Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]].
 
|title = [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic = instruction manual
+
|topic =  
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
Line 37: Line 37:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - instruction manual
+
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - TOPIC
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ བ་༽, ༡༥-༢༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ བ་༽, ༡༥-༢༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 15(ba), 15-24. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]]. [[dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 15(ba), 15-24. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 113: Line 113:
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
Line 121: Line 121:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: yu mo ba mi bskyod rdo rje]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 15:08, 6 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//

Short Title(s)

Author

AUTHORNAMETIBETAN - rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

Topic Information

dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - TOPIC

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//
 • Left side print: བ འགྲེལ་ གཅིག་ པ་
ba 'grel gcig pa
 • Right side print: 15

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥ་ཊ་ཨཾ་ག་བྲྀ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡཾ་པིནྜ་ནཱ་མ།
yo ga Sha Ta aM ga br-i ti hri da yaM pin+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdus pa/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: བ འགྲེལ་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: ba 'grel (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར།
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor/
 • Side B:
 • གཡོན་: སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Left: snying po bsdud pa
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 15-24

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b3

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan:

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//

Author: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

Translator:

Scribe: