ལ་སེམས་གཏད་པའི་ཞི་
XXX གནས་དང༌། རྟོག་མེད་དུ་འཇོག་པའི་ཞི་གནས་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕྱི་ལ་སེམས་བཟུང་བ་དང༌། ནང་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །ཕྱི་ལའང་གཉིས། མ་དག་པ་དང་དག་པའོ། །དང་པོ་ནི་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པས། ལྟ་སྟངས་བཅས་ཏེ། རང་གི་མདུན་དུ། ཀ་བ། བུམ་པ། ཤིང་བུ། རྡེའུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ། ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་ནས་མ་ཡེངས་པར་སེམས་བཟུང༌། དེ་ལ་ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག་རྟོག་པ་ཡང་མི་འགྱེད། དེ་ཐོག་ཏུ་གློད་ལ་འཇོག་པའོ། །གཞན་ཡང་བྱིང་རྒོད་བྱུང་ན་སྟེང་འོག་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་འཛིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དག་པ་རྒྱལ་པའི་སྐུ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི། མདུན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་བཞག་པའམ་མེད་ན་བསྒོམ། དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡང་མི་སྤྲོ། ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག །དེ་ཐོག་ཏུ་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་གློད་ནས་འཇོག་པ་ནི། དག་པ་རྒྱལ་པའི་སྐུ་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་ནང་ན་སེམས་བཟུང་བ་ལ་ཡང་གཉིས། མ་དག་པ་དང་དག་པའོ། །དང་པོ་མ་དག་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་སྲན་འབྲུ་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ། དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡང་མི་སྤྲོ། ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུུག །དེས་རྣམ་རྟོག་མ་སྤངས་ལམ་དུ་ཁྱེར་པའི་མན་ངག་གོ །ལམ་གྱི་ཞི་གནས་རྟོག་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིང་རྟོག་པ་དེ་ཉིད་ལ་གཏད་ནས་སེམས་བཟུང་བའི་མན་ངག་ནི། གཉིས་པ་དག་པ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི།
XXX རང་གི་སྙིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚོན་གང་པ་འོད་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་བཟུང༌། དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡང་མི་འགྱེད། ཡེངས་སུ་མི་འཇུག་གོ །བྱིང་རྒོད་བྱུང་ན། དག་པ་དང་མ་དག་པ་གཉིས་ཀ་དཔྲལ་བ་དང་ལྟེ་བར་བསྒོམ་ནས་སེམས་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནི་མཚན་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་གནས་སོ། །གཉིས་པ་ལྷག་པར་རྟོག་པ་སྤྲོས་ལ། དུག་ལྔ་དུག་གསུམ། ཉོན་མོངས་པ་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་རྣམ་རྟོག །དགེ་བ་བཅུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གམ་བཅུའི་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས། དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཅེ་རེ་བལྟས་པས་འཛིན་མེད་དུ་ཞིག་ནས། རིག་པ་གསལ་སྟོང་ངོས་བཟུང་མེད་པར་གསལ་གསལ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་རང་རིག་རང་ངོ་ཤེས་པའི་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་དུ་བསྐྱངས། སླར་ཡང་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་གཏད་ནས་སྤང་བླང་མེད་པར་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་རྣམ་རྟོག་ལམ་ཁྱེར་གྱི་མན་ངག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ཞི་གནས་མཐར་ཐུག་རྟོག་མེད་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། གནས་མུན་ཁང་དབེན་པར་འབོལ་བའི་གདན་ལ། ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པར་བྱས་ལ། མིག་བར་སྣང་སྟོང་པ་ལ་ཧད་དེ་གཏད་ནས། ཡིད་ལ་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་གྱི་རྟོག་པ་གསུམ་དང༌། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་རྟོག་པ་སྟེ། དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཐམས་ཅད་རྦད་ཆོད་ལ་ཐོང༌། ཡིད་ལ་ཅིའང་མི་བསམ། སེམས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟར་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་ཕྱམ་མེ་གསལ་ལེ། ཧྲིག་གེ་བཞག་པས། བདེ་གསལ་མི་
XXX རྟོག་པའི་ཞི་གནས་སྐྱེའོ། །དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་པ་དང༌། སྡང་བ་དང༌། ཞེན་པ་དང༌། འཛིན་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་ཞུགས་མ་ཞུགས་བརྟག་ལ། སྐྱོན་ཡོན་ཕྱེ་སྟེ་ངོ་སྤྲད་དོ། །གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་རྒྱུའི་ལྷག་མཐོང་ལ་སེམས་ལ་རྣམ་པར་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་ནས་བསྒོམ་པ་ནི། འདི་ལྟར་བདག་གི་སེམས་འདི་གང་ནས་བྱུང་ཞིང་གང་དུ་གནས། གང་དུ་འགག་པར་འགྱུར་ཞེས། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། འབྱུང་བ་ལྔ་རང་གི་ལུས་ལ་སྐྱེས་སམ། གནས་སམ། འཆིའམ། སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ལ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་སེར་ལྗང་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་ཡོད་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མེད་པ་ཞིག་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། གཞན་ཡང་བདག་གི་སེམས་འདི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སམ། ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞི། ཟླ་གམ། ནར་མོ། འཇོང་མོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། དབྱིབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། སེམས་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཞན་ཞིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྟོག་པ་སེམས་ཡིན་ཞེས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ལས་སེམས་བྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་སེམས་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་བྱུང༌། ཞེས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། བརྟག་མཁན་གྱི་སེམས་ལ་སེམས་ཀྱིས་བལྟ་ཞིང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད། སེམས་དེ་ཉིད་ཡོད་པ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་མེད་པ་ཞིག །འོན་ཏེ་གསལ་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མི་གསལ་བ་ཞིག །འོན་ཏེ་བདེ་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མི་བདེ་བ་ཞིག །བདག་ཡོད་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་བདག་
XXX མེད་པ་ཞིག །རྟག་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཞིག །ཞི་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མ་ཞི་བ་ཞིག་སྙམ་དུ་བརྟག །འོན་ཏེ་སྣང་བ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མི་སྣང་བ་ཞིག་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། གཞན་ཡང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་དེ་ཅི་ལྟ་བུ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སེམས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་དུ་ལེགས་པར་རང་གིས་སེམས་ལ་རང་གིས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། མཉམ་པར་འཇོག་མཁན་གྱི་རིག་པའི་ངོ་བོ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་དོ། །དེ་ཡང་སེམས་དེ་དག་གཅིག་གམ། ཐ་དད་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་དོ། །དེའི་ཚེ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ། ངོ་བོ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟ་བུ། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ། དེ་ཉིད་རིག་པ་འགག་མེད་ཀྱི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་གནས་པ་མེད་པ། འགག་པ་མེད་པར་རོ་སྙོམས་པ། ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་གསལ་བ། རྣམ་པར་འགག་པ་མེད་ཀྱི་རིག་པ་དུ་མར་འཆར་ཞིང་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་པ། བློ་འདས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་ཞིག་འདུག་གོ །ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ་ཞེས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བཞི། བདེན་པ་བཞི། དགའ་བ་བཞི། ཚད་མེད་བཞི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག །ས་བཅུ། ལམ་ལྔ། ཐབས་ཤེས་གཉིས། བདེན་པ་གཉིས། སྐྱབས་འགྲོ། བཤགས་པ། སྲུང་བ། སེམས་སྐྱེད། ཚོགས་གཉིས། སྙིང་རྗེ། བསྐྱེད་རིམ། རྫོགས་རིམ། ཞི་ལྷག །དཀོན་མཆོག་གསུམ། སྐུ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
XXX སེམས་རང་ངོ་ཤེས་པོའི་སྟེང་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གཉིས་པ་ངོ་བོའི་ལྷག་མཐོང་ལ་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མར་ངོ་སྤྲད་ནས་ཅིག་ཅར་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། སེམས་གཉིས་སྐྱེ་འགག་འཇིག་གསུམ་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་གཟུང་འཛིན་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། ངོ་བོ་སྟོང་པ་རང་བཞིན་གསལ་བ། རྣམ་པ་འགག་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ཡུལ་མེད་དུ་མར་སྣང་ཞིང་གསལ་བ། མཐོང་བྱ་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཀྱི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལས་འགྲོལ་བ། གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ཡིད་བྱེད་དང་བྲལ་བ། དེ་ཉིད་ལ་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་པས་ལྷུགས་པ། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་བྱར་མེད་གང་ཤར་ངོས་འཛིན་དང་བྲལ་བས་འཛིན་མེད། མཉམ་བཞག་གི་ཤེས་པ་ལ་བཅོས་བསླད་དང་བྲལ་བས་ཧད་དེ་བ། མཚན་འཛིན་མེད་པས་སྟོང་སང་ངེ་བ། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ས་ལེ་བ། རྣམ་རྟོག་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མ་གོས་པས་རྗེན་ནེ་བ། རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པས་ཧྲིག་གེ་བ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འཛིན་པ་ཞིག་པས་སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཟང་ཐལ་དུ་ཕྱམ་མེ་བ། རིག་པ་མ་བཅོས་པར་རང་ལུགས་སུ་འཇོག་པས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་རྣམ་རྟོག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྙིང་མི་འཇུག་པས་རིག་པ་སོ་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདི་ལྷག་མཐོང་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ངོ་བོ་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཡང་སེམས་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་གཟིགས་པས་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོ། །རྣམ་རྟོག་མཐའ་དབུས་དང་བྲལ་བའི་བློ་འདས་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྤྱན་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་མ་འདྲེས་
XXX པ་རང་གསལ་དུ་གཟིགས་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་གཟིགས་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོ། །གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་སྤྱན་གྱིས་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་བའི་སེམས་ཉིད་གཟིགས་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོ། ཞེས་ངོ་སྤྲད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་ནི། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བས་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནི་ཞི་གནས། དེའི་རང་བཞིན་མཐོང་ཞིང་ཤེས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཉིད་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ནི་སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་ཉིད་འགག་པ་མེད་པས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། རང་བཞིན་སྟོང་ཉིད་དུ་གནས་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། སྣ་ཚོགས་དུ་མར་རིག་ཅིང་སྣང་བ་གསལ་བས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། །སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་བློ་ལས་འདས་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བས་སྣང་བའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེས་ན་རྟག་ཆད་མཚན་འཛིན་གྱི་མཐའ་ལས་འདས་པས་གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། ཐབས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། དེ་དག་རང་བཞིན་མེད་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་
