Difference between revisions of "Wylie:Bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa]].
+
|title=bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་
|associatedpeople =
+
|titleintext=bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/
|lineagedata = [[Mitrayogi]]
+
|titleintexttib=༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
|author = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
|editor =
+
|authortib=རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་
|redactor = [[rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]]
+
|authoralternatename='od dpag rdo rje
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authoralternatenametib=འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|lineagedata=Mitrayogi
|place = New Delhi:
+
|redactor=rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje
|year = 1999.
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|tibvol = ma
+
|publisher=Shechen Publications
|volnumber = Volume 016,
+
|place=New Delhi
|mastertextnumber =  
+
|year=1999
|totalpages = 27
+
|volwylie=khri skor sna tshogs pod dang po
|totalfolios = 14
+
|volnumber=16
|pagesinvolume = 399-425.
+
|VolumeLetterTib=མ་
|beginfolioline = 1a1
+
|textnuminvol=019
|endfolioline =
+
|totalpages=27
|linesperpage = 7 (2 pages of 5)
+
|totalfolios=14
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
+
|pagesinvolume=399-425
|notes = Same issue- is 'od dpag rdo rje considered an author here, or a redactor?
+
|beginfolioline=1a1
|keyword1 =
+
|endfolioline=14a7
|keyword2 =
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5)
|topic = Instruction maual
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|tibtopic =
+
|keywords=thugs khrid; mi tra khrid drig phyag rdor
|tibcategory = khrid phran
+
|chokyigenre=Instruction manual
|pechaside1 = thugs khrid
+
|dkarchaggenre=khrid phran
|pechaside2 = mi tra khrid drig phyag rdor
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|translation =
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote = Chana Dorje Instructions Called: "Dispelling the Forces of Demon Radiation of Light" (Mind Instruction) by Eupa Dorje.
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]] - [['od dpag rdo rje]]
 
 
 
===Topic Information===
 
khrid phran - Instruction manual
 
 
 
thugs khrid - mi tra khrid drig phyag rdor
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' Chana Dorje Instructions Called: "Dispelling the Forces of Demon Radiation of Light" (Mind Instruction) by Eupa Dorje.
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[འོད་དཔག་རྡོ་རྗེ་]]. [[བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ མ་༽, ༣༩༩-༤༢༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[['od dpag rdo rje]]. [[bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 16 (ma), 399-425. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:*Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
 
:*Line 1:༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
 
:::@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/
 
:::@#/_/bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa bzhugs so/_/
Line 88: Line 37:
 
:*Right side print: 399
 
:*Right side print: 399
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 99: Line 46:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲིག་ཕྱག་རྡོར་
 
:*གཡོན་:  མི་ཏྲ་ཁྲིད་དྲིག་ཕྱག་རྡོར་
Line 105: Line 51:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|ringutulkunote=Chana Dorje Instructions Called: "Dispelling the Forces of Demon Radiation of Light" (Mind Instruction) by Eupa Dorje.
 +
|partialcolophonwylie=ces grub chen mi tra dzo ki nas brgyud pa'i phyag na rdo rje'i thugs khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer kun tu rgyas pa zhes bya ba'i khrid kyi rim pa ngag tu brgyud pa las/_brjed pas mi phrog pa'i phyir rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_'gro kun bcom ldan 'das rdo rje 'dzin pa'i go 'phang mchog 'grub par gyur cig_/'dis kyang rgyal ba'i bstan pa phyogs dus dang gnas skabs thams cad du dge zhing bkra shis par gyur cig/
 +
|partialcolophontib=ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་ཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།
 +
|tibvol=ma
 +
|notes=Same issue- is 'od dpag rdo rje considered an author here, or a redactor?
 +
|keyword1=
 +
|keyword2=
 +
|topic=Instruction maual
 +
|tibtopic=
 +
|tibcategory=khrid phran
 +
|pechaside1=thugs khrid
 +
|pechaside2=mi tra khrid drig phyag rdor
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་]]</span>
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Volume #:'''  016 (མ་)
+
= Wylie Text =
 
+
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
'''Text # in volume:''' 019
 
 
 
'''Text # in edition:'''
 
 
 
'''Master text#:'''
 
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 399-425
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 14a7
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 27
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 14 folios
 
 
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་ཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces grub chen mi tra dzo ki nas brgyud pa'i phyag na rdo rje'i thugs khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer kun tu rgyas pa zhes bya ba'i khrid kyi rim pa ngag tu brgyud pa las/_brjed pas mi phrog pa'i phyir rnal 'byor pa 'od dpag rdo rjes yi ger bkod pa'i bsod nams kyi phung po des/_'gro kun bcom ldan 'das rdo rje 'dzin pa'i go 'phang mchog 'grub par gyur cig_/'dis kyang rgyal ba'i bstan pa phyogs dus dang gnas skabs thams cad du dge zhing bkra shis par gyur cig/
 
 
 
'''Author:''' [['od dpag rdo rje]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
  
'''Redactor:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''People associated with this text:''' None given
 
  
'''Text Lineage:''' [[mi tra dzo ki]]
+
{{Footer}}
  
 
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] [[Category: Mitrayogi]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: rnal 'byor pa 'od dpag rdo rje]] [[Category: Mitrayogi]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 19:10, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་
bcom ldan 'das phyag na rdo rje thugs kyi khrid bdud dpung 'joms byed 'od zer rgyas pa

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 399-425 / Folios 1a1 to 14a7


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
XXX བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ། །
XXX མི་གཡོ་གཞན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་པ། །འགྲོ་བའི་འཁྲུལ་པ་ཀུན་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །བླ་མ་གསང་འཛིན་དང་བཅས་ཞབས་ལ་འདུད། །གང་དུ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བླ་མའི་མན་ངག་རྣམས། །བརྗེད་པས་འཇིགས་ཕྱིར་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཤིང་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་རྒྱས་པ་འདི་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་སོ། །དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། བརྒྱུད་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང༌། ཐུམ་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་དེ་ཉིད་ཀྱིས། དུར་ཁྲོད་
XXX ཆེན་པོ་སོ་ས་གླིང་དུ་ཐུགས་དམ་ལྷ་ལྔ་བསྒྲུབ་པ་ནི་འོད་དཔག་མེད། འཇམ་དབྱངས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། སྒྲོལ་མ་དང་ལྔའོ། །ལྷ་དེ་དག་བསྒྲུབས་པས། སོ་སོའི་ཞལ་བསྟན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བསྐུར། བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་གདམས་པ་བསྟན་ནས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ནི། ཁྲིད་འདི་དག་གཅིག་བརྒྱུད་དུ་སྟོན་པ་དང༌། མི་རབས་བདུན་གྱི་བར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གང་ཟག་ཤ་སྟགས་འབྱུང་བ་ཡིན་གསུངས་སོ། །ཛམ་བྷ་ལ་དང་བྲག་ལྷ་མགོན་པོས་ནི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་པ་དང་བཀའ་སྲུང་ཡིན་གསུངས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དེས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་དངོས་སུ་གསན་ནས། སླར་པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ་ལ་གནང༌། དེས་རྟོགས་ལྡན་གཱིརྟི་རཏྣ་ལ་གནང༌། དེ་བདག་ལའོ། །དེ་དག་རྣམས་ནི་བརྒྱུད་པའི་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་སོང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ཡང་དོན་རྣམ་པ་བཞི་
XXX སྟེ། དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བ། འཆི་བ་མི་རྟག་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསྒོམ་པ་རྣམས་ནི་གཞན་དང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལའང་བཞི་སྟེ། དང་པོ་ཅི་བྱས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་སྐྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ནི། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲི་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ལྷའི་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲི་དག་པ་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ། པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་ལྡན་གྱི་ལྟེ་བར་ཉ་རྒྱས་པའི་གདན་ལ། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ལུགས་སུ་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། མདུན་དུ་ཡི་དམ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། རྒྱབ་ཏུ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་པོ་ཏི་གླེགས་བམ་གྱིས་བསྐོར་བ། གཡོན་དུ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་ཐེག་པ་མཆོག་དམན་གྱི་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ། ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དཔའ་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་འཐིབས་པ་བཞིན་བཞུགས་པ། འོག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་བཞུགས་པ། དེ་དག་གི་སྐྱབས་ཞབས་ན་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམ་ལ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་སོགས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཁྲིད་དང་མཐུན་པར་
XXX བརྗོད་དོ། །མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་དག་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་ནས། དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མ་བཅོས་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །གཉིས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་མྱུར་དུ་དག་པར་བྱེད་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ཁྲིད་ནི། རང་གི་སྤྱོ་བོར་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་ལྟེ་བ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འཕགས་པའི་ཚོགས་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཁར་གཏོད་དེ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན་པ། ཞལ་འཛུམ་པ་སྤྱན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་ཕྱེད་བཅིངས་ཤིང༌། ལྷག་མའི་ཟར་བུ་རྐེད་པར་སླེབ་པ། རིན་པོ་ཆེ་ལྔས་རྩེ་ཕྲན་དང་སྙན་ཆ། མགུལ་རྒྱན་དག་དོ་ཤལ། དཔུང་རྒྱན་དང་ཕྱག་གདུབ་དང་འོག་པགས་ལ་སོགས་དར་གྱི་ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་སྤྱོ་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ཨཱ་དམར་པོ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ། དམ་ཚིག་པ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐའ་དག་དག་པར་
XXX མཛད་དུ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཐེམ་བུ་རྡོལ་བ་ལྟ་བུ་ཞབས་ཀྱི་མཐེ་བོང་ལས་བབས། རང་གི་སྤྱི་བོའི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པར་དེང་ནས་རྐང་ཞབས་རྩ་སྒོ་ཆུ་སྒོ་ནས་བུད་ཅིང༌། ས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང༌། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དཀར་མེར་གྱིས་གང་བ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་ནས། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འདོན་པའི་མཐར། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་བཅོས་པར་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་ནད་གནོད་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་ལྟས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཎྜལ་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་གཉིས་ཏེ། སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་མཎྜལ་གྱི་སྟེང་དུ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་ལ། ལྕགས་རིའི་འཁོར་ཡུག་གི་དབུས་སུ། རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་གླིང་གཞི། རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བང་རིམ་ཏོག་གི་མཚན་པའི་དབུས་སུ། པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་བླ་མ། མདུན་དུ་ཡི་དམ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས། རྒྱབ་ཏུ་དམ་ཆོས། གཡོན་དུ་དགེ་འདུན། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཚོགས་རྣམས་བཞུགས་པར་བསམ་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་
XXX དྲངས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམས་པ་ནི་བསྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་ལོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ནི། མཎྜལ་གཉིས་ཡོད་ན་ལོགས་སུ་བཤམས། གཉིས་མེད་ན་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཏེགས་ལ། སླར་མཆོད་པའི་མཎྜལ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག །དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་ཟླ་གམ་ལས་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་སོག་ཁ་བཻཌཱུརྻ་ལས་གྲུབ་པ་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད་ཟླུམ་པོ་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པ་འདོད་འཇོའི་བས་བརྒྱན་པ། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྲུ་བཞི་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པ། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཤར་ལྷོ་གཉིས་ཀྱི་ནམ་མཁར་མེ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཉི་མ། ནུབ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཟླ་བ། བྱང་ཤར་དུ་དུས་མེ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྒྲ་གཅན། རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཉ། རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་པདྨོ། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པའི་བདུད། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དཔལ་བེའུ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་འཁོར་ལོ་སྟེ།
XXX བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ་སྟེ་ཕྱིའི་སྒེག་མོ་བཞི། སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ་སྟེ། ནང་གི་སྒེག་མོ་བཞི། མདོར་ན་ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དུ་མས་ཀུན་ཏུ་གང་ཞིང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་འདི་དག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་འོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཅེས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ་བདུན་ནམ་བཅུའི་བར་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །དེ་དག་གིས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་མཎྜལ་གྱི་ཁྲིད་སོང་ངོ༌། །བཞི་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་ལ་བཞི་སྟེ། དང་པོ་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མ་ལས་ཀུན་ནས་གྲུབ་པའི་ཁྲི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འབུམ་ལྡན་དང༌། ཟླ་བ་ཉ་རྒྱས་པའི་སྟེང་དུ། རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ལུགས། དེའི་སྤྱི་བོར་རྟོགས་ལྡན་གཱིརྟི་རཏྣ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཤྲཱི་པུ་ཏྲ། དེའི་སྤྱི་བོར་གྲུབ་ཐོབ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི། སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གཡས་གསེར་གྱི་ཌཱ་མ་རུ་སྒྲ་དང་བཅས་པ་གཡོན་དངུལ་གྱི་དྲིལ་བུ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་དང་བཅས་པ། རས་དཀར་པོའི་སྨད་གཡོགས་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ་ཞིང༌། སྤྱན་ནམ་མཁར་གཟིགས་པ། དེའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པད་ཟླའི་སྟེང་ན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གཡས་
XXX རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་བླ་མ་ཡི་དམ། སངས་རྒྱས། ཆོས། དགེ་འདུན། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྡུས་ནས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས། བླ་མ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ། གཉིས་པ་ནི། བསྟོད་པ་དང༌། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། མཎྜལ་ཀྱང་འབུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། འགྲོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཐར། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། བཞི་པ་ནི། བླ་མའི་སྤྱི་བོ། མགྲིན་པ། སྙིང་ཁ་རྣམས་སུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཕོག །སྒྲིབ་པ་གསུམ་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་བསམ། སླར་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་བས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ཅིང་མཐར་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གདན་དང་བཅས་པ་ཆད་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས། དབང་གསུམ་བརྟེན་པར་བྱས་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་ནས་ཐམས་ཅད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ། དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
XXX འབྲལ་མེད་དུ་ཕྲུགས་ཀྱིས་འདྲེས་ནས། ཆུ་ལ་བཞག་པ་ལྟར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་རང་བབས་སུ་གློད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་གོ །དེ་དག་གིས་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་སོང་ནས། གསུམ་པ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དངོས་ནི། ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡན་པས་ཨ་མྲྀ་ཏས་བགེགས་བསྐྲད། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་འོག་གཞི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ། པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོག་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། སྲ་བརྟན་མི་འགྱུར་བ། ཕྱོགས་མཚམས་རྡོ་རྗེའི་ར་བ། དྲྭ་བ། སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བླ་བྲེ། ཕྱི་རོལ་གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པས་བསྐོར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མཚོན་ཆ་བསྣོལ་བའི་ཚད་དང༌། མེ་རི་འབར་བའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་པར་བསྒོམ། དབུས་སུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཀྱི་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་རྟ་བབས་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་པཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཅུ་དང་དབུས་སུ་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པའི་ཚོགས་མཆོད། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་མདོག་ལྟར་སྔོ་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། སྟག་ལྤགས་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ཞིང་སྐུ་སྟོད་རྒྱས་པ། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་
XXX རྩེ་དགུ་པ་ནམ་མཁར་གདེངས་པ། གཡོན་པས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པའི་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཁར་འཛིན་པ། ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། ལྗགས་འདྲིལ་བ། ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས་ཤིང་སྤྱན་གསུམ་བསྐལ་པའི་མེ་འོད་འཕྲོ་བ། སྨ་ར་སྨིན་མ་འཁྱུག་ཅིང་རལ་པ་དཀར་སེར་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ། སྐུ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རགས་པ། རྒྱལ་རིགས་དཀར་ཁྲས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ། རྗེ་རིགས་སེར་ཁྲས་སྙན་ཆ་བྱས་པ། བྲམ་ཟེ་དམར་ཁྲས་མགུལ་རྒྱན། དམངས་རིགས་ལྗང་ཁྲས་ཕྱག་གདུབ་དང་ཞབས་གདུབ། གདོལ་པ་ནག་ཁྲས་སྐུ་རགས་དང་སེ་རལ་ཁར་བརྒྱན་པ། འོད་འཕྲོ་བའི་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་པ། དར་གྱི་ཅོད་པན་གྱིས་མཛེས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། པདྨའི་འདབ་མའི་ཧཱུྃ་བཅུ་ཡང་ཁྲོ་བོ་བཅུ། རང་ལྟ་བུའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་ཞལ་ནང་དུ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་པ། ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། སྙིང་ཁར་ཧཱུྃ་མཐིང་ཁ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། ལྕང་ལོ་ཅན་ནས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿདབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། སླར་འོད་འཕྲོས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་སྤྱན་དྲངས། དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བས་རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཀྱི་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང༌། ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པས་མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ། རང་གི་སྙིང་གར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་བཻཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུས་
XXX འཁོར་བར་བསྒོམ་པ་ནི། ཞི་བའི་བསྙེན་པོའོ། །དྲག་པོའི་བསྙེན་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་འོད་དམར་པོ་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་རྣམ་པར་འཁོར་བར་བསྒོམ་པ་ནི་དྲག་པོའི་བསྙེན་པའོ། །སླར་ཡང་སྙིང་ཁའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཕྱི་སྣོད་ལ་ཕོག་པས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་བྱས། ནང་བཅུད་ལ་ཕོག་པས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེར་བྱས་ནས། ཐམས་ཅད་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསྒོམ་ལ་རྟགས་རྣམས་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་བསྙེན་པའི་ཁྲིད་བྱའོ། །མཐར་ཕྱི་སྣོད་ནང་བཅུད་ལ་ཐིམ། ནང་བཅུད་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཐུགས་ཁའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཧཱུྃ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་པ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞག་གོ །དེས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཁྲིད་སོང༌། གཉིས་པ་རིགས་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས། འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་ཁྲིད་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ནི། རང་ཉིད་སྔར་ལྟར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གསལ་བར་བསྒོམ་པའི་སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་ཁ་ལྟེ་བ་གསང་གནས་ལྔར། པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔ་ལས་བྱུང་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། སྤྱི་བོར་རྣམ་སྣང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་པདྨའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ། སྙིང་གར་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་རིན་འབྱུང་ཕྱག་རྡོར་སེར་པོ། གསང་གནས་སུ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་ལྗང་ཁུ། རྣམ་སྣང་ལྟ་བུའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས་མེ་དཔུང་གི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། འོད་ཟེར་དཀར་པོ། དམར་པོ། སྔོན་པོ། སེར་པོ། ལྗང་ཁུ་ལྔ་འཕྲོས་ནས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་བསམ་གྱིས་མི་
XXX ཁྱབ་པས་མཆོད་པར་བསམ་པ་ནི་རླུང་ཕར་འགྲོ་བའི་དམིགས་པའོ། །རླུང་ཚུར་འཛིན་པའི་ཚེ། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས། མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་མཛད་པ་བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སྤྱི་བོ། མགྲིན་པ། སྙིང་ཁ། ལྟེ་བ། གསང་གནས་ལྔར་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། རླུང་ཐེབས་རེ་རེ་བཟུང༌། ཡང་རླུང་ཕར་འགྲོ་བ་དང་སྦྱར་ལ་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕྲོས། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། མི་དང་དུད་འགྲོ་ཡི་དྭགས་དང་དམྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་དེ་དག་གི་སྒྲིབ་པ་དུག་ལྔ་སྦྱངས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པར་བསམ་མོ། །རླུང་འཛིན་པའི་ཚེ། དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ། ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པ། འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུའི་དབྱིབས་སུ་བསྡུས་ནས། སྤྱི་བོ། མགྲིན་པ། སྙིང་ཁ། ལྟེ་བ། གསང་གནས་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་ལྔ་ལ་ཐིམ་པས། རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་གནས་ལྔར་བཟུང༌། མཐར་སྣོད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཐིམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་ཐིམ། སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་རང་ལ་ཐིམ། རང་སྙིང་ཁའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཧཱུྃ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་ཀྱི་
XXX ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་དག་ནི་རྫོགས་རིམ་མོ། །གཉིས་པ་ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོར་སྤྱི་བོར་དབུ་རྒྱན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་པ་ནི། སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་དཀར་པོ། དཔྲལ་བར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སྔོན་པོ། རྣ་ལྟག་གཡས་པར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སེར་པོ། ལྟག་པར་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་དམར་པོ། རྣ་ལྟག་གཡོན་པར་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་ལྗང་ཁུ་རྣམས། གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆུ་སྡེར་ཅན། རྡོ་རྗེའི་གཤོགས་པ་བརྐྱངས་པ། རྭ་རྣོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་དུག་སྦྲུལ་བཟུང་ནས་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཁྱུང་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོས་ནས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། སེམས་ཅན་རིགས་དྲུག་ལ་ཕོག་པས་དུག་ལྔ་སྦྱངས་ནས་ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་ནས། སླར་དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ། ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུའི་དབྱིབས་སམ། ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་དབུ་རྒྱན་གྱི་ཁྱུང་རིགས་ལྔ་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་མཐའ་དག་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་གནས་ལྔར་བཀོད་པ་ནི། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོར་བསྒོམ་པའི་སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་དམར་པོ། སྙིང་གར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སེར་པོ། གསང་
XXX གནས་སུ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྗང་ཁུ་རྣམས་ནི་གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆུ་སྡེར་ཅན། རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་བརྐྱངས་པ། རྭ་རྣོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་དུག་སྦྲུལ་བཟུང་ནས་གཞལ་དུ་གསོལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔའི་བར་འཕྲོས་ནས༌། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དུག་ལྔ་སྦྱངས་ནས་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། སླར་དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་མཛད་པ་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པ་ཅན། འོད་ཟེར་ལྔའི་བྱིན་རླབས་སུ་བསྡུས་ནས་གནས་ལྔའི་ཁྱུང་ལ་ཐིམ་པས། རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་གཟི་བརྗིད་དང་བྱིན་རླབས་དཔག་མེད་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་ལྔར་བཀོད་ནས་ཀླུ་འདུལ་བ་ནི། སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་དཀར་པོ། ཕྱག་གཡས་པར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སྔོན་པོ། ཕྱག་གཡོན་པར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྱུང་སེར་པོ། བརླ་གཡས་པར་པདྨའི་ཁྱུང་དཀར་པོ། གཡོན་པར་ལས་ཀྱི་ཁྱུང་ལྗང་གུ་རྣམས། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མཆུ་སྡེར་ཅན། རྡོ་རྗེའི་གཤོག་པ་བརྐྱངས་པ། རྭ་རྣོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཉིས་དུག་སྦྲུལ་བཟུང་ནས་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཁྱུང་རིགས་ལྔ་ལ་འོད་ཟེར་དཀར་
XXX དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱིས་མཆོད། རིགས་དྲུག་ལ་ཕོག་པས་ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཁྱད་པར་དུ་ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་རྗེ་རིགས་དམངས་རིགས་བྲམ་ཟེ་རིགས་གདོལ་པའི་རིགས་ལྔ་ལ་ཕོག་པས། དེ་དག་གི་དུག་ལྔ་སྦྱངས་ནས། ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། དེ་དག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཁྱུང་རིགས་ལྔ་ལ་སོ་སོར་ཐིམ་པས། རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཡེ་ཤེས་མཛད་པ་གཟི་བརྗིད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱས་པར་བསམ་ལ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔ་དང་ཁྱུང་རིགས་ལྔ་རེ་དང༌། རླུང་བུམ་པ་ཅན་རེ་རེ་བཟུང་ངོ༌། །མཐར་ནི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ལ་ཐིམ། དེ་སངས་རྒྱས་ལ། དེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ། དེ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་བློ་འདས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ངང་དུ་བཞག་གོ །གསུམ་པ་བཟླས་ལ་གསུང་གི་ཁྲིད་ལ་གཉིས་ཏེ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང༌། ཁྱུང་གི་བཟླས་པའོ། །དང་པོར་ཕྱག་རྡོར་གྱི་བཟླས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ཕྱིའི་བཟླས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔ་གསལ་བའི་སྙིང་ཁར། པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོའི་མཐའ་མར། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཞེས་བཻཌཱུརྻ་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་དམིགས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཞེས་བགྲང༌། གཉིས་པ་ནང་གི་བཟླས་པའི་ཁྲིད་ནི། རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་སྙིང་ཁར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་མེ་འབར་བའི་ལྟེ་
XXX བར་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར། འོད་དམར་པོ་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཡི་གེ་རང་བཞིན་གྱི་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་འཁོར་འཁོར་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། ནད་དོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱ་སྒྲོ་མེ་ལ་བསྲེག་པ་ལྟར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བགྲང་ངོ༌། །གསུམ་པ་གསང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྙིང་གར་པད་ཉི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ཞི་དྲག་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། བ་སྤུའི་རྩེ་ནས་འཕྲོས། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕོག །ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་བྱས། སེམས་ཅན་ལ་ཕོག །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔའི་སྐུར་གྱུར། ཞལ་ནས་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་འདོན་པར་བསམ། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ལུས་ལ་ཐིམ་པས། ལུས་ཀྱི་སྐུ་དང་བ་སྤུའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རིགས་ལྔར་གྱུར་ནས། ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ནས་མེ་དཔུང་གི་དབུས་ན་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསྒོམ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིགས་ལྔའི་སྐུས་ཐམ་འགགས་སུ་གང་ནས། ཞལ་ནང་དུ་གཟིགས་ནས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསྒོམ་ལ་བཟླས་པ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཁྱུང་གི་བཟླས་པའི་ཁྲིད་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ཕྱིའི་བཟླས་པ་ནི། ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ། ཁྲོམ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔ་ལ། ཨོཾ་ག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ལྔ་འཁོར་བར་བསམ་ལ་བསྙེན་པ་བསྐྱལ་བ་ཕྱིའི་བཟླས་པའི་ཁྲིད་དོ། །གཉིས་པ་ནང་གི་བཟླས་པའི་ཁྲིད་ནི། ཁྱུང་རིགས་
XXX ལྔའི་སྙིང་ཁར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཁྲོཾ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔ་ལས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿག་རུ་ཌ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པའི་སྔགས་འདི་ཚ་ཞིང་མེ་འབར་བའི་རྣམ་པར་འཁོར་བས། ལུས་ཀྱི་ནང་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བྱ་སྒྲོ་མེ་ལ་བསྲེག་པ་ལྟར་བསྲེག་ཅིང༌། ལུས་ཀྱི་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་གང་བར་བསམ་ལ་བསྙེན་པ་བསྐྱལ་ལོ། །གསུམ་པ་གསང་བ་ཡིད་ཀྱི་བཟླས་པ་ནི། ཁྱུང་རིགས་ལྔའི་སྙིང་ཁར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ། ཁྲོཾ་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་ཁུ་ལྔས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། བ་སྤུའི་རྩ་བ་ནས་ཕྱིར་འཕྲོས། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་བྱས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་ཕོག །ཐམས་ཅད་ཁྱུང་རིགས་ལྔར་གྱུར། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག །ཐམས་ཅད་ཁྱུང་རིགས་ལྔར་གྱུར་ནས། སྔགས་སྒྲ་དྲག་ཏུ་དི་རི་རི་འདོན་པར་བསམ། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་ཐམས་ཅད་ཁྱུང་རིགས་ལྔ། སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་དོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཐམ་འགགས་སུ་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ནས་སྔགས་འདྲེན་པར་བསམ། སླར་འོད་ཟེར་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་རིགས་ལྔས་ཐམ་འགགས་སུ་གྱུར་ནས་ཞལ་ནང་དུ་གཟིགས་ནས་མེ་དཔུང་གི་དབུས་ན་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་བཞུགས་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡེངས་པར་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་བྱའོ། །མཐར་སྣོད་བཅུད་རང་ལ་ཐིམ། རང་སྙིང་ཁའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ། ས་བོན་དམིགས་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ནི་བཟླས་པ་གསུང་གི་ཁྲིད་དོ། །
XXX བཞི་པ་སེམས་ཉིད་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། དང་པོ་ཞི་གནས་བསྐྱེད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ཐོག་མར་མཚན་མ་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །འདི་ལ་བཞི་སྟེ་དང་པོ་མ་དག་པ་ཀ་བ་བུམ་པ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། ཀ་བ་བུམ་པ་ཤིང་བུ་རྡེའུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་ལུས་གནད་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་པར་སེམས་བཟུང༌། དེ་ལ་ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག །རྟོག་པ་ཡང་མི་འགྱེད་པར། དེ་ཐོག་ཏུ་ལྷོད་དེ་གློད་ལ་རྟོག་མེད་དུ་མ་བཅོས་པར་བཞག་གོ །དེ་ལ་བྱིང་རྒོད་བྱུང་ན་སྟེང་འོག་དང་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་འཛིན་པ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དག་པ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི། མདུན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གཟུགས་བཞག་པའམ་མེད་ཀྱང་བསྒོམ་ལ། དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡང་མི་སྤྲོ། ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག །དེ་ཐོག་ཏུ་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་གློད་ལ་སེམས་འཇོག་པ་ནི་དག་པ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་ནང་མ་དག་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་སྔོ་ལ་འཚེར་བ་སྲན་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་བསྒོམ་ལ། དེ་ལ་ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག །རྟོག་པ་ཡང་མི་འགྱེད་པར་སེམས་བཟུང་ངོ༌། །བཞི་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁར་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཚོན་གང་བ་མེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་ཡེངས་སུ་ཡང་མི་འཇུག་རྟོག་པ་ཡང་མི་འགྱེད་པར་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་སེམས་བཟུང༌། དག་མ་དག་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་བྱིངས་ན་དཔྲལ་བར་སེམས་བཟུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་རྟོག་པ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེས་པ་ངོས་
XXX བཟུང་ནས། རྟོག་མེད་ཀྱི་མིག་གིས་ཅེར་ཅེར་བལྟས་པས་འཛིན་མེད་དུ་ཞིག་ནས། རང་རིག་གསལ་སྟོང་ཡུལ་མེད་དུ་གསལ་གསལ་འཆར་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་གཏད་ནས། རིག་པར་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱས་ལ་བསྐྱང་ངོ༌། །དེ་ནི་རྟོག་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་མི་རྟོག་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས། ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པ་ལ་མིག་ནམ་མཁར་གཏད་ནས། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཐམས་ཅད་རྦད་ཆོད་ལ་བཏང་ལ། ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་བསམ་པར་སྟོང་གསལ་མཐའ་དབུས་མེད་པ། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་རྟོག་མེད་དུ་གསལ་ལེ་ཧྲིག་གེར་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་ལས་རྟོག་པ་སྐྱེས་ན། ཐོལ་སྐྱེས་རྦད་ཆོད་དུ་བཏང༌། སླར་ཡང་རྟོག་མེད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གིས་ཞི་གནས་སོང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་རྒྱུའི་ལྷག་མཐོང་གི་སེམས་ལ་རྣམ་པར་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པ་ནི། བདག་གི་སེམས་འདི་གང་ནས་བྱུང་ཞིང་གང་དུ་གནས། གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ཅེས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་ཅིང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང་རང་ལུས་ལ་འབྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་འདུག་གམ་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ལ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་སྔོ་སེར་ལྗང་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་དོག་ཡོད་པ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་མེད་པ་ཞིག་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། གང་དུ་བདག་གི་སེམས་ནི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་དབྱིབས་སམ།
XXX ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞི། གྲུ་གསུམ། ནར་མོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། སེམས་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལོགས་ཞིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སེམས་ཡིན་ཅེས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ལས་སེམས་བྱུང་ངམ། སེམས་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་བྱུང་དཔྱད་དོ། །སླར་ཡང་བརྟག་མཁན་གྱི་སེམས་ལ་ཡང་སེམས་ཀྱིས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། སེམས་དེ་ཉིད་ཡོད་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མེད་པ་ཞིག །གསལ་བ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་མི་གསལ་བ་ཞིག །བདེ་བ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞིག །རྟག་པ་ཞིག་གམ་ངོན་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཞིག །སྣང་བ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་མི་སྣང་བ་ཞིག །རིག་པ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་མ་རིག་པ་ཞིག །བདག་ཡོད་པ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་བདག་མེད་པ་ཞིག་ཅེས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་དུ་གཞུག་གོ །དེའི་ཚེ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ཞིང༌། རིག་པ་འགག་མེད་ཅིང་ཡང་འཆར་ཞིང་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད། སྐྱེ་བ་མེད་པར་རོ་མཉམ་གནས་པ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པར་རོ་མཉམ་ཞེས། བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པས་གསལ་རིག་སྣང་སྟོང་བཞི་དབྱེར་མེད་པ་བློ་འདས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དོན་མཐོང་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ་ཞེས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་རྟོགས་པའི་སྟེང་དུ་ཚང་བར་ངོ་སྤྲད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ངོ་བོའི་ལྷག་མཐོང་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་
XXX འགག་གནས་གསུམ་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་གཟུང་འཛིན་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་གསལ་བ། རྣམ་པ་འགག་མེད་ཀྱི་རིག་པ་ཡུལ་མེད་དུ་མར་འཆར་ཞིར་སྣང་བ། མཐོང་བྱ་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཀྱི་དམིགས་པའི་མཚན་འཛིན་ཞིག་པའོ། །གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས་ཡིད་བྱེད་དང་བྲལ་བ། དེ་ཉིད་ལ་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་པས་ལྷུགས་པ། བྱ་རྩོལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་བྱར་མེད་གང་ཤར་ངོས་བཟུང་དང་བྲལ་བས་འཛིན་མེད། མཉམ་བཞག་གི་ཤེས་པ་བཅོས་བསླད་དང་བྲལ་བས་ཧད་དེ་བ། མཚན་མ་མེད་པས་སྟོང་སང་ངེ་བ། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བས་གསལ་ལེ་བ། རྣམ་རྟོག་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མ་གོས་པས་རྗེན་ནེ་བ། རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པས་ཧྲིག་གེ་བ། རིག་པ་མ་བཅོས་པར་རང་ལུགས་སུ་འཇོག་པས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ། རྣམ་རྟོག་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྙིང་མི་འཇུག་པས་རིག་པ་སོ་མ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ། སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཐང་ཐལ་ལེ་བ། འཛིན་མེད་དུ་ཕྱལ་ལེ་བ། རིག་པ་རང་ངོ་ཤེས་ཤིང་རང་ངོ་མཐོང་བ་འདི་ཉིད་ལྷག་མཐོང་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངོ་སྤྲད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལྷག་མཐོང་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བ། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་འཇོག་པ་ནི་ཞི་གནས། དེའི་རང་བཞིན་མཐོང་
XXX ཞིང་ཤེས་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་ཉིད་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་ནི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་སྟེ། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་ཉིད་འགག་པ་མེད་པས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གནས་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། སྣ་ཚོགས་དུ་མར་རིག་ཅིང་གསལ་བས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁ་དོག་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། རྩལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་རྟག་ཆད་མཚན་འཛིན་ལས་འདས་པའོ། །གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། ཐབས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་གནས་པ་ཞི་གནས། དེ་དག་རང་བཞིན་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ལྷག་མཐོང༌། མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སེམས་གནས་པ་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བར་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་བྱམས་པ་དང༌། སྙིང་རྗེའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གནས་པ་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སེམས་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཞེན་མེད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་རྨི་ལམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ལ་སེམས་གནས་ཤིང༌། དེ་དག་རྟེན་འབྲེལ་སྐྱེ་མེད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ངང་དུ་སེམས་
XXX གནས་ཤིང༌། ངོ་བོ་སྤྲོས་བྲལ་གསལ་སྟོང་སྐྱེ་མེད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །བཅོས་བསླད་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་སོ་མ་ལ་སེམས་གནས་ཤིང༌། བདག་མེད་རིག་སྟོང་ཡུལ་མེད་དུ་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ངོ༌། །མདོར་ན་ཆུ་ཟླ་དང་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་དང་བྲག་ཅ་ལྟར་སྣང་བ་ལས་གཞན་པའི་སྟོང་པ་མེད། སྟོང་པ་ལས་གཞན་པའི་སྣང་བ་མེད། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཤར་བ་ལྟར་རྟོགས་ནས་དེའི་ངང་དུ་གནས་ཤིང༌། གཉིས་འཛིན་མཐའ་དག་སངས་ནས། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཞེས་ཀྱང་གསུངས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཕྱག་ན་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཐབས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ། གཟུགས་སྐུ་ཟུང་དུ་འཇུག་ཅིང༌། རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་ནི། ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལམ་དང་འབྲས་བུས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད། སེམས་ལ་རྫོགས་པར་ངོ་སྤྲད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འཆི་ཁ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ལ་དོན་གསུམ། དང་པོ་སྦྱང་བ། གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལུས་སྟོང་པར་སྒོམ་ལ། ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་སྟོང་སང་ངེ་བ་ཕྲ་སྦོམ་སྨྱུག་མ་ཙམ་པ་མར་སྣེ་གསང་གནས་ལ་ཟུག་པ་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པ། ཡར་སྣེ་སྤྱི་གཙུག་ལ་ཟུག་པ་རྒྱ་མཐོང་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་གསལ་ཧ་རེ་ཡོད་པ། སྤྱི་བོའི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁར་འདོམ་གང་ཙམ་གྱི་སར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ། ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་གི་དབུས་སུ་པད་ཉི་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ་བླ་མ་དང་ཐ་མི་དད་
XXX པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང༌། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསལ་བར་བསྒོམ་ལ། དེ་ནས་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསང་གནས་སུ་ཐིག་ལེ་སྔོ་དམར་གཉིས་གཅིག་ཐོག་ན་གཅིག་བརྩེགས་ཏེ་གནས་པ་ལ། མར་མེ་གཅིག་ལས་གཅིག་ཆད་པ་ལྟར་སྔོན་པོ་ལམ་མཁན་གྱི་ཚུལ་དུ་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཐོན། སྙིང་ཁར་ཧཱུྃ་བསམ་ལ་བསྐོར་བ་རེ་བྱས་ནས་སྤྱི་བོའི་ཚངས་བུག་ནས་རྒྱངས་སེ་བུད་ནས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཁར་རེག་པ་རེ་བྱས། སླར་ཡང་སྙིང་ཁའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྐོར་བ་རེ་བྱས་ནས་གཞིའི་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ལ་འཁོར་བར་བསྒོམ། དེའི་དུས་སུ་གྱེན་ལ་འཕེན་པའི་ཚེ་ཧིཀ་ཅེས་འཕེན་ཅིང༌། ཟུར་དུ་ཕབ་པའི་ཚེ་ཀ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། གཞིའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ། དེ་ལྟར་ཚར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་སྦྱང་ངོ༌། །མཐར་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། ཚངས་བུགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བཀག་པར་བསམ་པ་ནི་སྦྱང་བའོ། །གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། འཆི་རྟགས་ཚང་བའི་ཚེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཞེན་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྤང་ལ། སྔར་ལྟར་རྩ་དབུ་མ་གསལ་བཏབ། སྙིང་ཁར་ཧཱུྃ་ཡིག་དང༌། གསང་གནས་སུ་ཐིག་ལེ་སྔོ་དམར་གསལ་གདབ་སྟེ། ཐོག་མར་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་ཆད་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་སྐར་མདའ་ལྟུང་བ་ལྟར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁར་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། དམིགས་པ་དང་རླུང་སེམས་དྲག་ཏུ་གཏད། དེའི་ཚེ་འཕོ་མ་ནུས་ཀྱི་བར་དུ་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་རོ། །མཐར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕྱིན་ནས། ངེས་པར་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །
XXX བཞི་པ་བར་དོའི་ཁྲིད་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་སྦྱང་བ་ནི། བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྦྱོང་བ་སྟེ། དང་པོ་འདུན་པ་ནི། བདག་ནི་ཤི་བ་ཡིན། འདི་བར་དོ་ཡིན། བར་དོའི་སྣང་བ་ཡིན། ལུས་ལ་བདེན་པ་མེད་སྙམ་དུ་ངེས་པར་བྱས་ལ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་བསྒོམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ང་རྒྱལ་བ་བརྟན་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒོམ། རིགས་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་རིམ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་ཁྲིད་སྔར་ལྟར་བསྒོམ། མཐར་དེ་དག་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ཆུ་ཟླ་ལྟར་གསལ་སྟོང་སྐྱེ་མེད་བློ་འདས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱངས་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཆི་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ལུས་པོ་ལྕི། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ཁ་སྣ་སྐམ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་དྲོད་རྣམས་མཐའ་ནས་སྡུད། རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་ཕྱི་དབུགས་ཆད། ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ་དར་གཅིག་བརྒྱལ། དེའི་དུས་སུ་རིམ་བཞིན་དུ་ནང་རྟགས་སུ་དུ་བ། སྨིག་རྒྱུ། མེ་ཁྱེར་དང༌། མར་མེ་དང༌། སྤྲིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་ཐིག་ལེ་ཐུར་དུ་ལྷུང་བས་དཀར་ལམ་འབྱུང༌། མ་ལས་ཐོབ་པའི་རཀྟ་གྱེན་དུ་འདྲིལ་བས་དམར་ལམ་འབྱུང༌། སྙིང་ཁར་རྩ་བ་སནྟའི་ནང་དུ་སེམས་དང་རླུང་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་བཞི་སྦྲག་ཏུ་གནས་པ་དང་པོར་ནག་ལམ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ནས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ངང་དུ་གནས་ན་བར་དོ་དང་པོ་ཆོས་
XXX སྐུའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་སྲིད་པ་བར་དོར་འཕོ་ན་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་བསྒོམ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེར་བསྒོམ། གནས་ལྔ་རིག་ལྔ་བཀོད་ལ་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་བྱ། སྒྲ་ཐམས་ཅད་སྔགས་སྒྲར་བསྒོམ། དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དུ་རང་ངོ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་འདུན་པ་ཡང་ཡང་གཏད། དེས་ནི་བར་དོར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་ལྕང་ལོ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྫོགས་སོ།། །།དུས་མཐའི་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་ཆེར་འཕྲོས་པས། །སྲིད་གསུམ་སེམས་ཅན་སྒྲིབ་ཚོགས་ཀུན་བསྲེག་སྟེ། །སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་ནས། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཁྲིད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ངག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས། བརྗེད་པས་མི་འཕྲོག་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་འོད་དཔག་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཀོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེས། འགྲོ་ཀུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤུབྷཾ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
Chana Dorje Instructions Called: "Dispelling the Forces of Demon Radiation of Light" (Mind Instruction) by Eupa Dorje.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export