Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
(Created page with '::<big>Click here for unicode Tibetan text</big><br> <fo…')
 
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 15,
 
|volnumber = Volume 15,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
|totalpages =
+
|totalpages = 58
|totalfolios =
+
|totalfolios = 29
 
|pagesinvolume = 47-104.
 
|pagesinvolume = 47-104.
 
|beginfolioline = 1a1
 
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 29b6
|linesperpage = 7 (2 pages of 5)
+
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic =  
+
|topic = liturgy
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
Line 40: Line 40:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - TOPIC
+
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - liturgy
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 16:02, 6 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho//

Short Title(s)

Author

རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - rgyal khams pa tA ra nA tha

Topic Information

dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - liturgy

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho//
  • Left side print: བ མཆོད་ གཅིག་ ཆོག་
ba chod gcig chog
  • Right side print: 47

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: བ མཆོད་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: ba mchod (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor
  • Side B:
  • གཡོན་: དུས་འཁོར་ལྷ་དགུ་
Left: dus 'khor lha dgu
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015

Text # in volume: 004

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 47-104

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 29b6

Total # of pages (Western): 58

Total # of pages (Tibetan): 29

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་པ་མཆོད་པ་རི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇི་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa la sogs par shes kyi tshigs bcad ji ltar 'os pa brjod do/_/de ltar na dpal dus kyi 'khor lo lha dgu'i sgrub thabs nyams len pa rnams la nye bar mkho pa mchod pa ri cho ga cha tshang mdo tsam 'di yang rgyal khams pa tA ra nA thas dpal gyi ji nang du smras pa'o//

Author: rgyal khams pa tA ra nA tha

Translator:

Scribe: