Difference between revisions of "Wylie:Byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3965]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3965]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic = Instruction Manual
+
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = gzhung
 
|tibcategory = gzhung
 +
|translation = Yes-[[The Essence of Superfine Gold]], [[Selected Works of the Dalai Lama III]]
 
}}
 
}}
  
Line 40: Line 41:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
gzhung - Insturction Manual
+
gzhung - Insturction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 55: Line 56:
  
 
===Translations===
 
===Translations===
 
+
*[[Monlam, Dr. Chok Tenzin]], trans. [[The Essence of Superfine Gold]]. [[LTWA]], 2007.
 +
*[[Mullin, Glenn H.]], trans. [[Selected Works of the Dalai Lama III]]: Essence of Refined Gold. Ithaca, NY: [[Snow Lion Publications]], 1985.
 
===Notes===
 
===Notes===
  

Revision as of 17:54, 8 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 3 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)

Author

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ - bsod nams rgya mtsho

Topic Information

gzhung - Insturction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ག་ གསེར་ གཅིག་ ཞུན་
ga gser gcig zhun
 • Right side print: 73

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ གསེར་ (གྲངས་ཀ་) ཞུན་
Left: ga gser (tibfolio#) zhun
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་ (#)
Right: gdams ngag mdzod bka' gdams skor (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་རིམ་ཁྲིད་
Left: lam rim khrid
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 005

Text # in edition: 0043

Master text#: 0043

Begin-End Pages (Western): 73-110

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 19b1

Total # of pages (Western): 38

Total # of pages (Tibetan): 19

Number of lines per page: 7 (2 pages of 1, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཉི་འོད་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བར་བྱེད་ནུས་བར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་བར་ཤོག།

Partial colophon in Wylie: shA kya'i dge slong chos smra ba'i btsun pa bsod nams rgya mtshos dpal ldan 'bras spungs chos kyi sde chen po'i gzim khang dga' ldan pho brang gi nyi 'od rnam par 'khyil bar sbyar ba 'dis kyang bstan pa'i snying po phyogs dus kun tu rgyas bar byed nus bar gyur cig_/bkra shis bar shog/

Author: bsod nams rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given