Difference between revisions of "Wylie:Bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 26: Line 26:
 
|topic = Instruction maual
 
|topic = Instruction maual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
|tibcategory = khrid sna tshogs
+
|tibcategory = khrid phran
 +
|pechaside1 = thugs khrid
 +
|pechaside2 = mi tra khrid drig phyag rdor
 +
|translation =
 
}}
 
}}
  
Line 40: Line 43:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
khrid sna tshogs - Instruction manual
+
khrid phran - Instruction manual
 +
 
 +
thugs khrid - mi tra khrid drig phyag rdor
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 22:44, 10 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ། །

Wylie: @#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa/_/

Short Title(s)

Author

འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ - 'od dpag rdo rje

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

thugs khrid - mi tra khrid drig phyag rdor

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ། །
@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa/_/
  • Left side print: མ ཐུགས་ གཅིག་ ཁྲིད་
ma thugs gcig khrid
  • Right side print: 399

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ ཐུགས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma thugs (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲིག་ཕྱག་རྡོར་
Left: mi tra khrid drig phyag rdor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 399-425

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14a7

Total # of pages (Western): 27

Total # of pages (Tibetan): 14 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་ཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /ces grub chen mi tra dzo ki nas brgyud pa'i phyag na rdo rje'i thugs khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer kun tu rgyas pa zhes bya ba'i khrid kyi rim pa ngag tu brgyud pa las/_brjed pas mi phrog pa'i phyir rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_'gro kun bcom ldan 'das rdo rje 'dzin pa'i go 'phang mchog 'grub par gyur cig_/'dis kyang rgyal ba'i bstan pa phyogs dus dang gnas skabs thams cad du dge zhing bkra shis par gyur cig/

Author: 'od dpag rdo rje

Translator:

Scribe:

People associated with this text: mi tra dzo ki