Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|volnumber = Volume 0" to "|volnumber = ")
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho]].
+
|title=dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་
|associatedpeople = [[Tāranātha]].
+
|titleintext=dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
|lineagedata =
+
|titleintexttib=༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
|author = [[Tāranātha]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=[[Tāranātha]].
|editor =
+
|associatedpeople=[[Tāranātha]].
|redactor =
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|publisher=Shechen Publications
|publisher = Shechen Publications
+
|place=New Delhi
|place = New Delhi
+
|year=1999
|year = 1999
+
|volwylie=dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
|tibvol = ba
+
|volnumber=15
|volnumber = 15
+
|volyigtib=བ་
|mastertextnumber =  
+
|textnuminvol=006
|totalpages = 58
+
|totalpages=58
|totalfolios = 29
+
|totalfolios=29
|pagesinvolume = 47-104
+
|pagesinvolume=47-104
|beginfolioline = 1a1
+
|beginfolioline=1a1
|endfolioline = 29b6
+
|endfolioline=29b6
|linesperpage = 7 (3 pages of 6)
+
|linesperpage=7 (3 pages of 6)
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
|notes =  
+
|tbrccontents=ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
|keyword1 =  
+
|ringutulkunote=The Necessary Offering Rituals of Kalachakra.
|keyword2 =
+
|tibvol=ba
|topic = Liturgy
+
|notes=
|tibtopic =
+
|keyword1=
|tibcategory = smin byed
+
|keyword2=
|pechaside1 = mchod chog
+
|topic=Liturgy
|pechaside2 = dus 'khor lha dgu
+
|tibtopic=
|translation =
+
|tibcategory=smin byed
|tbrccontents = ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
+
|pechaside1=mchod chog
|ringutulkunote = The Necessary Offering Rituals of Kalachakra.
+
|pechaside2=dus 'khor lha dgu
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</span>
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</span>
 
}}
 
}}
 
 
===Full Title===
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎</span><br>
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎</span><br>

Revision as of 00:03, 27 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་
dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho

Damngak Dzö Volume 15 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 47-104 / Folios 1a1 to 29b6
Last Text in Volume
[[associatedpeople::Tāranātha.| ]]

[[author::Tāranātha.| ]][[Category:Tāranātha.]]
[[peoplefields::Tāranātha. Tāranātha. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//

Short Title(s)

Author

རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - rgyal khams pa tA ra nA tha

Topic Information

smin byed - Liturgy

mchod chog - dus 'khor lha dgu

TBRC: ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
Ringu Tulku: The Necessary Offering Rituals of Kalachakra.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
  • Left side print: བ མཆོད་ གཅིག་ ཆོག་
ba chod gcig chog
  • Right side print: 47

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: བ མཆོད་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: ba mchod (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor
  • Side B:
  • གཡོན་: དུས་འཁོར་ལྷ་དགུ་
Left: dus 'khor lha dgu
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015 (བ་)

Text # in volume: 004

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 47-104

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 29b6

Total # of pages (Western): 58

Total # of pages (Tibetan): 29 folios

Number of lines per page: 7 (3 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa la sogs bkra shis kyi tshigs bcad ji ltar 'os pa brjod do/_/de ltar na dpal dus kyi 'khor lo lha dgu'i sgrub thabs nyams len pa rnams la nye bar mkho ba mchod pa'i cho ga cha tshang mdo tsam 'di yang rgyal khams pa tA ra nA thas dpal gyi jo nang du smras pa'o//

Author: rgyal khams pa tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given