Difference between revisions of "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "{{Tibetan Text Metadata" to "{{Text Wylie")
m (Text replace - "|publisher = Shechen Publications," to "|publisher = Shechen Publications")
Line 10: Line 10:
 
|redactor =  
 
|redactor =  
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|publisher = Shechen Publications
 
|place = New Delhi:  
 
|place = New Delhi:  
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.

Revision as of 18:07, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 016,_525-552._'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa.

Damngak Dzö Volume Volume 016, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 525-552. / Folios 1a1 to 14b7
[[associatedpeople::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.| ]]

[[author::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.| ]][[Category:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.]]
[[titlefields::'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa. | ]] [[peoplefields::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so/

Short Title(s)

Author

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

gzhung 'grel - sems nyid ngal gso

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Commentary to the Resting the Mind Mahamudra Instructions Given by Chenrezik to Mitra Yogi by Khyentse Wangpo.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
@#/'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so/
  • Left side print: མ གཞུང་ གཅིག་ འགྲེལ་
ma gzhung gcig 'grel
  • Right side print: 525

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ གཞུང་ (གྲངས་ཀ་) འགྲེལ་
Left: ma gzhungs (tibfolio#) 'grel
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ།
Left: sems nyid ngal gso/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 026

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 525-552

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14b7

Total # of pages (Western): 28

Total # of pages (Tibetan): 14 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་སྤང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པའི་དགོངས་པ་རང་བཟོའི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག། ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang mang du thos pa'i bya bral spang ba pa 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gzhung 'grel snying pa'i dgongs pa rang bzo'i rnyogs mas ma bslad par mdor bsdus te brin bris su bgyis pa dge legs 'phel bar gyur cig/_//

Author: mkhyen brtse'i dbang po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given