Page values for "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag"

Jump to: navigation, search

"WyliePageContent" values

TextAuthorDge slong dpal gyi ming can
VolumeNumber16
TextNumber25
PageNumbers497-523
FolioNumbers1a1 - 14a2
TibTitleའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ ་ ་ ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent