Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho]].
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Liturgy
 
|topic = Liturgy
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ༎</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho//<br>
+
Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 70: Line 74:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ༎
+
:*Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
:::@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho//
+
:::@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
 
:*Left side print: བ མཆོད་ གཅིག་ ཆོག་
 
:*Left side print: བ མཆོད་ གཅིག་ ཆོག་
 
::: ba chod gcig chog
 
::: ba chod gcig chog
Line 120: Line 124:
 
'''Author:''' [[rgyal khams pa tA ra nA tha]]
 
'''Author:''' [[rgyal khams pa tA ra nA tha]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:'''  
+
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 15:26, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//

Short Title(s)

Author

རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - rgyal khams pa tA ra nA tha

Topic Information

smin byed - Liturgy

mchod chog - dus 'khor lha dgu

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
  • Left side print: བ མཆོད་ གཅིག་ ཆོག་
ba chod gcig chog
  • Right side print: 47

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: བ མཆོད་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: ba mchod (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor
  • Side B:
  • གཡོན་: དུས་འཁོར་ལྷ་དགུ་
Left: dus 'khor lha dgu
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015 (བ་)

Text # in volume: 004

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 47-104

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 29b6

Total # of pages (Western): 58

Total # of pages (Tibetan): 29 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa la sogs bkra shis kyi tshigs bcad ji ltar 'os pa brjod do/_/de ltar na dpal dus kyi 'khor lo lha dgu'i sgrub thabs nyams len pa rnams la nye bar mkho ba mchod pa'i cho ga cha tshang mdo tsam 'di yang rgyal khams pa tA ra nA thas dpal gyi jo nang du smras pa'o//

Author: rgyal khams pa tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given