Wylie:Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 17 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//

Short Title(s)

Author

བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ - bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Topic Information

khrid sna tshogs - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ༎ ༎
@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa//_//
  • Left side print: ཙ གདམས་ གཅིག་ པ་
tsa gdams gcig pa
  • Right side print: 303

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ།

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: tsa gdams (tibfolio#) pa
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
Left: me tog bcud len/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 303-309

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: 'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//

Author: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Translator:

Scribe: