Difference between revisions of "Wylie:Do ha mdzod kyi glu"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - ". |beginfolioline" to " |beginfolioline")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(18 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[do ha mdzod kyi glu]].
+
|title=do ha mdzod kyi glu
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titletib=དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་
|associatedpeople = [[Saraha]]
+
|titleintext=/do ha mdzod kyi glu/
|lineagedata =  
+
|titleintexttib=།དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ།
|author = [[Saraha]].
+
|titletrans=Dohā for the People: Song That Is a Treasury of Dohās by the Great Brahmin, Saraha
|translator =
+
|collection=gdams ngag mdzod
|scribe =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|editor =
+
|author=Saraha
|redactor =  
+
|authortib=མདའ་བསྣུན་
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authorincolophon=dpal sa ra ha chen po
|publisher = Shechen Publications
+
|authorincolophonofficialspelling=Saraha
|place = New Delhi:
+
|associatedpeople=Saraha
|year = 1999.
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|tibvol = ja
+
|publisher=Shechen Publications
|volnumber = 07,
+
|place=New Delhi
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|year=1999
|totalpages = 16
+
|volwylie=mar pa bka' brgyud pod dang po
|totalfolios = 8
+
|volnumber=7
|pagesinvolume = 7-22
+
|VolumeLetterTib=ཇ་
|beginfolioline = 4a7
+
|textnuminvol=002
|endfolioline = 11b1
+
|totalpages=16
|linesperpage = 7 (2 pages of 1)
+
|totalfolios=8
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3969]
+
|pagesinvolume=7-22
|notes =
+
|beginfolioline=4a7
|keyword1 =
+
|endfolioline=11b1
|keyword2 =
+
|linesperpage=7 (2 pages of 1)
|topic = Instruction manual
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3969]
|tibtopic =
+
|keywords=gces btus; phyag chen chos drug
|tibcategory = gzhung rtsa 'grel
+
|chokyigenre=Instruction manual
|pechaside1 = gces btus
+
|dkarchaggenre=gzhung rtsa 'grel
|pechaside2 = phyag chen chos drug
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|translation = [[Morrell, Jerry]], trans. [[The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra]]. Auckland, New Zealand: [[Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust]], 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma")
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibUni20>།དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ།</span><br>
 
<br>
 
Wylie: /do ha mdzod kyi glu/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོ་]] - [[dpal sa ra ha chen po]]
 
 
 
===Topic Information===
 
gzhung rtsa 'grel - Instruction manual
 
 
 
gces btus - phyag chen chos drug
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:'''
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོ་]]. [[དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཇ་༽, ༧-༢༢. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[dpal sa ra ha chen po]]. [[do ha mdzod kyi glu]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 007(ja), 7-22. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text ===
 
<span class=TibUni18>[[དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
  
 
:No title page
 
:No title page
Line 102: Line 52:
 
:*གཡས་:  (#)
 
:*གཡས་:  (#)
 
::Right: (#)
 
::Right: (#)
 +
|hascommentary=Wylie:Dpal sa ra ha'i gdams pa do ha'i bsdus don
 +
|othertranslations=Guenther, Herbert V. Ecstatic Spontaneity: Saraha’s Three Cycles of Dohā. Berkeley: Asian Humanities Press. 1993.
  
'''Volume #:''' 007 (ཇ་)
+
Jackson, Roger. Tantric Treasures: Three Collections of Mystical Verse from Buddhist India. Oxford: Oxford University Press. 2004.
  
'''Text # in volume:'''
+
Schaeffer, Kurtis R. Dreaming the Great Brahmin: Tibetan Traditions of the Buddhist Poet-Saint Saraha. Oxford: Oxford University Press, 2005.
  
'''Text # in edition:'''
+
Snellgrove, David. “Saraha’s Treasury of Songs.” In Buddhist Texts Through the Ages, edited by Edward Conze, 224–39. New York and Evanston: Harper and Row, 1964.
 +
|tbrccontents=No note on contents
 +
|partialcolophonwylie=/rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal sa ra ha chen po'i zhal snga nas mdzad pa do ha mdzod ces bya ba de kho nyid rnal du mtshon pa don dam pa'i yi ge rdzogs so//(see note)_phyag rgya chen po snying po'i don gyi gdams pa'i shing rta chen po 'phags yul gyi grub pa'i dbang phyug mtha' dag gi gtsug gi nor bu bram ze chen po dpal sa ra ha zhes pa 'jig rten na nyi zla ltar grags pa gang de'i dpal gyi mgur las stsal ba'i phyag rgya chen po do ha mdzod kyi rdo rje'i glu mang zhig bzhugs las/_dam pa do har grags pa 'di ni 'phags 'od kun tu bram ze chen po'i gsung rtsod med du grags shing /_rgya bod kyi 'grel pa dang man ngag gi yi ge 'ang mang du bzhugs so//_/mchan/
 +
|partialcolophontib=།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཁོ་ཉིད་རྣལ་དུ་མཚོན་པ་དོན་དམ་པའི་ཡི་གེ་རྫོགས་སོ༎<ref>the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text</ref> ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་གདམས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་དག་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་གང་དེའི་དཔལ་གྱི་མགུར་ལས་སྩལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་མང་ཞིག་བཞུགས་ལས། དམ་པ་དོ་ཧར་གྲགས་པ་འདི་ནི་འཕགས་འོད་ཀུན་ཏུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྩོད་མེད་དུ་གྲགས་ཤིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་འང་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎ །མཆན།
 +
|tibvol=ja
 +
|topic=Instruction manual
 +
|tibcategory=gzhung rtsa 'grel
 +
|pechaside1=gces btus
 +
|pechaside2=phyag chen chos drug
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་]]</span>
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
'''Begin-End Pages (Western):''' 7-22
+
== Footnotes ==
 
+
<references/>
'''Begin Tibetan page and line #''':  4a7
+
</onlyinclude>
 
+
<headertabs />
'''End Tibetan page and line #''': 11b1
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 16
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 8
 
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 1)
 
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibUni16>།རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཁོ་ཉིད་རྣལ་དུ་མཚོན་པ་དོན་དམ་པའི་ཡི་གེ་རྫོགས་སོ༎<ref>the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text</ref> ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་གདམས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་དག་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་གང་དེའི་དཔལ་གྱི་མགུར་ལས་སྩལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་མང་ཞིག་བཞུགས་ལས། དམ་པ་དོ་ཧར་གྲགས་པ་འདི་ནི་འཕགས་འོད་ཀུན་ཏུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྩོད་མེད་དུ་གྲགས་ཤིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་འང་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎ །མཆན།</span>
 
  
'''Partial colophon in Wylie:''' /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal sa ra ha chen po'i zhal snga nas mdzad pa do ha mdzod ces bya ba de kho nyid rnal du mtshon pa don dam pa'i yi ge rdzogs so//(see note)_phyag rgya chen po snying po'i don gyi gdams pa'i shing rta chen po 'phags yul gyi grub pa'i dbang phyug mtha' dag gi gtsug gi nor bu bram ze chen po dpal sa ra ha zhes pa 'jig rten na nyi zla ltar grags pa gang de'i dpal gyi mgur las stsal ba'i phyag rgya chen po do ha mdzod kyi rdo rje'i glu mang zhig bzhugs las/_dam pa do har grags pa 'di ni 'phags 'od kun tu bram ze chen po'i gsung rtsod med du grags shing /_rgya bod kyi 'grel pa dang man ngag gi yi ge 'ang mang du bzhugs so//_/mchan/
+
{{Footer}}
 
 
'''Author:''' [[dpal sa ra ha chen po]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
 
 
'''People associated with this text:''' None given
 
 
 
'''Text Lineage:''' None given
 
 
 
<references/>
 
  
 
[[Category: Saraha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Saraha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 20:33, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་
do ha mdzod kyi glu
Dohā for the People: Song That Is a Treasury of Dohās by the Great Brahmin, Saraha

Damngak Dzö Volume 7 (ཇ་) / Pages 7-22 / Folios 4a7 to 11b1
Last Text in Volume


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]

{{ }}

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export