Difference between revisions of "Wylie:Bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - ". |beginfolioline" to " |beginfolioline")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(17 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa]].
+
|title=bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titletib=བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་
|associatedpeople = [[mi la ras pa]], [[khyung tshang pa ye shes bla ma]]?.
+
|titleintext=@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/
|lineagedata =
+
|titleintexttib=༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །
|author = [[mi la ras pa]].
+
|titletrans=Supreme Bliss: Luminous Pure Awareness
|translator =
+
|translation=None
|scribe =
+
|collection=gdams ngag mdzod
|editor =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|redactor =  
+
|author=mi la ras pa
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authortib=མི་ལ་རས་པ་
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|authorincolophon=rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa
|place = New Delhi:
+
|authorincolophonofficialspelling=mi la ras pa
|year = 1999.
+
|associatedpeople=mi la ras pa; khyung tshang pa ye shes bla ma; ?
|tibvol = nya
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|volnumber = Volume 008,
+
|publisher=Shechen Publications
|mastertextnumber =  
+
|place=New Delhi
|totalpages = 11
+
|year=1999
|totalfolios = 6
+
|volwylie=mar pa bka' brgyud pod gnyis pa
|pagesinvolume = 9-19
+
|volnumber=8
|beginfolioline = 1a1
+
|VolumeLetterTib=ཉ་
|endfolioline = 6a3
+
|textnuminvol=002
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
+
|totalpages=11
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
+
|totalfolios=6
|notes = [[Dan Martin]]. [[A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod]], 1993. simply says that this text was , "set down by khyung tshang pa ye shes bla ma to help a few suitable holders of brahmacarya vows" (which he takes from the colophon). Could [[khyung tshang pa ye shes bla ma]] be [[mi la ras pa]]? The author we have listed here is from Chokyi Nyima's report.
+
|pagesinvolume=9-19
|keyword1 =
+
|beginfolioline=1a1
|keyword2 =
+
|endfolioline=6a3
|topic = Instruction manual
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
|tibtopic =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3970]
|tibcategory = grol byed khrid dngos
+
|keywords=bde chen; ras chung snyan brgyud
|pechaside1 = bde chen
+
|chokyigenre=Instruction manual
|pechaside2 = ras chung snyan brgyud
+
|dkarchaggenre=grol byed khrid dngos
|translation =  
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote = From the Oral Teachings of Chakrasamvara, the Instructions on the Great Bliss of Od Rig.
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པ་]] - [[rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa]]
 
 
 
===Topic Information===
 
grol byed khrid dngos - Instruction manual
 
 
 
bde chen - ras chung snyan brgyud
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' From the Oral Teachings of Chakrasamvara, the Instructions on the Great Bliss of Od Rig.
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པ་]]. [[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཉ་༽, ༩-༡༩. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa]]. [[bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 08(nya), 9-19. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
  
:*Line 1: ༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །
+
:*Line 1: ༄༅། །བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་བཞུགས་སོ། །
 
:::@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/
 
:::@#/_/bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa bzhugs so/_/
:*Left side print:  ཉ བདེ་ གཅིག་ ཆེན་
+
:*Left side print:  ཉ བདེ་ གཅིག་ ཆེན་
 
::: nya bde gcig chen
 
::: nya bde gcig chen
 
:*Right side print: 9
 
:*Right side print: 9
Line 95: Line 46:
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  ཉ བདེ་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
+
:*གཡོན་:  ཉ བདེ་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
 
::Left:  nya bde (tibfolio#) chen
 
::Left:  nya bde (tibfolio#) chen
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Line 104: Line 55:
 
::Left: ras chung snyan brgyud  
 
::Left: ras chung snyan brgyud  
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
::Right: #  
+
::Right: #
 
+
|tbrccontents=No note on contents
'''Volume #:''' 008 (ཉ་)
+
|ringutulkunote=From the Oral Teachings of Chakrasamvara, the Instructions on the Great Bliss of Od Rig.
 
