Difference between revisions of "Wylie:Bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|title = [[bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa]].
 
|title = [[bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata = [[Mitrayogi]]
 
|author = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
 
|author = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes = Same issue- is 'od dpag rdo rje considered an author here, or a redactor?
 
|notes = Same issue- is 'od dpag rdo rje considered an author here, or a redactor?
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction maual
 
|topic = Instruction maual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ། །</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa/_/<br>
+
Wylie: @#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 70: Line 74:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ། །
+
:*Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
:::@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa/_/
+
:::@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/
 
:*Left side print:  མ ཐུགས་ གཅིག་ ཁྲིད་
 
:*Left side print:  མ ཐུགས་ གཅིག་ ཁྲིད་
 
::: ma thugs gcig khrid
 
::: ma thugs gcig khrid
Line 120: Line 124:
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:'''  
+
'''Scribe:''' None given
  
'''People associated with this text:''' [[mi tra dzo ki]]
+
'''Redactor:''' None given
  
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] [[Category: mitrayogi]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' [[mi tra dzo ki]]
 +
 
 +
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] [[Category: Mitrayogi]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 22:14, 26 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་ - 'od dpag rdo rje

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

thugs khrid - mi tra khrid drig phyag rdor

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/
  • Left side print: མ ཐུགས་ གཅིག་ ཁྲིད་
ma thugs gcig khrid
  • Right side print: 399

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ ཐུགས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma thugs (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲིག་ཕྱག་རྡོར་
Left: mi tra khrid drig phyag rdor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 399-425

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14a7

Total # of pages (Western): 27

Total # of pages (Tibetan): 14 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་ཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /ces grub chen mi tra dzo ki nas brgyud pa'i phyag na rdo rje'i thugs khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer kun tu rgyas pa zhes bya ba'i khrid kyi rim pa ngag tu brgyud pa las/_brjed pas mi phrog pa'i phyir rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_'gro kun bcom ldan 'das rdo rje 'dzin pa'i go 'phang mchog 'grub par gyur cig_/'dis kyang rgyal ba'i bstan pa phyogs dus dang gnas skabs thams cad du dge zhing bkra shis par gyur cig/

Author: 'od dpag rdo rje

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: mi tra dzo ki