Difference between revisions of "Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3977]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic = instruction manual
+
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
 
|tibcategory = dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub
Line 40: Line 40:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - instruction manual
+
dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - Instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 61: Line 61:
  
 
====Notes on associated persons====
 
====Notes on associated persons====
 
+
Though the colophon attributes this text to [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]], Cyrus Stearns has argued, in [[Luminous Lives]], that the text was actually written by [[kun spangs chen po]].
 
===Cataloging data===
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
Line 116: Line 116:
  
 
'''Author:''' [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]]
 
'''Author:''' [[rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje]]
 +
:[[kun spangs chen po]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  

Revision as of 16:06, 7 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//

Short Title(s)

Author

རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ - rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

Topic Information

dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Though the colophon attributes this text to rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje, Cyrus Stearns has argued, in Luminous Lives, that the text was actually written by kun spangs chen po.

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//
 • Left side print: བ འགྲེལ་ གཅིག་ པ་
ba 'grel gcig pa
 • Right side print: 15

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥ་ཊ་ཨཾ་ག་བྲྀ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡཾ་པིནྜ་ནཱ་མ།
yo ga Sha Ta aM ga br-i ti hri da yaM pin+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdus pa/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: བ འགྲེལ་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: ba 'grel (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར།
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor/
 • Side B:
 • གཡོན་: སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Left: snying po bsdud pa
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 15-24

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b3

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan:

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//

Author: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje

kun spangs chen po

Translator:

Scribe: