Difference between revisions of "Wylie:Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 18,
 
|volnumber = Volume 18,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
|totalpages =  
+
|totalpages = 7
|totalfolios =
+
|totalfolios = 4
 
|pagesinvolume = 303-309.
 
|pagesinvolume = 303-309.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 4a2
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes =  
 
|notes =  
 
|topic = instruction manual
 
|topic = instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
|tibcategory =  
+
|tibcategory = me tog bcud len
 
}}
 
}}
  
Line 37: Line 37:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]
+
[[བྱ་བྲལ་བ་དགེ་ʼདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་]] - [[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
TIBCATEGORY - TOPIC
+
me tog bcud len - instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ VOLUMELETTERTIBETAN༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[བྱ་བྲལ་བ་དགེ་ʼདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་]]. [[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ༽, ༣༠༣-༣༠༩. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
 
*Citation (Wylie):<br>[[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]. [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 17 (tsa), 303-309. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
*Citation (Wylie):<br>[[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]. [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 17 (tsa), 303-309. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
Line 89: Line 89:
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུ་ལེན།
+
:*གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
::Left: me tog bcu len/
+
::Left: me tog bcud len/
 
:*གཡས་:  Blank (#)
 
:*གཡས་:  Blank (#)
 
::Right: Blank (#)
 
::Right: Blank (#)

Revision as of 00:33, 28 June 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 17 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//

Short Title(s)

Author

བྱ་བྲལ་བ་དགེ་ʼདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ - bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po

Topic Information

me tog bcud len - instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:
 • Line 2:
 • Line 3: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎
@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//
 • Left side print:
tsa gdams (tibfolio#) pa
 • Right side print:
Blank (#)

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ།
 • བོད་སྐད་དུ།

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཙ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: tsa gdams (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
Left: me tog bcud len/
 • གཡས་: Blank (#)
Right: Blank (#)

Volume #: 017

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 303-309

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: 'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//

Author: bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po

Translator:

Scribe: