Difference between revisions of "Wylie:Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(30 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
::<big>[[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
+
{{Text Wylie
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 17|Back to volume 17 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
+
|title=bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa
{{Tibetan Text Metadata
+
|titletib=བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་
|title = [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]].
+
|titleintext=bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titleintexttib=༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎
|author = [[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po
|editor =
+
|authortib=བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་
|redactor =  
+
|associatedpeople=bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|lineagedata=rgyal ba dge 'dun rgya mtsho; paN chen bsod nams grags pa; rgyal ba bsod nams rgya mtsho; sgom sde nam mkha' rgyal mtshan; grub dbang bkra shis rgyal mtshan; gnas brtan 'jam dbyangs grags pa; rje blo bzang sgom chung; nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma; zhabs dung nam mkha' seng ge; ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab; ri khrod pa ngag dbang bsam grub; mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan; 'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (in the order given in the colophon, Volume 17, p 308-309, 3b7- 4a2)
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|redactor=bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po
|place = New Delhi:
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999.
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = tsa
+
|place=New Delhi
|volnumber = Volume 18,
+
|year=1999
|mastertextnumber =  
+
|volwylie=khri skor sna tshogs pod gnyis pa
|totalpages = 7
+
|VolumeTitleTib=ཁྲི་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་གཉིས་པ་
|totalfolios = 4
+
|volnumber=17
|pagesinvolume = 303-309.
+
|VolumeLetterTib=ཙ་
|beginfolioline = 1a1
+
|textnuminvol=033
|endfolioline = 4a2
+
|totalpages=7
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
+
|totalfolios=4
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
+
|pagesinvolume=303-309
|notes =
+
|beginfolioline=1a1
|topic = instruction manual
+
|endfolioline=4a2
|tibtopic =
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
|tibcategory = me tog bcud len
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
}}
+
|keywords=gdams pa; me tog bcud len
 
+
|chokyigenre=Instruction manual
===Full Title===
+
|dkarchaggenre=khrid phran
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎</span><br>
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
<br>
+
:*Line 1:༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎
Wylie: @#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//<br>
+
:::@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//
<br>
+
:*Left side print: ཙ གདམས་ གཅིག་ པ་
===Short Title(s)===
+
::: tsa gdams gcig pa  
 
+
:*Right side print: 303
===Author ===
+
:::  
[[བྱ་བྲལ་བ་དགེ་ʼདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་]] - [[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]
 
 
 
===Topic Information===
 
me tog bcud len - instruction manual
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[བྱ་བྲལ་བ་དགེ་ʼདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་]]. [[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ༽, ༣༠༣-༣༠༩. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]. [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 17 (tsa), 303-309. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
:*Line 1:  
 
:*Line 2:
 
:::
 
:*Line 3: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎
 
:::@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//
 
:*Left side print:  
 
::: tsa gdams (tibfolio#) pa  
 
:*Right side print:
 
::: Blank (#)
 
 
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ།
 
:::
 
 
:*བོད་སྐད་དུ།  
 
:*བོད་སྐད་དུ།  
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 87: Line 46:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
 
::Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
 
:*གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
 
::Left: me tog bcud len/
 
::Left: me tog bcud len/
:*གཡས་:  Blank (#)
+
:*གཡས་:  #
::Right: Blank (#)
+
::Right: #
 
+
|tbrccontents=No note on contents
'''Volume #:''' 017
+
|ringutulkunote=The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).
 
+
|partialcolophonwylie=lo rgyus rdzun gyis phreng bas yid bsgyur nas/_/gdams ngag 'doms pa'i blun po e ma mtshar/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa zhes bya ba 'di ni/_bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang pos gzhan la phan par 'dod pa'i bsam pas yi ger bkod pa'o/_/dge'o//_!_'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//
'''Text # in volume:''' 019
+
|partialcolophontib=ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྱིས་ཕྲེང་བས་ཡིད་བསྒྱུར་ནས། །གདམས་ངག་འདོམས་པའི་བླུན་པོ་ཨེ་མ་མཚར། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེའོ༎ ༈ འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎
 
+
|tibvol=tsa
'''Text # in edition:'''  
+
|notes=Author or redactor?
 
+
|keyword1=
'''Master text#:'''  
+
|keyword2=
 
+
|topic=Instruction manual
'''Begin-End Pages (Western):''' 303-309
+
|tibtopic=
 
+
|tibcategory=khrid phran
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
+
|pechaside1=gdams pa
 
+
|pechaside2=me tog bcud len
'''End Tibetan page and line #''': 4a2
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]</span>
 
+
}}
'''Total # of pages (Western):''' 7
+
<onlyinclude>
 
+
= Tibetan Text =
'''Total # of pages (Tibetan):''' 4
+
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎</span>
 
  
'''Partial colophon in Wylie:''' 'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
'''Author:''' [[bya bral ba dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]]
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''Translator:'''
 
  
'''Scribe:'''
+
{{Footer}}
  
[[Category:dge ʼdun rgya mtsho dpal bzang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 20:41, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་
bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa

Damngak Dzö Volume 17 (ཙ་) / Pages 303-309 / Folios 1a1 to 4a2
Last Text in Volume


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
༣༠༣ བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ།། །།
༣༠༤ མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ་པ་དཔའ་མོའ་གཟུགས། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཁྱོད་ཁོ་ནར་ཡིད་གཏད་ཀྱི། །འཁྱུད་པའི་མཛའ་བ་སྦྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །སྙིང་པོ་མེད་པ་ཚེ་འདིའི་བུན་ལོང་གི། །རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་གཏིང་ནས་དགྲ་མཐོང་སྟེ། །སྙིང་ནས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །བཅུད་ལེན་གདམས་པ་བདག་གིས་སྦྱིན་པར་བྱ། །འདིར་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། གང་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཕ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐོག་མར་གནང་སྟེ་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་སྐུ་ཚེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ཐུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་བརྒྱུད་པ་ནི། དེ་ཡང་བར་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་པའི་རྩད་གཅོད་མ་བྱུང་ཞིང་། །དེ་ནས་མེ་ཉག་རིན་རྒྱལ། དེ་ནས་རས་སྟོན་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད། །དེ་ནས་བླ་མ་ཚེ་དབང་པ། །དེས་གནས་རྙིང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་རིན་ཆེན་ལ། དེས་རང་གི་སྲས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་
༣༠༥ རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞིན་དུ་བདག་ལ་གནང་བ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་གང་དག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས་མི་ཉག་རིན་རྒྱལ་ལ་དངོས་སུ་གནང་བར་སྨྲ་བ་སོགས་ལ་ཡིད་བརྟན་མི་རུང་བར་སྣང་ངོ་ཞེས་བདག་གི་བླ་མས་གསུང་། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གདམས་ངག་སྦྱིན་པའི་སྣོད་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སྦྱིན་བྱའི་གདམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ཀྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གང་དག་འཁོར་བ་མཐའ་དག་མེའི་འོབས་ལྟར་མཐོང་སྟེ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པའི་བདེ་བ་ཡང་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་ལྟར་རིག་པའི་ངེས་འབྱུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཅན། ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ལྷག་པར་ཡིད་སུན་ཏེ་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ལ་རིངས་པར་ཆས་པ། ཚེ་བློས་བཏང་ནས་གཅིག་ཏུ་དབེན་པ་ལ་དགའ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དག་ནི་འདི་སྦྱིན་པའི་སྣོད་དངོས་ཡིན་ལ། ཟས་གོས་ཀྱིས་ལྷག་པར་ཕོངས་པའི་ཐོས་བསམ་པ་དང་། ནད་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དག་ནི་འབྲིང་དང་ཐ་མ་སྟེ། དེ་དག་ལས་གཞན་འཚོ་བ་བཅུད་ལེན་ལ་རེ་ནས་བསོད་སྙོམས་ཁེ་བསྐྱེད་དུ་གཏོང་བའི་ཐོས་བསམ་པ་དང་། དགོས་རྙེད་བཀུར་ལ་
༣༠༦ དམིགས་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་ལུས་གདུང་བའི་བོད་སྒོམ་བླུན་པོ་དང་། རང་གི་ཟས་ནོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མི་ནུས་པའི་སེར་སྣ་ཅན་དག་ལ་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། དགོས་པ་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་མུ་སྟེགས་ཅན་དག་གི་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལས་མ་འདས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་སོ། །དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། ལག་ཏུ་བླང་བའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་དུས་སུ་ཚེས་བརྒྱད་ལྟ་བུའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚེ་རང་ཉིད་གྲོགས་དང་བཅས་པས་ཁྲུས་བྱས། གོས་གསར་པ་གྱོན་ཏེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ་བའི་ངང་ནས་མ་ཎི་ཟློ་ཞིང་མེ་ཏོག་གི་ཚལ་དུ་ཕྱིན་ལ། བད་ཀན་ཤས་ཆེན་བ་ལུའི་མེ་ཏོག །མཁྲིས་པ་ལ་སྤྲད་འཛིན་ཞེས་པ་རྟག་ཏུ་དུའི་མེ་ཏོག །རྣ་བ་མི་བདེན་ཨུག་ཆོས་མེ་ཏོག་མ་ཉམས་པ། མིག་ལ་དབྱར་མོ་ཐང་སྟེ་རང་རང་གི་ནད་གཞི་དང་བསྟུན་པའམ། དེ་བཞིན་མིན་ན་དུག་གི་རིགས་མ་ཡིན་པའི་མེ་ཏོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རུང་སྟེ། ཀུན་ཀྱང་མགུལ་གྱི་ཤིང་བལ་སོགས་མེད་པར་བཏུས་ལ་ལྟེམ་གཙང་མར་གྲིབ་བསྐམས་སམ། བྱ་ནན་མ་རུལ་བར་ལེགས་པར་བསྐམས་ལ། ཕྱེ་ཞིབ་མོར་བཏགས་པའི་ཕྱེ་མ་བྲེ་གང་ཙམ་ལ་རབ་ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག །དེ་མ་རྙེད་ན་ཨ་རུ་ར་ཤ་ཆེན་ཐུན་གསུམ། དབང་ལག་ཐུན་ཕྱེད་གསུམ། ཛཱ་ཏི་ཐུན་གཅིག་རྣམས་མེད་ཁ་མེད་ཀྱི་སྨན་དང་། འབྱོར་ན་བཟང་དྲུག་རྣམས་དང་ཨ་ཀ་རུ་དེ་དག་ལས་ནད་གཞི་ལ་ཕན་གང་ཆེ་ཨ་རུ་ར་དང་མཉམ་པ། གཞན་རྣམས་ཐུན་ཕྱེད་རེ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བཏགས་ལ་བསྲེས་ཏེ། སྦྲང་བུ་རམ་གང་འཐད་ཀྱིས་ཁུ་བ་བྱས་ལ་རིལ་བུ་ལུག་གི་རིལ་མ་ཆེ་ཤོས་ཙམ་བྱས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོད་པའི་སྣོད་གཙང་མར་འགོམ་ཡུག་མི་འཆོར་བར་བཞག་སྟེ་སྦྱོར་བའི་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་གནས་དབེན་པར་བྱི་དོར་བྱས། རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་
༣༠༧ བཤམ། རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། ཁ་ཙམ་མིན་པར་ཡིད་འཁྲུལ་ངེས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་དོན་དྲན་པའི་ངང་ནས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པའི་མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཾ་ག་བསྣམས་པ། རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། རོའ་གདན་ལ་གཡས་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་ངང་ནས་སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་པས་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་བཞིན་དུ་བྱོན། དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་རིལ་བུ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་ཐིམ་པས་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་བསམས་ལ་དམིགས་པ་གསལ་བའི་ངང་ནས་ༀ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་སྟོང་སྨྲ་བཅད་བྱས་ནས་བཟླ་སྟེ། ཡི་གེ་སྔ་མ་དག་ཏུ་ཧ་རི་ནི་ས་ཞེས་པ་མི་འབྱུང་ཡང་མ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ། །དེ་ནས་བཟའ་བའི་ཚུལ་ནི། དུས་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་རང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་བསྐྱེད་པའི་དམིགས་པ་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ་སྔགས་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ཏེ་ཐུག་པ་སླ་སིང་ངེ་བ་ཕོར་བུ་དོ་རེས་ཕུལ་ལ་རི་ལུ་རེ་མིད་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་། ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་སྟོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་བཟའ་ཞིང་།
༣༠༨ ཡུན་ནི་ཞག་ཉེར་གཅིག་བྱ་སྟེ། ཞག་བདུན་ཕྲག་དང་པོ་ལ་ལྟོ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ནད་བྱང་ཞིང་། གསུམ་པ་ལ་ལུས་ཟུངས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ནད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ། །རིལ་བུ་ཟ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པའོ། །དེའི་སྐབས་སུ་སྤྱོད་ལམ་ནི་ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བསྐོར་བ། ངག་བཟླས་བརྗོད། ཡིད་ལྷའི་སྒོམ་བཟླས་སོགས་ཀྱིས་མི་དལ་བར་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་བད་ཀན་སྐྱེ་བས་ནད་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལ་རླུང་གི་གེགས་སེལ་བ་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེའོ། །ཇ་དང་བུ་རམ་གྱི་ལྡེ་གུ་ཅུང་ཟད་རེ་མ་གཏོགས་ཟས་རགས་པ་སྤང་ངོ་། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནི། ནད་གཞི་ཀུན་ལ་ཕན། ཚེ་རིང་། ལུས་མདངས་ལེགས། རྒས་ཁ་སྲ། སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་ཉུང་། ནད་ཡན་པས་མི་ཚུགས། ལུས་ལ་ཤིག་སྲོ་མི་འབྱུང་། ཤེས་རབ་ཆེ། རིག་པ་དྭངས། ཟས་དང་ལོག་འཚོས་མ་གོས་པས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་སླ། མིས་བྱམས། མཁའ་འགྲོ་འདུ་བ་སོགས་ངེས་པར་འབྱུང་སྟེ་ཕན་ཡོན་གྱི་རིམ་པའོ། །སྨྲས་པ། སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དབེན་པའི་གནས་སུ་བག་ཕབ་སྟེ། །གཅིག་ཏུ་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །ཟབ་མོའ་བཅུད་ལེན་གདམས་པ་བདག་གིས་བྱིན། །རྙེད་བཀུར་དོན་གཉེར་འབྱུང་པོའ་གདོན་གྱིས་བཟུང་། །སེར་སྣའི་ཞགས་པ་དམ་པོས་བཅིངས་པ་ལས། །ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྱིས་ཕྲེང་བས་ཡིད་བསྒྱུར་ནས། །གདམས་ངག་འདོམས་པའི་བླུན་པོ་ཨེ་མ་མཚར། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། །བྱ་་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེའོ།། ༈ །།འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་
༣༠༩ རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དྲུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ།། །།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export