Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|volnumber = Volume 0" to "|volnumber = ")
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho]].
+
|title=dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་
|associatedpeople = [[Tāranātha]].
+
|titleintext=dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
|lineagedata =
+
|titleintexttib=༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
|author = [[Tāranātha]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=Tāranātha
|editor =
+
|authortib=ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
|redactor =  
+
|authoralternatename=rgyal khams pa tA ra nA tha
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authoralternatenametib=རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
|publisher = Shechen Publications
+
|associatedpeople=Tāranātha
|place = New Delhi
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = ba
+
|place=New Delhi
|volnumber = 15
+
|year=1999
|mastertextnumber =  
+
|volwylie=dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
|totalpages = 58
+
|volnumber=15
|totalfolios = 29
+
|VolumeLetterTib=བ་
|pagesinvolume = 47-104
+
|textnuminvol=006
|beginfolioline = 1a1
+
|totalpages=58
|endfolioline = 29b6
+
|totalfolios=29
|linesperpage = 7 (3 pages of 6)
+
|pagesinvolume=47-104
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
+
|beginfolioline=1a1
|notes =
+
|endfolioline=29b6
|keyword1 =
+
|linesperpage=7 (3 pages of 6)
|keyword2 =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
|topic = Liturgy
+
|keywords=mchod chog; dus 'khor lha dgu
|tibtopic =
+
|chokyigenre=Liturgy
|tibcategory = smin byed
+
|dkarchaggenre=smin byed
|pechaside1 = mchod chog
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|pechaside2 = dus 'khor lha dgu
 
|translation =  
 
|tbrccontents = ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
 
|ringutulkunote = The Necessary Offering Rituals of Kalachakra.
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་]] - [[rgyal khams pa tA ra nA tha]]
 
 
 
===Topic Information===
 
smin byed - Liturgy
 
 
 
mchod chog - dus 'khor lha dgu
 
 
 
:'''TBRC:''' ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' The Necessary Offering Rituals of Kalachakra.
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་]]. [[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ བ་༽, ༤༧-༡༠༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[rgyal khams pa tA ra nA tha]]. [[dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 15(ba), 47-104. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:*Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
 
:*Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ༎
 
:::@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
 
:::@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho bzhugs so//
Line 88: Line 36:
 
:*Right side print: 47
 
:*Right side print: 47
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 99: Line 45:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་
 
::Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor
 
::Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  དུས་འཁོར་ལྷ་དགུ་
 
:*གཡོན་:  དུས་འཁོར་ལྷ་དགུ་
Line 105: Line 50:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 +
|tbrccontents=Ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra
 +
|ringutulkunote=The Necessary Offering Rituals of Kalachakra
 +
|partialcolophonwylie=ces pa la sogs bkra shis kyi tshigs bcad ji ltar 'os pa brjod do/_/de ltar na dpal dus kyi 'khor lo lha dgu'i sgrub thabs nyams len pa rnams la nye bar mkho ba mchod pa'i cho ga cha tshang mdo tsam 'di yang rgyal khams pa tA ra nA thas dpal gyi jo nang du smras pa'o//
 +
|partialcolophontib=ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎
 +
|tibvol=ba
 +
|notes=
 +
|keyword1=
 +
|keyword2=
 +
|topic=Liturgy
 +
|tibtopic=
 +
|tibcategory=smin byed
 +
|pechaside1=mchod chog
 +
|pechaside2=dus 'khor lha dgu
 +
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་]]</span>
 +
}}
 +
<onlyinclude>
 +
= Tibetan Text =
 +
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
  
'''Volume #:''' 015 (བ་)
+
= Wylie Text =
 
+
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
'''Text # in volume:''' 004
 
 
 
'''Text # in edition:'''
 
 
 
'''Master text#:'''
 
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 47-104
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 29b6
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 58
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 29 folios
 
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (3 pages of 6)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ༎</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces pa la sogs bkra shis kyi tshigs bcad ji ltar 'os pa brjod do/_/de ltar na dpal dus kyi 'khor lo lha dgu'i sgrub thabs nyams len pa rnams la nye bar mkho ba mchod pa'i cho ga cha tshang mdo tsam 'di yang rgyal khams pa tA ra nA thas dpal gyi jo nang du smras pa'o//
 
 
 
'''Author:''' [[rgyal khams pa tA ra nA tha]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
  
'''Redactor:''' None given
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''People associated with this text:''' None given
 
  
'''Text Lineage:''' None given
+
{{Footer}}
  
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 19:36, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་
dpal dus kyi 'khor lo'i mchod chog nyer mkho

Damngak Dzö Volume 15 (བ་) / Pages 47-104 / Folios 1a1 to 29b6
Last Text in Volume


Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
༤༧ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་མཆོད་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས་སོ།།
༤༨ ༀ་སྭ་སྟི་པྲ་ཛེ་བྷྱཿ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐབས་འདིར་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ལེན་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་གསུམ་མཎྜལ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདག་འཇུག་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱ་མཆོད་པའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་དགྲམ། །མཎྜལ་འཆའ་བ་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཐོབ་ཐང་ཡིན་ཡང་། ལག་ལེན་སྟབས་བདེ་བའི་ཕྱིར་སྐབས་འདིར་འཆའ་ན། ཆོ་གའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ནམ་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དེས། རང་སྐད་ཅིག་གིས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་སྐུར་གྱུར། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ནང་མཆོད་འདུ་བྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། མཎྜལ་བསང་སྦྱང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧཾ་ཀྵ། ཞེས་བརྗོད་བཞིན་དུ་མཎྜལ་ལ་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བྱུགས། སླར་ཡང་མཐེབ་སྲིན་གཡོན་པས་ནང་མཆོད་ནས་བླངས་ཏེ། མཎྜལ་ལ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་འབྲི། དབུས་སུ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ཟླུམ་པོ་ཞིག་བྱ། དེའི་སྟེང་དུ་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་རྡུལ་ཚོན་བཀྲམ་སྟེ། ཆོས་འབྱུང་དམར་པོ། གོང་རས་ལྗང་གུ། ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་བྱ། མདོར་བསྡུས་སུ་བྱེད་ན་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་དུ་འབྲུའི་ཚོམ་བུ་ཙམ་འགོད། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམ། གཙོ་བོའ་ཟླུམ་གཏོར་གཅིག །སྡེ་དྲུག་ལ་ཟུར་གསུམ་རེ་རེ། གཞན་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་དང་གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་སོགས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཤམ། རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱའི་མཆོད་པ་དང་སྦྲེལ་ནས་བྱེད་ན། དེ་དང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་གང་ཡང་རུང་བར་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཎྜལ་དང་མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཀྱང་འདུ་བྱས་ལ་སྐབས་འདིར་བཤམ་པའམ། འོག་ཏུ་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ་བཤམ་པ་གང་བདེར་བྱའོ། །སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་ནང་མཆོད་རྡོ་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། གཞན་ཡང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་
༤༩ བསྟར་ཏེ། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་ལ་ཆབ་བཏང་། ཐོག་མར་ནང་མཆོད་ལ་དམིགས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲིཿཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲིཿཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ༀ་ༀ་བཛྲ་ཙནྡྲ་སརྦ་དྷརྨ་སུ་བི་ཤུདྡྷ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿབཛྲ་སཱུ་སརྦ་དྷརྨ་པྲ་བོ་དྷ་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་པྲ་བོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་སརྦ་དྷརྨ་པྲ་དཱི་པ་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་པྲ་དཱི་པ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧོཿསརྦ་དྷརྨ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀ་ར་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྔགས་ཚན་བཞིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ༀ་ཕཻཾ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ༀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྵ་རཱཀྵ་ས་བྷཱུ་ཏ་པྲེ་ཏ་པི་ཤཱ་ཙ། ཨུན་མཱ་ད། ཨ་པ་སྨཱ་ར། ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪནྟུ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐཻཥྚཾ། བྷུ་ཉྫ་ཐ། ཛི་གྷྲ་ཐ། པི་པ་ཐ་མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦཱ་ཀཱར་ཏཱ་ཡཱ་སད་སུ་ཁ་བི་ཤུདྡྷ་ས་ཧ་ཡི་ཀཱཾ། བྷ་ཝནྟུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཿ བཛྲ་པུཥྤཾ། བཛྲ་དྷུ་པཾ། བཛྲ་དཱི་པཾ། བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱཾ། བཛྲ་ཨཱཀྵ་ཏཾ། བཛྲ་ལཱ་སྱཾ། བཛྲ་ཧཱ་སྱཾ། བཛྲ་པཱ་དྱཾ། བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱེ། བཛྲ་གཱི་ཏཾ། ༀ་བཛྲ་ཀཱ་མཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཿ །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ནི་མཁའ་ཆེན་པོ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།
༥༠ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དག་པ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་དགའ་ཆེན་པོ། །རང་བཞིན་གྱི་ནི་འོད་གསལ་མཆོག །སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རབ་ཏུ་ཟབ། །རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །རང་བཞིན་དག་པས་གོས་པ་མེད། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་དཔག་མེད་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །མི་རྟོག་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འདོད་ཆགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བརྙེས། །པདྨ་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དོན་ཡོད་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་མཛད་པ། །དངོས་ཉིད་དག་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་། །སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བརྒྱད་པོ་དང་། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །སྲིན་པོའ་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །འབྱུང་པོའ་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཡི་དྭགས །ཤ་ཟའི །སྨྱོ་བྱེད །བརྗེད་བྱེད །མཁའ་འགྲོའི །མ་མོའ་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །དེ་ལ་སོགས་ཏེ་འབྱུང་པོའ་ཚོགས། །མ་ལུས་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྟོངསྡོང་གྲོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའི་མཐར།
༥༡ ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་ཀྵ་ཧྲཿཧྲཿཧྲཿཧྲཿ ར་ར་ར་ར་བཛྲ་ཨ་ན་ལ། སརྦ་ཨཱ་པ་ར་ཎ་དྷརྨ་པྲ་ལ་ཡ་སྭ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་མཱ་ར་ཀཱཾ་ཡི་ཀ །བི་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཨཱ་དཱི་ནཱཾ། ད་ཤ་དི་ཀ་ག་ཏཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ།།།་ཏྟཱ་ནཾ། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། བྷ་སྨི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་བདུད་བསྲེག་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། ཚམས་རྔམས་དང་རོལ་མོའ་སྒྲ་བྱ། །དེ་ནས་གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཿཕཊ་ཀྱིས་བསང་། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་སྒོ་བཞི་པ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་ཤེལ་གྱི་སྣོད་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿརྣམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆུ་དང་མཆོད་ཡོན་དང་། དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་བདུག་པ་དང་སྣང་གསལ་དང་། །ཞལ་ཟས་དམ་པ་དག་དང་རྣམ་པ་མང་པོའ་འབྲས་བུ་མ་ཉམས་པ་དང་། གོས་དང་རྒྱན་དང་། བ་དན་དང་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པ་དང་། གླུ་དང་གར་དང་མེ་ལོང་དང་དྲིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་སིལ་སྙན་གྱི་ཚོགས་དུ་མ་དང་། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་དང་། དམ་ཚིག་རྣམ་པ་བཞིའི་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བཛྲ་པུཥྤཾ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་ཏུ་སྦྱར་ཏེ། བཛྲ་དྷཱུ་པཾ། བཛྲ་དཱི་པཾ། བཛྲ་ནེ་ཝི་དྱཾ། བཛྲ་ཨ་ཀྵ་ཏཾ། བཛྲ་ལཱ་སྱཾ། བཛྲ་ཧཱ་སྱཾ། བཛྲ་ཝ་དྱཾ། བཛྲ་ནྲཾ་ཏྱཾ། བཛྲ་གཱི་ཏཾ། ༀ་བཛྲ་ཀཱ་མཾ་སྭཱ་ཧཱ། རེལ་ཐོན་དང་བཅས་ཏེ། ༀ་ཧོཿབཛྲ་གྷཱཎྜེ་སརྦ་དྷརྨ་ཨེ་ཀ་པྲཛྙཱ་དྷཱ་ནི་སྭཱ་བྷ་ཝ། སརྦ་ཨཱ་ཀ་རེ་སརྦ་དྷརྨ་པྲ་བོ་དྷ་ནི་སརྦ་དྷརྨ་ཎ་སྭ་བྷཱ་ཝཱན་པྲ་བོ་དྷ་ཡ་པྲ་བོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་དག་ནི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པའོ། །དངོས་གཞི་ལ་དང་པོ་བདག་བསྐྱེད་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་
༥༢ ལ། ཞེས་པ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། ཞེས་པའི་བར་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མཎྜལ་སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་ཡིན་པས་དེ་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་བདག་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རྒྱས་བསྡུས་གང་། །བསྒོམ་ཡང་རུང་། མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་ཚུལ་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ལ། ཡང་ཆོ་ག་དེ་ཉིད་ཐུགས་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་སྦྱར་ནའང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཐུགས་དཀྱིལ་ས་བོན་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་ནའང་ཆོ་ག་འབྲིང་པོར་འགྱུར་རོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡིན་ཡང་དེ་མ་བསྡུས་པར་དེའི་གཟུགས་བརྙན་མཎྜལ་ལ་ཤར་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་འདི་ལྟར་ལག་ལེན་ཏུ་བྱ་སྟེ། ནང་མཆོད་ཁ་གསོ་བ་ཙམ་གྲུབ་ན་ལེགས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཿཕཊ་ནས་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་ནང་མཆོད་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་ལྟར་བྱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་ཀྵ། ཞེས་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད། མཎྜལ་ཆོས་འབྱུང་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པར་མོས་པ་ཙམ་བྱས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཿཕཊ། ༀ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཆོས་འབྱུང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་གནས་པའི་།།།བརྩེགས་པའི་ཡི་གེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་ལྷུན་པོ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ། དབང་པོའ་གཞུ་དང་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་དང་པྲ་ཕབ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོར་སྣང་བ་གཞོམ་དུ་མེད་ཅིང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདས་པ། དྭངས་ཤིང་སྒྲིབ་པ་མེད་ལ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་བ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་
༥༣ རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་མཆོག་ཏུ་བཀྲ་བ་དུ་མས་མཛེས་པ། དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷའི་གདན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཛེས་པའོ། །གདན་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ། ནུས་མ་བཅུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད། གཟུང་མ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིས་བསྐོར་བ་དང་། འདོད་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སྟེ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་། ལྷ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་སོ་སོར་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་ཤིང་། པད་འདབ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མོ་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཚེས་ཀྱི་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། སྒོ་སྐྱོང་གི་ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ་པོ་དྲུག་པོ་སོ་སོར་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕྱིར་འདོད་མ་སུམ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དང་། ཀླུ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཅུ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པ་སྟེ། སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང་། དུར་ཁྲོད་འཁོར་ལོར་བཞུགས་པའི་རབ་གཏུམ་མ་བཅུ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དང་། རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་སོ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེའི་བདག །སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པའི་དངོས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རླུང་མེ་ཆུ་དང་ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་པོ་པདྨ་དང་། །ཟླ་ཉི་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་དབང་ཕྱུག་དང་ནི་བདུད་ཀྱི་མགོར། །ཞབས་ནི་སྲིད་པའི་ཡུམ་གྱི་ཞབས་དང་ལྷན་ཅིག་བཀོད་གྱུར་པ། །ལྷ་ཡི་དབང་པོས་བཏུད་པའི་གཙོ་ལ་སྤྱི་བོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟླ་བའི་སྐུ་དང་ཟུང་གི་ཞབས་ཏེ་མེ་ཡི་མགྲིན་པ་ཆུ་གཏེར་དཔལ་ལྡན་ཞལ་ནི་སྣ་ཚོགས་མདོག །ཕྲག་བཔ་དྲུག་དང་ཉི་མའི་དཔུང་པབ་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་གི་པདྨོ་སྟོང་པབ་དྲུག་དང་མེ་ཡི་ཚིགས། །ཞབས་དག་
༥༤ གིས་ནི་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྲེག་ཟའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ལ་བདུད་དང་དྲག་པོ་སྐྲག་བཞིན་པ། །རོལ་པས་མནན་པའི་སྲིད་མེད་སྲིད་པ་མཉམ་པ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྡོ་རྗེ་རལ་གྲི་རྩེ་གསུམ་གྲི་གུག་མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཌཱ་མ་རུ། །ཐོ་བ་འཁོར་ལོ་མདུང་དབྱུག་དགྲ་སྟྭ་གཡས་ཀྱི་ཕྱག་བརྒྱད་གཡོན་པ་ཡང་། །དྲིལ་བུ་ཕུབ་དང་ཁ་ཾ་ཐོད་པ་གཞུ་དང་ཞགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །པད་དཀར་དུང་དང་མེ་ལོང་ལྕགས་སྒྲོགས་ཚངས་མགོས་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟག་ལྤགས་དང་ནི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཅན་བདེ་བ་ཆེ། །འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་རབ་འཁྱུད་གསེར་མདོག་མ། །ཞལ་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་གྲི་གུག་ལྕགས་ཀྱུ་ཌཱ་མ་རུ་དང་བགྲང་ཕྲེང་དང་། །ཐོད་པ་ཞགས་པ་པདྨ་དཀར་དང་རིན་ཆེན་འཛིན་མར་བཅས་ལ་འདུད། །ནག་མོ་འབར་མ་བདུག་སྤོས་ཙནྡན་གུར་གུམ་དང་ནི་ག་བུར་སྣོད། །དྲིལ་བུ་པདྨ་ཡོངས་འདུའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་ལྡན་མ། །དམར་མོའ་གཡས་ན་མར་མེ་དོ་ཤལ་ཅོད་པན་དང་ནི་གདུ་བུ་སྟེ། །གཡོན་ན་གོས་དང་སྐ་རགས་དང་ནི་རིན་ཆེན་རྣ་རྒྱན་རྐང་གདུབ་འཛིན། །དཀར་མོའ་གཡས་ན་འོ་མ་ཆུ་དང་སྨན་མཆོག་ཆང་གི་སྣོད་རྣམས་ཏེ། །གཡོན་ན་བདུད་རྩི་གྲུབ་པའི་བཅུད་དང་བདུད་རྩིའི་འབྲས་བུ་འབྲས་ཆེན་སྣོད། །སེར་མོ་འབར་མ་དུང་དང་གླིང་བུ་ནོར་བུ་དང་ནི་ཌཱ་མ་རུ། །པི་ཝང་རྔ་དང་འཁར་རྔ་ཟངས་དུང་རང་ཕྱོགས་གཙོ་བོའ་ཞལ་ལྡན་མ། །དེ་དག་དང་མཚུངས་དུ་བ་སྨྲིགསྨིག་རྒྱུ་མེ་ཁྱེར་དང་ནི་མར་མེ་མ། །རང་མདོག་དང་མཚུངས་རྔ་ཡབ་བརྒྱད་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་རྣམ་བརྒྱན་མ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རབ་མཆོད་མ། །མཉམ་པའི་སྟབས་ཅན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་སྲོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འགགས་ལ་འདུད། །ཚད་མེད་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་དང་བསྙེན་བསྒྲུབ་དགའ་བ་བཞིས། །ལུས་ངག་སེམས་དང་ཆགས་པའི་ཐིག་ལེ་གནས་སྐབས་རྣམ་བཞི་རྣམ་དག་པ། །སྐད་ཅིག་མཁྱེན་པ་སྐུ་དང་རྡོ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་རྣམ་བཞི་སེམས་དཔའ་བཞི། །ཆོས་ཀྱི་དུང་དང་གཎྜི་ནོར་དུ་
༥༥ དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁུ་ཁྲག་རྐང་དང་ཁྲག་གི་ཚོགས་ཆེན་དྲི་ཆེན་དྲི་ཆུ་རབ་འགགས་པ། །འཆི་མེད་རབ་སྟེར་འཆི་མེད་རྒྱུན་གྱིས་མངོན་པར་གང་བའི་ཐོད་པའམ། །ཟླ་བའི་རང་བཞིན་ཟླ་བའི་འོད་ལྟར་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་བུམ་པ་ནི། །བདུད་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་གྱིས་ཤིན་ཏུ་གང་བ་རྣམས་ལ་འདུད། །འདུ་བྱེད་རླུང་དང་ངག་གི་དབང་པོ་སྣ་དང་རེག་གཞན་འདུས་མ་བྱས། །དོན་ཡོད་སྒྲོལ་མ་བགེགས་ཀྱི་དགྲ་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རེག་བྱ་མ། །རལ་གྲི་གྲི་གུག་རྩེ་གསུམ་ཕུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཐོད་པ་ཁ་ཾ་ག །ཉི་ཟླའི་གདོང་ལྡན་སྤྲིན་ནག་དང་མཚུངས་ས་ཡི་རིགས་ཀྱིས་འཁྱུད་ལ་འདུད། །ཚོར་བ་མེ་དང་ལག་པའི་དབང་པོ་མིག་དང་རོ་གཞན་བདེ་བ་ཆེ། །རིན་ཆེན་དབང་པོ་གོས་དཀར་མོ་དང་རྨུགས་བྱེད་ས་ཡི་སྙིང་པོའོ། །མདའ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཞུ་དང་ཞགས་པ་ནོར་བུའི་ཕྱག །དཀར་ནག་གདོང་ལྡན་ཉིན་མོར་བྱེད་འདྲ་ཆུ་ཡི་རིགས་ཀྱིས་འཁྱུད་ལ་འདུད། །འདུ་ཤེས་ཆུ་དང་རྐང་པའི་དབང་པོ་ལྕེ་དང་གཟུགས་གཞན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མ་མཱ་ཀི་དང་ཁེངས་བྱེད་འཇིག་རྟེན་དབང་པོའ་གཟུགས། །ཐོ་བ་མདུང་དང་རྩེ་གསུམ་པད་ཀར་མེ་ལོང་དང་ནི་བགྲང་ཕྲེང་དང་། །ནག་དང་དམར་བའི་གདོང་ལྡན་དཀར་མོ་མེ་ཡི་རིགས་ཀྱི་འཁྱུད་ལ་འདུད། །གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ས་དང་བཤང་ལམ་ལུས་དང་དྲི་གཞོན་འོད་གསལ་གཟུགས། །རྟག་པ་སྤྱན་མ་རེངས་བྱེད་དང་ནི་རྣམ་སེལ་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་མ། །འཁོར་ལོ་དབྱུག་པ་ཁྲོ་བོའ་རྡོ་རྗེ་དུང་དང་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུའི་ཕྱག །དཀར་ནག་གདོང་ལྡན་གསེར་གྱི་རི་འདྲ་རླུང་གི་རིགས་ཀྱིས་འཁྱུད་ལ་འདུད། །རྣ་བ་ཆོས་ཁམས་ཡིད་དང་སྒྲ་གཞན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཁམས་མ། །ཀུན་བཟང་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མ་སྟེ་ལྗང་སྔོན་ཕན་ཚུན་ཡང་དག་སྦྱོར། །གཡས་གཡོན་ཉི་ཟླའི་ཞལ་གྱིས་རབ་བརྒྱན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དགྲ་སྟྭ་དང་། །དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་ཚངས་པའི་གདོང་ལྡན་སྟོང་པའི་རིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་དཀར་ཆུ་སྐྱེས་མདངས་བཀྲའི་ཟེའུ་འབྲུར་འོད་
༥༦ སྟོང་བདག་པོའ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རྡོ་རྗེའི་གདན་དང་གཡས་བརྐྱང་སྟབས་བཞུགས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཁྲོ་རྒྱལ་དང་། །འདམ་སྐྱེས་དམར་པོའ་གེ་སར་སྙིང་པོར་རི་བོང་འཛིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །པདྨའི་གདན་བཞུགས་རིག་མ་རྣམས་དང་རྡོ་རྗེ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དེ་ལྟར་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་ལེགས་མཆོད་དྲི་དང་ཕྲེང་བ་བདུག་སྤོས་མ། །སྣང་གསལ་བདུད་རྩི་འབྲས་བུ་མ་དང་སྒེག་མོ་བཞད་མ་སིལ་སྙན་མ། །གར་དང་གླུ་ཡི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་འདོད་མ་འདོད་ལ་རབ་དགའ་མ། །རྒྱན་དང་ཆ་བྱད་རྣམ་འགྱུར་དུ་མས་ཡིད་རངརངས་འཛིན་མ་རྣམས་བསྟོད་དོ། །ཕྱོགས་དང་མཚམས་སུ་ཆུ་སྐྱེས་དམར་དང་དཀར་པོ་ལ་གནས་རྣལ་འབྱོར་མ། །ལྟེ་བའི་རྩ་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཅན་མ། །ཐུན་ཚོད་དང་ནི་དབྱུག་གུ་རྣམ་དག་ཀུན་ནས་བདེ་ལ་སྙོམས་འཇུག་མ། །སྤྱན་གསུམ་ཕྱག་བཞི་རོལ་པས་ཡོངས་བསྐོར་ས་གའི་སྟབས་ཀྱིས་ལེགས་གནས་མ། །ཡི་དྭགས་ལ་གནས་ཙ་རྩི་ཀཱ་ནི་དབང་པོས་འཁྱུད་ཅིང་འཇིག་མ་དང་། །རླུང་ཤུགས་མ་དང་དྲག་མོ་དུས་ཀྱི་མཆེ་བ་མ་དང་མེ་འབར་གདོང་། །རབ་གཏུམ་དྲག་མིག་སྣ་ཆེན་མས་བསྐོར་དུས་མཐའི་སྤྲིན་མཚུངས་ཟླ་ཞལ་མ། །ཐམས་ཅད་གྲི་གུག་རྩེ་གསུམ་ཐོད་པ་ཁ་ཾ་ག་ཡིས་བརྒྱན་ལ་འདུད། །མཁའ་ལྡིང་ལ་གནས་ཁྱབ་འཇུག་མ་ནི་ཚངས་པས་འཁྱུད་ཅིང་དཔལ་མོ་དང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྒྱུ་མ་གྲགས་མ་བཀྲ་ཤིས་མ་དང་དཔལ་རྒྱལ་མ། །དཔལ་རྒྱལ་བྱེད་མ་འཁོར་ལོ་མས་བསྐོར་འཁོར་ལོ་དབྱུག་ཐོ་པདྨ་དང་། །དུང་གི་ཕྱག་ལྡན་སྤྲིན་ནག་དང་མཚུངས་ཟླ་བའི་ཞལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མ་ཧེར་གནས་པའི་ཕག་མོ་ལ་ནི་དྲག་པོས་འཁྱུད་ཅིང་ཀེང་རུས་མ། །གཅིགས་མ་དུས་མཚན་རབ་ཁྲོས་གདོང་མ་དུས་ཀྱི་ལྕེ་མ་ནག་མོ་དང་། །དྲག་མོ་དང་ནི་གཟུགས་ངན་མས་བསྐོར་མེ་ཡི་མདོག་ཅན་ཟླ་ཞལ་མ། །དབྱུག་པ་རལ་གྲི་ལྕགས་སྒྲོག་ཕུབ་ཀྱིས་རྣམ་བརྒྱན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྨ་བྱར་གནས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་ནི་ཚོགས་བདག་གིས་འཁྱུད་པདྨ་མ། །རིན་ཆེན་ཕྲེང་མ་ལུས་མེད་གཞོན་ནུ་རི་དྭགས་བདག་པོའ་འགྲོས་
༥༧ མ་དང་། །མིག་མཛེས་རུལ་མ་བཟང་མོས་ཡོངས་བསྐོར་བྱི་རུའི་འོད་འཕྲོ་གདོང་དྲུག་མ། །ཤཀ་ཏི་ལྕགས་ཀྱུ་རིན་ཆེན་ཞགས་པས་ཉེ་བར་མཛེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱུར་མཆོག་ལ་གནས་དྲག་མོ་ལ་ནི་གཤིན་རྗེས་འཁྱུད་ཅིང་ཕྱོགས་ཀུན་ནས། །གཽ་རི་འདེགས་མ་གཾ་ག་མ་དང་རྟག་མ་མྱུར་མ་མཚོན་བྱེད་མ། །དམར་སེར་མ་དང་ནག་མོས་ཡོངས་བསྐོར་ཟླ་བའི་མདོག་ཅན་ཟླ་བའི་ཞལ། །རྩེ་གསུམ་ཅང་ཏེའུ་ཁ་ཾ་ག་དང་ལྟོས་འགྲོས་མཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེང་གེར་གནས་པའི་དཔལ་མོ་ལ་ནི་གཞོན་ནུས་འཁྱུད་ཅིང་དཔལ་དཀར་མོ། །འཛིན་མ་ཟླ་བའི་རི་མོ་ཅན་དང་རི་བོང་འཛིན་ཞལ་ངང་པའི་མདོག །པདྨའི་དབང་མོ་སྐར་མིག་མ་དང་དྲི་མེད་རི་བོང་འཛིན་མས་བསྐོར། །ཟླ་འོད་ཟླ་ཞལ་པདྨ་བགྲང་ཕྲེང་ཆུ་སྐྱེས་རིན་ཆེན་འཛིན་ལ་འདུད། །གླང་པོར་གནས་པའི་དབང་མོ་ལ་ནི་སྲིན་པོས་འཁྱུད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་འོད། །བཀྲ་བའི་རི་མོ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་མ་གསེར་ལྡན་མ་དང་ཨུར་བ་སཱི། །རཾ་བྷ་ཟུག་རྔུ་མེད་མ་དང་ནི་ཤིན་ཏུ་སྒྲོལ་མས་ཡོངས་བསྐོར་མ། །གསེར་མདོག་ཟླ་ཞལ་རྡོ་རྗེ་མདའ་དང་དྲིལ་བུ་གཞུ་ཡིས་མཚན་ལ་འདུད། །ངང་པར་གནས་པའི་ཚངས་མ་ལ་ནི་ནོར་ལྷས་འཁྱུད་ཅིང་མཆོད་སྦྱིན་འདོན། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་སྤྱན་མཆུ་སྐྱེས་ལྡན་མ་བློ་གྲོས་མ། །གླུ་མ་གློག་མ་དྲན་མས་ཡོངས་བསྐོར་རིག་བྱེད་གདོང་མ་གསེར་མདོག་མ། །ཕྱག་གི་པདྨ་པདྨ་ཚངས་དབྱུག་སྤྱི་བླུགས་པར་བུས་མཚན་ལ་འདུད། །ཟླ་བ་ཚིགས་ཆེན་ཉི་མའི་ཚེས་དང་རྩ། །རྣམ་དག་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས། །སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླའི་མདོག་ཅན་པདྨའི་སྟེང་། །རོལ་པས་ཡོངས་བསྐོར་རྡོ་རྗེའི་གདན་བཞུགས་པ། །སྲིན་མོས་འཁྱུད་ཅིང་ཡི་དྭགས་ལ་གནས་པའི། །བདེན་བྲལ་ལ་སོགས་ནག་པའི་ཚེས་རྣམས་གཞན། །རལ་གྲི་གྲི་གུག་ཕུབ་དང་ཐོད་པ་ཅན། །དུས་མཐའི་སྤྲིན་མཚུངས་ཟླ་བའི་ཞལ་ལ་འདུད། །གཏུམ་མོས་འཁྱུད་ཅིང་རི་དྭགས་ལ་གནས་པའི། །རླུང་སོགས་ས་གའི་ཚེས་གཞན་དཔག་བསམ་ཤིང་། །ཡོངས་འདུས་མེ་ཏོག་ནོར་བུ་
༥༨

