Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
::<big>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 15|Back to volume 15 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]].
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associated people = [[Śavaripa]], [[Vibhūticandra]]
+
|associated people = [[kun spangs thugs rje brtson 'grus]], [[Śavaripa]], [[Vibhūticandra]]
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =
 
|author = [[kun spangs thugs rje brtson 'grus]].
 
|author = [[kun spangs thugs rje brtson 'grus]].
Line 34: Line 32:
 
|pechaside2 = snying po bsdud pa
 
|pechaside2 = snying po bsdud pa
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra
 +
|ringutulkunote = The Commentary of the Six Yogas of Kalachakra Called "The Essence in Brief".
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 50: Line 51:
  
 
'grel pa - snying po bsdud pa
 
'grel pa - snying po bsdud pa
 +
 +
:'''TBRC:''' condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Commentary of the Six Yogas of Kalachakra Called "The Essence in Brief".
  
 
Condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra
 
Condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra
Line 62: Line 67:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 135: Line 143:
 
'''Redactor:''' [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]] ([[kun spangs thugs rje brtson 'grus]])
 
'''Redactor:''' [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]] ([[kun spangs thugs rje brtson 'grus]])
  
'''People associated with this text:''' [[sha ba ri dbang phyug]], [[ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra]]
+
'''People associated with this text:''' an arrangement of sections of [[sha ba ri dbang phyug]]'s instructions to [[ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra]].
  
 
'''Text Lineage:''' None given
 
'''Text Lineage:''' None given
  
 
[[Category: kun spangs thugs rje brtson 'grus]][[Category: Śavaripa]][[Category: Vibhūticandra]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: kun spangs thugs rje brtson 'grus]][[Category: Śavaripa]][[Category: Vibhūticandra]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:33, 17 September 2010


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎    ཤ་བ་རིའི་གཞུང་ཆུང་གི་འགྲེལ་པའོ།

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so//_//____sha ba ri'i gzhung chung gi 'grel pa'o/

Short Title(s)

Author

རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ - rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

Topic Information

gzhung rtsa ba - Instruction manual

'grel pa - snying po bsdud pa

TBRC: condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra
Ringu Tulku: The Commentary of the Six Yogas of Kalachakra Called "The Essence in Brief".

Condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Though the colophon attributes this text to rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje, which has led scholars to believe that the text was written by yu mo mi bskyod rdo rje, Cyrus Stearns has argued, in Luminous Lives, that the text was actually written by kun spangs chen po (Kun spangs thugs rje brtson 'grus), who was often referred to as mi bskyod rdo rje as well.

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎    ཤ་བ་རིའི་གཞུང་ཆུང་གི་འགྲེལ་པའོ།
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so//_//____sha ba ri'i gzhung chung gi 'grel pa'o/
 • Left side print: བ འགྲེལ་ གཅིག་ པ་
ba 'grel gcig pa
 • Right side print: 15

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥ་ཊ་ཨཾ་ག་བྲྀ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡཾ་པིནྜ་ནཱ་མ།
yo ga Sha Ta aM ga br-i ti hri da yaM pin+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdus pa/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: བ འགྲེལ་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: ba 'grel (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར།
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor/
 • Side B:
 • གཡོན་: སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Left: snying po bsdud pa
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015 (བ་)

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 15-24

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b3

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 6, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: /རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུད་བསྡུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་/ སོ་སོར་གཅོད་པའི་ལམ་ཡོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དོན་/ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དབལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་གིས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ལ་གསུངས་པའི་མན་ངག་ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་རྣམས་/ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་/ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞུས་པའི་དོན་ཏུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའོ་/ //རྫོགས་སོ་//

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//

Author: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

People associated with this text: an arrangement of sections of sha ba ri dbang phyug's instructions to ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra.

Text Lineage: None given