Difference between revisions of "Wylie:Bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
m (Text replace - "|associatedpeople = [[" to "|associatedpeople = ")
Line 2: Line 2:
 
|title = bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
 
|title = bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
 
|collection = gdams ngag mdzod
 
|collection = gdams ngag mdzod
|associatedpeople = [[mi la ras pa]], [[khyung tshang pa ye shes bla ma]]?.
+
|associatedpeople = mi la ras pa]], [[khyung tshang pa ye shes bla ma]]?.
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =
 
|author = [[mi la ras pa]].
 
|author = [[mi la ras pa]].

Revision as of 21:49, 27 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa

Damngak Dzö Volume 08 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 9-19 / Folios 1a1 to 6a3
mi la ras pa, khyung tshang pa ye shes bla ma?.| ]]

[[author::mi la ras pa.| ]][[Category:mi la ras pa.]]
[[peoplefields::mi la ras pa. mi la ras pa]], khyung tshang pa ye shes bla ma?. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པ་ - rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa

Topic Information

grol byed khrid dngos - Instruction manual

bde chen - ras chung snyan brgyud

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: From the Oral Teachings of Chakrasamvara, the Instructions on the Great Bliss of Od Rig.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །
@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/
  • Left side print: ཉ བདེ་ གཅིག་ ཆེན་
nya bde gcig chen
  • Right side print: 9

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཉ བདེ་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: nya bde (tibfolio#) chen
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་
Left: ras chung snyan brgyud
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 008 (ཉ་)

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 9-19

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 6a3

Total # of pages (Western): 11

Total # of pages (Tibetan): 6 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྒྲོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡིག་ཆ་མཛད་འདི་ལ་ལས་རྒྱ་དང་འོད་རིག་གཉིས་ལས། ཁྱུང་ཚང་པ་ཡེ་ཤེས་བླ་མས་མཁའ་འགྲོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཚངས་སྤྱོད་འཛིན་པའི་སྣོད་འགའ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་འདི། ལེགས་པར་ཕྱེ་ཞིང་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ། དཔེ་འདི་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱ། གསང་བར་བྱ། སྦ་བར་བྱའོ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་བ་སྒྲོགས་པ་བདེ་ཆེན་པོའོ༎

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pas mkha' 'gro'i gsang sgrogs pa bde ba chen po'i yig cha mdzad 'di la las rgya dang 'od rig gnyis las/_khyung tshang pa ye shes bla mas mkha' 'gro la gsol ba btab nas/_tshangs spyod 'dzin pa'i snod 'ga' la phan pa'i phyir/_'od rig bde chen gyi gdams pa 'di/_legs par phye zhing zur du bkol ba'o/_dpe 'di shin tu dam par bya/_gsang bar bya/_sba bar bya'o/_mkha' 'gro'i gsang ba sgrogs pa bde chen po'o//

Author: rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: khyung tshang pa ye shes bla ma

Text lineage: None given