Difference between revisions of "Wylie:Dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 93: Line 93:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
'''Volume #:''' 014
+
'''Volume #:''' 014 (ཕ་)
  
 
'''Text # in volume:''' 021
 
'''Text # in volume:''' 021
Line 109: Line 109:
 
'''Total # of pages (Western):''' 22
 
'''Total # of pages (Western):''' 22
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 11
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 11 folios
  
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 1)
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Revision as of 19:11, 11 August 2010

[[དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ༎ །

Wylie: @#/_/dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po//_/

Short Title(s)

Author

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ - blo gros mtha' yas

Topic Information

yan lag gi chos - Liturgy

bla mchod - zhi byed dang gcod yul

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ༎ །
@#/_/dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po//_/
  • Left side print: ཕ བླ་ གཅིག་ མཆོད་
pha bla gcig mchod
  • Right side print: 425

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ བླ་ (གྲངས་ཀ་) མཆོད་
Left: pha bla (tibfolio#) mchod
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་
Left: zhi byed dang gcod yul
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 021

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 425-446

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 11b1

Total # of pages (Western): 22

Total # of pages (Tibetan): 11 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་རིན་ཐང་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། ཞི་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དམིགས་ནས་རྩིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའམ། རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞེས་པ་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཏི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་གནས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi snying po'i zab don nor bu rin thang med pa gcig tu bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod las/_zhi gcod kyi chos sde rnams kyi yan lag tu dmigs nas rtsis med kyi rnal 'byor spyod pa karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'am/_rgyal sras blo gros mtha' yas zhes pa dpal spungs yang khrod de bI ko ti tsA 'dra rin chen brag gi gnas kyi snying po kun bzang bde chen 'od gsal gling gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//

Author: blo gros mtha' yas

Translator:

Scribe: