Difference between revisions of "Wylie:Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
::<big>[[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 17|Back to volume 17 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]].
 
|title = [[bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [[bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]].
|lineagedata =
+
|lineagedata = [[rgyal ba dge 'dun rgya mtsho]], [[paN chen bsod nams grags pa]], [[rgyal ba bsod nams rgya mtsho]], [[sgom sde nam mkha' rgyal mtshan]], [[grub dbang bkra shis rgyal mtshan]], [[gnas brtan 'jam dbyangs grags pa]], [[rje blo bzang sgom chung]], [[nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma]], [[zhabs dung nam mkha' seng ge]], [[ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab]], [[ri khrod pa ngag dbang bsam grub]], [[mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan]], [['jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan]], [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] (in the order given in the colophon, Volume 17, p 308-309, 3b7- 4a2)
 
|author = [[bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]]?.
 
|author = [[bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]]?.
 
|translator =
 
|translator =
Line 25: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|notes = The colophon has bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po listed as a redactor- I've put him down as and author here too, though this is a written manual from an oral instruction lineage- not sure if we want to keep him as an 'author,' but we should probably put him down as a redactor in the cataloging data on the page if he doesn't qualify as an author. Also, there is a very clear lineage given at the end that might be interesting to include in the catalog somehow.
+
|notes = Author or redactor
 
|keyword1 =  
 
|keyword1 =  
 
|keyword2 =
 
|keyword2 =
Line 34: Line 32:
 
|pechaside2 = me tog bcud len
 
|pechaside2 = me tog bcud len
 
|translation =
 
|translation =
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 50: Line 51:
  
 
gdams pa - me tog bcud len
 
gdams pa - me tog bcud len
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 60: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 132: Line 140:
 
'''People associated with this text:''' None given
 
'''People associated with this text:''' None given
  
'''Text Lineage:''' None given
+
'''Text Lineage:''' [[rgyal ba dge 'dun rgya mtsho]], [[paN chen bsod nams grags pa]], [[rgyal ba bsod nams rgya mtsho]], [[sgom sde nam mkha' rgyal mtshan]], [[grub dbang bkra shis rgyal mtshan]], [[gnas brtan 'jam dbyangs grags pa]], [[rje blo bzang sgom chung]], [[nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma]], [[zhabs dung nam mkha' seng ge]], [[ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab]], [[ri khrod pa ngag dbang bsam grub]], [[mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan]], [['jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan]], [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] (in the order given in the colophon, Volume 17, p 308-309, 3b7- 4a2)
  
 
[[Category: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 17:00, 18 September 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//

Short Title(s)

Author

བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ - bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

gdams pa - me tog bcud len

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//
  • Left side print: ཙ གདམས་ གཅིག་ པ་
tsa gdams gcig pa
  • Right side print: 303

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ།

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: tsa gdams (tibfolio#) pa
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
Left: me tog bcud len/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 303-309

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྱིས་ཕྲེང་བས་ཡིད་བསྒྱུར་ནས། །གདམས་ངག་འདོམས་པའི་བླུན་པོ་ཨེ་མ་མཚར། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེའོ༎ ༈ འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /lo rgyus rdzun gyis phreng bas yid bsgyur nas/_/gdams ngag 'doms pa'i blun po e ma mtshar/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa zhes bya ba 'di ni/_bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang pos gzhan la phan par 'dod pa'i bsam pas yi ger bkod pa'o/_/dge'o//_!_'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//

Author: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: rgyal ba dge 'dun rgya mtsho, paN chen bsod nams grags pa, rgyal ba bsod nams rgya mtsho, sgom sde nam mkha' rgyal mtshan, grub dbang bkra shis rgyal mtshan, gnas brtan 'jam dbyangs grags pa, rje blo bzang sgom chung, nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma, zhabs dung nam mkha' seng ge, ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab, ri khrod pa ngag dbang bsam grub, mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan, 'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (in the order given in the colophon, Volume 17, p 308-309, 3b7- 4a2)