XXX ཤེས་ཤིང་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། སེམས་དེའི་ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་བློ་འདས་སུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །བསྐྱེད་རིམ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས། རྟེན་འབྲེལ་སྐྱེ་མེད་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས། དེ་ཉིད་ཞེན་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས། ངོ་བོ་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །བཅོས་སླད་མེད་པའི་རིག་པ་སོ་མ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས། བདག་མེད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །མདོར་ན་ཆུ་ཟླ་དང་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་དང༌། བྲག་ཅ་ལྟར་སྣང་བ་ལས་གཞན་པའི་སྟོང་ཉིད་མེད། སྟོང་པ་ལས་གཞན་པའི་སྣང་བ་མེད། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཤར་བ་ལྟར་རྟོགས་ནས། དེའི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་ནི། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱའོ། །དེས་རྫོགས་རིམ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་ཁྲིད་སོང་ནས། གསུམ་པ་རྩལ་སྦྱོང་ཉིན་པར་གྱི་སྒྱུ་ལུས་སྒོམ་པ་ནི་དོན་བཞི་སྟེ། ཐོག་མར་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་ནི། རང་གི་སྤྱི་གཙུག་གི་ནམ་མཁར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ། གཡས་གྲི་གུག །གཡོན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པ། གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ།
XXX རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་བསྒོམ་ལ་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཨ་དཀར་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གསང་གནས་སུ་གནས་པ་དེ། སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཚངས་བུག་ནས་སྐར་མདའ་གཏོང་བ་ལྟར་དོན་པས་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཁར་ཐིམ་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མར་གྱུར་པ་དེས། མདུན་དུ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པོ་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་སྟེང་དུ། རང་གི་མགོ་བོ་སྨིན་མཚམས་ནས་བྲེགས་པའི་ཀ་པཱ་ལ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་པ། སྟོང་གསུམ་གྱི་ཚད་ཙམ་གསལ་བའི་ནང་དུ། རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དུམ་བུར་གཏུགས་ནས། བླུག་པའི་འོག་ནས་མེ་སྦར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས། ཤ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིར་དཀར་མེར་གྱིས་ཞུ་ནས། ཡང༌། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿབསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ། རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས། ཆོས། དགེ་འདུན། མཁའ་འགྲོ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། འགྲོ་བ་རིག་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཁ་ནས་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀུག་ནས། རང་གི་མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཞལ་དུ། བདུད་རྩི་དཀར་སིབ་སིབ་དྲངས་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་ཀྱིས་བདེ་བས་གང་བར་བསམས་ནས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དགེ་འདུན་
XXX དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། འགྲོ་བ་རིག་དྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། ཐམས་ཅད་ཚིམས་པར་བསམ་ཞིང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་དང་སྒྲོལ་མར་གྱུར་ནས། ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲ་དི་རི་རི་འདོན་པར་བསྒོམ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཡིན། རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསྒོམ་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱང་རང་གི་བློས་བཀོད་པ་མ་གཏོགས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད། བདེན་མེད་ཀྱི་རང་ལ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་སྤྱིར་སྦྱང་བ་ནི། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ། མི་བརྟན་པ། སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བདེན་མེད་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ཡང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་འདི་དག །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་གང་ནས་བྱུང༌། གང་དུ་འགྲོ་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པས་ན། གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང༌། གང་དུ་ཡང་མི་འགྲོ། གང་དུའང་གནས་པ་མེད་དེ། སེམས་དག་མ་དག་གི་སྣང་བ་ཙམ་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་སྤྲུལ་པ་དང༌། དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས། རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་འཁོར་བ་འདི་ཅི་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང༌། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་བྱུང་བ་ལྔ་ལས་བྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལས་བྱུང༌། འོ་ན་བདག་དེ་གང་ལས་བྱུང་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ང་དང་ང་
XXX ཡིར་འཛིན་པ་ལས་འཁོར་བ་བྱུང་བ་མཐོང་ནས། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་འོངས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་འདས་པ་ནི། །འདས་ཟིན་ཏེ་བདག་མ་གྲུབ། མ་འོངས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པས་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱར་མེད། ད་ལྟ་བ་ནི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོར་ཡུད་ཙམ་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ན་འཁོར་བའི་རྩ་བ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་མར་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་བྲག་ཅ་དང༌། ཆུ་ཟླ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ། མི་རྟག་ཅིང་གཡོ་བ་ནམ་མཁའི་གློག་དང༌། ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང་སྤྲིན་དང་ཁུ་རླངས་ལྟ་བུའོ། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་མིག་གཡོར་དང༌། འཇའ་ཚོན་དང༌། དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་མེད་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དཔེར་ན་མི་འགའ་ཞིག་གཉིད་པའི་རྨི་ལམ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་ཡང༌། རྨི་ལམ་དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་མེད་ཅིང་གྲུབ་པ་མེད་པར་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ནས། འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེས་སྒྱུ་མ་སྤྱིར་སྦྱང་བ་སོང་ནས། གསུམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྦྱང་་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུས་སྣང་སྟོང་དུ་སྦྱང་བ་ནི། མདུན་དུ་མེ་ལོང་ཞིག་བཞག་ལ། རང་ཉིད་དེ་ལ་ཤར་དུ་བཅུག་ལ་དེ་ལ་བསྟོད་པ་སྨད་པ་བྱས་ཤིང༌། དགའ་བ་དང་མི་དགའ་བ་ཨེ་འདུག་ལྟ། མི་དགའ་ན་རང་ཉིད་དེ་ལྟ་བུར་སྒྱུ་ལུས་
XXX སྦྱང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་རང་གི་གཡས་ནས་གཤིན་རྗེ་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱིས་སྟ་རེ་མེ་འབར་བས་གཞོག་པར་བསྒོམས་ལ། གཡོན་དུ་ལྷ་མོ་ཡིད་དུ་འོང་བས་ཙན་དན་གྱི་ལྡེ་གུས་བྱུགས་པར་བསྒོམས་ནས་ནི། དེ་ལ་དགའ་མི་དགའི་སེམས་འདུག་ན་སེམས་དེའི་ངོ་བོ་ལ་ལྟ་ཞིང༌། གཤིན་རྗེ་དང་ལྷ་མོ་ཡང་རང་གི་སེམས་སྣང་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སེམས་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་དང༌། རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་སྡང་གི་བློ་མཐའ་དག་རང་བཞིན་མེད་པས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྦྱང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ངག་བྲག་ཅ་ལྟ་བུར་སྦྱང་བ་ནི་བྲག་ཅ་ཡོད་པའི་སར་ཕྱིན་ནས། བྲག་ཅ་ལ་བོས་པས། ཇི་ལྟར་བོས་པའི་སྐད་ལན་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་རང་གིས་བོས་པས་སྒྲ་སྐད་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པས། སྒྲ་ཐམས་ཅད་བྲག་ཅ་ལྟ་བུར་རོ་སྙོམས་པར་སྦྱང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ཡིད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པའི་ཚེ། ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་མོད་ཀྱི། དོན་ལ་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྣམ་རྟོག་གང་ཤར་བདག་མེད་འཛིན་མེད་གསལ་སྟོང་བློ་འདས་སུ་སྦྱང་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྦྱང་བ་ནི། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་བསྒོམ། སྒྲ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྒྲ་ཀུ་དི་རི་རི་བགྲང་བར་བསྒོམ། ལྷ་འདི་དག་ནི་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང༌། གང་དུ་ཡང་མི་འགྲོ། རང་གིས་སེམས་སྣང་ཙམ་དུ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསྒོམ་ལ་སྤྲོས་བྲལ་དུ་བཞག་གོ །དེས་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྦྱང་བ་སོང༌། བཞི་པ་མཚན་
XXX མོའི་རྨི་ལམ་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། དང་པོ་རྨི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ནི། ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གོང་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྨི་ལམ་སྦྱང་བ་ནི། སྤྱིར་སྦྱང་བ་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྦྱང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་དག་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཡིན། ལུས་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་ཡིན། རྨི་ལམ་གྱི་ཡུལ་དང་ལུས་ལ་བདེན་པ་མེད། ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་ཡང་རུང་སྙམ་དུ་བསམ་ལ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་བྱས་པར་བསྒོམ་མོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྦྱང་བ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་སའི་འོབས་ཆེན་པོ་དང༌། རི་མཐོན་པོ་དང༌། བྲག་གཡང་ཆེན་པོའི་ཁ་ནས་རང་ཉིད་ལྷུང་བར་བསམ་ལ། དེའི་མོད་ལ། འདི་རྨི་ལམ་ཡིན་སྒྱུ་མ་ཡིན། རྨི་ལམ་ཡུལ་ལ་བདེན་པ་མེད། རྨི་ལམ་དང་སེམས་ལ་རང་བཞིན་གྲུབ་པ་མེད། བྲག་གཡང་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་བྲག་གཡང་ཡིན། སའི་རང་བཞིན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡིན། དེ་ལས་སུ་ཞིག་འཇིགས་སྙམ་དུ་ས་དང་རང་གི་སེམས་བསྲེས་ནས་ས་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ། མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད་ནས། ཐམས་ཅད་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསྒོམ་མོ། །ཡང་མདུན་དུ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང༌། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་རང་ཉིད་ལྷུང་བར་བསམ། ང་གཉིད་པ་ཡིན། །འདི་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་དང་ཆུ་ཡིན། དེ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད། ཆུའི་རང་བཞིན་མི་བསྐྱོད་པ་ཡིན། དེ་ལས་སུ་ཞིག་འཇིགས་སྙམ་དུ། རང་གི་སེམས་དང་ཆུ་བསྲེས་ནས་ཆུ་ཐམས་ཅད་མི་བསྐྱོད་པར་བསྒོམ། ཡང་མདུན་དུ་མེའི་འོབས་དང་མེ་ཆེན་པོ་འབར་བའི་ནང་དུ། རང་ཉིད་ལྷུང་བར་བསྒོམ་ནས། ང་གཉིད་པ་ཡིན། འདི་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་དང་མེ་ཡིན།
XXX དེ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་མེད། མེའི་རང་བཞིན་འོད་དཔག་མེད་ཡིན། དེ་ལ་སུ་ཞིག་འཇིགས་སྙམ་དུ་རང་གི་སེམས་དང་མེ་བསྲེས་ནས། མེ་ཐམས་ཅད་འོད་དཔག་མེད་བསྒོམ། ཡང་མདུན་དུ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་ངམ་མེ་བ་ཞིག་བསམ་ནས། དེའི་ནང་དུ་ཚུད་པས་ཚུབ་ཁྱིལ་ཁྱིལ་བྱེད་པར་བསྒོམ། ང་གཉིད་པ་ཡིན། འདི་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་དང་རླུང་ཡིན། དེ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད། རླུང་གི་རང་བཞིན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་སུ་ཞིག་འཇིགས་སྙམ་དུ་རང་གི་སེམས་དང་རླུང་བསྲེས་ནས། རླུང་ཐམས་ཅད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པར་བསྒོམ་པའོ། །ཡང་མདུན་དུ་བར་སྣང་སྟོང་པ་ལ་རང་ཉིད་ལྷུང་བར་བསམ། ང་གཉིད་པ་ཡིན། འདི་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་དང་ནམ་མཁའ་ཡིན། དེ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད། ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡིན། དེ་ལ་སུ་ཞིག་འཇིགས་སྙམ་དུ་རང་གི་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་བསྲེས་ནས། ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་གང་བར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྦྱང་བའོ། །གསུམ་པ་རྨི་ལམ་བཟུང་བ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། རབ་མི་རྟོག་པ་ལ་འཛིན་པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་ཚོན་གང་བ་ཞིག་བསམ། གསང་གནས་སུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ་ཚོན་གང་བ་ཞིག་བསམ། དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཞིག་ཆད་ནས་སྙིང་ཁར་བྱུང་བས་གཏི་མུག་དག །གསང་གནས་སུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལས་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཆད་ནས་སྙིང་ཁར་སླེབ་ནས་འདོད་ཆགས་དག །དེ་གཉིས་ཉེ་བར་གྱུར་པས་ཞེ་སྡང་དག །དེ་ནས་ཐིག་ལེ་འབྲོས་འདེད་གྱི་ཚུལ་དུ་འཁོར་པས་བུམ་
XXX དབང༌། རེག་པས་གསང་དབང༌། རེག་པ་ལས་བདེ་བ་བྱུང་བས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང༌། གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་ནས་འོད་དུ་ཡལ་བས་དབང་བཞི་པའོ། །སླར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ཡིན། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་མེད་པར་ཐག་བཅད་ནས། སེམས་མ་ཡེངས་པར་གསལ་སྟོང་གི་ངང་ལ་གཉིད་ལོག་གོ །དེ་ནི་མི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པའོ། །འབྲིང་འདུན་པས་འཛིན་པ་ནི། གོང་གི་སྦྱང་ཐབས་དེ་དག་བཅུ་ལ་དམིགས་པས་བཟུང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་དག་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཡིན། རང་གི་ལུས་འདི་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་ལུས་ཡིན། རྨི་ལམ་གྱི་ཡུལ་དང་ལུས་ལ་བདེན་པ་མེད། ཅི་ལྟར་བསྒྱུར་བསྒྱུར་ཡིན་སྙམ་དུ་འདུན་པ་དྲག་པོ་བྱའོ། །དང་པོ་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ལ་རིག་པ་གཏད་ནས་འཛིན་པ་ནི། དེ་ནས་ནུབ་མོ་གཉིད་ལ་རབ་རིབ་འགྲོ་ཁར་འདུན་པ་མ་ཡེངས་པར་རྨི་ལམ་བཟུང་ལ། ལུས་གློད་ནས་དྲན་པ་མ་ཡེངས་ཙམ་བྱས་པས་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དབང་པོ་ཐ་མ་དམིགས་པས་འཛིན་པ་ལ་གསུམ། བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བླང༌། རྨི་ལམ་ཟིན་པར་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་རང་གི་མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར། ཐིག་ལེ་དམར་པོ་འོད་ཟེར་བཅས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ལ་གཉིད་ཡོག་པས་ཟིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསུང་ཡིག་འབྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པ་ནི། མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདམར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ན་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རྨི་ལམ་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པ་ནི། མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་
XXX པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚོན་གང་པ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་རིམ་པ་སོང་ངོ༌། །འདི་ཡང་གེགས་སེལ་འབྱམ་གཅོད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཤེས་གསུངས། བཞི་པ་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་ནས་སྤེལ་བ་ནི། རྨི་ལམ་ཟིན་ནས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་འབྱུང་བ་ལྔར་སྤྲུལ་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱིན་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དང༌། ཅང་ཤེས་རྟ་དང༌། གླང་པོ་ཆེ་དང༌། ཁྱུང་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་དུ་མར་སྤྲུལ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བསྒྱུར་བ་ནི། ས་ཆུར་བསྒྱུར་བ། ཆུ་མེར་བསྒྱུར་བ། མེ་རླུང་དུ་བསྒྱུར་བ། རླུང་ནམ་མཁར་བསྒྱུར་བ། ནམ་མཁའ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་ལྷར་བསྒྱུར་བར་བྱའོ། །རེས་འགའ་སྣང་བར་བསྒྱུར་བ་དང༌། རེས་འགའ་མི་སྣང་བར་བསྒྱུར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། རགས་པ་ཕྲ་བར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཕྲ་བ་རགས་པར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་དང༌། མང་པོ་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་དང༌། གཅིག་མང་པོར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་སོང༌། དེ་ནས་སྤེལ་བ་ནི། སེམས་ཅན་དུ་མར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་ནས་གཅིག་ནས་བཅུ། བཅུ་ནས་བརྒྱ། བརྒྱ་ནས་སྟོང༌། སྟོང་ནས་ཁྲི། །འབུམ། བྱེ་བ། ས་ཡ། དེ་ནས་དུང་ཕྱུར་ལ་སོགས་ཀྱི་བར་དུ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་ལྷ་བྱ་སྤྱོད་དང༌། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དུ་མ་དང༌། ཁྱད་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་རྐྱང་དང༌། བླ་མེད་ལ་སོགས་
