Difference between revisions of "Wylie:Chos drug gi tshig gsal"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|year = 1999." to "|year = 1999")
m (Text replace - "|volnumber = Volume 0" to "|volnumber = ")
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999
 
|year = 1999
 
|tibvol = da
 
|tibvol = da
|volnumber = Volume 011
+
|volnumber = 11
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|totalpages = 2
 
|totalpages = 2

Revision as of 18:12, 22 January 2015


[[Image:DNZVolume11_9-10_chos drug gi tshig gsal..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
chos drug gi tshig gsal.

Damngak Dzö Volume 11 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 9-10 / Folios 5a3 to 5b4
[[associatedpeople::Niguma, khyung po rnal 'byor| ]]

[[author::khyung po rnal 'byor.| ]][[Category:khyung po rnal 'byor.]]
[[titlefields::chos drug gi tshig gsal. | ]] [[peoplefields::khyung po rnal 'byor. Niguma, khyung po rnal 'byor | ]]


Full Title

Tibetan: ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།

Wylie: chos drug gi tshig gsal bzhugs so/

Short Title(s)

Author

ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་ - khyung po rnal 'byor pa

Topic Information

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual

rtsa tshig -

TBRC: vajra verses for the six teachings of the wisdom dakini Niguma
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་བཞུགས་སོ།
chos drug gi tshig gsal bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ད རྩ་ (གྲངས་ཀ་) ཚིག་
Left: da rtsa (tibfolio#) tshig
  • གཡས་: གདམས་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: ནི་གུའི་གསེར་ཆོས་ལྔ།
Left: ni gu'i gser chos lnga/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 011 (ད་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 9-10

Begin Tibetan page and line #: 5a3

End Tibetan page and line #: 5b4

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1

Number of lines per page: 1 page of 5, 1 page of 4

Partial colophon in Tibetan: །ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཐེམས་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཌཱ་ཀི་ནི་གུ་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བདག་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །རྫོགས་སོ།

Partial colophon in Wylie: /chos drug rdo rje'i tshig rkang gi thems yig dang bcas pa DA ki ni gu mas ji ltar gsungs pa bzhin du/_bdag khyung po rnal 'byor pas yi ger bkod pa'o/_/rdzogs so/

Author: khyung po rnal 'byor pa

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: DA ki ni gu ma

Text Lineage: None given