Difference between revisions of "Wylie:Byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "{{Tibetan Text Metadata" to "{{Text Wylie")
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
 
|title = [[byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun]].
 
|title = [[byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun]].
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|collection = gdams ngag mdzod
 
|associatedpeople = [[Dalai Lama, 3rd]].
 
|associatedpeople = [[Dalai Lama, 3rd]].
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =

Revision as of 18:06, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 003,_73-110._byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun.

Damngak Dzö Volume Volume 003, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 73-110. / Folios 1a1 to 19b1
[[associatedpeople::Dalai Lama, 3rd.| ]]

[[author::Dalai Lama, 3rd.| ]][[Category:Dalai Lama, 3rd.]]
[[titlefields::byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun. | ]] [[peoplefields::Dalai Lama, 3rd. Dalai Lama, 3rd. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)

Author

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ - bsod nams rgya mtsho

Topic Information

gzhung - Instruction manual

gser zhun - lam rim khrid

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on Lam-Rim Called "The Quintessence of Gold".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ག་ གསེར་ གཅིག་ ཞུན་
ga gser gcig zhun
 • Right side print: 73

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ གསེར་ (གྲངས་ཀ་) ཞུན་
Left: ga gser (tibfolio#) zhun
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་ (#)
Right: gdams ngag mdzod bka' gdams skor (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་རིམ་ཁྲིད་
Left: lam rim khrid
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 005

Text # in edition: 0043

Master text#: 0043

Begin-End Pages (Western): 73-110

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 19b1

Total # of pages (Western): 38

Total # of pages (Tibetan): 19 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 1, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཉི་འོད་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བར་བྱེད་ནུས་བར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་བར་ཤོག།

Partial colophon in Wylie: shA kya'i dge slong chos smra ba'i btsun pa bsod nams rgya mtshos dpal ldan 'bras spungs chos kyi sde chen po'i gzim khang dga' ldan pho brang gi nyi 'od rnam par 'khyil bar sbyar ba 'dis kyang bstan pa'i snying po phyogs dus kun tu rgyas bar byed nus bar gyur cig_/bkra shis bar shog/

Author: bsod nams rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given