XXX པར་སྤྲུལ་ཞིང་བསྒྱུར་བ་དང༌། གཅིག་ནས་དུང་ཕྱུར་གྱི་བར་དུ་སྤེལ་བར་བྱས་ནས་མ་ཎི་ལ་སོགས་སྔགས་འདྲེན་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌། ཞིང་སྦྱང་བ་དང༌། བགེགས་འདུལ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དབང་པོ་རབ་འོད་གསལ་རྟོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་འབྲིང་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་ཐ་མ་བྱ་རྒོད་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ནས་ཕྱིན་པས་ཡུལ་སྣང་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་རང་གི་ཁང་པ་དང༌། ཉལ་ས་ལ་ཡུལ་གསལ་བར་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་གྱུར་ནས། གཞན་ཕྱི་རོལ་ཡང་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཞིང་སྦྱོང་བ་ནི་ཁྱུང་ལ་སོགས་པར་སྤྲུལ་ནས། བདེ་བ་ཅན་དང༌། མངོན་དགའ་དང༌། བཻ་ཌཱུར་སྣང་བ་དང༌། དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པར་འགྲོ་ཞིང་ཞིང་ཁམས་དེ་དག་ལ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དུ་མར་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པ་དང༌། ཆོས་ཞུ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རང་གིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་མར་སྤྲུལ་ཞིང་མཆོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པ་དང་ཆོས་ཉན་པར་བྱའོ། །དེས་ཞིང་སྦྱོང་བ་སོང་ནས། གསུམ་པ་བགེགས་འདུལ་བ་ནི། གདོན་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ལ་རྟ་མགྲིན་ལྟ་བུར་སྤྲུལ་ནས་འདུལ། ཀླུ་ལ་ཁྱུང་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུལ། མ་མོ་ལ་ཕྱག་རྡོར་དང༌། ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་ལ་འཇིགས་བྱེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུལ། གདོན་ཆུར་སྤྲུལ་ན་རང་ཉི་མ་སྟོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་སྐེམས་པ་དང༌། གདོན་མེ་རུ་སྤྲུལ་པ་ལ། རང་ཆུར་སྤྲུལ་ནས་
XXX གསོད་པ་དང༌། གདོན་བྱ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་ཁྱུང་དུ་སྤྲུལ་ནས་འདུལ། གདོན་ཁྲ་རུ་སྤྲུལ་པ་ལ་རང་གླག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་འདུལ་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཁྱི་ལ་སྟག་དང༌། བྱེའུ་ལ་ཁྲ་དང༌། རི་དྭགས་ལ་གཅན་གཟན་དང༌། གཅན་གཟན་ལ་སེང་གེ་དང༌། སེང་གེ་ལ་མེ་སྤུང་ལ་སོགས་པ་གང་གི་གཉེན་པོར་གང་ཡིན་པ་དེར་སྤྲུལ་ནས་འདུལ་ཞིང་སྲོག་སྔགས་འབུལ་དུ་འཇུག །མཐར་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་ཞིང༌། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་འཇོག་པའོ། །དེ་ནི་གདོན་འདུལ་བའོ། །གསུམ་པ་འོད་གསལ་གྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ་ཏེ། དང་པོ་གཞིའི་འོད་གསལ་ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ལ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་དང་བྲལ་བ། སྤྲོས་བྲལ་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་རུང་མ་རྟོགས་རུང༌། འགྲོ་བ་རྣམས་གདོད་ནས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་བོ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མ་རྟོགས་ཤིང༌། བདག་མེད་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བས། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མས་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་བསྒྲིབས་ནས། །འཁོར་བར་འཁྱམས་ཀྱང་གཞིའི་འོད་གསལ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟ་བུ་དང༌། བར་སྣང་ལ་ཁུ་རླངས་ལྟ་བུའོ། །ཆུ་དང་ས་ལྟ་བུའོ། །མར་མེ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་གཏེར་ཆེན་ལྟར་སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་རུང་མ་གྲོལ་རུང་རང་སེམས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བར་བཞུགས་སོ། །གཉིས་པ་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་རྩལ་སྦྱང་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ཉིན་པར་རྩ་ཐིག་རླུང་
XXX གསུམ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ནི། མུན་ཁང་ཁྲ་སེང་མེད་པར་འབོལ་བའི་གདན་ལ། བསམ་གཏན་སྟེགས་བུ་བཅས་ལ། ལུས་གནད་རྐང་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང༌། ལག་པ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བརླའི་སྟེང་དུ་འཇོག །དཔུང་མགོ་རྒོད་གཤོག་ལྟར་བརྒྱང༌། སྒལ་ཚིགས་མདའ་ལྟར་བསྲང༌། མགྲིན་པ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་བཀུག །བྱིང་ན་ལྟ་སྟངས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་སྣ་རྩེ། སྙོམས་ན་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། མིག་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་ལྟ། གཉིས་པ་ངག་རླུང་བཅིང་པ་ནི། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ངོ༌། །དེས་ཐིག་ལེ་རང་འཆིང་དུ་གྱུར་ནས། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན། འོད་གསལ་རྟགས་བཅུ་དང༌། མ་ངེས་པའི་རྟགས་དུ་མ་འཆར་བར་འགྱུར་ཏེ་སེམས་ཀྱི་རང་འོད་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུ་རུ་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་མཚན་མོའི་འོད་གསལ་ནི། རབ་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལ་གཉིད་པས་འོད་གསལ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་མ་ཟིན་ན་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་པ་ནི། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་བསྒོམ་པའི་ཐུགས་ཁར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ཚེགས་དྲག་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་འབུམ་ལས་ལྷག་པར་འཕྲོས་པས། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་དང་གླིང་བཞི་སྟོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་པ་བཟུང་ནས་གཉིད་ལོག་པས་འོད་གསལ་ཟིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ལས་
XXX གྲོལ་བ། རང་གིས་རང་རིག་ཅིང་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ། ཤེས་བྱའི་ཡུལ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དང༌། ཤེས་པའི་ངོ་བོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དང་དབྱེར་མེད་པ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ། ཡོད་མེད་བདེན་རྫུན་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་འདི་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །ཞེས་ངོ་སྤྲད་པར་བྱའོ། །དྲུག་པ་འཕོ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་སྦྱང་བ་ནི། རང་ལུས་སྤྱན་རས་གཟིགས་མངོན་རྟོགས་ལྟར་དུ་སྟོང་སང་ངེ་བ་སྒོམ་པའི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ། རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། མར་སྣ་གསང་གནས་སུ་གཏད་ནས་བུ་ག་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པ། ཡར་སྣ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཟུག་པ་རྒྱ་མཐོང་ཁ་བྱེ་བ་ལྟ་བུ་སྟོང་སང་ངེ་བ་ཡོད་པར་བསྒོམ། བུ་ག་དགུ་པོ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རེ་རེས་བཀག་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་འཕོ་ཡུལ་ནི་སྤྱི་གཙུག་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་འདོམ་གང་ཙམ་གྱི་ཆ་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་ཟླ་བ་བརྩེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐུ་རྣམ་པ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆ་ལུགས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་འཕོ་བ་སྦྱང་བ་ལ་དོན་གསུམ། དང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕོ་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་འཚེར་བ། སྣུམ་ལ་འདྲིལ་བ། འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོ་བར་བསྒོམ་ལ། དེ་ནས་སྤྱི་བོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡི་གེ་དྲུག་མ་བཏོན་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་བདག་གི་ཐུགས་ཁར་འཕོས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པའི་མོད་ལ། ཐིག་ལེ་དེ་ལས་ཐིག་ལེ་གཅིག་དཀར་ཙེར་གྱིས་ཆད་ནས། དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ། ཐུགས་རྗེ་
XXX ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀར་ཅུང་ཟད་རེག་ནས་སླར་ཡང་མར་བབས་སྙིང་ཁའི་གཞིའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ། དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྦྱང་ངོ༌། །གཉིས་པ་གསུང་ཡིག་འབྲུའི་སྒོ་ནས་འཕོ་བ་ནི། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསལ་གདབ་པ་དང༌། ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་གསལ་འདེབས། སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་རྣམས་གོང་དང་མཚུངས། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྙིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་འོད་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་ཞིང༌། ཧྲཱིཿལས་ཧྲཱིཿཆད་དེ། བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཅུང་ཟད་རེ་གནས་པར་བསམ་ཞིང༌། སླར་གཞིའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་པ་ནི། སྦྱོང་བ་གོང་དང་མཚུངས། གསུམ་པ་སྐུའི་སྒོ་ནས་འཕོ་བ་ནི། ལྷ་དང་རྩ་དབུ་མ་བླ་མ་གསལ་འདེབས་པ་གོང་དང་མཚུངས། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསལ་ལ་དོད་པ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཚོན་གང་བ་ཞིག་བསམ་ལ། གཅིག་ལས་གཅིག་ཆད་སྤྱི་བོར་བླ་མའི་ཐུགས་ཁར་རེག་ནས་ཅུང་ཟད་གནས་ཤིང་བཞུགས། སླར་གཞིའི་ལྷ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་སྦྱང་བའོ། །གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། འཆི་བའི་རྟགས་ཚང་ནས། ཞེན་ཆགས་འཁྲི་བ་རྦད་ཀྱིས་བཅད་ལ། བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་མོས་གུས་ལ་གནས་པས། རང་ལུས་ལྷར་གསལ་འདེབས། དབུས་སུ་རྩ་དབུ་མ་བསྒོམ། སྤྱི་བོར་བླ་མ་གསལ་གདབ། སྙིང་ཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡི་གེ་སྐུ་གསུམ་རིམ་གྱིས་བསྒོམ་ནས་དེ་དག་གདན་དང་བཅས་པ་ཆད་པས། སྐར་མདའ་འཕངས་པ་ལྟར་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། ནམ་འཕོ་མ་ནུས་ཀྱི་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །མཐར་བླ་མ་
XXX ཡང་བདེ་བ་ཅན་དུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནི་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །བདུན་པ་བར་དོ་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། དང་པོ་བར་དོ་སྦྱང་བ་ནི། བླ་མ་ལ་བར་དོ་འབྱོང་བའི་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་སྣང་བ་ཡིན། ངའི་ལུས་འདི་ཡང་བར་དོའི་ལུས་ཡིན། གཟུགས་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་གཟུགས། སྒྲ་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་སྒྲ། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱ་ཐམས་ཅད་བར་དོའོ། །བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་སྣང་བ་ཡིན། དེ་སྒྱུ་མ་ཡིན། རྨི་ལམ་ཡིན། བར་དོའི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་མེད་སྙམ་དུ་བསྒོམ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བླང་དོར་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་སེམས་རང་གསལ་སྤྲོས་བྲལ་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་བར་དོ་ཆོས་སྐུར་སྦྱང་བའོ། །གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ། སྒྲ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒྲ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་དུ་བསྒོམ་ནས། དེ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི་ལོངས་སྐུ་བར་དོ་སྦྱང་བའོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། སྒྲ་ཐམས་ཅད་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་བསྒོམ་ལ། སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཞིང་སྦྱང་པའོ། །གཉིས་པ་ཐིམ་སྡུད་བརྟག་པ་ནི། ཕྱི་རྟགས་ལ། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པས། ལུས་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་འཆོར། དྲི་མ་མི་ཐུབ། སྣང་བ་ལྗིད་ཐིབས་འབྱུང་བ་སྙམ་བྱེད། ནང་རྟགས་ལ་རླངས་པའམ། ཁ་རླངས་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། ཆུ་མེ་ལ་