ཨུཏྤལ་འཛིན། །ཟླ་ཞལ་མིག་སྨན་མདོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལུག་ལ་གནས་ཤིང་ཆུ་བདག་མོས་འཁྱུད་པའི། །མེ་ལྷ་ལ་སོགས་སྣོན་གྱི་ཚེས་རྣམས་གཞན། །མདུང་ཐུང་དབྱུག་པ་ཆུ་སྐྱེས་སྤྱི་བླུགས་འཛིན། །ཞལ་གཅིག་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག་ལ་འདུད། །དཔལ་མོས་འཁྱུད་ཅིང་རྨ་བྱ་ལ་གནས་པའི། །གདོང་དྲུག་ལ་སོགས་ཆུ་སྟོད་ཚེས་རྣམས་གཞན། །ཤཀྲ་ཏི་མདུང་དང་ནོར་བུ་མེ་ལོང་ཅན། །བྱེ་རུའི་འོད་འཕྲོ་གདོང་དྲུག་ལྡན་པས་སྐྱོངས། །ཕག་མོས་འཁྱུད་ཅིང་ཆུ་སྲིན་ལ་གནས་པའི། །རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་གྲོ་བཞིན་ཚེས་རྣམས་གཞན། །ཞགས་པ་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་ཞགས་ཆུ་ཤེལ་འཛིན། །ཟླ་བའི་འོད་ཅན་ཟླ་བའི་ཞལ་མཆོད་དོ། །བྱི་བར་གནས་ཤིང་གཞོན་ནུ་མས་འཁྱུད་པའི། །ཚོགས་བདག་ལ་སོགས་ཁྲུམས་སྟོད་ཚེས་རྣམས་གཞན། །དགྲ་སྟ་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ་ནོར་བུའི་ཕྱག །ཟླ་ཞལ་ཟླ་འོད་ལྟ་བུར་དཀར་ལ་འདུད། །གླང་པོར་གནས་ཤིང་རླུང་ལྷ་མོས་འཁྱུད་པའི། །བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་ཐ་སྐར་ཚེས་རྣམས་གཞན། །རྡོ་རྗེ་མདའ་དང་དྲིལ་བུ་གཞུ་ཡིས་མཚན། །གསེར་མདོག་ཟླ་བའི་ཞལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གློག་མས་འཁྱུད་ཅིང་ངང་པ་ལ་གནས་པའི། །ཚངས་པ་ལ་སོགས་སྨིན་དྲུག་ཆོས་རྣམས་གཞན། །ཁབ་དང་བགྲང་ཕྲང་ཆུ་སྐྱེས་སྤྱི་བླུགས་འཛིན། །ཆུ་ཡི་གསེར་མཚུངས་ཆུ་ཡི་ཞལ་གྱིས་སྐྱོངས། །ཨུ་མས་འཁྱུད་ཅིང་ཁྱུ་མཆོག་ལ་གནས་པའི། །དྲག་པོ་ལ་སོགས་མགོ་ཡི་ཚེས་རྣམས་གཞན། །རྩེ་གསུམ་མདའ་དང་སྦྲུལ་ཞགས་ཁ་ཾ་གཞུ། །རི་བོང་འཛིན་ཞལ་མཁའ་ལྟར་སྔོ་ལ་འདུད། །གླང་པོར་གནས་ཤིང་ནོར་སྦྱིན་མོས་འཁྱུད་པའི། །ནོར་བདག་ལ་སོགས་རྒྱལ་གྱི་ཚེས་རྣམས་གཞན། །ནོར་བུ་བེ་ཅོན་ནེའུ་ལེ་པདྨའི་ཕྱག །སྔོན་པོ་རི་དྭགས་མཚན་པའི་ཞལ་མཆོད་བགྱི། །དཔལ་མོས་འཁྱུད་ཅིང་མཁའ་ལྡིང་ལ་གནས་པའི། །ཁྱབ་འཇུག་ལ་སོགས་མཆུ་ཡི་ཚེས་རྣམས་གཞན། །འཁོར་ལོ་དབྱུག་ཐོ་པདྨ་དུང་གིས་མཚན། །ཞལ་གཅིག་མ་རྒད་མདོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཤིན་རྗེ་

