Difference between revisions of "Wylie:Chos drug gi tshig gsal"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Tibetan Text Metadata |title = [[]]. |collection = gdams ngag mdzod. |associatedpeople = |lineagedata = |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor = |redactor = |pr…")
 
Line 1: Line 1:
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = [[]].
+
|title = [[chos drug gi tshig gsal]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople =  
+
|associatedpeople = [[Niguma]], [[khyung po rnal 'byor]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
|author = [[]].
+
|author = [[khyung po rnal 'byor]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 011,
 
|volnumber = Volume 011,
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
|totalpages =
+
|totalpages = 2
|totalfolios =
+
|totalfolios = 1
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 9-10.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 5a3
|endfolioline =
+
|endfolioline = 5b4
|linesperpage =
+
|linesperpage = 1 page of 5, 1 page of 4
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3973]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3973]
 
|notes =  
 
|notes =  
Line 34: Line 34:
 
|tbrccontents = vajra verses for the six teachings of the wisdom dakini Niguma
 
|tbrccontents = vajra verses for the six teachings of the wisdom dakini Niguma
 
|ringutulkunote =  
 
|ringutulkunote =  
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibUni20>ADDTIBETANSCRIPTHERE</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibUni20>ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: ADDWYLIEHERE<br>
+
Wylie: chos drug gi tshig gsal bzhugs so/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་]] - [[khyung po rnal 'byor pa]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ད་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་]]. [[ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ད་༽, -༡༠. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 011(da), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[khyung po rnal 'byor pa]]. [[chos drug gi tshig gsal]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 011(da), 9-10. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 67: Line 67:
  
 
===Full Tibetan Text ===
 
===Full Tibetan Text ===
<span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
<span class=TibUni18>[[ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 85: Line 85:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
::: chos drug gi tshig gsal bzhugs so/
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 111: Line 109:
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 9-10
  
'''Begin Tibetan page and line #''':
+
'''Begin Tibetan page and line #:''' 5a3
  
'''End Tibetan page and line #''':
+
'''End Tibetan page and line #:''' 5b4
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 2
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 1
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 1 page of 5, 1 page of 4
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16>།ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཐེམས་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བདག་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །རྫོགས་སོ།</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /chos drug rdo rje'i tshig rkang gi thems yig dang bcas pa DA ki ni gu mas ji ltar gsungs pa bzhin du/_bdag khyung po rnal 'byor pas yi ger bkod pa'o/_/rdzogs so/
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[khyung po rnal 'byor pa]]
  
 
'''Translator:''' None given
 
'''Translator:''' None given
Line 135: Line 133:
 
'''Redactor:''' None given
 
'''Redactor:''' None given
  
'''People associated with this text:''' None given
+
'''People associated with this text:''' [[DA ki ni gu ma]]
  
 
'''Text Lineage:''' None given
 
'''Text Lineage:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: Niguma]][[Category: khyung po rnal 'byor]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 17:40, 19 October 2010


Full Title

Tibetan: ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།

Wylie: chos drug gi tshig gsal bzhugs so/

Short Title(s)

Author

ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ - khyung po rnal 'byor pa

Topic Information

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual

rtsa tshig -

TBRC: vajra verses for the six teachings of the wisdom dakini Niguma
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།
chos drug gi tshig gsal bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ད རྩ་ (གྲངས་ཀ་) ཚིག་
Left: da rtsa (tibfolio#) tshig
  • གཡས་: གདམས་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: ནི་གུའི་གསེར་ཆོས་ལྔ།
Left: ni gu'i gser chos lnga/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 011 (ད་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 9-10

Begin Tibetan page and line #: 5a3

End Tibetan page and line #: 5b4

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1

Number of lines per page: 1 page of 5, 1 page of 4

Partial colophon in Tibetan: །ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཐེམས་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བདག་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །རྫོགས་སོ།

Partial colophon in Wylie: /chos drug rdo rje'i tshig rkang gi thems yig dang bcas pa DA ki ni gu mas ji ltar gsungs pa bzhin du/_bdag khyung po rnal 'byor pas yi ger bkod pa'o/_/rdzogs so/

Author: khyung po rnal 'byor pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: DA ki ni gu ma

Text Lineage: None given