XXX ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ཁ་སྣ་སྐམ། མཆུ་བརྫེས། ནང་རྟགས་རྡུལ་དང་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ། ཕྱི་རྟགས་དྲོད་མཐའ་ནས་སྡུད། དབུགས་ནང་དུ་སྡུད་མི་ཤེས། ནང་རྟགས་སུ་མར་མེ་བཏེགས་པའམ། སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། རླུང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ལྕེའི་ཐོག་ཏུ་ནག་ཐིག་དང་གླལ་བའོ། །ནང་རྟགས་སུ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟ་བུའམ། ཁ་བ་བབས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱི་རྟགས་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། ནང་རྟགས་སུ་ནམ་ལངས་པའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དེ་ནི་ཐིམ་སྡུད་བརྟག་པའོ། །གསུམ་པ་བར་དོ་སྐུ་གསུམ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ནི། བར་དོ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོར་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པའི་གདམས་ངག་ནི། དེ་ནས་འབྱུང་བ་ལྔ་ཐིམ་པས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་ཚར་ནས། མ་ལས་ཐོབ་པའི་རཀྟ་གྱེན་དུ་འདྲིལ་བས་དམར་ལམ་འབྱུང་སྟེ། ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་ཐིག་ལེ་ཐུར་དུ་ལྷུང་བས་དཀར་ལམ་པ་འབྱུང༌། དེ་ནས་ཁམས་དཀར་དམར་ནོར་རྒྱལ་གྱི་རླུང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་སྙིང་ཁའི་རྩ་བྷ་སནྟའི་ནང་དུ་འདུས་པ་ལས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་འོད་གསལ། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འཆང་བར་འགྱུར། དེའི་ཚེ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་རང་གཟུགས། སྒྲ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་རང་སྒྲ། དྲི་རོ་རེག་བྱ་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པར་སེམས་རང་བཞིན་འོད་
XXX གསལ་ལ་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་ནས་དེའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བར་དོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་སྲིད་པ་བར་དོར་འཕོས་ནས་ལོངས་སྐུར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། བར་དོའི་རྟགས་ཐམས་ཅད་མན་ངག་དང་ལྡན་པས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་བསམ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་གདབ། སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དྲུག་པ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་བསྐྱེེད་རིམ་ལ་མ་ཡེངས་པར་བྱས་པས། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་བར་དོ་ཐ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དང༌། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྤྲུལ། སྒྲ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲར་སྤྲུལ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་བར་སྤྲུལ་ནས། སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་བྱ། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པ་སྒྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་དང༌། དགའ་ལྡན་དང༌། མངོན་དགའ་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕྱིན་ནས་ཆོས་ཉན་པ་དང༌། མཆོད་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་ནས་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། དེས་ནི་བར་དོ་ཐ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གིས་བར་དོའི་གདམས་པ་སོང་ནས། བཞི་པ་མངལ་སྒོ་དགགས་པ་ནི། བར་དོ་གསུམ་དུ་གྲོལ་མ་ནུས་ན། ཐ་མ་མངལ་སྒོ་དགགས་པ་ནི། ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་དང༌། གནས་ཁང་ལ་སོགས་པར་གནས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་ན། ཕོ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་བསྒོམ། མོ་ཐམས་
XXX ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་བསྒོམ། སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དྲུག་པར་བསྒོམ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆགས་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་བསྒོམ་པས། མངལ་སྒོ་ཁེག་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་པ་རྗེས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལ་བཞི་སྟེ། ཁྲིད་འདི་གཅིག་བརྒྱུད་དུ་སྟོན་པ་དང་གཅིག །ཚོགས་འཁོར་བཟང་པོ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དང་གཉིས། ཁྲིད་ལུང་བྱེད་དུ་མེད་པ་དང་གསུམ། འདི་ཞུས་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་དང་བཞི་ཡིན་ཅེས་མི་ཏྲས་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་པའོ། །ཚེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ལ། །རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་ཤྲཱི་པུ་ཏྲས་ཞུས། །མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་གཱིརྟི་རཏྣ་ལ། །ཇི་ལྟར་གདམས་ངག་གནད་རྣམས་མ་འཕྱུག་པ། །བུམ་པ་གང་བྱོ་བདག་ལ་གནང་བ་ནི། །ཚིག་དོན་མ་འཕྱུག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན། །དགེ་བས་བདག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་གྱི། །གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་འགྲོ་ཀུན་འདྲེན་པར་ཤོག །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་མྱུར་དུ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྔོ་བའི་རིམ་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་སོ། །དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག། །།དགེའོ། །


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Instructions on the Graded Path of Chenrezik Practice Called: 'The Festival of Nectar".
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export