༥༩ མས་འཁྱུད་མ་ཧེ་ལ་གནས་པའི། །གཤིན་རྗེ་ལ་སོགས་དཔེ་ཡི་ཆོས་རྣམས་གཞན། །དབྱུག་པ་རལ་གྲི་ལྕག་སྒྲོག་ཞགས་པས་བརྒྱན། །ལྗང་གུ་རི་དྭགས་ཅན་ཞལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འོད་ཟེར་ཅན་འཁྱུད་དབྱུག་སྔོན་ནག་པོ་རལ་གྲི་དང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕུབ་དང་ལྟོ་འགྲོ་འཛིན། །ཙུན་དས་ལེགས་འཁྱུད་ཊཱ་ཀི་དམར་པོ་མེ་མདའ་དང་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་གཞུ་དང་ཞགས་པས་མཚན། །ཁྲོ་གཉེར་མས་འཁྱུད་མི་གཡོ་དཀར་པོ་ཐོ་བ་དང་ནི་མདུང་དང་པདྨ་མེ་ལོང་འཛིན། །ལྕགས་སྒྲོག་མས་འཁྱུད་སྟོབས་ཆེན་སེར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་ནི་དབྱུག་པ་དུང་དང་ནོར་བུའི་ཕྱག །སྔོན་མོས་འཁྱུད་པའི་གཙུག་ཏོར་ལྗང་གུ་དགྲ་སྟ་དང་ནི་རྩེ་གསུམ་སྦྲུལ་ཞགས་ཁ་ཾ་ག་།དྲག་སྤྱན་མས་འཁྱུད་གནོད་མཛེས་སྔོན་པོ་གྲི་གུག་དང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །ཕག་རྟ་སེང་གེ་གླང་པོ་མཁའ་ལྡིང་རྐང་བརྒྱད་ཀྱིས་ནི་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་གཡས་བརྐྱང་སྟབས། །མཐིལ་བཞི་གཤང་ལམ་གཙུག་གི་རྩ་དག་ཁྲོ་བོའ་ཚོགས་ནི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིས་བརྗིད་ལ་འདུད། །སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་པདྨ་ཆར་སྤྲིན་མདོག །ནོར་རྒྱས་དུང་སྐྱོང་བྱེ་རུའི་ཕུང་པོ་འདྲ། །མཐའ་ཡས་རིགས་ལྡན་ཀུན་དའི་མདོག་ལྟར་གསལ། །འཇོག་པོ་པདྨ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་སེར། །རྒྱལ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལྗང་སྔོན་འབྱུང་བ་ལ། །རྡོ་རྗེ་གདན་བཞུགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །བུམ་པ་རྡོ་རྗེ་པདྨ་ནོར་བུའི་ཕྱག །རྐང་སོར་ཀླུ་ཆེན་གཏུམ་མོས་འཁྱུད་ལ་འདུད། །མདུང་གིས་འབིགས་དང་ལྷག་མ་བསྲེགས་པའི་རོ། །དྲག་པོའ་གཡུལ་དང་རུལ་པ་བྱིས་པ་གསོད། །རྣག་གི་དྲི་དང་སྦྲུལ་གྱིས་ཟོས་པ་ཡིས། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་བསེ་དང་དྷེ་རུ་ཎ་ཌ། །དོམ་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་འབྲི་དང་བྱ་མ་བྱི། །སེང་གེ་མིག་སྔོན་ལ་གནས་འཁོར་ལོའ་སྟེང་། །ཟླུམ་པོའ་སྟབས་ཅན་མི་མགོའ་ཕྲེང་ལྡན་མ། །གཅེར་བུ་སྤྱན་གསུམ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་མ། །ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལྡན་ཀླུ་ཡིས་རབ་འཁྱུད་མ། །ལུས་ལ་ལག་པའི་སོར་མོ་རྣམ་དག་མ། །ཁྱི་གདོང་མ་དང་ཁྭ་གདོང་ཕག་གདོང་མ། །བྱ་རྒོད་
༦༠ གདོང་མ་སྟག་གདོང་འུག་གདོང་མ། །ལྕེ་སྤྱང་གདོང་མ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གདོང་མ། །སྟེང་འོག་ཤིང་རྟ་སྔོན་མོ་རྡོ་རྗེའི་མིག །སྐྲ་དང་བ་སྤུ་རྣམ་དག་གྲུབ་པ་དང་། །འབྱུང་པོའ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ་སྟོབས་མ་རྨུགས་བྱེད་མ་དང་ང་རྒྱལ་ཅན་མ་རེངས་བྱེད་མ། །ལྕགས་སྒྲོག་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ་ཙུན་ད་དང་ནི་འོད་ཟེར་ཅན། །དྲག་སྤྱན་མ་དང་ཤིན་ཏུ་སྔོན་མོ་རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ཡི། །ཞལ་ཕྱག་མཚོན་ཆ་ཁ་དོག་རྒྱན་ལྡན་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ལའང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་སྒྲོལ་མ་རེག་བྱ་མ་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལྕགས་སྒྲོག་ཁ་གདོང་མ། །རབ་སྔོན་རབ་བརྩོན་ཙ་རྩི་ཀཱ་དང་ཁྱི་གདོང་མས་བསྐྱེད་བརྒྱ་བྱིན་དུ། །དབྱེ་བ་གོས་དང་མཆིལ་འདོར་རེག་བྱ་ལྷག་མ་ཟ་བ་ཀུན་ཏུ་གདུང་། །སྒྲོད་དང་ལུས་འཕྲུགས་ཡན་ལག་བསྐྱོད་པར་འདོད་དང་ཕྱིར་འདོད་མ་ལ་འདུད། །གོས་དཀར་རོ་མ་གཞོན་ནུ་མ་དང་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ་བྱ་རྒོད་མ། །དྲག་སྤྱན་རྨུགས་མ་ཕག་མོ་དང་ནི་ཕག་གདོང་མས་བསྐྱེད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ། །བསྐྱོད་པ་ཟས་དང་གར་འགུགས་གཡུལ་དང་རྒྱུག་པ་དང་ནི་སྐེམ་པ་དང་། །ལུས་ལ་དྲི་མ་བཤང་གཅི་ཟག་པར་འདོད་དང་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་མཆོད། །མ་མཱ་ཀི་དང་གཟུགས་མ་དཔལ་མོ་ཙུནབཙུན་ད་དང་ནི་འུག་གདོང་མ། །སྒྲ་མ་ཁེངས་མ་དྲག་མོ་དང་ནི་སྟག་གདོང་མས་བསྐྱེད་ནོར་སྦྱིན་ཏུ། །རྒྱས་པ་རྒྱན་དང་རྒྱལ་སྲིད་འཆིང་བ་བྱིས་པ་བསྡིགས་དང་རོལ་མོའ་སྒྲ། །འཇམ་པར་སྨྲ་དང་མལ་སྟན་རྩོད་མ་འདོད་དང་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་རྒྱལ། །སྤྱན་མ་དྲི་མ་ཚངས་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་ཅན་མ་མཁའ་ལྡིང་མ། །ཆོས་ཀྱི་ཁམས་མ་རེངས་མ་དབང་མོ་ལྕེ་སྤྱང་མས་བསྐྱེད་ཆུ་བདག་ཏུ། །རེངས་པ་དྲི་དང་ཆུ་ལ་རྐྱལ་པ་ཕུར་བུས་འདེབས་དང་སྤྲུལ་འཆིང་འཁྲིག །གཉེན་འདུན་མལ་བསྙེས་སེམས་ཅན་བསླུ་འདོད་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་གཞན་ལ་འདུད། །ཁྱོད་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་འདས་ཀྱང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་དང་བྲལ་ཡང་བརྟན་དང་གཡོ་བ་ཀུན་གྱི་གཟུགས། །ལུས་དང་དབང་པོའ་སྦྱོར་བ་སྤངས་ཀྱང་
༦༡ རྟག་ཏུ་འདོད་ཆགས་ཆེ་ལ་རོལ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བརྟག་པར་དཀའ་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །གཟའ་དང་དྲོང་སྲོང་རྒྱུ་སྐར་ཁྱིམ་དང་ཆ། །ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་འཕྲོག་མ་དང་། ། ཀརྣ་དགའ་བྱེད་ནག་པོ་ཆེ། །བྷྲ་གི་ནི་སོགས་འཁོར་མང་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བསྟོད་པས་ཕུང་པོ་ཁམས་སོགས་གཞན། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས། །བློ་བུར་དྲི་མའི་སྤུབས་ལས་ངེས་གྲོལ་ཏེ། །སྲིད་གསུམ་དྭངས་བ་མངོན་དུ་བྱེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྟོད་ཆེན་འདོན་བཞིན་ཏུ་ལྷ་རྣམས་གསལ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་སྟེ། །གོང་གི་གནས་དང་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་འདྲ་བ་ལས། གནས་ཁང་བསྐྱེད་ཆོག་གི་ཚིག་དོར་བ་སྟེ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཤེལ་གྱི་སྣོད་སོར་བཅུ་གཉིས་པ། ཞེས་སོགས་བརྗོད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་མོ། །དེ་ནས་མཆོད་པའི་མགྲེནམགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་པ་ནི། །རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཞུགས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཏྲཻ་དྷཱ་ཏུ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཏྭཾ་བྷ་ག་ཝཱན་མེ་ཝ་ར་དོ་བྷཱ་ཝ་ཤི་ཥྱཱ་ནི་ཙ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ། རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ནི། །རབ་དྭངས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཞལ་གྱི་རྙོགས་པའི་དྲི་སེལ་ཡོན་ཆབ་འདི། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿཧྲི་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཱརྠ་ཨཱཉྩ་མ་ནཾ་པ་ཏིཙྪ་ན་མཿ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ནི། །རབ་དྭངས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཞབས་ཀྱི་པདྨའི་དྲི་སེལ་སྤོས་ཀྱི་ཆུ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿཧྲི་པྲ་ཝར་སད་ཀ་རཾ་ཨཱརྠཾ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏིཙྪ་ན་མཿ ཚིག་རྐང་དང་པོ་གཉིས་དང་ཕྱི་མ་འདྲ་བའོ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས། རབ་དངས། ཀུན་ཏུ་འཕོ་བའི་གདུང་སེལ་འཐོར་འཐུང་འདི།། །།
༦༢ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ། ༀ་ཨཱཿཧྲི་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཱརྠཾ་པྲོཀྵ་ཎཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ རྣམ་དག་ཡེ་ཤེ །རབ་དྭངས་ཁ་དོག །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཨརྒྷཾའི་རྒྱུན། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ ༀ་ཨཱཿཧྲི་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨཱརྠཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ ཞེས་པས་ཆུ་བཞི་ཕུལ། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་དྲི་མཆོག་འདི། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །ༀ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ས་པ་རི་ཝ་རེ་བྷྱཿ བཛྲ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ རྐང་པ་གསུམ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་ཀུན་ལ་སྦྱར་ཏེ། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ །རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་རྣམ་བཀྲའི་ཚོགས། །བཞེས་ནས བཛྲ་པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཿ ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་བླ་ན་མེད། །བཞེས་ནས །བཛྲ་དྷཱུ་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མ་འོད་རབ་འབར། །བཞེས་ནས །བཛྲ་དཱི་པཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི་འཁོར །རྡོ་རྗེ་ཞལ་ཟས་རོ་མཆོག་ལྡན། །བཞེས་ནས །བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་མ་ཉམས་འབྲས་བུའི་མཆོག །བཞེས་ནས །བཛྲ་ཨཱཀྵ་ཏཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོའ་མཆོད་པ་ནི། །བཞེས་ནས །བཛྲ་ལཱ་སྱེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་བཞད་མའི་མཆོད་པ་འདི། །བཞེས་ནས །བཛྲ་ཧཱ་སྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་སིལ་སྙན་རྣམ་མང་པོ། །བཞེས་ནས །བཛྲ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་འདི། །བཞེས་ནས །བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ །དུས་ཀྱི །རྡོ་རྗེ་གླུ་དབྱངས་ཡིད་འཕྲོག་ལྡན། །བཞེས་ནས །བཛྲ་གཱི་ཏཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་འདོད་པའི་མཆོད་པ་མཆོག །བཞེས་ནས་བདག་ལ་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །བཛྲ་ཀཱ་མཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ
༦༣ ཙ་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་པའི། །དྲི་ཆབ་མོ་དང་ཕྲེང་བ་མོ། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་སྤྲུལ་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཨོཾཙྪ།།།བཛྲ་གནྡྷེ་གནྡྷ་ཨཱརྩ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ༀ་ཙྪ།།།བཛྲ་མཱ་ལེ་མཱ་ལ་ཨ་རྩ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ཊ་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་བའི། །བདུག་སྤོས་མ་དང་སྣང་གསལ་མ། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་སྤྲུལ་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ༀ་།།།བཛྲ་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ་པ་ཨཱརྩ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཊ།།།བཛྲ་བྲ་དཱི་པེ་པྲ་དཱི་པ་ཨཱརྩ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །པ་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཞལ་ཟས་མ་དང་འབྲས་བུ་མ། །ནམ་མཁའ །དཀྱིལ་འཁོར །ༀ་པ།།།བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ནཻ་ཝི་དྱ་པུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་།།།བཛྲ་ཨཱཀྵ་ཏེ་ཨཱཀྵ་ཏ་ཕལ་ཨཱརྩ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཏ་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྒེག་མོ་དང་ནི་བཞད་པ་མོ། །ནམ་མཁའ །དཀྱིལ་འཁོར །ༀ་།།།བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཝསྟྲ་ཨཱ་བྷ་ར་ཎ་པཱུ་ཛཱི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་།།།བཛྲ་ཧཱ་སྱ་གྷཎྜ་ཨཱ་ད་པཱུ་ཛི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ཀ་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་པའི། །སིལ་སྙན་མ་དང་གར་མཁན་མ། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་ཚོགས་སྤྲུལ་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ །ༀ་།།།བཛྲ་པཱ་དྱཾ་བཱ་དྱ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ༀ་།།།བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱེ་ནྲྀ་དྱ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ས་སྡེ་ཐུང་རིང་ལས་སྐྱེས་པའི། །གླུ་དབྱངས་མ་དང་འདོད་པ་མོ། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ༀ་།།།བཛྲ་གཱི་ཏི་གཱི་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། །ༀ་།།།བཛྲ་ཀཱ་མེ་སརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ནཱཾ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་དཱི་ནཾ་བཛྲ་སུ་ར་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རེག་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཆོད། །སྲབ་འཇམ་ཡང་པ་ལྷ་ཡི་གོས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ལ། །མི་ཕྱེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ར་བའི་བར་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཨིནྡྲ་རྙིལ། །གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་དང་། །རིག་མ་བདེ་བ་རྣམ་མ་དགོས་ཀྱི་ཚོགས། །ཙནྡན་ལ་སོགས་དྲི་བཟང་
༦༤ སྦྱར་བའི་ཆབ། །དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་བསྲེག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་དང་། །རྩི་བཅུད་འབྲུ་མར་དང་བཅས་སྒྲོན་མེའི་ཚོགས། །གྲགས་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དྲིལ་བུའི་སྒྲ། །གསལ་སྣང་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བའི་མེ་ལོང་དང་། །ལྷ་རྫས་བླ་བྲེ་ནམ་མཁའི་ཚད་འཇལ་བྱེད། །རྣམ་མང་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་བཅུད་སྟེར་ཞིང་། །ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བ་བ་དན་རྣམ་ལྔའི་ཚོགས། །འཇོ་སྒེག་རྣམ་འགྱུར་སྤྲོ་བའི་གར་མཁན་དང་། །སྒྲ་སྙན་སྣ་ཚོགས་རོལ་མོའ་མཆོད་པ་སྟེ། །བཅུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཕོ་བ་རབ་འགགས་ནས། །བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག །རབ་དྭངས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་གཙང་དང་། །འོ་ཆབ་མེ་ཏོག་བཅས་པའི་མཆོད་ཡོན་བཟང་། །རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་དང་། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་སྦྱར་བའི་བདུག་སྤོས་དང་། །ཨུཏྤལ་པདྨ་ལ་སོགས་མེ་ཏོག་བཀྲ། །མ་ཉམས་ས་ཧཱ་ཀ་རའི་འབྲས་བུ་སྨིན། །སྨན་མཆོག་དབང་པོ་ལ་སོགས་འབྲུ་སྣ་ཚོགས། །ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་ལ་སོགས་སྣང་གསལ་ཚོགས། །བདུད་རྩི་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ལྷ་བཤོས་དང་། །པཉྩ་ལི་ཀཱ་ལྷ་ཡི་གོས་ཀྱི་མཆོག །མཆོད་པ་རྣམ་བཅུ་ཕུལ་བས་ས་བཅུ་ཐོབ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཅུ་སྒྲིབ་བྲལ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བེའུ་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ། །དགེ་བའི་དོན་ཏུ་མངའ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་མུ་ཁྱུད་ཅན། །ཚངས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །ཇི་ལྟར །འདམ་གྱིས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི། །པདྨ་དཀར་པོ་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན །ཇི་ལྟར་སྔོན །ཉོན་མོངས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན །ཇི་ལྟར །གདུགས་དཀར་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། ཕུལ་བ་དེ་བཞིན་བདག་འབུལ་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར །རེ་བ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་མཛད་པའི། །
༦༥ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན །ཇི་ལྟར །སྙན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོག་པ་ཡི། །འབུང་དུད་གཡས་འཁྱིལ་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །ན་བཟའ་གསེར་གྱི་ཉ་རིས་ཅན། །ཕུལ་བ་དེ་བཞིན་བདག་འབུལ་ན། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །དགོས་འདོད་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར། །གཟུགས་མཛེས་སྐྱོན་ཀུན་བྲལ་བ་བཙུན་མོའ་མཆོག །བང་མཛོད་མ་ལུས་འགེངས་བྱེད་བློན་པོའ་ཕུལ། །ཡིད་འོང་སྟོབས་ལྡན་གླང་པོའ་བདག་པོ་དང་། །ཅང་ཤེས་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ཅན་རྨད་བྱུང་རྟ། །རྒོལ་བ་ཀུན་འཇོམས་ཁྱིམ་བདག་དཔའ་བོ་ཆེ། །དེ་ལྟར་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །དྲི་མེད་ཆོས་ཀུན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་། །གཡས་འཁྱིལ་ཆོས་སྒྲ་མི་ཟད་སྒྲོག་པའི་དུང་། །དུག་གསུམ་ཉོན་མོངས་འཇོམས་པའི་གི་ཧཾ་དང་། །རྩི་བཅུད་སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཞོ། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་ལི་ཁྲིའི་རྫས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་སྒྲུབ་དཱུར་བའི་རྩ། །དོན་མཆོག་བླ་མེད་སྒྲུབ་པ་བིལ་བའི་འབྲས། །བགེགས་དང་བར་ཆད་ཀུན་འཇོམས་ཡུངས་དཀར་ཏེ། །རྒྱལ་བས་བྱིན་བརླབས་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་པོ། །ཕུལ་བས་འགྲོ་ལ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་ཤོག །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་གཅོད་པའི་སྟགསསྟག་ལྤགས་དང་། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་བལ་གླང་ཆེན་ལྤགས་པའི་གོས། །འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མཉེས་བྱེད་པ། །སྣ་ཚོགས་ན་བཟའི་མཆོད་པ་འབུལ་བར་བགྱི། །དབང་སྔོན་ཀ་རྐེ་ཏ་ན་ཆུ་ཤེལ་དང་། །པདྨ་རཱ་ག་མར་གཏི་མུ་ཏིག་དང་། །ཛམ་བུ་ཆུ་བོའ་གསེར་དང་དངུལ་ལ་སོགས། །བཟའ་དང་བཅའ་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། །རྩ་བ་སྡོང་བུ་འདབ་མ་མེ་ཏོག་དང་། །ལྗོན་ཤིང་ལ་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །བསོད་ནམས་སྤེལ་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །རལ་གྲི་ཁང་པ་ལྤགས་པ་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །མལ་ཆ་གོས་དང་མཆིལ་ལྷམ་
༦༦ རིན་པོ་ཆེ། །པདྨ་ཅན་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད། །སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་ཁང་བཟང་དང་། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་དང་། །འདོད་འཇོའ་བ་དང་རིན་ཆེན་རི་བོ་སོགས། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། །ཀུནྟུ་རབ་ཏུ་ཁྱབ་བྱེད་དྲི་བཟང་དང་། །རྣམ་དག་ཉི་མས་དག་བྱེད་མེ་ཏོག་ཕྲེང་། །དོན་དམ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །འགྲོ་བས་རྣམ་དག་ཟླ་ཉི་ཐོབ་པར་ཤོག །གཏུམ་མོ་འབར་བས་ཀུན་རྟོག་བསྲེགས་པའི་སྤོས། །སྙིང་ནང་གཞོམ་མེད་འབར་བའི་སྣང་གསལ་ཚོགས། །དོན་དམ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །སྤྲོས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །འདོད་ཡོན་གཞན་མཆོག་བདུད་རྩི་ཞལ་ཟས་ལྔ། །ཐིག་ལེ་ནོར་བུར་བཅིངས་པའི་མ་ཉམས་འབྲུ། །དོན་དམ །སྟོང་པའི་གཟུགས་ཀྱི་བྱང་སེམས་འཆིང་བར་ཤོག །མ་དག་གནས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སྒེག་མོའ་ལུས། །ལས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་བཞད་སྒྲའི་དབྱངས། །དོན་དམ །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་བཅུ་གཉིས་ས་ཐོབ་ཤོག །གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་སིལ་སྙན་རོལ་མོ་མཆོག །རྣམ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་རོལ་པ་བདེ་གའི་གར། །དོན་དམ །གྲགས་སྟོང་སྒྲ་དང་སྒྱུ་རྩལ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་གླུ། །མི་འགྱུར་བདེ་སྒྲུབ་ཕྱག་ཆེན་འདོད་པ་མོ། །དོན་དམ །རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་མི་འགྱུར་བདེ་ཐོབ་ཤོག །ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་པར་བརྗོད། ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ན་མོ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱོབ་པ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་ལོ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་སླད། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས། །
༦༧ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཉི་མའི་འོད་དང་ཟླ་བཟང་ལྷ་དབང་དང་། །གཟི་བརྗིད་ཟླས་བྱིན་ལྷ་ཡི་དབང་ཕྱུག་དང་། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་ལྷ་ཡི་དབང་ལྡན་ཏེ། །ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་པདྨ་དཀར་པོ་དང་། །བཟང་པོ་རྣམ་རྒྱལ་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་དང་། །ཕྱག་ན་རིན་ཆེན་ཁྱབ་འཇུག་སྦས་པ་དང་། །ཉི་མ་གྲགས་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོད། །རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་དཀའ་ཉི་མ་དང་། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་ཟླ་འོད་མཐའ་ཡས་དང་། །ས་སྐྱོང་དཔལ་སྐྱོང་སེང་གེ་རྣམ་གནོན་དང་། །སྟོབས་ཆེན་མ་འགགས་མི་ཡི་སེང་གེ་མཆོད། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །དྲག་པོ་ཞེས་བྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ། །ས་ཡི་འཁོར་ལོ་རྫོགས་པར་སྐྱོང་བ་སྟེ། །ཚངས་པ་ལྷ་དབང་ཕྱེད་ཕྱེད་སྐྱོང་རྣམས་མཆོད། །འོད་སྲུང་ལ་སོགས་དུམ་བུར་སྐྱོང་བ་བརྒྱད། །དེ་ལྟར་ས་སྐྱོང་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ནི། །རིགས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི། །རིགས་ལྡན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །དུས་ཞབས་གཉིས་དང་ན་ལེནྡྲ་པ་དང་། །ཟླ་བ་མགོན་པོ་འབྲོ་སྟོན་ལོ་ཙཱ་དང་། ལྷ་རྗེ་སྒོམ་པ་སྒྲོ་སྟོན་གནམ་བརྩེགས་དང་། །གྲུབ་ཆེན་ཡུ་མོ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་དང་། །སྤྲུལ་སྐུ་ཇོ་འབུམ་གྲུབ་ཐོབ་སེ་ཆེན་དང་། །ཆོས་རྗེ་འཇམ་གསར་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་དང་། །ཀུན་སྤང་ཆོས་རྗེ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་སྒྲ་བསྒྱུར་སྐུ་མཆེད་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཉ་དབོན་ཆོས་རྗེ་དང་། །གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བློ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །འཇམ་དབྱངས་དཀོན་བཟང་ནམ་མཁའ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་རཏྣ་བྷ་དྲ་དང་། །གྲོལ་མཆོག་ཞབས་དང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོད། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་བ། །བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ་
༦༨ ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་དང་། །ཀུན་བཟང་དབང་པོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་མཆོད། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞབས། །བཀའ་བརྒྱུད་གདུང་འཚོབ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དང་པོའ་སངས་རྒྱས་པདྨ་ཉིན་མོར་བྱེད། །དྷརྨཱ་ཀ་ར་ནས་བརྒྱུད་སྲོལ་ལུགས་གཅིག་ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆོད། །གཙུག་ལག་ཆོས་རྒྱལ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པའི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ༀ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ༀ་བི་ཤྭ་མཱ་ཏྭ་ཧོཿཕྲཻཾ་སྭཱ་ཧཱ། །ༀ་ཨ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཧ་ཧ་ཧཾ་ཧ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་རྀ་རཱྀ་ཨུ་ཨཱུ་ལྀ་ལཱྀ་ཧ་ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧྲྀ་ཧྲཱྀ་ཧུ་ཧཱུ་ཧླྀ་ཧླཱྀ་ཧཾ་ཧཿཨ་ཨཱ་ཨེ་ཨཻ་ཨར་ཨཱར་ཨོ་ཨཽ་ཨ་ལ་ཨཱ་ལ་ཧ་ཧཱ་ཡ་ཡཱ་ར་རཱ་ཝ་ཝཱ་ལ་ལཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ༀ་སྐུ་བཞི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །ཚད་མེད་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། །དམ་ཆོས་སྟོན་པ་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །དུས་འཁོར་རྡོར་སེམས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། །ནུས་མ་བུམ་པ་བཅུ་དང་རྡོ་རྗེ་བཞི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ། །རང་རང་ལྷ་མོར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད། །གཟུངས་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འདོད་མ་དང་། །ཚེས་ཀྱི་ལྷ་དང་གདེངས་ཅན་ཕྱིར་འདོད་མ། །རབ་གཏུམ་གཟའ་སྐར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་སོགས། །ཕྱེད་བཅས་བྱེ་བ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་པོ་མཆོད། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་དང་། །མཆོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །འགྲོ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །མཆོག་ཏུ་རོལ་པས་བདེ་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོདྷི་ས་ཏྭེ་བྷྱོ་ཿན་མོ་ན་མཿ གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་ལོ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །ཡུལ་
༦༩ བདག་གྲོང་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་རྒྱུད་ཚིམས་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །བསྟོད་པ་ནི། རོལ་ཆེན་དང་བཅས་ཏེ། མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་པོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དགྱེས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་སྟོན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཅེས་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་འདུད་ཉི་ཤུས་བསྟོད། །དེ་ནས་དྲིལ་གསིལ་དང་བཅས་ཏེ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པའི་དངོས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་འདས། །ཕྲ་ཕབ་པ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་མ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ལ་འདུད། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་ཆེན་པོ། །སྐུ་གསུམ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས། །འགྱུར་བ་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་རྟོག་སྒོམ་པ་ལས་འདས་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་བདེ། །གཟུང་པ་འཛིན་པ་དབྱིངས་དག་དང་། །རྟོག་དང་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་སྤངས། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་རྣམ་པ་དང་། །པྲ་ཕབ་པ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྦྱོར། །ཨེ་ཝཾ་ཡི་གེ་དེ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐྱེད་མཛད་མ། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་
༧༠ པ་སྤངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་སྤྱོད་པ་ཅན། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སྙོམས་འཇུག་དང་། །ཧཱུྃ་ཕཊ་ཡི་གེ་སོགས་སྤངས་ཀྱང་། །འགྱུར་བ་མེད་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྐུ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འདུད། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཞེས་པ། །ཁྱབ་རྟག་ཉི་མ་ལྟ་བུའི་སྐུ། །པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །དེ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དབྱེ་བ་ལས། །སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ནི། །རྡོ་རྗེ་སེང་གེའི་གདན་བཞུགས་པ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གྱིས་བསྟོད་སྔོན། །ཟླ་བཟང་གིས་གསོལ་དེ་ལ་འདུད། །རྣམ་པར་བཅས་ཀྱང་རྣམ་མེད་བཅོམ་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་སྟེ་དེ་ཡིས་འཁྱུད། །སྐྱེ་འཇིག་སྤངས་པའི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དང་ལྡན་རྒོད་པ་ལ་སོགས་བདེ་བ་སྤངས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་རྣམས་དང་ལྡན་ཞིང་དུས་གསུམ་ཡང་དག་རིག །ཀུན་མཁྱེན་མཆོག་གི་དང་པོའ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་གཉིས་མེད་དེ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གང་ལ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་གནས་དང་འཆི་དང་སྲེད་པ་དང་ནི་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ་དག་དང་། །རེག་བྱ་གཟུགས་དང་སེམས་མེད་རང་བཞིན་དང་ནི་སྐྱེས་བུ་མེད་ཅིང་འཆིང་དང་གྲོལ་དང་བྱེད་པོ་མེད། །ས་བོན་དང་ནི་གསལ་བར་དུས་མེད་མཐའ་དག་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་མེད། །མྱ་ངན་འདས་པ་མཚན་མ་མེད་ཅིང་བྱེད་པ་རྣམས་ཕྲལ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དུས་དང་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ནི་སྐྱེས་བུ་དཔེ་མེད་ཀུན་འགྲོ་སྤྲོས་པ་མེད་པ་སྟེ། །ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་སྙན་དང་ཤངས་དང་ཞལ་དང་སྤྱན་དང་དབུ་དང་ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་ཐམས་ཅད་པ། །འབྱུང་པོའ་མཐའ་སྟེ་འབྱུང་པོའ་མགོན་པོ་མཆོག་གི་སྲིད་པ་གསུམ་འཛིན་རྒྱུད་རྣམས་དག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །རིག་པ་ལ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་དག་གིས་རྟོགས་བྱ་མཆོག་བདེའི་གོ་འཕང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སྤྲོ་བྱེད་ནུས་མའི་གཟུགས་གཞན་གློག་གི་མེ་དང་མཚུངས་ཤིང་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་དག་གི་གཟི་བརྗིད་ཅན། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྣང་བ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་བགྲོད་བྱེད་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀར་པོ་འཇིག་
༧༡ རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་རི་བོང་འཛིན་པ་ལས་འཛག་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་བོར་ཡང་དག་གནས། །བདུད་རྩི་འཆི་བ་སེལ་ཞིང་སྲིད་པའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཙམ་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷ་ཡིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། །དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་གཟུགས་ནི་རང་གིས་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་མི་ཟད་རྣམས་ལ་མི་ཟད་པ། །གང་གིས་ལས་གང་རབ་བྱས་རང་གི་སེམས་ལ་ཆོ་ག་བཞིན་ཏུདུ་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་དེ་བསྐྱེད་པ། །འཇིག་རྟེན་དབང་པོ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སྲིད་གསུམ་སྐྱེད་མཛད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཅིག་དང་དུ་མ་དག་ཀྱང་གཅིག་ཅིང་མཉམ་དང་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་དང་། །སྟེང་འོག་ཀུན་ནས་དཀར་ལྗང་སྣ་ཚོགས་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་གཟུགས་ཏེ་ཐུང་དུ་རིང་པོ་དང་། །ཤིན་ཏུ་རིན་པོ་ཡོན་ཏན་མེད་ཅེས་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་བུད་མེད་སྐྱེས་པའི་མ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མིན། །གང་ཞིག་ཀུན་གྱི་རྟེན་གཅིག་བྷ་ག་བཟང་མོ་མཆོག་གི་བྷ་ག་ཁྱོད་ལ་འདུད་དེ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་འོས་པས་བསྟོད། །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདག་འཇུག་མི་བྱེད་ན། །སྐབས་འདིར་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་བྱའོ། །གཉིས་པ་བདག་འཇུག་བྱེད་པར་འདོད་ན། ཐོག་མར་བུམ་པ་སྒྲུབ་དགོས་པས་བུམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། །བུམ་པ་བཅུའམ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ནའང་ལེགས་ལ། བསྡུ་ན་བུམ་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་བུམ་པ་བཅུར་མོས་པས་ཆོག་སྟེ། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དུང་ཆོས་བཀོད། གཟུངས་ཐག་སོགས་ཀྱང་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་ལག་ལེན་ལ་མཛད་དོ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཿཕཊ། ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཾ་ཧཱྃ་ཧིཾ་ཧཱིཾ་ཧྲྀཾ་ཧྲཱྀཾ་ཧུྃ་ཧཱུཾ་ཧླིཾ་ཧླཱིཾ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །དབུས་སུ་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་འགགས་པའི་བུམ་པ་གཉིས་དང་། ཤར་དང་མེར་རྐང་འགགས་པའི་བུམ་པ་གཉིས་དང་། ལྷོ་དང་བ་དན་བྲལ་དུ་ཁྲག་འགགས་པའི་བུམ་པ་གཉིས་དང་། བྱང་དང་དབང་ལྡན་དུ་གཅི་བ་འགགས་པའི་བུམ་པ་གཉིས་དང་། ནུབ་དང་རླུང་དུ་གཤང་བ་འགགས་པའི་བུམ་པ་
༧༢ གཉིས་ཏེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་པདྨ་ལ་གནས་ཤིང་པདྨས་ཁ་བརྒྱན་པ་རྣམས་སུ་གྱུར། རང་གི་སྙིང་གར་ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་གྱི་སྟེང་དུ། ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་བའི་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། །དེ་དག་ཁ་སྦྱར་བ་ལས་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་སྤྲོས་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་རྣམས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ༀ་ཧཾ་ཧཱཾ་ཧིཾ་ཧཱིཾ་ཧྲྀཾ་ཧྲཱྀཾ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཧླྀཾ་ཧླཱྀཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སྟ་ཊ་སུ་བི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་སུ་བི་ཤུདྡྷ་དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝཱན་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་མང་དུ་བཟླས། ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ ནས། ཀཱ་མཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ ཞེས་པའི་བར་མཆོད་པ་བཅུ་གཉིས་འབུལ། །དེ་དག་ནི་བུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའོ། །དེ་ནས། ལྷག་གནས་ཀྱི་དོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། །སྐྱེ་རྒ་འཆི་བ་ན་ཀྲ་ཡི། །ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་འཇིགས་རུང་བ། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་བདག་སྒྲོལ་མཛོད། །དགའ་ཆེན་སྟོན་པ་ཁྱོད་གཅིག་པུ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ཚུལ་བསྟན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའ་གྲོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། །ཅེས་ལན་གསུམ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང་། །ཞེས་པ་ལེན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བཟུང་། །སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀུན། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །དུས་ནི་འདི་ནས་བཟུང་ནས་སུ། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་བར། །ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །
༧༣ བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་བཟུང་བར་བགྱི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྡོམ་པ་དེང་ནས་བརྟན་པོར་བཟུང་། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །སློབ་དཔོན་དག་ཀྱང་བཟུང་བར་བགྱི། །རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྟག་ཏུ་སྦྱིན། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི། །པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཐེག་པ་གསུམ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མ་ལུས་བཟུང་། །ལས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ནི། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །མཆོད་པའི་ལས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་མེད་མཆོག །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སྡོམ་པ་མ་ལུས་བཟུང་། །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་དགྲོལ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་བཟུང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་ཀྵ་བཛྲ་དན་ཏ་ཀཱཥྛ་ཙ་ཏུ་ར་བི་མོཀྵ་མུ་ཁ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་མུ་ཁ་དནྟ་ཨཱ་དཱི་མ་ལཾ་བི་ཤྭོ་དྷ་བི་ཤྭ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ༀ། མགྲིན་པར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨཱཿ སྙིང་གར་སྒྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧཱུྃ། ལྟེ་བར་དུས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧོཿ གཙུག་གཏོར་དུ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧཾ། གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཀྵ་རྣམས་སུ་གྱུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿབཛྲ་ས་
༧༤ ཏྭ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་བཛྲ་ཤིཥྱ་སྱ་ཨཱ་བྷི་མུ་ཁོ་ཏ་བྷ་ཝ་སནྟུ་ཥྚོ་བྷ་ཝ་བ་ར་དེ་བྷ་ཝ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་དྷིཥྛ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོའ་སྒྲ་བྱ་སྟེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྐུལ་བའོ། །དངོས་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་དོན་ཏུདུ་མཎྜལ་ཕུལ། །མི་བཟད་འཁོར་བས་འཇིགས་པ་བདག་ནི་དེ་རིང་ཉིད་ནས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་ལྷག་པར་མཆི། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་ངེས་པར་སྲིད་པའི་འཇིགས་འཕྲོག་དག་ལ་ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག་པས་སོ། །ལན་གསུམ། འདོད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ནི་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་བླ་མ་དག་ཀྱང་སྤྱི་བོར་བཟུང་བར་བགྱི། །རིན་ཆེན་ལ་ནི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བགྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ལ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་བསྐྱང་བར་བགྱི། །རལ་གྲི་ལ་ནི་མཆོད་པ་བགྱི་སྟེ་གསལ་བར་ཆུ་སྐྱེས་རིགས་ལ་སྡོམ་པ་དག་ཀྱང་བསྐྱང་བར་བགྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཐར་པའི་སླད་དུ་རྒྱལ་བ་སྐྱེད་མཛད་རིགས་ལ་བྱང་ཆུབ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །དཔྲལ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ༀ་སོགས་གོང་བཞིན་བཀོད། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདུད་རྩི་མྱང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲོ་བོའ་དབང་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ། ༀ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ལ་ལ་ལ་ལ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་རོལ་མོའ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དབབ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་ཀྵཿ འཚེ་དང་མི་བདེན་གཞན་གྱི་བུད་མེད་སྤང་བྱ་གཞན་གྱི་ནོར་དང་ཆང་གི་བཏུང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད། །འཁོར་བར་རྡོ་རྗེའི་ཞགས་པ་དག་སྟེ་རང་གི་དགེ་བ་འཇོམས་བྱད་སྡིག་པ་ལྔ་པོ་འདི་རྣམས་སོ། །གང་ཞིག་གང་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལྷ་དང་མི་ཡི་བླ་མ་དེ་ཡི་མཚན་གྱིས་རབ་སྦྱིན་བྱ། །སྣ་ཚོགས་གཙོ་བོའ་བཀའ་འདིས་སྲིད་པའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་པ་དག་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་བསྐྱང་བར་བྱ། །ཆོ་ལོ་ཁ་ན་མ་ཐོས་ཅསབཅས་པའི་ཟས་དང་ཚིག་ངན་ཀློག་དང་འབྱུང་པོ་ལྷ་མིན་དབང་པོའ་ཆོས། །བ་ལང་བྱིས་པ་བུད་མེད་སྐྱེས་པ་རྣམས་དང་ལྷ་མིའི་བླ་མ་གསོད་པ་ལྔ་ནི་མི་བྱའོ། །གྲོགས་པོ་རྗེ་བོ་རྣམས་དང་ལྷ་དང་མི་ཡི་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཡིད་བརྟན་རྣམས་ལ་
