Difference between revisions of "Wylie:Dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
{{Tibetan Text Metadata
+
{{Text Wylie
 
|title = dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po
 
|title = dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|collection = gdams ngag mdzod
|associatedpeople = [['jam mgon kong sprul]].
+
|associatedpeople = 'jam mgon kong sprul
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =
|author = [['jam mgon kong sprul]].
+
|author = 'jam mgon kong sprul
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 10: Line 10:
 
|redactor =  
 
|redactor =  
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|publisher = Shechen Publications
|place = New Delhi:
+
|place = New Delhi
|year = 1999.
+
|year = 1999
 
|tibvol = pha
 
|tibvol = pha
|volnumber = Volume 014,
+
|volnumber = 14
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 22
 
|totalpages = 22
 
|totalfolios = 11
 
|totalfolios = 11
|pagesinvolume = 425-446.
+
|pagesinvolume = 425-446
 
|beginfolioline = 1a1
 
|beginfolioline = 1a1
 
|endfolioline = 11b1
 
|endfolioline = 11b1

Revision as of 23:00, 15 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ ་ ་ ་
dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po

Damngak Dzö Volume 14 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 425-446 / Folios 1a1 to 11b1


Property "author" has been marked for restricted use.


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ །

Wylie: @#/_/dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po zhes bya ba bzhugs so//_/

Short Title(s)

Author

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ - blo gros mtha' yas

Topic Information

yan lag gi chos - Liturgy

bla mchod - zhi byed dang gcod yul

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Guru Yoga and Offering Practice to the Lineages of Shi-Je and Chod Combined Called "Auspicious Essence of Waves".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ །
@#/_/dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po zhes bya ba bzhugs so//_/
  • Left side print: ཕ བླ་ གཅིག་ མཆོད་
pha bla gcig mchod
  • Right side print: 425

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ བླ་ (གྲངས་ཀ་) མཆོད་
Left: pha bla (tibfolio#) mchod
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་
Left: zhi byed dang gcod yul
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 021

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 425-446

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 11b1

Total # of pages (Western): 22

Total # of pages (Tibetan): 11 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་རིན་ཐང་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ཞི་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཏི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi snying po'i zab don nor bu rin thang med pa gcig tu bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod las/_zhi gcod kyi chos sde rnams kyi yan lag tu dmigs nas rtsis med kyi rnal 'byor spyod pa karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'am/_rgyal sras blo gros mtha' yas zhes pa dpal spungs yang khrod de bI ko ti tsA 'dra rin chen brag gi gnas kyi snying po kun bzang bde chen 'od gsal gling gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//

Author: blo gros mtha' yas

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given