+
|partialcolophonwylie=/rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pas mkha' 'gro'i gsang sgrogs pa bde ba chen po'i yig cha mdzad 'di la las rgya dang 'od rig gnyis las/_khyung tshang pa ye shes bla mas mkha' 'gro la gsol ba btab nas/_tshangs spyod 'dzin pa'i snod 'ga' la phan pa'i phyir/_'od rig bde chen gyi gdams pa 'di/_legs par phye zhing zur du bkol ba'o/_dpe 'di shin tu dam par bya/_gsang bar bya/_sba bar bya'o/_mkha' 'gro'i gsang ba sgrogs pa bde chen po'o//
'''Text # in volume:''' 002
+
|partialcolophontib=།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྒྲོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡིག་ཆ་མཛད་འདི་ལ་ལས་རྒྱ་དང་འོད་རིག་གཉིས་ལས། ཁྱུང་ཚང་པ་ཡེ་ཤེས་བླ་མས་མཁའ་འགྲོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཚངས་སྤྱོད་འཛིན་པའི་སྣོད་འགའ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་འདི། ལེགས་པར་ཕྱེ་ཞིང་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ། དཔེ་འདི་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱ། གསང་བར་བྱ། སྦ་བར་བྱའོ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་བ་སྒྲོགས་པ་བདེ་ཆེན་པོའོ༎
 
+
|tibvol=nya
'''Text # in edition:'''
+
|notes=[[Dan Martin]]. [[A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod]], 1993. simply says that this text was , "set down by khyung tshang pa ye shes bla ma to help a few suitable holders of brahmacarya vows" (which he takes from the colophon). Could [[khyung tshang pa ye shes bla ma]] be [[mi la ras pa]]? The author we have listed here is from Chokyi Nyima's report.
 
+
|keyword1=
'''Master text#:'''
+
|keyword2=
 
+
|topic=Instruction manual
'''Begin-End Pages (Western):''' 9-19
+
|tibtopic=
 
+
|tibcategory=grol byed khrid dngos
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
+
|pechaside1=bde chen
 
+
|pechaside2=ras chung snyan brgyud
'''End Tibetan page and line #''': 6a3
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span>
 
+
}}
'''Total # of pages (Western):''' 11
+
<onlyinclude>
 
+
= Tibetan Text =
'''Total # of pages (Tibetan):''' 6 folios
+
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྒྲོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡིག་ཆ་མཛད་འདི་ལ་ལས་རྒྱ་དང་འོད་རིག་གཉིས་ལས། ཁྱུང་ཚང་པ་ཡེ་ཤེས་བླ་མས་མཁའ་འགྲོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། ཚངས་སྤྱོད་འཛིན་པའི་སྣོད་འགའ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་འདི། ལེགས་པར་ཕྱེ་ཞིང་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ། དཔེ་འདི་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱ། གསང་བར་བྱ། སྦ་བར་བྱའོ། མཁའ་འགྲོའི་གསང་བ་སྒྲོགས་པ་བདེ་ཆེན་པོའོ༎</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pas mkha' 'gro'i gsang sgrogs pa bde ba chen po'i yig cha mdzad 'di la las rgya dang 'od rig gnyis las/_khyung tshang pa ye shes bla mas mkha' 'gro la gsol ba btab nas/_tshangs spyod 'dzin pa'i snod 'ga' la phan pa'i phyir/_'od rig bde chen gyi gdams pa 'di/_legs par phye zhing zur du bkol ba'o/_dpe 'di shin tu dam par bya/_gsang bar bya/_sba bar bya'o/_mkha' 'gro'i gsang ba sgrogs pa bde chen po'o//
 
 
 
'''Author:''' [[rnal 'byor gyi dbang phyug chen po mi la ras pa]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
  
'''Scribe:''' None given
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
'''Redactor:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''People associated with this text:''' [[khyung tshang pa ye shes bla ma]]
 
  
'''Text lineage:''' None given
+
{{Footer}}
  
 
[[Category: mi la ras pa]][[Category: khyung tshang pa ye shes bla ma]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: mi la ras pa]][[Category: khyung tshang pa ye shes bla ma]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 21:16, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་
bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
Supreme Bliss: Luminous Pure Awareness

Damngak Dzö Volume 8 (ཉ་) / Pages 9-19 / Folios 1a1 to 6a3


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]

{{ }}

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export