༧༥ འཁུ་བ་ཡང་། །དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་ཆགས་པ་དག་སྟེ་དེ་ལྟར་སྲིད་པའི་བདག་པོའ་བརྟུལ་ཞུག་ཉི་ཤུ་ལྔ། །ཞེས་ཚར་གཅིག་བརྗོད། །སྲིད་པའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་མཛད་པའི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པོ། །སྣ་ཚོགས་གཙོ་བོའ་གསུང་ཇི་བཞིན། །བདག་གིས་བརྟན་པོར་བཟུང་བར་བགྱི། ལན་གསུམ། །ༀ་དྭཱ་ད་ཤ་ཨཾ་ག་ནི་རོ་དྷ་ཀཱ་རི་ཎེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མིག་དར་བཅིང་ཞིང་གོས་སེར་པོ་བགོས་པར་མོས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཾ་ཀྵཿ ལན་གཅིག །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་བདུན། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀུ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མེ་ཏོག་ཕུལ་བར་མོས། ༀ་དེ་བྱཱ་ནེ་ཏྲཱི་ཡཱ་ནྱུ་ཊ་གྷཱ་ཊ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་དི་བྱ་ན་མུ་ད་གྷཱ་ཊ་ཡཱ་མི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མིག་དར་ཕྱེ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བར་མོས། །དེ་ནས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་དགུ་མ་ཕུལ། །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །རིན་ཆེན་མཎྜལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། །བློ་ཡིས་བླངས་ནས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་བརྗོད། །རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །དབང་གི་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་ནས་ཀཱ་མ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ ༀ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས། །ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་རིགས་ཀུན་གྱི་ནི་བདག་པོ་མཆོག །སེམས་ཅན་མ་ལུས་སྐྱེད་བྱེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེས་ནི་དེང་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ༀ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །སོགས་ཀྱང་བརྗོད། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཁྱོད་ལ། །ཕྱི་ནང་མཆོད་རྫས་བཟང་དགུ་འབུལ་བར་བགྱི། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དབང་རབ་སྩོལ། །ཅེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་གདབ། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུས་གནས་ལྔར་གཏོར། ༀ་ཨ་ཨི་རྀ་ཨུ་ལྀ་པཉྩ་དྷཱ་ཏུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཁམས་ལྔ་སྦྱོང་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འདིས། །གནས་ལྔར་དབང་བསྐུར་རང་བཞིན་གཉུག་
༧༦ མ་ཡི། །གཤེགས་མ་ཡུལ་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་རྟོགས་ནས། །འབྲས་བུ་ས་ནི་དང་པོ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཨ་ཨི་རྀ་ཨུ་ལྀ་པཉྩ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པ་རི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་ཧཱ། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་སྦྱོང་བྱེད་ཅོད་པན་འདིས། །གནས་ལྔར་དབང་བསྐུར་རང་བཞིན་གཉུག་མ་ཡི། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་རྟོགས་ནས། །འབྲས་བུ་ས་ནི་གཉིས་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿཕྲཻཾ་ཧོ་ད་ཤ་པ་ར་མི་ཏཱ་པ་རི་པཱུ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། རླུང་བཅུ་སྦྱོང་བྱེད་དར་དཔྱངས་ཕྲེང་བ་འདིས། །གནས་ལྔར་དབང་བསྐུར་རང་བཞིན་གཉུག་མ་ཡི། །ནུས་མ་བཅུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་རྟོགས་ནས། །འབྲས་བུ་ས་ནི་གསུམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཨཱཿཧུཾ་ཧོཿསཱུ་ཙནྡྲ་བི་ཤོ་དྷ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། །རོ་རྐྱང་སྦྱོང་བྱེད་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འདིས། །གནས་ལྔར །གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ །འབྲས་བུ་ས་ནི་བཞི་པ །ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨཻ་ཨཻ་ཨར་ཨཱར་ཨོ་ཨཽ་ཨ་ལ་ཨཱ་ལ། བི་ཥ་ཡ་ཨིནྡྲ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། དབང་ཡུལ་སྦྱོང་བྱེད་མེ་ཏོག་སིལ་མ་འདིས། །གནས་ལྔར །སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ །འབྲས་བུ་ས་ནི་ལྔ་པ །ༀ་ཧ་ཧཱ་ཡ་ཡཱ་ར་རཱ་ཝ་ཝཱ་ལ་ལཱ་ཙ་ཏུརྦྲ་བི་ཧཱ་ར་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ། ཀྱཻ་དཔལ་བརྗོད་ཅིང་གསང་བའི་མིང་དྲན་པ་རང་བྱ། ལས་དབང་བྱ་བ་སྦྱོང་བྱེད་གདུ་བུ་འདི། །གནས་ལྔར །ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ །འབྲས་བུ་ས་ནི་དྲུག་པ །ༀ་ཧཾ་ཀྵ་དྷརྨ་ཙཀྲ་པྲ་ཝརྡྷ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། འགྱུར་བདེ་སྦྱོང་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདིས། །གནས་ལྔར །རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གྲུབ །འབྲས་བུས་ནི་བདུན་པ །སླར་ཡང་རང་གི་ལག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་སྦྱིན་པར་གྱུར། ངེས་པར་རྡོ་རྗེའི་རིགས་དག་ལ་ནི་སྲོག་གཅོད་བྱ་སྟེ་རལ་གྲི་ལ་ཡང་བདེན་པ་མིན་པའི་ཚིག །རིན་ཆེན་ལ་ནི་གཞན་ནོར་དབྲོག་བྱ་མཆོག་གི་པདྨའི་རིགས་ཉིད་ལ་ཡང་གཞན་གྱི་བུད་མེད་དཕྲོག །ཆང་དང་སྒྲོན་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་བཟང་པོའ་ཡུལ་རྣམས་མཐའ་དག་འཁོར་ལོ་ལ་ནི་བསྐྱོད་པར་བྱ། །གཡུང་མོ་ལ་སོགས་མཐའ་དག་བུད་མེད་རྣམས་ནི་གྲི་གུག་ལ་ཡང་མཁའ་ཡི་པདྨར་སྨད་མི་བྱ། །སེམས་ཅན་དོན་གྱི་སླད་དུ་ནོར་དང་བཅས་པའི་ལུས་འདི་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟུང་མི་བྱ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཀྱེ་
༧༧ སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གཞན་དུ་མཐའ་ཡས་བསྐལ་པས་མིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་དམ་ཚིག་རྣམས་དྲན་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་གཡོ་སྒྱུའི་དབང་གིས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་དམྱལ་བར་འགྲོ་སྟེ་འདི་དག་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དཀྲུག་པས་ནི་བུ་རྣམས་ཀྱི་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་རི་བོང་འཛིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཡི་བཀའ་ལ་འགོངས་པས་གཞན་ཏུདུ་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པར་དེ་བཞིན་སྤུན་ལ་ཁྲོས་པས་གསུམ་པའོ། །བྱམས་པ་བཏང་བས་བཞི་པར་འགྱུར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་ལས་ཀྱང་མདའ་རུ་འགྱུར། །དྲུག་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་སྨོད་པ་རི་བོ་དག་ཀྱང་མ་སྨིན་མི་ལ་གསང་བ་སྦྱིན་ལས་སོ། །ཕུང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་གླུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་སླར་ཡང་དགུ་པ་དག་པའི་ཆོས་ལ་མ་དད་གང་། །རྒྱུ་ཡི་བྱམས་པ་དང་ནི་མིང་སོགས་བྲལ་བའི་བདེ་བ་སྟེར་ལ་རྟོག་པ་ཕྱོགས་དང་དྲག་པོའོ། །དག་པའི་སེམས་ཅན་དག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་ལས་ཉི་མ་དམ་ཚིག་ཐོབ་པ་གཏོང་བ་ལས་ཀྱང་གཞན། །བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་སྨོད་ངེས་པར་མ་ནུར་འགྱུར་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ལའོ། །ཞེས་བརྗོད། དབང་གོང་མའི་དོན་ཏུདུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་ཡི། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེས་གང་བ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་འགྱུར་མེད་གང་། །དབང་བསྐུར་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ནི། །མགོན་པོ་ད་ནི་བཀའ་དྲིན་མཛོད། །བུ་དང་ཆུང་མ་སོགས་བཅས་པ། །བདག་ནི་དུས་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་བར། །བདག་ལ་སྐྱབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་དབང་གོང་མ་སྤྱིར་གསོལ་བ་བཏབ། ༀ་ༀ་པྲཛྙཱ་ཨུ་པཱ་ཡཽ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཾ་མེ་ད་དཱ་ཏཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སད་པའི་གནས་སྐབས་སྦྱོང་བྱེད་བུམ་དབང་གིས། །དགེ་ཚུལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་དབང་བསྐུར་པས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །འབྲས་བུ་ས་ནི་བརྒྱད་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཨཱཿཔྲཛྙ་ཨུ་པཱ་ཡཽ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཾ་མེ་ད་དཱ་ཏཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱོང་ཞིང་གསང་
༧༨ བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོར་བར་གྱུར། རྨི་ལམ་གནས་སྐབས་སྦྱོང་བྱེད་གསང་དབང་གིས། །དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་དབང་བསྐུར་བས། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །འབྲས་བུ་ས་ནི་དགུ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །ༀ་ཧཱུྃ་པྲཛྙ་ཨུ་པཱ་ཡོ་བཛྲ་ས་ཏྭ་བི་ཤྭ་མཱ་ཏ་རཽ་པྲཛྙ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཾ་མེ་ད་དཱ་ཏཾ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལག་བཅང་དང་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་བདེ་བ་འཕོ་མེད་དུ་མྱོང་བར་གྱུར། ༀ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་ཨ་ནུ་ོ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། གཉིད་འཐུག་གནས་སྐབས་སྦྱོང་བྱེད་གསུམ་པ་འདིས། །གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་དབང་བསྐུར་བས། །རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །འབྲས་བུ་ཕྱོགས་དང་དྲག་པོའ་ས་ཐོབ་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་བཀའ་དྲིན་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ། ཆགས་བྲལ་དང་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འབར་བའི་འོད། །རྡོ་རྗེ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་གནས། །སངས་རྒྱས་བརྗོད་པའི་ཆོས་འཛིན་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། །བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐིག་ལེ་འཆང་། །ཆ་མེད་ཆ་ལས་འདས་པ་པོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པའིབའི་རྩེ་མོ་འཆང་། །ༀ་ཧོཿཔྲཛྙ་ཨུ་པཱ་ཡ་ཨཱཏྨ་ཀཾ། བཛྲ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀཾ་མེ་པྲ་ཡཙྪ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཕཊ། །དངོས་པོ་མེད་ལ་སྒོམ་པ་མེད། །སྒོམ་པ་སྒོམ་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་པས། །སྒོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཆགས་རྟོག་གནས་སྐབས་སྤྱོད་བྱེད་བཞི་པབ་འདིས། །སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བས། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། །འབྲས་བུ་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ནས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་ནི། །དུས་འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་སུ། །ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་བར། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱོད་སྤངས་ནས། །བླ་མ་གཞན་དག་རྨི་ལམ་དུའང་། །སྲོག་དོར་ནས་ནི་བསྟེན་མི་བྱ། །གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་དུས་གསུམ་དུ། །གཡོ་སྒྱུ་མེད་པར་ནུས་ཚད་ཀྱིས། །ལུས་ངག་སེམས་དང་གསུམ་པོ་འདི། །གཙོ་བོའ་སྤྱན་སྔར་དབུལ་བར་བགྱི། །དེ་ནས་རྗེས་ནི། གཙོ་བོས་
༧༩ ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། སོགས། བཀའ་དྲིན་གཏོང་རག་གི་ཡོན་ཏུདུ་མཎྜལ་དང་། །དེང་ནས་བརྩམ་ཏེ་སོགས་བརྗོད་དེ་དབང་བཅུ་གཅིག་གི་བདག་འཇུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་བླང་བའོ། །དེ་ནས་གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱའི་མཆོད་པ་བྱེད་ན་སྐབས་འདིར་བྱ། མི་བྱདབྱེད་པར་གཏོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན། གཏོར་མ་བཤམ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཿཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཚན་པ། །དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་འབར་བས་མཚན་པ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་མི་མགོའ་སྒྱེད་བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ༀ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པ། དེའི་ནང་གི་དབུས་སུ་ཨ་ལས་བྱང་སེམས། ཤར་དུ་ཨི་ལས་རྐང་མྀར། ལྷོར་རྀ་ལས་རཀྟ། བྱང་དུ་ཨུ་ལས་དྲི་ཆུ། ནུབ་ཏུ་ལྀ་ལས་དྲི་ཆེན། རླུང་མཚམས་སུ་ལཱྀ་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ །དབང་ལྡན་ཏུདུ་ཨཱུ་ལས་བ་གླང་གི་ཤ །བདེན་བྲལ་དུ་རཱྀ་ལས་རྟའི་ཤ །མེ་མཚམས་སུ་ཨཱི་ལས་ཁྱིའི་ཤ །དབུས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ལས་མིའི་ཤ །རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་རྫས་རྣམས་ཞུ། །ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐིལ་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ༀ་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ། །དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མ་དག་པའི་རྫས་རྣམས་སྦྱངས། ༀ་ༀ་བཛྲ་ཙནྡྲ་སརྦ་དྷརྨ་སུ་བི་ཤུདྡྷ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿགསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ། །དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དག་པའི་རྫས་རྣམས་སྤེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿབཛྲ་སུ་སརྦ་དྷརྨ་པྲ་བོ་དྷ་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་པྲ་བོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་པ་གཉིས་ཀ་སྦྱར་བའི་དབུས་སུ་སྒྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ། །དེའི་འོད་ཀྱིས་རྫས་རྣམས་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབར་བར་གྱུར། ༀ་ཧུཾ་བཛྲ་ཨ་ན་ལ་སརྦ་དྷརྨ་པྲ་དཱི་པ་ཀ་སརྦ་དྷརྨཱ་ན་པྲ་དཱི་པ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མཁའ་ལྡིང་གི་ཕྱག་རྒྱའི་དབུས་སུ་དུས་མེ་ལ་གནས་པའི་ཧོཿཡིག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདུད་རྩིར་བྱས་པར་གྱུར།
༨༠ ༀ་ཧོཿསརྦ་དྷརྨ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀ་ར་སརྦ་དྷརྨཱ་ནྲ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བརྗོད་པ་ནི་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །དེ་ནས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་པ་གཡོག་འཁོར་དང་། །གྲོགས་བཅས་གཉེན་རྣམས་དག་གིས་བསྐོར་བའི་ཚོགས་ནི། །ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དག་གིས་མཉེས་པར་བྱེད་རྣམས་དང་། །མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དག་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར། ༀ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧཱི་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝ། ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ། བནྡྷ་ཡ་བནྡྷ་ཡ། ཏོ་ཥ་ཡ་ཏོ་ཥ་ཡ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧྲི་ད་ཡཾ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་ནས་ཀཱ་མཾ་གྱི་བར་བརྗོད། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་བྷཻ་ར་ཝ་བྷཱི་ཀ་ར་ཡ། ས་པ་རེ་ཝཱ་རེ་བྷྱེཿ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ། གནྡྷཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པ། ཨ་ཀྵ་ཏཾ། ད་དྭ་མ་ཏེ་ཏེ་ཙ་ཨཱ་ག་ཏྱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཱི་གྷྲཾ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀ་ཧྞནྟུ། ཁཱ་དནྟུ། པི་བནྟུ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ སཾ་ཏྲྀཔྟཱཿ སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ཤཱནྟིཾ། པུཥྚིཾ། རཀྵཾ། ཨཱ་པ་ར་ཎ་གུཔྟིཾ་ཀུརྦནྟུ་ཧུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཨུཥྞཱི་ཥ། སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ། བིགྷྣ་ཨནྟ་ཀ །ནཱི་ལ་དཎྜ། པྲ་ཛྙཱ་ཨཱནྟ་ཀ ཊཱཀྐི་རཱ་ཛ། པདྨ་ཨཱནྟ་ཀ །ཨ་ཙ་ལ། ཡ་མ་ཨནྟ་ཀ །མ་ཧཱ་བ་ལེ་བྷྱཿ གྲི་གུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཨཱ་ཀ་ཤཱ། བཱ་ཡུ། ཧེ་ཛཿ ཨུ་ད་ཀ །པྲྀ་ཐཱི། སཱ་དྷི་ཏེ་བྷྱཿ རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ པྲ། བིཥྚུ། ནཻ།།།་ཏྱ། ཝཱ་ཡུ། ཡ་མ། ཨགྣི། ས་མུ་དྲ། ཨཱི་ཤྭ་ར། ཨིནྡྲ། ཡཀྵེ་བྷྱཿ རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ རཱ་ཧུ། ཀཱ་ལ་ཨགྣི། ཙནྡྲ། སཱུ། བུདྷ། མཾ་ག་ལ། ཤུ་ཀྲ། བྲྀ་ཧ་སྤ་ཏི། ཀེ་ཏུ། ཤ་ནི་བྷྱཿ པདྨའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ། པདྨ། ཀརྐོ་ཊ་ཀ །ཝཱ་སུ་ཀི། ཤཾ་ཁ་པཱ་ལ། ཀུ་ལི་ཀ །ཨ་ནནྟ། ཏཀྵ་ཀ །མ་ཧཱ་པདྨེ་བྷྱཿ འཁོར་ལོའ་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བེ་ཏཱ་ཌ། བི་ཀྲྀ་ཏ་མུ་ཁ།
༨༡ ཤྭཱ། ཀཱ་ཀ །སཱུ་ཀ་ར། གྲྀ་དྷ། བྱཱ་གྷྲ། ཨཱུ་ལུ་ཀ །ཛམྦུ་ཀ །ག་རུ་ཌ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐར། ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿ ཨི་དཱཾ་བ་ལིཾ། གནྡྷཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། དཱི་པཾ། ཨཱཀྵ་ཏཾ། ད་དཱ་མ་ཧེ། ཏེ་ཙ་ཨཱ་ག་ཏྱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར། ཤྲཱི་གྷྲཾ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀ་ཧྞཱནྟུ། ཁཱ་དནྟུ། པི་ཝནྟུ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ སཾ་ཏྲྀ་པྟཱ། སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཾ། ཤཱནྟིཾ་པུཥྚིཾ། རཀྵཾ། ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་གུཔྟིཾ་ཀུརྦནྟུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཕྱི་མཆོད་ནི། བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝ་བྷཱི་ཀ་ར་ཡ། ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿ བཛྲ་གནྡྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ བཛྲ་པུཥྤཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ བཛྲ་དྷུ་པཾ། བཛྲ་དཱི་པཾ བཛྲ་ནཻ་བི་དྱཾ བཛྲ་ཨཀྵ་ཏཾ བཛྲ་ལཱ་སྱཾ བཛྲ་ཧཱ་སྱཾ བཛྲ་ཝཱ་དྱཾ བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱཾ བཛྲ་གཱི་ཏཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ན་མཿ བཛྲ་ཀཱ་མཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ན་མཿ ནང་མཆོད་ནི། ༀ་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝ། ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ། ད་ཉ་ཎ་མ་ན། གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བྷ་དྷ། ག་ཛ་ཌ་བ་ད། ཁ་ཚ་ཋ་ཕ་ཐ། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། བསྟོད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད། །དཔའ་བོ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་པོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཅན། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྗེ་བོ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ། །དུས་མཐའི་སྤྲིན་མཚུངས་ཧེ་རུ་ཀ་།རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། །སྡེ་དྲུག་སྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བཅས་ལ། །མཆོད་གཏོར་འདི་དང་དིདྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་། །བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་མ་ཉམས་བདག་འབུལ་གྱིས། །དེ་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུར་བྱོན་ལ། །གཏོར་མ་འདི་དག་ལེན་ཅིང་གསོལ་བ་དང་། །བཏུང་བར་མཛད་དེ་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པ་ཡིས། །འགྲོ་ལ་ཞི་རྒྱས་སྲུང་སྐྱོབ་སྦ་བ་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། །ཀླུ་དང་འབྱུང་པོས་ལུས་ཀྱི་ཁམས་སྲུང་ཞིང་། །གཟའ་དང་ཕྱོགས་སྐྱོང་དག་གི་ཁམས་སྲུང་སྟེ། །ཟད་པར་ཁྲོ་བོས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་སྲུང་ཞིང་། །ཁམས་དྲུག་ལྡན་པས་ཁམས་ཀུན་རབ་སྲུང་ནས། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་རླུང་སེམས་རབ་འཆིང་སྟེ། །རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་
༨༢ ཤོག །བར་འདིར་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་གཏོར་ཆོག་ལྟར་གཏོར་མ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ བཛྲ་ཌ་ཀི་ནཱི་བྷྱཿ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ། གནྡྷཾ། པུཥྤཾ། དྷཱུ་པཾ། པྲ་དཱི་པཾ། ཨཱཀྵ་ཏཾ། ད་དཱ་མ་ཧེ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར། ཤྲཱི་གྷྲཾ། ཨཱ་གཙྪ་ཏུ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀ་ཧྞ་ཏུ། ཁཱ་ད་དུ། པི་ཝ་ཏུ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཀ །སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ཤཱནྟི། པུཥྚིཾ། རཀྵཾ་ཨཱ་ཝར་ཎ། གུཔྟིཾ། ཀ་རོ་ཏུ། ཨི་དཾ་སྠཱ་ན། ཏྱཀྟཱ་བཱ་ཧྱ་མཎྜལ་བྷཱུ་ཾ་ཏིཥྛནྟུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། གཞི་བདག་གཏོར་མ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་ས་པ་རི་ཝཱ་རཱ་ཡ། ཨི་དཾ་བ་ལི། གནྡྷཾ། པུཥྚིཾ། དྷཱུ་པཾ། པྲ་དཱི་པཾ། ཨ་ཀྵ་ཏཾ། ད་དཱ་མ་ཧེ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར། ཤཱི་གྷྲཾ། ཨཱ་གཙྪ་ཏུ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ། གྲྀ་ཧྞ་ཏུ། ཁཱ་ད་ཏུ། པི་བ་ཏུ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཀ །སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཾ། ཤཱནྟི། པུཥྚིཾ། རཀྵ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ། གུཔྟིཾ། ཀ་རོ་ཏུ། ཨི་དཾ་སྠཱ་ནཾ། ཏྱཀྟཱ་བཱ་དྱ་མཎྜལ་བྷཱ་ཾ་བྷཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཁྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། གྲོང་གི་བདག་པོ་ཨཱ་གཙྪ་ཨ་གཙྪ། ཤཱི་གྷྲཾ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ། གྲྀ་ཧྞ་གྲྀ་ཧྞ། བྷུཀྟ། པིཏྭཱ་ཏྲྀ་པ་ཏི་ཀྲྀ་ཏྭཱ་སརྦ་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ། ཤཱནྟིཾ། ཙིཏྟཾ། ཀྲྀ་ཏྭཱ། ཨ་པ་ར་སྠཱ་ནཾ་གཙྪ་གཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སྤྱི་གཏོར་ནི། ༀ་ཕེ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿ སོགས་ནས། མཆོད་པ་བཅུ་གཉིས། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སོགས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་གཞོལ་བའི་བར་བྱས་ལ། །སྟེང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་བྱེད་དང་། །མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་གནས་ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་རྣམས་དང་། །ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་གར་དག་གདོན་ཚོགས་མི་དགེ་དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་འཆིང་བྱེད་པ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་སོ་སོའ་དུས་སུ་མི་ཤིས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད། ཡིག་བརྒྱའི་མཐར་བཟོད་གསོལ་གཤེགས་གསོལ་རྣམས་སྤྱི་དང་འདྲ་བ་ལས། གསང་བར་ཧཾ་ཡིག་ལ་ཁྲོ་བོའ་འཁོར་ལོ་
༨༣ རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གཙུག་ཏོར་དུ་ཨཾ་ཡིག་ལ་ཟད་པར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་དཔྲལ་བར་ཨཾ་ཡིག་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོ་རྣམས་མགྲིན་པར་རྀ་ཡིག་ལ་གཟའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་སྙིང་གར་ཨུ་ཡིག་ལ་ཀླུའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྟེ་བར་ལྀ་ཡིག་ལ་འབྱུང་པོའ་འཁོར་ལོ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཅེས་གཏོར་ཆོག་བྱས་ལ། འཁོར་ལོའ་མཆོད་པ་སོགས་བྱེད་ནའང་སྐབས་འདིར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མཐར་རྗེས་ཆོག་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱའི་མཆོད་པ་བྱེད་ན། སྡེ་དྲུག་གི་གཏོར་ཆོག་ཀྱང་དེའི་ཞོར་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཆབ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱས་ན་ལེགས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་མཆོད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་མཆོད་པ་ཡང་མཆོད་ཆོག་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྡེ་དྲུག་དང་སོ་བདུན་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྣམས་གཅིག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གཅིག་ཤོས་ངེས་པར་སྦྱར་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་བདུན་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་གཉིས་ཀ་དུས་མཉམ་དུ་མཆོད་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱ་མཆོད་པ་ཅེས་གྲགས་ཤིང་། །མཆོད་ཆོག་ལོགས་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། སྡེ་དྲུག་གི་གཏོར་ཆོག་ནི། རྣལ་འབྱོར་མ་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་མིན་ཀྱང་མཎྜལ་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་བརྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཆོད་ན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཆ་ཚང་ཞིང་ཕྲིན་ལས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟོབས་ཆེ་བར་འགྱུར་བས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནམ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་དགྲམ། གལ་ཏེ་མེད་ན་མཎྜལ་ཟླུམ་སྐོར་ལྔ་ལ་འདྲི་བའམ། མཎྜལ་གཅིག་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ཚོམ་བུ་བཀོད། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཚོམ་བུ་དགུ་པ་རེ་རེ་འགོད་པའམ། འབྲུ་བརྡལ་བའི་མཎྜལ་ཟླུམ་པོ་རེ་ལ་ཚོམ་བུ་རེ་རེ་འགོད། རིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནམ་རིགས་བརྒྱའི་ཙ་ཀ་ལི་ཡོད་ན་ལེགས་པར་དགྲམ། ཡང་ཕྱི་མ་འདི་མཎྜལ་ལོགས་པ་ལ་བཀོད་དེ་མཎྜལ་གཉིས་བྱས་ཀྱང་རུང་། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་འདྲིའབྲི་བའམ། ཚོམ་བུ་ཆེ་བ་རེ་འགོད་དོ། །སྤྱིར་རིགས་བརྒྱའི་འགོད་ཚུལ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་སུ་བྱས་ནས་གཅིག་ལ་སོ་བདུན་དང་གཅིག་ཤོས་ལ་དབུས་སུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའམ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གསུང་དཀྱིལ་
༨༤ བཞིན་མ་མོ་བརྒྱད་ཡབ་དང་བཅས་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འགོད་པའི་ལུགས་ཀྱང་ཡོད་ལ། ཡང་ལུགས་གཅིག་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོ་རྐྱང་གཅིག་གི་སྒོའི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་བདུན་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་འགོད་པའི་ལུགས་ཀྱང་སྣང་བ་དང་། །ཡང་སོ་བདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལ་གསུང་འཁོར་གྱི་མ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་དུ་བརྒྱད་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱེད་པའི་ལུགས་ཀྱང་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་མི་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་འདིར་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་བྱེད་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་ཁྱེར་བདེ་བས་བྱ་ལ། འདི་ལྟར་གྱི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་ཚར་གཉིས་སྒོམ་དགོས་ཀྱང་ངོ་བོ་གཅིག་པས་རིགས་བརྒྱའི་གྲངས་དང་མི་འགལ་ལ། ཐབས་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ཞོར་བྱུང་ཡིན་ཏེ། དུར་ཁྲོད་གནས་པའི་ལྷ་དང་འདྲའོ། །དེས་ན་གསུང་འཁོར་གྱི་རྩིབས་རེ་རེ་ལ་ལྷ་དགུ་དགུ་འགོད་པ་དེ་རས་བྲིས་སམ་ཚོམ་བུ་འགོད་པ་ལ་ལག་ལེན་ཅུང་མི་བདེ་བར་འོང་ཡང་མི་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལུགས་དེ་དག་གང་མོས་པ་ཞིག་བྱ་བ་ཡིན་པས་མཎྜལ་གྱི་ཚོམ་བུ་འགོད་ཚུལ་ཡང་དེ་དང་དེ་ལས་དཔགས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཏོར་མ་བསྡུ་ན་སྤུངས་གཏོར་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་སོགས་ཡོད་ཀྱང་རིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བཅུ་གཅིག་ཟླུམ་གཏོར་མཐེབ་ཀྱུ་ཅན་དུ་བྱེད་ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་སྣོད་བརྒྱད་དུ་ཟན་རིལ་སྤུངས་པ་རྣམས་བཤམས། དམ་རྫས་རྣམས་དངོས་སུ་བསྲེ་རྒྱུ་ཡོད་ན་རབ། མེད་ན་གཟུགས་བརྙན་དང་མིང་ཡིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་པར་བྱ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། དེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་ཡིད་ཀྱི་མོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་མཐའ་བསྐོར་རམ་མདུན་དུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ཤིང་། དབུས་སུ་ཤིང་ཕོར། ཤར་སོགས་ཕྱོགས་བཞིར་ཉ་ཕྱིས་བེ་ཏ་ཐོད་པ་རྫ་ཕོར་རྣམས་མཆོད་ཡོན་ཕྱི་སྣོད་དང་། དེའི་རིམ་པས་མི་ལྤགས། ཁྱི་ལྤགས། རྟ་ལྤགས། བ་ལང་གི་པགས་པ། གླང་ཆེན་གྱི་པགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡེར་བཟའ་བཅའི་སྣོད་དུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་སམ་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་བཤམས་སླར་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། གཏོར་མ་ལ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲིཿཕཊ་ཀྱིས་བསང་བ་ནས། ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་བྱ། སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་ཅེས་པ་ནས། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་
༨༥ གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡེ་དྲུག་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ། དེ་ནས་མཎྜལ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཾ་།།།གི་ཡི་གེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞིའི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གུར་གྱི་ནང་དུ། གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་ལྷ་སྣམ་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོག་ཅན་དུ་གནས་པ། ནང་གི་ལྷ་སྣམརྣམས་གྱི་དབུས་སུ་སྐུའི་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་ནང་དུ་གསུང་གི་འཁོར་ལོ་དམར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་ནང་དུ་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནག་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་ལྟེ་བར་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་འཁོར་ལོ་པདྨ་ལྗང་ཁུ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་ལྔ་ནི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། པདྨ་དང་། རལ་གྲི་དང་། གྲི་གུག་གི་ཕྲེང་བས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོར་བའོ། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་པདྨར་བཞུགས་པ་ནི། །ལྟེ་བར་མི་ལྤགས་གདན་ལ་གཡུང་མོ་སྟེ། །ཤར་དུ་ཁྱི་ཡི་པགས་པར་དམངས་རིགས་མོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རྟ་ཡི་པགས་པར་རྒྱལ་རིགས་མ། །བྱང་དུ་བ་ལང་ལྤགས་པར་བྲམ་ཟེ་མོ། །ནུབ་ཏུ་གླང་ཆེན་ལྤགས་པར་རྗེ་རིགས་མོ། །མཚམས་ཀྱི་འདབ་མ་བཞི་ལ་སྣོད་བཞི་སྟེ། །མེ་རུ་རྐང་དང་བདེན་བྲལ་ཁྲག་གི་སྣོད། །དབང་ལྡན་དྲི་ཆུ་རླུང་དུ་བཤང་བ་སྟེ། །ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་། །ཐུགས་འཁོར་ཤར་དུ་ལུག་ལྤགས་འཁར་བ་མཁན། །ལྷོ་རུ་སྦྱངསྤྱང་ལྤགས་འོད་མའི་གར་མཁན་མ། །བྱང་དུ་རྔ་མོའ་ལྤགས་པར་ནོར་བུ་མཁན། །ནུབ་ཕྱོགས་འདམ་སེང་ལྤགས་པར་ཕྲེང་མཁན་མོ། །ཤར་ལྷོར་ར་ལྤགས་གདན་ལ་ཐགས་མཁན་མ། །ལྷོ་ནུབ་རི་དྭགས་ལྤགས་པར་ཆང་འཚོང་མ། །བྱང་ཤར་བོང་བུའི་པགས་པར་གསེར་མགར་མོ། །ནུབ་བྱང་ཕག་གི་པགས་པར་ཕྲེང་བརྒྱུད་མཁན། །དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་གསུང་འཁོར་ཤར་ཕྱོགས་སུ། །ཆུ་སྲིན་པིར་གྱི་པགས་པར་ཤ་འཚོང་མ། །ལྷོ་ཡི་རྩིབས་ལ་སྦལ་པ་ཀརྐ་ཊའི། །རུས་པའི་གདན་ལ་ཁུར་པ་མཁན་མོ་དང་། །བྱང་རྩིབས་རུས་སྦལ་ཁོག་པར་གར་མཁན་མ། །ནུབ་རྩིབས་མགར་ར་ལ་ཚེ་མ་བུམཚེམ་བུ་མ། བསྲེག་ཟང་
༨༦ མགྲོན་བུའི་ཕུང་པོར་རྫ་མཁན་མ། །སྲིན་པོར་ཉ་སྐམ་ཕུང་པོར་སྨད་འཚོང་མ། །དབང་ལྡན་དུང་དཀར་སྟེང་དུ་ཚོགས་མཁན་མ། །རླུང་ཕྱོགས་སྦལ་པའི་པགས་པར་ཉ་པ་མོ། །ཕྱི་རོལ་སྐུ་འཁོར་དབང་པོའ་ཕྱོགས་རྩིབས་སུ། །བསྲེ་ཡི་པགས་པའི་གདན་ལ་ལྕགས་མགར་མོ། །ལྷོ་རུ་རྒྱ་སྐྱེགས་མཁན་མོ་སྟག་ལྤགས་ལ། །སྲེ་མོང་པགས་པར་ཏིལ་བརྡུང་བྱང་དུའོ། །སྲིན་བལ་མཁན་མོ་ནུབ་ཏུ་དོམ་ལྤགས་ལ། །ཤར་ལྷོར་འབྲི་ཡི་ལྤགས་པར་སྨྱིག་མ་མཁན། །ལྷོ་ནུབ་ལྕེཅེ་སྦྱངསྤྱང་ལྤགས་པར་ཤིང་བཟོ་མ། །འབྱུང་པོར་བྱི་ལའི་པགས་པར་འདྲེག་མཁན་མོ། །རླུང་མཚམས་སྲམ་གྱི་པགས་པར་ཀོ་ལྤགས་མཁན། །ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོའ་ཤར་སྒོ་རུ། །གོ་དའི་པགས་པར་ཀླ་ཀློ་ༀ་འི་མ། །ལྷོ་སྒོ་བྱི་བའི་པགས་པར་ཕྱག་དར་མཁན། །བྱང་སྒོ་སྤྲེའུའི་པགས་པར་སྟག་གཟིག་མོ། །ནུབ་སྒོ་སཱ་ལི་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཞེས་བྱའི། །པགས་པའི་གདན་ལ་གཏུམ་མོ་གདོལ་པབ་མོ། །མེ་མཚམས་རི་བོང་ལྤགས་པར་སྨྱོན་ཐབས་མོ། །སྲིན་མཚམས་བྱི་དུར་ལྤགས་པར་རོ་སྲེག་མ། །དབང་ལྡན་རྩངས་པའི་པགས་པར་རི་ཁྲོད་མ། །ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཨཱི་ཤུ་ཀ་པ་ཤུའི། །པགས་པར་བྷི་ལ་ལི་མོ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། །ཐམས་ཅད་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཚུལ། །རང་རང་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པར་སྟོན། སླར་ཡང་བསང་སྦྱང་། །རིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་ཕོ་ཉ་མོ་དེ་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབུས་སུ་ཨ་དང་རྡོ་རྗེ་ལས་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ། རྩ་བའི་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་ལྗང་ཁུ། གཡས་ཞལ་དམར་ཞིང་གཡོན་ཞལ་དཀར་བ། ཕྱག་གཡས་པ་གསུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་དགྲ་སྟྭ། གཡོན་པ་གསུམ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་ཚངས་པའི་མགོ་བོ་གདོང་བཞི་པ་འཛིན་པ། ཐབས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་རང་བཞིན་མི་བསྐྱོད་པ་སྔོན་པོས་འཁྱུད་པའོ། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་འདབ་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་ནི། །ཨི་དང་རལ་གྲི་ལས་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ནག་མོ་ཤར། །རྀ་དང་རིན་ཆེན་ལས་བྱུང་གོས་དཀར་དམར་མོ་ལྷོ། །ཨུ་དང་པདྨ་ལས་
༨༧ སྐྱེས་བདག་མ་དཀར་མོ་བྱང་། །ལྀ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་སྤྱན་མ་སེར་མོ་ནུབ། གོས་དཀར་མོ་མེའི་མདའ་ལས་བསྐྱེད་པར་ཡང་བཤད་པས་ཅི་བདེ་བར་བྱའོ། །མཚམས་བཞིར་ཧཱི་ཧྲཱྀ་ཧཱུྃ་ཧླཱཾ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་བཞིའོ། །ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་རྩིབས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མོ་ནི། །ཨཱ་ཡིག་རྒྱུད་མང་ལས་བྱུང་ཤར་ཕྱོགས་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྔོ། །ཧཱཿཡིག་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་གཤིན་སྔོན་མཐོན་མཐིང་ལྷོ། །ཨཾ་ཡིག་ཆོས་འབྱུང་ལས་བྱུང་ཆོས་ཁམས་ལྗང་ཁུ་བྱང་། །ཧཾ་ཡིག་ཏོག་རྩེ་ལས་སྐྱེས་དྲག་སྤྱན་ལྗང་ཁུ་ནུབ། །ཨཻ་ཡིག་དར་གོས་ལས་སྐྱེས་རེག་མ་ནག་མོ་མེ། །ཨཱ་རུ་ཡིག་ཆད་སྣོད་ལས་སྐྱེས་རོ་འོད་མའི་དབྱུག །མ་དམར་མོ་སྲིན། །ཨཽ་ཡིག་མེ་ལོང་ལས་སྐྱེས་གཟུགས་མ་དཀར་མོ་དབང་། །ཨ་ཝ་ཡིག་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་དྲི་མ་སེར་མོ་རླུང་། །དེ་ལྟར་གཙོ་འཁོར་བཅུ་གསུམ་ནི་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའོ། །གསུང་འཁོར་རྩིབས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ནི། །ཤར་དུ་ཧ་དང་གྲི་གུག་ཙར་ཙི་ཀཱ་ནག་མོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ཧཿདང་གཅུ་གཟར་ཕག་མོ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་དམར་མོ་སྟེ། །བྱང་ཕྱོགས་ཧཾ་དང་རྩེ་གསུམ་དྲག་མོ་དཀར་མོའོ། །ནུབ་ཕྱོགས་ཧཱཾ་དང་ཁབ་ལས་དབང་མོ་སེར་བའི་མདངས། །ཤར་ལྷོར་ཀྵ་དང་བུམ་པ་ཁྱབ་འཇུག་མོ་ནི་གནག །བདེན་བྲལ་ཀྵཿདང་གོས་སེར་དམར་མོ་གཞོན་ནུ་མ། དབང་ལྡན་ཀྵཾ་དང་རྡོ་ལེབ་དཔལ་མོ་ཟླ་བའི་མདངས། །རླུང་མཚམས་ཀྵ་དང་ཉ་ལས་ཚངས་མ་གསེར་གྱི་འོད། །མ་མོ་བརྒྱད་པོ་འདི་རྣམས་ནི་ས་གའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའོ། །སྐུ་འཁོར་རྩིབས་ལ་བཞུགས་པའི་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་པོ་ནི། །དཀར་མིན་ཡཿལས་ཆུ་གྲི་བརྩོན་གྲུས་མ་ནི་ཤར། །རབ་དམར་རཿལས་ཆོས་སྣོད་རྨུགས་བྱེད་དམར་མོ་ལྷོ། །རབ་དཀར་ཝཿལས་ཀུ་ཤ་ཁེངས་བྱེད་མ་ནི་བྱང་། །གསེར་འོད་ལཿལས་དར་སྲིན་རེངས་བྱེད་མ་ནི་ནུབ། །ཡཱ་དང་སྨྱུག་གདུགས་ལས་སྐྱེས་ལྕགས་སྒྲོག་མ་ནི་ནག །རཱ་དང་ཤིང་ལྷམ་ལས་སྐྱེས་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ་དམར། །ཝཱ་དང་སྤུ་གྲི་
༨༨ ལས་སྐྱེས་སྐུལ་བྱེད་མ་ནི་དཀར། །ལཱ་དང་མཐིལ་ལྷྭམ་ལས་སྐྱེད་འོད་ཟེར་ཅན་མ་སེར། །དེ་རྣམས་མེ་སྲིན་འབྱུང་པོ་གཡོ་བའི་ཕྱོགས་ལ་གནས། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཡོན་བརྐྱང་གི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའོ། །སྒོ་མཚམས་རྣམས་སུ་ཀྑ།།།ཀྵ་།།།ཧྱ་།།།།།།་།།།ཉྫ།།། ཎྜ་།།།མྦ་།།།ནྡ།།།རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །བ་ལང་ར་ལས་ཤར་སྒོར་ཁྱི་གདོང་མ་ནི་གནག །རྫ་ཕོར་ལས་སྐྱེས་ལྷོ་སྒོར་ཕག་གདོང་མ་ནི་དམར། །འཕང་ལས་སྐྱེས་པ་བྱང་སྒོར་སྟག་གདོང་མ་ནི་དཀར། །ནུབ་སྒོར་པི་ཝཾ་ལས་སྐྱེས་ཅེ་སྤྱང་གདོང་མ་སེར། །གསལ་ཤིང་ལས་སྐྱེས་ཤར་ལྷོར་ཁྭ་གདོང་མིག་སྨན་མདོག །ཀིན་ན་རི་ལས་ལྷོ་ནུབ་བྱ་རྒོད་གདོང་མ་དམར། །རྨ་བྱའི་སྒྲོ་ལས་བྱང་ཤར་འུག་གདོང་ཆུ་ཤེལ་མཚུངས། །ཤིང་མདའ་ལས་འཁྲུངས་ནུབ་བྱང་མཁའ་ལྡིང་གདོང་མ་སེར། །དེ་རྣམས་ནི་ཟླུམ་པོའ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའོ། །འཁོར་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྒོམ་པའམ། བསྡུ་ན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ཁོ་ནར་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ །གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱི་མའི་ནང་གི་ལྷ་སྣམརྣམས་ལ་སླར་ཡང་མ་མོ་བརྒྱད་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིས་བསྐོར་བ་སྐད་ཅིག་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ནི། ཕྱོགས་དང་མཚམས་སུ་ཆུ་སྐྱེས་དམར་དང་དཀར་པོ་ལ་གནས་རྣལ་འབྱོར་མ། ཞེས་པ་ནས། བར་བུས་མཆན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་པའི་བར་བསྟོད་ཆེན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ངག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་ཡིད་ལ་ཡང་བསམ་མོ། །སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་འདི་རྣམས་ཀྱང་ས་བོན་ཕྱག་མཚན་ལས་བསྐྱེད་ཅིང་། རིགས་བརྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་རིགས་བདག་སོ་སོའ་བར་དུ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱ་ལ། མདོར་བསྡུ་ན་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་མ་རིགས་བརྒྱའི་རྣམ་པར་ༀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ༀ་བཛྲ་གནྡྷཾ་སོགས་མཆོད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཧི་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ།
༨༩ ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རིགས་བརྒྱ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་བཅས། །རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་དྲི་མཆོག་འདི། །ཅེས་སོགས་འདོན་པ་སྤོས་ལ་མཆོད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་རྀ་རཱྀ་ཨུ་ཨཱུ་ལྀ་ལཱྀ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ༀ་ཨཱཿཧ་ཨཿཧཾ་ཨཻ་ཨཱ་རར་ཨཽ་ཨཱ་ལར་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧ་ཧཿཧཾ་ཧཱ་ཀྵ་ཀྵཿཀྵཾ་ཀྵཱ་སྭཱ་ཧཱ། ཀྑ་།།།ཀྵ་།།།ཧྱ་།།།་།།།ཉྫ་།།།ཎྜ་།།།མྦ་།།།ནྡ་།།།སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡཿརཿཝཿལཿཡ་ར་ཝ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ༀ་ཧི་ཧཱི་ཡ་ཡི་།།།ཡུ་།།།་ཡཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྵི་ཀྵཱི་ཡཱ་ཡཱི།།།ཡཱུ་།།།ཡཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧྲྀ་ཧྲཱྀ་ར་རི་།།།རུ་རླྀ་རཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྵྲྀ་ཀྵྲྀ་རཱ་རཱི་ྀ་རླུ་ྀ་རཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧུ་ཧཱུ་ཝ་ཝི་།།།ཝུ་ཝཱྀ་ཝྀ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྵུ་ཀྵཱུ་ཝཱ་ཝཱི་།།།ཝཱུ་།།།ཝཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཧླྀ་ཧླྀ་ལ་ལི་།།།་ལུལླི་ལཾ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྵླྀ་ཀྵླྀ་ལཱ་ལི་།།།ལཱུ་ལླཱི་ལཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། དེ་ལྟར་སྔགས་ཚན་བཅུ་གསུམ་པོ་རེ་རེའི་མཐར་འབྲུ་གསུམ་སྦྱར་བའི་ལན་གསུམ་གྱིས་ནང་མཆོད་ཕུལ། །དེ་ནས་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སོགས་དང་། ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། །གང་གི་ཞབས་ནི་དྲན་པས་ཀྱང་། །འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་ཐར་མཛད། །རྫུ་འཕྲུལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འདུད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཡུམ་རྣམ་པ་ལྔ། །བདུད་རྩིའི་སྣོད་དང་བཅས་རྣམས་དང་། །རྡོ་རྗེ་མ་དྲུག་ཁྲོ་བོ་གཉིས། །ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་དང་། །འཆི་མེད་ན་ཆུང་མ་མོ་བརྒྱད། །གསུང་གི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ལ་གནས། །སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེ། །ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་པོ་ཡང་དག་རོལ། །རབ་གཏུམ་ཆེན་མོ་འཇིགས་རུང་རྣམས། །སྒོ་མཚམས་དུར་ཁྲོད་འཁོར་ལོར་གནས། །བརྒྱད་པ་བརྒྱད་ཀྱི་རིགས་བྱུང་རྣམས། །འཇིག་རྟེན་འཕེལ་ཟད་ལས་ལ་བརྩོན། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་གཏོངསྡོང་གྲོགས་མཛོད། །རིགས་བརྒྱ་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་མོ་རྣམས། །བྱེ་བ་བགྲང་ཡས་ཚད་མེད་པའི། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད། །གང་ལ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་སོགས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བསྟོད་པ་གོང་བཞིན་གྱི་མཐར་རོལ་མོའ་སྒྲ་བྱའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ
༩༠ ཞེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་པ་བྱིན་རླབས་ཁ་གསོས་ནས། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་རྀ་རཱྀ་ཨུ་ཨཱུ་ལྀ་ལཱྀ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་པའི་མཐར་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཅེས་སོགས་སྡེ་དྲུག་གི་གཏོར་སྔགས་བཏགས་ཏེ་ཕུལ་ཀྱང་རུང་མོད། འོན་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་མ་སྤྱི་གཏོར་སྔགས་ཉིད་སྦྱོར་བ་ལེགས་པས། དེ་ཉིད་བོད་སྐད་དུ་སྦྱར་ན་ནོར་སོ་ཆུང་བས་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་འཁོར་བཅས་རྣམས། །འདི་སྟེ་གཏོར་མ་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་། །བདུག་སྤོས་སྒྲོན་མེ་མ་ཉམས་བདག་འབུལ་གྱི། །འཁོར་དང་བཅས་པ་མྱུར་དུ་ཚུར་བྱོན་ལ། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿའདིར་ནི་གཏོར་མ་ཟུང་། །བཟའ་བར་མཛོད་ལ་བཏུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཁོར་དང་བཅས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །ཞི་རྒྱས་སྲུང་སྐྱོབ་སྦ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །རང་གནས་བཞུགས་ལ་ཕྱི་རོལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ས་ལ་གནས་པར་མཛོད་ཅིག་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛོད་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་བཏགས་པས་གཏོར་མ་འབུལ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔགས་ཚན་གཞན་རྣམས་རེ་རེའི་མཐར་ཡང་གཏོར་སྔགས་དེ་ཉིད་སྦྱར་བས་འབུལ་ཏེ། ༀ་ཀྵླྀ་ཀྵླཱྀ་ལཱ་ལཱི་།།།ལཱུ་ལླཱྀ་ལཿསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། བཀའ་བཞིན་མཛོད་སྭཱ་ཧཱའི་བར་སྦྱར་བའོ། །དེ་ནས་སྡེ་དྲུག་ནང་ཚན་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་རྣམས་སྔར་ཕྱོགས་ཕྱོགས་སུ་བཤམས་ཡོད་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་རིམས་པ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དགོས་པས། །ཤར་གྱི་གཏོར་མ་གཉིས་པོ་དེ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ལ། །གཏོར་མ་གྲལ་བསྒྲིགས་སུ་བཤམས་ཡོད་ན་ཟླུམ་གཏོར་བཅུ་གཅིག་གི་གྲལ་འགོ་མ་དེ་བཞག་པའི་དེའི་འོག་ནས་གྲལ་རིམ་དུ་བྱེད་དགོས་པས་གྲལ་འགོ་མའི་འཁྲིས་ཀྱི་ཟླུམ་གཏོར་དེ་དང་། སྤུངས་གཏོར་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་མ་གཅིག་སྟེ། དེ་རྣམས་གཏོར་བྲལ་ནས་བླངས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ། སླར་ཡང་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གྱེར་རོ། །ཤར་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །ཁྱི་ཤ་ཁུག་རྟའི་ཤ་དང་ཤ་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་རླུང་གི་བར་ཆད་སོལ། །བསད་བསྐྲད་དབྱེ་བའི་ལས་ཀུན་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཙ་མུཎྚ་ལ་ཀུམྦྷིར་ཁྲུང་ཁྲུང་ཤ །རྣག་དང་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གྱི། །མ་མོའ་
༩༡ གདོན་འཇོམས་རིམས་ནད་ཞི་བར་མཛོད། །ཤར་ཕྱོགས་འགྲོ་རྣམས་ནད་མེད་དགེ་བར་སྩོལ། །ཤིན་ཏུ་སྟོབས་མར་བསེ་དང་ཧོར་པའི་ཤ་།རྐང་དང་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གྱི། །ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བགེགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛོད། །སྡང་དང་གདུག་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཁྱི་གདོང་མ་ལ་གོ་དྷ་མིག་སྔོན་ཤ་།སྣ་ཡི་དྲི་མར་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འབུལ། །ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབས་ཤིག །ལོངས་སྤྱོད་སྩོལ་ཞིང་དབང་བསྒྱུར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤར་ཕྱོགས་རྒྱུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་ལ། །སོ་བཞི་སེན་མོ་གསུམ་དང་ཐོད་དུམ་གཅིག །དམ་རྫས་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་བས། །བགེགས་རྣམས་ཉམས་ཤིང་འདོད་དོན་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མཆོད་གཏོར་འདི་དང་དྲི་དང་མེ་ཏོག་དང་། ཅེས་པ་ནས། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། །རོལ་མོའ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་གཏོར་མ་དེ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཏང་ངོ་། །ཡང་དེའི་རྗེས་ཀྱི་འཕྲོ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཟླུམ་གཏོར་གཅིག་དང་སྤུངས་གཏོར་གཅིག་ཤར་ལྷོར་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་བཤམས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གྱེར་རོ། །ཤར་ལྷོ་རེག་བྱ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །ར་ཤ་ངུར་བའི་ཤ་དང་བཤང་ལམ་བཅས། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་རེག་བྱའི་བར་ཆད་སོལ། །འགྲོ་ལ་རེག་མཆོག་སྟེར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཁྱབ་འཇུག་མ་ལ་མགྲོན་བུ་ཁུ་བྱུག་བཅས། །བད་ཀན་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གྱི། །མ་མོའ་གདོན་དང་རིམས་ནད་ཞི་བར་མཛོད། །ཤར་ལྷོའི་འགྲོ་རྣམས་ནད་མེད་དགེ་བར་སྩོལ། །ལྕགས་སྒྲོག་མ་ལ་འབྲི་དང་འོལ་པའི་ཤ །མཆིན་པར་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གྱི། །ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བགེགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛོད། །སྡང་དང་གདུག་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཁྭ་གདོང་མ་ལ་རི་བོང་ནེ་ཙོའ་ཤ །བཤང་སྒོའི་དྲི་མར་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འབུལ། །ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབས་ཤིག །ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་དང་དབང་བསྒྱུར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མེ་མཚམས་རྒྱུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་ལ། །སེན་
༩༢ མོ་གཉིས་དང་སོ་བཞི་ཐོད་དུམ་གཉིས། །དམ་རྫས་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་བས། །བགེགས་རྣམས་ཉམས་ཤིང་འདོད་དོན་གྲུབ་པར་མཛོད། །མཚམས་རྣམས་སུ་སྲུང་མ་དྲུག་ཅུའི་གཏོར་མ་གཏོང་བ་མེད་པས་སྐབས་འདིར་རོལ་མོའ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དོར། ཕྱོགས་གཞན་གསུམ་དང་ཕྱོགས་མཚམས་གསུམ་ལའང་རིགས་འགྲེ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་དང་གཟའི་གཏོར་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཏེག །ལྷོ་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་འཁོར་བཅས་ལ། །རྟ་ཤ་སྔགས་ཅན་ཤ་དང་ཁྲག་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་མེ་ཡི་བར་ཆད །དབང་དགུག་བསྐྱོད་པའི་ལས ཕག་མོར་ཀརྐ་ཊ་དང་སྲིན་བྱའི་ཤ །ལུས་སྐྱེས་ཕྲར་བཅས་གཏོར་མ །མ་མོའ །ལྷོ་ཕྱོགས་འགྲོ་རྣམས །རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སྟག་དང་བྱ་རོག་ཤ་།རྒྱུ་མང་བཅས་པའི་གཏོར་མ །ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །ཕག་གདོང་མ་ལ་བྱི་བ་ཙ་ཀོར་ཤ །རྣ་བའི་དྲི་མར་བཅས་པའི །ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས །ལོངས་སྤྱོད །ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ །སོ་བཞི །དམ་རྫས །བགེགས་རྣམས །གཟའ་མཆོག་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས །མཆོད་གཏོར་འདི་དང་ །བཀའ་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། །གཏོར་མ་གསུམ་པོ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་དོར། ཡང་རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བཏེག་ལ། །ལྷོ་ནུབ་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །རི་དྭགས་ཕུག་རོན་ཤ་དང་ཤ་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་རོ་ཡི །འགྲོ་ལ་རོ་མཆོག །གཞོན་ནུ་མ་ལ་ཉ་དང་ཀྱུང་ཀའི་ཤ །སྲིན་བུར་བཅས་པའི །མ་མོའ །ལྷོ་ནུབ་འགྲོ་རྣམས །ཁྲོ་གཉེར་ཅན་ལ་ཅེ་སྤྱང་ཁྱིམ་བྱའི་ཤ་།གློ་བུར །ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་གདུག་ཅན །བྱ་རྒོད་གདོང་ལ་གཟུག་མོ་ཅོ་གའི་ཤ་།བྷ་གའི་དྲི་མར །ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས །ལོངས་སྤྱོད །ལྷོ་ནུབ་རྒྱུ་བའི །སེན་མོ་གཉིས་དང་ །དམ་རྫས །བགེགས་རྣམས །གཏོར་མ་གཉིས་པོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་དོར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་དང་ཀླུའི་གཏོར་མ་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བཏེག་ལ། །བྱང་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་བདག་མ་འཁོར་
༩༣ བཅས་ལ། །བ་ལང་ཁུ་བྱུག་ཤ་དང་དྲི་ཆུ་ཡི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་ཆུ་ཡི་དྲི། །ཞི་རྒྱས་གཞིལ་བའི །དག་མོ་ལ་ནི་རུས་སྦལ་སོ་བྱའི་ཤ་།བ་སྤུར་བཅས་པའི །མ་མོ །བྱང་ཕྱོགས་འགྲོ་རྣམས །ཁེངས་བྱེད་མ་ལ་ནེའུ་ལེ་འུག་པའི་ཤ་།རུས་པར །བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །སྟག་གདོང་མ་ལ་སྤྲེའུ་ཕ་ཝང་ཤ་ །ལྕེ་ཡི་དྲི་མར །བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས །ལོངས་སྤྱོད །བྱང་ཕྱོགས་རྒྱུ་བའི །སོ་བཞི །དམ་རྫས །བགེགས་རྣམས །ཀླུ་རྒྱས་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མཆོད་གཏོར །མཛད་དུ་གསོལ། །གཉིས་མ་གསུམ་བྱང་དུ་དོར། རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་བྱང་ཤར་དུ་བཏེག །བྱང་ཤར་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །བོང་བུ་བྱ་གར་ཤ་དང་མིག་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གཟུགས་ཀྱི །འགྲོ་ལ་གཟུགས་མཆོག །དཔལ་མོ་ལ་ནི་དུང་དང་ཆུ་སྐྱར་ཤ་།སྐྲ་དང་བཅས་པའི །མ་མོའ །བྱང་ཤར་འགྲོ་རྣམས །སྐུལ་བྱེད་མ་ལ་བྱི་ལ་ཁྱིམ་བྱའི་ཤ་།རྩ་རྒྱུས་བཅས་པའི །བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །འུག་གདོང་མ་ལ་རྩངས་པ་ཨཱམྦྷ་རི། །མཆན་ཁུང་དྲི་མར །བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ནས །ལོངས་སྤྱོད །བྱང་ཤར་རྒྱུ་བའི །སེན་མོ་གཉིས །དམ་རྫས །བགེགས །གཏོར་མ་གཉིས་བྱང་ཤར་དུ་དོར་རོ། །ཡང་རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་དང་འབྱུང་པོའ་གཏོར་མ་ནུབ་ཏུ་བཏེག་ལ། །ནུབ་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་སྤྱན་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །གླང་ཆེན་རི་སྐེག་ཤ་དང་བཤང་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་ས་ཡི །རྨོངས་རེངས་གདབ་པའི །དབང་མོ་ལ་ནི་མ་ཀར་སྲེག་པའི་ཤ་།ཆུ་སེར་བཅས་པའི །མ་མོའ །ནུབ་ཕྱོགས་འགྲོ་རྣམས །རེངས་བྱེད་མ་ལ་དོམ་དང་བྱ་རྒོད་ཤ་།མཁྲིས་པར་བཅས་པའི །ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །ལྕེ་སྤྱང་གདོང་ལ་ཤཱ་ལི་ཛ་ཏི་དང་། །ཨཱ་ནི་ལ་དང་མིག་དྲིའི་གཏོར་མ་འབུལ། །ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས །ལོངས་སྤྱོད །ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱུ་བའི །སོ་བཞི །དམ་རྫས
༩༤ བགེགས་རྣམས །འབྱུང་པོ་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མཆོད་གཏོར །མཛད་དུ་གསོལ། །གཏོར་མ་གསུམ་པོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་དོར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་གཉིས་ནུབ་བྱང་དུ་བཏེག་ལ། །ནུབ་བྱང་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕག་ཤ་མཆིལ་པའི་ཤ་དང་སྣ་ཁམས་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་དྲི་ཡི །འགྲོ་ལ་དྲི་མཆོག་ཚངས་མ་ལ་ནི་སྦལ་པ་བཞད་དཀར་ཤ་།ཞག་དང་བཅས །མ་མོའ །ནུབ་བྱང་འགྲོ་རྣམས །འོད་ཟེར་ཅན་ལ་སྲམ་དང་རྨ་བྱའི་ཤ་།ལྤགས་པར་བཅས་པའི །ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །མཁའ་ལྡིང་གདོང་ལ་ཨཱི་ཤུ་བྷེ་རུཎྜ། །རྟགས་ཀྱི་དྲི་མར །ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་རྣམ །ལོངས་སྤྱོད །ནུབ་བྱང་རྒྱུ་བའི །སེན་མོ་གཉིས །དམ་རྫས །བགེགས་རྣམས །གཏོར་མ་གཉིས་ནུབ་བྱང་དུ་དོར། སྟེང་དུ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཟླུམ་གཏོར་གཅིག་དང་ཟད་པར་གྱི་གཏོར་མ་གཏོང་དགོས་པས་ཁང་སྟེང་ངམ། ཤར་གྱི་ཤར་དུ་གཏོར་མ་གཉིས་པོ་བཏེག་ལ། །སྟེང་ཕྱོགས་ཆོས་ཁམས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །རྔ་བོང་ངང་པའི་ཤ་དང་བྷ་གར་བཅས། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་ཆོས་ཁམས །འགྲོ་ལ་ཆོས་མཆོག །དྲག་ཆེན་མ་ལ་སེང་གེ་བྱ་ཁྲའི་ཤ་།སྙིང་དང་བཅས་པའི །སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི །སྡང་དང་ །ཟད་པར་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །མཆོད་གཏོར །མཛད་དུ་གསོལ། །གཏོར་མ་གཉིས་པོ་སྟེང་དུ་དོར། རྣལ་འབྱོར་མའི་ཟླུམ་གཏོར་གཅིག་དང་། ཁྲོ་བཅུའི་གཏོར་མ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་བཏེག་ལ། །འོག་ཕྱོགས་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ལ། །ལུག་དང་བ་ལང་ཤ་དང་རྣ་བ་ཡི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་སྒྲ་ཡི་བར་ཆད་སོལ། །འགྲོ་ལ་སྒྲ་མཆོག་སྟེར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །སྔོན་མོར་འབྲོག་དགོན་ཁྱི་དང་ལྗོན་ཤིང་སྒྲ། །ཚིལ་བུར་བཅས་པའི་གཏོར་མ་འདི་འབུལ་གྱི། །འོག་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་བགེགས་ཀུན་ཞི་བར་མཛོད། །སྡང་དང་གདུག་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །
༩༥ མཆོད་གཏོར་འདི་དང་ །བཀའ་བཞིན་མཛད་དུ་གསོལ། །གཏོར་མ་གཉིས་པོ་ནུབ་ཕྱོགས་ཐག་རིང་པོར་མདོར་ས་ཡོད་ན་འོག་ཕྱོགས་སུ་དོར། རྣལ་འབྱོར་མའི་གཏོར་མ་ཟླུམ་གཏོར་གྲལ་འགོ་མ་ཁ་གསོས་ཆབ་ཀྱིས་བྲན། །དཔལ་ལྡན་རྡོར་དབྱིངས་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་ལ། །ཤུ་ཀྲ་མེ་ཏོག་དམ་རྫས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གཏོར་མ་འདི་འབུལ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སོལ། །ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩལ་དུཏུ་གསོལ། །རིགས་བརྒྱ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀུན། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཞེས་པ་ནས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག་གི་བར་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོའ་སྒྲ་བྱ། གཏོར་མ་དེ་ཡང་ཁང་སྟེང་དུ་འབུལ་ལོ། ༈ །ཡང་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་ནའང་སྐབས་འདིར་བྱ་སྟེ། ཚོགས་རྫས་འདུ་བྱས་ལ། ༀ་ཕེཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་དྷཱ་ཏྭཱི་ཤྭ་རི་ག་ག་ན་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་བི་ཤོདྷ་ནི། སརྦ་དྲ་བྱཱ་ནི་བི་ཤྭོ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕྲེཾ་ཕཊ། ཅེས་ལན་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརྗོད། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃཿཧྲིཿཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་གཏོར་ཆོག་ལྟར་བྱིན་བརླབ། ན་མོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདི་ཉིད། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །ༀ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་ཏུདུ་སྦྱར་ཏེ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས །དམ་ཚིག་གི་རྩ་བ་མཆེད་གྲོགས་རྡོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །ༀ་ག་ཎ་ཙཀྲ །ༀ་མི་འབྲལ་སྙིང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་། །མོས་གུས་གཞོམ་མེད་ཕོ་གང་ན། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དམ་པ་རྗེ། ༈ །རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབས། །འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་
༩༦ བཞེས། །གནས་ཁང་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །ཚོགས་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཆུག །འདིར་འདུས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་འགྱུར་མེད་དངོས། །བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོའ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །མཁའ་ཁྱབ་དང་པོའ་སངས་རྒྱས་ཉིད། །རྣམ་འཕྲུལ་སོགས་དང་པོ་དྲུག་ཀུན་ལ་འགྲེ། །སྤྲོས་བྲལ་དག་པ་ཨེ་ཡིག་དབྱིངས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་མཁའ་སྤྱོད་ནས། །འཁོར་ལོའ་དབང་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རྣམ་འཕྲུལ །རྣམ་གསུམ་སྲིད་པའི་གནས་ཀྱི་མཆོག །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཁྲོ་བོའ་གཙོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་མོའ་ཚོགས་བཅས་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ །རྣལ་འབྱོར་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །འཆི་མེད་གདེངས་ཅན་ལྷ་མིན་སྐྱེས། །འཁོར་བ་གནས་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག །ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་འཁོར་བཅས་དང་། །རྩོད་ལྡན་དུས་འདིར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ། །ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་མཆོག །བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་གནས་མཆོག་ནས། །སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བ། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡང་། །རྣམ་འཕྲུལ །གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་སྟོན་པ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །གདུལ་དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པའི། །ཕྱག་བརྙན་ཕོ་ཉ་འབྱུང་པོའ་ཚོགས། །རྣམ་འཕྲུལ །བདུད་ཚོགས་ཀུན་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཞིང་། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ནས། །བགེགས་འཇོམས་འདོད་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པ། །ཆོས་སྐྱོང་བསྟན་སྲུང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་། །རྣམ་འཕྲུལ །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རྒྱན་ཆ་མང་པོ་ཁྲ་ལ་
༩༧ ལ། །རོལ་མོ་མང་པོ་དི་རི་རི། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །འཁོར་ཚོགས་འབུམ་སྡེ་ཤ་ར་ར། །སྒྱུ་མའི་རང་སྣང་རྗེན་ནེ་ནེ། །གཏད་མེད་རིག་པ་ས་ལ་ལ། །བརྗོད་མེད་དབྱིངས་སུ་ཐ་ལ་ལ། །བདེ་མ་ཆེན་པོ་ཁྲི་ལི་ལི། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ། །འཁོར་གསུམ་གཉིས་སུ་མེད་པར་རོལ། །དེ་ནས་ཕུད་དང་པོ་བཅད་ལ། གཏོར་མ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་བསྒྲོན། །དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་བ་དང་། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་གྱི་མཆོད་རྫས་བཟང་རྒུ་རྣམས། །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་ཏུདུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལག་པ་གཡོན་པས་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བཟུང་། །གཡས་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཀ་པཱ་ལ་ཐོགས་ཏེ། སྟེང་འོག་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་ལ། །ཀྱེ་འདིར་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། །འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་པབ་རྣམས། །རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་རོལ། །ཅེས་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རིམ་པས་བསྐོར། སོ་སོས་ཀྱང་། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་རིན་ཐང་མེད། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་བྲལ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་བླངས། སླར་ཡང་ཚོགས་རྫས་གཞན་རྣམས་ལ་བསྲེ། ཡང་ཕུད་གཅིག་བཅད་དེ། ཕྱེད་སྔར་གྱི་ཕུད་དང་བསྲེ། ཕྱེད་ལྷག་གཏོར་ལ་བསྲེ་པའི་ཕྱིར་ལོགས་སུ་བཞག་གོ། །ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཡིད་འཕྲོག་པ། །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །དད་པས་ཕུལ་བས་འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་། །འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཏེར། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཞེས་པའི་བར་གོང་གསལ་ལྟར་དང་། །ༀ་སྐུ་བཞི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་བདག་ཉིད་དང་། །ཚད་མེད་རྣམ་
༩༨ ཐར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། །དམ་ཆོས་སྟོན་པ་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །དུས་འཁོར་རྡོར་སེམས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། །ནུས་མ་བུམ་པ་བཅུ་དང་རྡོ་རྗེ་བཞི། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ། །རང་རང་ལྷ་མོར་བཅས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད། །གཟུང་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་འདོད་མ་དང་། །ཚེས་ཀྱི་ལྷ་དང་གདེངས་ཅན་ཕྱིར་འདོད་མ། །རབ་གཏུམ་གཟའ་སྐར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་སོགས། །བྱེད་བཅས་བྱེ་བ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་པོབོ་མཆོད། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་དང་། །མཆོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །འགྲོ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །མཆོག་ཏུ་རོལ་པས་བདེ་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག །དམན་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། །བདུད་རྩི་མཆོག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི། །སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །རྟོག་པ་ཀུན་ལས་ངེས་གྲོལ་བ། །བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས་སོ་སོའ་ཕུད་བཅད་ནས། །ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་བྷྱཿབཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཧཱུྃ། ཆང་བུ་གཉིས་བྱས། ༀ་ཧ་རི་ཏྱཻ་པཎྜི་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཡང་ཆང་བུ་གསུམ་བྱས་ལ། ༀ་སརྦ་ཌཱུ་ཏཱི་ཀེ། ཨ་གྲཱ་གྲ་སཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ནས་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་སོ་སོར་ལོངས་སྤྱོད། ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བསང་སྦྱང་། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ༀ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་དང་། ༀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཨུ་ཙྪིཥྚ་བྷ་ཀྵ་བྷ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ལེན་གསུམ། རོལ་མོའ་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱིར་བཏང་། །དྲག་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླངས་པ་ནི། དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དང་བཅས། ཀོལླ་ཨི་རེ་ཊྠ་ཨ་བོལླ། མུམྨུ་ནི་རེ་ཀཀྐོ་ལ། གྷ་ཎ་ཀྲི་པི་ཏ་ཧོ་བཛྫ་ཨི། ཀ་རུ་ཎི་ཀི་ཨ་ཨི་ཎ་རོ་ལ་ཏཱ་ཧི་བ་ལ་ཁཱ་ཛྫཱ་ཨཱི། གཱ་ཌེཾ་མ་ཨ་ཎཱ་བིཛྫ་ཨ་ཨི།
༩༩ ཧ་ལེ་ཀ་ལིཉྩ་ར་ས་ནི་ཨ་ཨི། དུ་དྷུ་ར་བཛྫི་ཨ་ཨི། ཙ་ཨུ་པ་མ་ཀཙྪུ་རི་སིཧླ། ཀ་པུ་ར་ལ་ཨི་ཨ་ཨི། མ་ལ་ཨིནྡྷ་ན་པ་ལིཾ་ཛཿཏ་ཧིཾ་བྷ་རུ་ཁ་ཨི་ཨ་ཨི། ཕྲེཾ་ཁ་ཎ་ཁེ་ཊ་ཀ་རནྟེ། ཤུདྡྷ་ཨ་ཤུདྡྷཎྞ་མ་ནི་ཨ་ཨི། ནི་རཾ་སུ་ཨཾ་ག་ཙ་ཌ་བི། ཏ་ཧིཾ་ཛ་ས་རཱ་བ་པ་ཎི་ཨ་ཨི། མ་ལ་ཨ་ཙ་ཀུནྡུ་རུ་པ་ཌ་ཨི། ཌི་ཎ་ཌི་མ་ཏཾ་ཧི་ན་པཛྫ་ཨ་ཨི། ཞེས་བརྗོད། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་བསྲེགས་ཤིང་། །སྤྱན་མ་མིག་ལ་སོགས་པ་དག །བསྲེགས་པས་རི་བོང་ཅན་ཧཾ་འཛག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དོན་སྒོམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱོན་མེད་པར། །གང་གི་ལམ་གྱིས་གྲོལ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡིས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་དང་། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བགྱི། །རྣལ་འབྱོར་གཙུག་ལག་བསྟན་བཅོས་ལ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གནས་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ། དེ་ནས་རྗེས་ཆོག་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས། གོང་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ༀ་ཙྪ།།།བཛྲ་གནྡྷེ་གནྡྷ་ཨཱརྩ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཙྪ།།།བཛྲ་མཱ་ལེ་མཱ་ལ་ཨཱརྩ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཊྵ།།།ཛྲ་དྷཱུ་པེ་དྷཱུ་པ་ཨཱརྩ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཊྵ།།།བཛྲ་པྲ་དཱི་པེ་པྲ་དཱི་པ་ཨཱརྩ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྥ།།།བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ནཻ་ཝིདྱ་པཱུ་ཛཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྥ།།།བཛྲ་ཨཱཀྵ་ཏེ་ཨཱཀྵ་ཏ་ཕ་ལ་ཨཱརྩ་ནཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཏྠ།།།བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཝསྟྲ་ཨཱ་བྷ་ར་ཎ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཏྠ།།།བཛྲ་ཧཱ་སྱ་གྷཱཎྜ་ཨཱ་ད་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྑ་།།།བཛྲ་པཱ་དྱེ་བཱ་ཏྱ་པཱུ་ཛཱི་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྑ།།།བཛྲ་ནྲྀ་ཏྱེ་ནྲྀ་ཏྱ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སྙ་།།།བཛྲ་གཱི་ཏེ་གཱི་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སྙ།།།བཛྲ་ཀཱ་མེ་སརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ནཱཾ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱ་དཱི་ནཱཾ་བཛྲ་སཱུ་ར་ཏ་པཱུ་ཛཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད་རོལ་མོའ་སྒྲ་དང་བཅས། མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་གོང་བཞིན་བསྟོད། སྤྲོ་ན་རྒྱུད་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡང་བླང་། མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
༡༠༠ ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། ནུས་མཐུའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས། སྤྱིར་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང་། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ཤིང་། ཞལ་བཞུགས་པ་རྣམས་སྐུ་ཁམས་བཟང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྒྱུ་སྦྱོར་བ་དང་བཅས་པས་ཐོག་དྲངས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་སྔོན་གྱི་ལས་ལས་གྱུར་པ་དང་། འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ། སྟེང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་བྱེད་དང་། །མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་གནས་ཁྲོ་བོའ་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་རྣམས་དང་། །ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་གང་དག་གདོན་ཚོགས་མི་དགེ་དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་འཆིང་བྱེད་པ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་སོ་སོའ་དུས་སུ་མི་ཤིས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། ཡིག་བརྒྱ་མང་དུ་བཟླས། །མ་འབྱོར་པབ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་བློ་རྨོངས་པ་ཡིས། །ཉེས་བྱས་ཅུང་ཟད་གང་བགྱིས་པ། །གང་ཕྱིར་ལུས་ཅན་སྐྱབས་ཡིན་ཕྱིར། །མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་བཟོད་པར་མཛོད། །གཙོ་བོ་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །འདིར་ནི་བྱ་བ་གང་ནོངས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །
༡༠༡ རྟེན་ཡོད་ན། སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འདི་རྣམས་ལ་བརྟན་པར་གཞུགས་སུ་གསོལ། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་མེད་ན། ༀ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛོད། སོགས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མཱུཿ ཞེས་མགྲོན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གསང་བར་ཧཾ་ཡིག་ལ་ཁྲོ་བོའ་འཁོར་ལོ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གཙུག་གཏོར་དུ་ༀ་ཡིག་ལ་ཟད་པར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས །དཔྲལ་བར་ཨཾ་ཡིག་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོ །མགྲིན་བར་རྀ་ཡིག་ལ་གཟའི་འཁོར་ལོ། །སྙིང་གར་ཨུ་ཡིག་ལ་ཀླུའི་འཁོར་ལོ །ལྟེ་བར་ལྀ་ཡིག་ལ་འབྱུང་པོའ་འཁོར་ལོ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་སྲུང་མ་དྲུག་ཅུ་ཡང་རང་གི་ལུས་ལ་བསྟིམ། བྲིས་སྐུ་དང་ཙཀླི་སོགས་རྟེན་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བྱ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ། །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་འགྲོ་རྣམས་དུ་བ་ལ་སོགས་ལམ་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་མཆོག་བསྒོམ་སྟེ། །འགྲོ་བའི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་ལྡན་སྐུ་ནི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཡང་དག་གནས། །ལྷ་རྣམས་མགོ་ཡི་གཙུག་གི་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ཚོགས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱི་པདྨ་ལ་གཏུགས་ཤིང་། །དམ་པའི་ལམ་སྟོན་ཉིན་བྱེད་བཞིན་ཏུདུ་མུན་པ་ཀུན་འཇོམས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཉི་མ་དང་བཅས་ཐུབ་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་གྱུར་འདི་ཇི་ལྟ་བར། །རྣམ་གསུམ་སྲིད་པར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་དྲིན་ལས་ཨེ་ཝཾ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་བུ་གང་དག་བདུད་ཀྱི་གྲོགས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་མི་བདེན་མུན་པར་སོང་ཞིང་ལམ་ཉམས་པ། །དེ་རྣམས་ལམ་འདི་ཐོབ་ནས་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ཁྱིམ་དང་རིང་བ་མིན་པར་འོང་གྱུར་ཅིག །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐོབ་རབ་ཏུ་གཡོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ན་ཡང་། །དཔལ་ལྡན་མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་རབ་མཆོག་ཐུབ་པའི་རིགས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པར་སྐྱེ་བ་དང་། །སྔོན་གྱི་གོམས་པ་དེ་ཡིས་སླར་ཡང་
༡༠༢ ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་ཡངས་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་མི་ཟད་མཆོག་གི་གནས་སུ་རབ་བགྲོད་སླར་ཡང་གང་དུའང་སྐྱེ་ལྡན་མིན་གྱུར་ཅིག །དགྲ་དང་སེང་གེ་གླང་ཆེན་དབང་པོ་མེ་དང་ལྟོས་འགྲོའི་བདག་དང་ཆོམ་ཀུན་ཞགས་པས་འཆིང་། །ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་དང་ཤ་ཟ་འཆི་པའིབའི་འཇིགས་བྱེད་ནད་དང་དབང་པོས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དང་། །དབུལ་དང་བུད་མེད་དང་བྲལ་མི་བདག་འཁྲུགས་པའི་འཇིགས་དང་རྡོ་རྗེ་ལྟུང་དང་དོན་ཉམས་རྣམས། །བདག་གིས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཞབས་ནི་གསལ་བར་དྲན་པའི་མཐུ་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་གྱུར་ཅིག །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །རིགས་སུ་སྐྱེ་དང་དམ་ཚིག་ཅན། །བསྙོན་མེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟོན། །བླ་མ་ལ་གུས་སྙིང་བརྩེ་ལྡན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལག་པས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །ཟབ་མོའ་ཆོས་ནི་ཀློག་པ་དང་། །བཙུན་མོའ་ཁུ་བ་མཉམ་ཟས་ཅན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལྷ་མོ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །དེས་གསུངས་ཚིག་ཀྱང་ཚད་མའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་ལྷ་མོ་དེ་དག་གིས། །བདག་ལ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ལྷ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའ་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །ཡིད་རྣམ་རྟོག་འགྱུ་བ་སོ་སོར་བཅད། ཉམས་འོད་གསལ་རྟགས་བཅུ་མངོན་གྱུར་ནས། །ལམ་སོར་སྡུད་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདྲེན་མཆོག་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷ་བདེ་གཤེགས །ཡིད་རླུང་སེམས་དག་རྣམས་མི་གཡོ་ཞིང་། །ཉམས་ཤེས་རབ་རྟོག་དཔྱོད་དགའ་བདེ་འཕེལ། །ལམ་བསམ་གཏན་འབྱོངས་པར་བྱིན །ཕ་དྲིན་ཅན །འདྲེན་མཆོག །ལྷ་བདེ །རྩ་རོ་རྐྱང་རླུང་བཅུ་དབུ་མར་ཚུད། །ཉམས་གཏུམ་མོ་འབར་བས་ཧཾ་ཡིག་ཞུ། །ལམ་སྲོག་རྩོལ་འབྱོངས་པར །ཕ་དྲིན །འདྲེན་མཆོག །ལྷ་བདེ །ཁམས་
༡༠༣ འཛག་མེད་ཐིག་ལེ་དཔྲལ་བར་བརྟེན། །ཉམས་ཞུ་བདེ་འགྱུར་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། །ལམ་འཛིན་པ་འབྱོངས་པར་བྱིན །ཕ་དྲིན་ཅན། །འདྲེན་མཆོག །ལྷ་བདེ །ལུས་རྩ་འདེབ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེས་གང་། །ཉམས་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལ་མངའ་བརྙེས་པས། །ལམ་རྗེས་དྲན་འབྱོངས །ཕ་དྲིན །འདྲེན་མཆོག །ལྷ་བདེ །རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་བདེ་བས་གང་། །ཉམས་སྤྲོས་པ་མེད་ལ་དབང་འབྱོར་བའི། །ལམ་ཏིང་འཛིན་འབྱོངས །ཕ་དྲིན །འདྲེན་མཆོག །ལྷ་བདེ །ལུས་བྱིང་བཅིངས་གནད་དང་མ་བྲལ་ཞིང་། །ཆོས་མ་ནོར་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཡིས། །ལམ་སྦྱོར་དྲུག་འབྱོངས་པར །ཕ་དྲིན་ཅན །འདྲེན་མཆོག་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་སོགས་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཏབ། །དེ་ནས་དྲིལ་བསིལ་མེ་ཏོག་རོལ་མོ་སོགས་དང་བཅས་པས་འདི་སྐད་བརྗོད་དེ། །བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་རང་བཞིན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ། །བཀྲ་ཤིས་འགྲོ་ལ་སྤེལ་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ནས། །བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོའ་སྒྲ་དབྱངས་བརྗོད་པར་བྱ། །པདྨའི་ལྟེ་བར་བདུད་དང་དྲག་པོའ་སྟེང་། །རོལ་པའི་གདན་བཞུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་སྐུ། །སྟོང་ཆེན་འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །བདེ་སྟོང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་རྣམ་དག་ལྷ་མོ་བཅུ། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡིས་གྲྭ་ནས་རབ་མཛེས་པ། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཕུང་པོ་རྣམ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས། །ཁམས་དྲུག་དག་པའི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བུམ་པས་རབ་བརྒྱན་པ། །རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དབང་པོ་རྣམས་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །ཡུལ་དྲུག་དག་པའི་ལྷ་མོས་རབ་ཏུ་འཁྱུད། །གདོད་ནས་ཟག་མེད་བདེ་བའི་དཔལ་འབྱོར་ཅན། །སེམས་དཔའི་འཁོར་ལོས་དེང་འདིར །ལས་དབང་རྣམ་དག་ཁྲོ་ཆེན་འབར་བའི་ཚོགས། །
༡༠༤ བྱ་བ་རྣམསརྣམ་དག་ཁྲོ་མོར་མཉམ་པར་སྦྱོར། །མཐུ་སྟོབས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ། །ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་ལོས །ལྟེ་བའི་རྩ་རྣམས་དག་པ་ལྷ་མོའ་ཚོགས། །ཙ་རྩི་ཀ་སོགས་གཞན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཟུང་འཇུག་རོལ་པའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས། །གསུང་གི་འཁོར་ལོས །ལས་དང་བྱ་བའི་འཁོར་ལོ་རྣམ་དག་པ། །དོན་དམ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས། །མཐིལ་བཞི་གསང་གཙུག་རྣམ་དག་ཤིང་རྟ་དཔུང་། །སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོས །སོར་མོ་རྣམས་དག་ཀླུ་དང་གཏུམ་མོའ་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་དགའ་བདེའི་རང་བཞིན་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ། །སྐྲ་དང་བ་སྤུ་རྣམ་དག་གྲུབ་པ་དང་། །འབྱུང་པོའ་འཁོར་ལོས །གཟའ་དང་དྲོང་སྲོང་རྒྱུ་སྐར་ཁྱིམ་དང་ཆ། །ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་ཕོ་ཉ་འཕྲོག་མ་དང་། །གྷཱཎྜ་ཀརྞ་དགའ་བྱེད་ནག་པོ་ཆེ། །བྷྲྀཾ་གི་ནི་སོགས་འཁོར་གྱིའང་བཀྲ་ཤིས །དོན་དམ་སྐྱབས་གསུམ་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་བདག །ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ཅན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོའ་བཀྲ །དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའ་དབྱངས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའ་སྒྲས། །རྣམ་པར་བསྒྲགས་ཏེ་སྐྱེ་དགུ་རྒྱ་མཚོའ་ཚོགས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་མདོ་ཙམ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དཔལ་གྱི་ཇོ་ནང་དུ་སྨྲས་པའོ།། །།མངྒ་ལཾ།། །།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Necessary Offering Rituals of Kalachakra
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Liturgy
Genre from dkar chag
smin byed
BDRC Link
VolumeI1CZ3977
BDRC Content Information
Ritual offering text associated with the nine deity mandala of the kalacakra


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export